ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣυνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προμήθειας ειδών γραφικής υλης.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 9/9/2019 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 241. Αγορές αγαθών ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 24102: Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και συντήρησης Α.Λ.Ε: 2410201001 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Λ.Ε: Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1000.Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1260. Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά). Κ.Α.Ε: 1261 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά Α)ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υπόδειξη ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ Ν 4270/2014 - ΦΕΚ: 143/Α/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Π.Δ.80/2016 - ΦΕΚ: 145/Α/2016 -Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 2/100018/0026/2016 ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών» Ν.3861/2010 - ΦΕΚ: 112/Α/2010 -Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. N.4412/2016 - ΦΕΚ: 147/A/2016 -Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).. 12/58493/ΔΠΓΚ/2018- ΦΕΚ: 3240/Β/2018 -Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/1/2018) 22/47285/0094/2001/1.1.2018ΚΩΔΙΚΑΣ σελ. 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 9/9/2019 2024709/601/0026/1998- ΦΕΚ: 431/Β/1998:Καθορισμός δικαιολογητικών δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες N.4013/2011- ΦΕΚ: 204/Α/2011:Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. Ν.4071/2012- ΦΕΚ: 85/Α/2012:Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. Άρθρο 6 παρ.14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 26 του Ν.4585/2018, ΦΕΚ216/Α/24.12.2018. «14. Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου ή της Δ.Ε.Υ.Α. και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως» Π.Δ.26/2012- ΦΕΚ: 57/Α/2012: Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών Άρθρο 130 παρ.2 όπως προστέθηκε με το άρθρο 25 του Ν.4585/2018, ΦΕΚ216/Α/24.12.2018 1.Για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των εκλογών Εθνικής Αντιπροσωπείας, συμπεριλαμβανομένης και της γρήγορης συγκέντρωσης, έκδοσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων αυτών, η προμήθεια των μηχανημάτων για την οριστικοποίηση και εκτύπωση των εκλογικών καταλόγων, των αναγκαίων βιβλίων, εντύπων, σφραγίδων, ειδών γραφικής ύλης και παντός είδους λοιπού υλικού, γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών. Με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατό να ορίζεται: α) Η εκτέλεση κάθε εκτυπωτικής ή άλλης εργασίας, β) η μίσθωση κάθε μεταφορικού μέσου αναγκαίου για τη διακίνηση προσωπικού ή τη μεταφορά υλικού, γ) η χρησιμοποίηση εργατών και κάθε ειδικότητας τεχνικών και δ) η διενέργεια κάθε εργασίας ή δαπάνης που εξυπηρετεί τους σκοπούς, που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου περιλαμβανομένης και της διαφώτισης και ενημέρωσης των Ελλήνων και κοινοτικών εκλογέων μόνο για τη διαδικασία άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες κ.λπ «2. Όλες γενικά οι προμήθειες, εργασίες, μεταφορές και μισθώσεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, γίνονται με απευθείας ανάθεση και έγγραφη συμφωνία, κατά παρέκκλιση των περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται με τις αποφάσεις της παραγράφου 1. Οι μισθώσεις μεταφορικών μέσων για τη διακίνηση προσώπων ή τη μεταφορά εκλογικού υλικού ενεργούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.δ. 2396/1953 (Α΄ 117) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών αποφάσεων του Πρωθυπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν Υπουργού. Με τις αποφάσεις της παραγράφου 1 ορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε πληρωμή.». σελ. 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 9/9/2019 B) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ -2024709/601/0026/1998 - ΦΕΚ: 431/Β/1998 -ΘΕΜΑ: «Περί καθορισμού δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες» των Γ)ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Ε)ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/142/2018:Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων-Δικαστικός συμβιβασμός:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η Α430/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου ...... (Συμβούλιο) συνιστά εκτελεστό τίτλο, σύμφωνα με τα άρθρα 126Β παρ.3 και 199 παρ.1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και επομένως δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο της ερειδόμενης σ’ αυτό δαπάνης. Συνεπώς, δεν δύναται να αμφισβητηθεί η ουσιαστική νομιμότητα του δικαστικού συμβιβασμού, καθιστώντας ανενεργό τον εκτελεστό τίτλο, όπως αβασίμως προβάλλει η διαφωνούσα Αναπληρώτρια Επίτροπος. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η δαπάνη που εντέλλεται με το 199, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής είναι νόμιμη και ως εκ τούτου αυτό πρέπει να θεωρηθεί. ΕλΣυνΤμ.6/2029/2017:Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών: ζητείται η ανάκληση της 185/2017 Πράξης του Στ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά, το Τμήμα κρίνει, τα ακόλουθα: Όπως παγίως γίνεται δεκτό στο Δικαστήριο τούτο (σκ. ΙΙΓ), στη διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας- πλαίσιο απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του πδ118/20017 να προσδιορίζεται η μέγιστη εκτιμώμενη συνολική αξία των ζητούμενων αγαθών, τα οποία ενδέχεται να ζητηθούν στην καθορισθείσα χρονική διάρκεια αυτής. Εφόσον τα προκηρυσσόμενα είδη υποδιαιρούνται σε τμήματα (υποείδη) και προβλέπεται στη διακήρυξη η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν χωριστή προσφορά για τα επιμέρους αυτά τμήματα, τότε μόνο υφίσταται υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και σελ. 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 9/9/2019 αντίστοιχη υποχρέωση των εταιρειών που συμμετέχουν να προσδιορίζουν με την προσφορά τους την προϋπολογισθείσα δαπάνη των επιμέρους αυτών τμημάτων. Στην προκειμένη περίπτωση, με τη 8/25.1.2016 διακήρυξη του Αρχηγείου της .... τα προς προμήθεια είδη υποδιαιρέθηκαν σε δύο Ομάδες: την Ομάδα Α΄, ετήσιου προϋπολογισμού 516.000 ευρώ και την Ομάδα Β΄, ετήσιου προϋπολογισμού 101.515,56 ευρώ, ενώ προβλέφθηκε η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς, είτε για το σύνολο της ποσότητας, ήτοι και για τις δύο ομάδες, είτε για κάθε ομάδα χωριστά. Περαιτέρω, ορίστηκε ότι δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος μόνο των προς παράδοση ειδών. Επομένως, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την υπό κρίση αίτηση, δεν απαιτείτο, εν προκειμένω, να καθορίζεται στη διακήρυξη η προϋπολογισθείσα αξία των επιμέρους υποειδών της ομάδας Α΄ και της ομάδας Β΄. Ως εκ τούτου, δεν πάσχει η διακήρυξη της υπό κρίση διαδικασίας με την οποία δεν προσδιορίστηκε η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκάστου υποείδους, εφόσον δεν προβλεπόταν, αντίστοιχα, η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για κάθε υποείδος αυτών.(..) η υπό κρίση αίτηση ανάκλησης πρέπει, υπό τον όρο της συμπερίληψης στο άρθρο 4 του σχεδίου της συμφωνίας - πλαίσιο της από 16.3.2017 αναλυτικής οικονομικής προσφοράς της αναδόχου, να γίνει δεκτή και να ανακληθεί η 185/2017 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/163/2017.ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.(…) Υπό τις περιστάσεις αυτές, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω στη σκέψη ΙΙ, εφόσον, σύμφωνα με όσα βεβαιώνει η Επίτροπος και δεν αμφισβητούνται από το ...., οι δεσμεύσεις στον ΚΑΕ 1261 από την αρχή του έτους 2017 για την προμήθεια ομοειδών υλικών γραφικής ύλης ανέρχονται στις 27.210,00 ευρώ για το .... και 576,66 ευρώ για τον Ψυχιατρικό τομέα, δεν επιτρεπόταν η λόγω ποσού και άνευ ειδικών λόγων προσφυγή του Νοσοκομείου στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης....Σε κάθε περίπτωση, τόσο η ανάγκη προμήθειας χαρτικού υλικού, που ήταν κατά την κοινή πείρα γνωστή, όσο και η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού μετά από 11 μήνες, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του απροβλέπτου και επείγοντος για την προσφυγή σε απευθείας ανάθεση..(..)Τέλος, βασίμως υποστηρίζεται από τον Επίτροπο η αοριστία του ισχυρισμού του Νοσοκομείου περί νομιμοποίησης της δαπάνης με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4478/2017, δεδομένου ότι με τις τελευταίες επεκτείνεται χρονικά έως τις 31.5.2017 η ισχύς των προβλεπομένων στην παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016 (Α΄ 212), η οποία περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές νομιμοποιητικές διατάξεις. Αλλά και υπό την εκδοχή ότι το Νοσοκομείο αναφέρεται στην περ. δ της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4332/2015,...η εντελλόμενη δαπάνη δεν μπορεί να νομιμιμοποιηθεί, προεχόντως διότι εν προκειμένω δεν συντρέχει η προϋπόθεση της μη υπογραφής συμβάσεως...Εν όψει των προεκτεθέντων, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/162/2017.ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.Μη νομίμως, ωστόσο, το Νοσοκομείο διενήργησε τρεις επιμέρους πρόχειρους διαγωνισμούς για την προμήθεια των ομοειδών, κατά την κοινή αντίληψη των συναλλαγών και τη φύση αυτών, ως υπαγόμενων στην ευρεία κατηγορία της «γραφικής ύλης», ειδών: μελανοταινίες, εκτυπωτικό χαρτί και –εν προκειμένωφωτοαντιγραφικό χαρτί, με επιμέρους προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανερχόμενη (με ΦΠΑ), αντίστοιχα, σε: 70.000, 15.000 και 30.000 ευρώ, αντί της διενέργειας ενός ενιαίου ανοικτού διαγωνισμού, για την από κοινού προμήθεια των ανωτέρω ειδών ως όφειλε, δοθέντος ότι η συνολική αξία αυτών, ανερχόμενη σε 115.000,00 ευρώ, υπερβαίνει το νόμιμο όριο προσφυγής στη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού. Λαμβανομένης ωστόσο υπόψη της διακριτής καταχώρησης των ως άνω ειδών στο επίμαχο ΠΠΥΦΥ του έτους 2013, της πρόβλεψης σε αυτό επιμέρους προϋπολογιζόμενης δαπάνης για έκαστο είδος καθώς και της σελ. 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 9/9/2019 πρόβλεψης της διενέργειας επιμέρους πρόχειρων διαγωνισμών για την προμήθεια εκάστου αυτών, το Κλιμάκιο κρίνει ότι συγγνωστώς και άνευ πρόθεσης καταστρατήγησης των κειμένων διατάξεων το Νοσοκομείο υπέλαβε ότι επρόκειτο περί διακριτών και μη ομοειδών ειδών, τα οποία μπορούσε νομίμως να προμηθευτεί μέσω της διενέργειας επιμέρους πρόχειρων διαγωνισμών αντί ενός ενιαίου ανοικτού. Περαιτέρω, μη νομίμως το ποσό της αναληφθείσας, με τις αποφάσεις 7621/14.7.2015 του Γενικού Νοσοκομείου ... και 1097/10.7.2015 της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης, δαπάνης, υπολείπεται της προϋπολογιζομένης αξίας της επίμαχης προμήθειας, όπως αυτή προκύπτει τόσο από την 16337/18.12.2014 περίληψη διακήρυξης όσο και από την οικεία Διακήρυξη. Λαμβανομένης ωστόσο υπόψη της καταβληθείσας από μέρους του Νοσοκομείου προσπάθειας για την έγκαιρη διενέργεια των απαιτούμενων αναλήψεων υποχρέωσης σε συνθήκες εγνωσμένης οικονομικής στενότητας, ...το Κλιμάκιο κρίνει ότι συγγνωστώς και άνευ πρόθεσης καταστρατήγησης των κειμένων διατάξεων το Νοσοκομείο προέβη στην ενταλματοποίηση της οικείας δαπάνης κατά τα ανωτέρω. (..) Κατόπιν αυτών, η εντελλόμενη δαπάνη κρίνεται νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/90/2017.Προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτιού (..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙ, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, όπως βασίμως προβάλλει η Επίτροπος, η προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών μη νομίμως διενεργήθηκε κατόπιν των ως άνω παράλληλων τμηματικών απευθείας αναθέσεων. Και τούτο διότι πρόκειται για ομοειδή, κατά την αντίληψη των συναλλαγών και τη φύση τους, είδη, που εμπίπτουν στην αυτή κατηγορία ειδών χαρτοπωλείου, η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των οποίων υπερβαίνει το νόμιμο όριο των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), μέχρι του οποίου επιτρέπεται προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Επομένως, μη νομίμως επιμερίστηκε η συνολική απαιτούμενη ποσότητα των επίμαχων ομοειδών ειδών και διενεργήθηκαν παράλληλα δύο διαδικασίες απευθείας ανάθεσης, χωρίς, άλλωστε, να προκύπτει εν προκειμένω η συνδρομή λόγων κατεπείγοντος που οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις και επέβαλαν την προσφυγή στην ως άνω εξαιρετική διαδικασία. Περαιτέρω, αλυσιτελώς με το έγγραφο επανυποβολής γίνεται επίκληση του ότι τα επίμαχα είδη βαρύνουν διαφορετικό ΚΑΕ του προϋπολογισμού της ....., αφού τυχόν πρόβλεψη διαφορετικών ΚΑΕ δεν αναιρεί το ομοειδές των ειδών, κατά τη φύση τους και την αντίληψη των συναλλαγών. Ομοίως δεν αναιρείται το ομοειδές από την επικαλούμενη αδυναμία των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων να προσφέρουν το σύνολο των ζητούμενων ειδών, η οποία, σε κάθε περίπτωση, αντιμετωπίζεται με την πρόβλεψη της δυνατότητας υποβολής προσφορών για μέρος μόνον αυτών. Ωστόσο, το Κλιμάκιο, λαμβάνοντας υπόψη τις συντρέχουσες εν προκειμένω περιστάσεις, καθώς και ότι ο αρμόδιος φορέας προέβη σε σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τα υπό προμήθεια είδη, συλλογή ικανού αριθμού προσφορών από επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στον οικείο κλάδο εμπορίου (είδη χαρτοπωλείου) και σύγκριση αυτών, προκειμένου να αναδειχθεί η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, τηρώντας έτσι κάποιες ελάχιστες εγγυήσεις ανάπτυξης ανταγωνισμού προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, κρίνει ότι συγγνωστώς και χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των εφαρμοστέων διατάξεων η ..... προσέφυγε στη συγκεκριμένη διαδικασία. Επομένως, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πρέπει να θεωρηθούν λόγω συγγνωστής πλάνης. Κατά την ειδικότερη δε γνώμη της Παρέδρου Αντιγόνης Στίνη, τα εντάλματα πρέπει να θεωρηθούν λόγω της νομιμότητας των εντελλόμενων με αυτά δαπανών, διότι νομίμως η Αρχή προέβη στις επίμαχες απευθείας αναθέσεις, καθόσον πράγματι πρόκειται για μη ομοειδή αγαθά, η προμήθεια των οποίων δεν απευθύνεται κατ΄ανάγκη στους αυτούς προμηθευτές, και τα οποία, δεδομένης της αξίας τους, νομίμως μπορούσαν να ανατεθούν απευθείας, όπως εν προκειμένω. σελ. 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 9/9/2019 ΕλΣυν.Τμ.7/282/2017:ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ:ζητείται η ακύρωση της 9/2012 πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..πρέπει να αρθεί ο επίδικος καταλογισμός κατά το μέρος που αφορά στη δαπάνη αυτή, ποσού 20.390,48 ευρώ, που επιβλήθηκε σε βάρος των πρώτου και δεύτερου των εκκαλούντων, με την ιδιότητα του Δημάρχου και του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών (ο τελευταίος εκτελώντας και τα καθήκοντα του ταμία προέβη στην εξόφληση του Χ.Ε.), αντίστοιχα, οι οποίοι υπέγραψαν το επίμαχο χρηματικό ένταλμα, καθώς και σε βάρος των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ... (τέταρτου, πέμπτου, έκτου, έβδομου, όγδοου, ένατου, ενδέκατης, δωδέκατου, δέκατου τρίτου, δέκατου πέμπτου, δέκατου έκτου και δέκατου έβδομου και δέκατου όγδοου των εκκαλούντων), που συμμετείχαν στη λήψη της 222/2003 απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη.(..) ο επίδικος καταλογισμός πρέπει να αρθεί κατά το μέρος που αφορά στη δαπάνη των 155 και 316/2004 Χ.Ε., που επιβλήθηκε σε βάρος των πρώτου και δεύτερου των εκκαλούντων, με την ιδιότητα του Δημάρχου και του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών, αντίστοιχα, της τρίτης των εκκαλούντων, η οποία με την ιδιότητα της ταμία του Δήμου προέβη στην εξόφληση των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων, καθώς και των δέκατου τέταρτου και δέκατου έβδομου των εκκαλούντων, που συμμετείχαν στη λήψη των 29/26.7.2004 και 67/5.11.2004 αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι σχετικές δαπάνες..όσον αφορά στις δαπάνες ποσού 1.652 και 2.266,26 ευρώ, που καταβλήθηκαν με τα 339 και 182/2004 Χ.Ε., για την προμήθεια υλικών περίφραξης και γραφικής ύλης, αντίστοιχα, οι εκκαλούντες προβάλλουν ότι η εκ των υστέρων (μετά την εκτέλεση της προμήθειας) λήψη της 13/7.6.2004 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής περί απευθείας ανάθεσης των εν λόγω προμηθειών οφείλεται σε συνήθη πρακτική, που ακολουθείτο από τα αρμόδια όργανα του Δήμου λόγω της απειρίας τους, αλλά και της πεποίθησής τους ότι ενεργούσαν νομίμως.Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος,(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η ένδικη έφεση πρέπει να γίνει δεκτή ως προς τους πέμπτο, έβδομο, δέκατη και δέκατο έβδομο των εκκαλούντων και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη κατά το μέρος που τους αφορά. Περαιτέρω, να γίνει δεκτή εν μέρει η έφεση ως προς τους πρώτο, δεύτερο, τρίτη, τέταρτο, έκτο, όγδοο, ένατο, ενδέκατη, δωδέκατο, δέκατο τρίτο, δέκατο τέταρτο, δέκατο πέμπτο, δέκατο έκτο και δέκατο όγδοο των εκκαλούντων, και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη κατά το μέρος που αφορά στον καταλογισμό αυτών με το συνολικό ποσό των 28.306,93 ευρώ (20.390,48 + 2.788,50 + 1.209,69 + 1.652 + 2.266,26), να αναβληθεί δε κατά τα λοιπά, η έκδοση οριστικής απόφασης, προκειμένου να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φακέλου κατά τα ανωτέρω. ΕλΣυν.Κλ.4/249/2015:ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΓΟΡΕΣ.Ανάθεση - Διαδικασία διαγωνισμού κατάτμηση:Νόμιμη η καταβολή ποσού 59.992,04 ευρώ, σε εταιρεία, ως τίμημα για την προμήθεια γραφικής ύλης, γραφικών ειδών και χαρτιού φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ασφαλείας, καθόσον η επίμαχη προμήθεια αφορά σε προμήθεια γραφικής ύλης, γραφικών ειδών και φωτοαντιγραφικού χαρτιού που αποτελούν, κατά την αντίληψη των συναλλαγών είδη διακριτά έναντι των ειδών, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της προγενέστερης χρονικά προμήθειας και δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των 60.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), μέχρι του οποίου είναι επιτρεπτή η προσφυγή στη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού.(Όμοια η 250/2015 Πράξη του ιδίου ως άνω Κλιμακίου.) ΕλΣυν.Κλ.4/92/2015:ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ.Ανάθεση - Διαδικασία διαγωνισμού κατάτμηση:Α. Μη νόμιμη η καταβολή ποσού από Νοσοκομείο σε ιδιωτική εταιρεία για την σελ. 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 9/9/2019 προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης και φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, καθόσον μη νομίμως το Νοσοκομείο προέβη στις ανωτέρω απευθείας αναθέσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν κατά κατάτμηση της συνολικής ετήσιας δαπάνης ομοειδών αγαθών, δυνάμενα να κατακυρωθούν σε έναν ή περισσότερους προμηθευτές κατόπιν διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού (άρθρο 2 παρ. 12 και 13 του ν. 2286/1995, ΦΕΚ Α' 19/1995).Β. Νόμιμη η καταβολή από Νοσοκομείο σε ιδιωτική εταιρεία για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, καθόσον η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. που τίθεται ως όριο για τη προμήθεια ειδών με απευθείας ανάθεση.(συγγνωστή πλάνη) ΕλΣυν.Κλ.4/85/2015:ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ.Ανάθεση-Διαδικασία διαγωνισμούκατάτμηση:Νόμιμη η καταβολή ποσού από Νοσοκομείο σε ιδιωτική εταιρεία για εξωσυμβατικές προμήθειες γραφική ύλης, καθόσον: α) η συνολική αξία των υλικών υπολειπόταν του ποσού μέχρι του οποίου ο φορέας μπορεί να προσφύγει στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης (20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.), β) δεν διενεργήθηκε αιτιολογημένη συσχέτιση των επίμαχων προμηθειών με προηγούμενες προμήθειες ομοειδών αγαθών, ώστε να τίθεται ζήτημα κατάτμησης με σκοπό την αποφυγή διενέργειας τακτικού ή πρόχειρου, κατά περίπτωση, διαγωνισμού, διότι στην πράξη επιστροφής, γίνεται αορίστως επίκληση ενός πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, διενεργηθέντος στις 22.11.2013, χωρίς να διευκρινίζεται ποιού έτους τις ανάγκες προοριζόταν να καλύψει ο διαγωνισμός αυτός και χωρίς, πάντως, η προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτού (10.000 ευρώ με Φ.Π.Α.), συναθροιζόμενη με την ήδη ελεγχόμενη δαπάνη, να υπερβαίνει το όριο των 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και γ) το γεγονός ότι εν προκειμένω δεν τηρήθηκε ο έγγραφος τύπος σύμβασης δεν συνιστά παραβίαση της διάταξης του άρθρου 41 του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ Β' 1033/1974), αφού το ποσό εκάστης προμήθειας υπολείπεται του χρηματικού ορίου των 2.500 ευρώ που τίθεται με την παραπάνω διάταξη. ΕλΣυν.Κλ.4/75/2015:ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ.Ανάθεση - Διαδικασία διαγωνισμού κατάτμηση:Μη νόμιμη η εξόφληση τιμήματος από Νοσοκομείο σε ιδιωτικές εταιρείες για την απευθείας προμήθεια μελανιών και υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων κατά το έτος 2013, καθόσον: α) η προμήθεια των παραπάνω ειδών τμηματικά από τις ανωτέρω εταιρίες διενεργήθηκε μετά από κατάτμηση της συνολικώς απαιτούμενης κατά το έτος 2013 δαπάνης για την προμήθεια ομοειδών υλικών, αφού, εντός του έτους (2013), είχαν εξοφληθεί σε βάρος του αντίστοιχου Κ.Α.Ε. του οικείου προϋπολογισμού χρηματικά εντάλματα για την πληρωμή προμηθειών ομοειδών υλικών εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων. Συνεπώς, αφού συναθροιζόμενες όλες οι ανωτέρω δαπάνες υπερβαίνουν το όριο των 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., μη νομίμως το Νοσοκομείο προμηθεύθηκε τα είδη τμηματικά και με την εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και β) το αντικείμενο των προμηθειών εμπίπτει μεν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3580/2007, υπαγόμενο στη γενική κατηγορία της «γραφικής ύλης», έχοντας άλλωστε ενταχθεί, κατά τα συνομολογούμενα από το Νοσοκομείο, στο Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας ετών 2012 και 2013, παραβιάσθηκαν όμως, οι όροι της ένταξης αυτής, διότι όχι μόνο δεν διενεργήθηκε ενιαία πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια των επίμαχων ειδών, αλλά πραγματοποιήθηκε τελικώς με τις ήδη κρινόμενες προμήθειες και υπέρβαση του κεντρικά προγραμματισμένου προϋπολογισμού. σελ. 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 9/9/2019 ΕΣ/Τμ7(ΚΠΕ)318/2014:Δικαιολογητικά: Μη νόμιμη η καταβολή αμοιβής από Δήμο, σε εταιρεία, για την προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων και λοιπών υλικών, καθόσον μη νομίμως αποκλείσθηκε κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού η άλλη συμμετέχουσα εταιρεία, για ζητήματα που αφορούν τη διάρκεια ισχύος της εγγυητικής της επιστολής, με συνέπεια το αντικείμενο του διαγωνισμού να ανατεθεί στην ως άνω μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία (άρθρο 209 του ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114/2006 και άρθρο 26 παρ. 1 της ΥΑ 11389/8.3.1993, ΦΕΚ Β΄ 185/1993 και άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 4257/2014, ΦΕΚ Α΄ 93/2014). ΕλΣυν/Τμ.4(ΚΠΕ)/119/2014:Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.Η αναθέτουσα αρχή μη νομίμως προέβη στην ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, κατά παραδοχή του σχετικού λόγου διαφωνίας της Επιτρόπου. Και τούτο διότι, το Υπουργείο, αν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την επίμαχη προμήθεια ανέρχονταν στο ποσό των 135.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), δεν διενήργησε, ως όφειλε, διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, παραλείποντας να αποστείλει προς δημοσίευση περίληψη του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 περ. α΄ του π.δ. 60/2007, σε συνδυασμό με τον 1251/2011 Κανονισμό (ΕΚ), όπου, από 1.1.2012, ως κατώτατο όριο εφαρμογής των κοινοτικών διατάξεων, κατά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων προμηθειών, ορίζεται το ποσό των 130.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Πλην όμως το Κλιμάκιο κρίνει, ότι, στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένων, αφενός, της συνεχούς αλλαγής (κάθε δύο χρόνια) του θεσμικού πλαισίου που καθορίζει τα κατώτατα χρηματικά όρια (χωρίς σταθερή αύξουσα ή φθίνουσα αξία) υπαγωγής των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων στις κοινοτικές διατάξεις και, αφετέρου, του αντικειμενικά μειωμένου ενδιαφέροντος (ενόψει και του χαμηλού οικονομικού αντικειμένου του διαγωνισμού) των αλλοδαπών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω διενεργηθείσα διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας, τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των κείμενων διατάξεων, αλλά προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις κατεπείγουσες ανάγκες μηχανοργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να αναγνωριστεί η συνδρομή συγγνωστής πλάνης υπέρ των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου, που, υπό τις προαναφερθείσες περιστάσεις, θεώρησαν πεπλανημένως πλην συγγνωστώς ότι ενήργησαν νομίμως προς διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών του. ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)143/2014:ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΓΟΡΕΣ: Μη νόμιμη η καταβολή δαπάνης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δήμου, κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού αντί της διενέργειας τακτικού διαγωνισμού, κατά παράβαση του άρθ.2 της 11389/8-3-1993 Υ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και της Π1/3305/3.11.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1789/12.11.2010) καθόσον πρόκειται για προμήθεια ειδών, τα οποία, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, είναι ομοειδή, αφού εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία αγαθών «γραφική ύλη και είδη γραφείου» και προορίζονται, στο σύνολό τους, για την εξυπηρέτηση των σχετικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, η δε προϋπολογισθείσα δαπάνη του ως άνω πρόχειρου διαγωνισμού συναθροιζόμενη με την αξία των ειδών που αποτέλεσαν αντικείμενο προηγηθεισών απευθείας αναθέσεων υπερβαίνει το τιθέμενο με την ως άνω Κ.Υ.Α., όριο των 60.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., μέχρι το οποίο επιτρέπεται η ανάθεση προμηθειών κατόπιν διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού. Ελσυν/Τμ7/138/2009:Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και μηχανογραφικού-χημικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Δήμου. Μη νόμιμα επιμερίσθηκαν οι ως άνω προμήθειες, οι σελ. 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 9/9/2019 οποίες αφορούν σε όμοια ή ομοειδή αγαθά, σε χωριστές πιστώσεις και ανατέθηκαν απευθείας, με βάση το ύψος της δαπάνης που προέκυψε από την εν λόγω κατάτμηση, χωρίς να διενεργηθεί δημόσιος διαγωνισμός, καθόσον η συνολική τους ετήσια δαπάνη, υπερβαίνει το όριο των 15.000 ευρώ, μέχρι το οποίο είναι επιτρεπτή η απευθείας ανάθεση, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 209 παρ.1 του ν.3463/2006 και της 11389/8.3.1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Όμοια η 288/2009 πράξη του ιδίου Τμήματος, η οποία ανακαλεί την 91/2009 πράξη του, λόγω συγγνωστής πλάνης ΕΣ/ΤΜ.4/101/1999:Δαπάνη σε βάρος μη ορθού Κ.Α.Ε. (αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων). Επειδή, κατά τον διαφωνούντα Επίτροπο οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες, αφού, κατά παράβαση της δημοσιονομικής αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων, έχουν βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 4121 "Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και την λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Κλινικών και Μουσείων" αντί των ορθών Κ.Α.Ε. 7124 "προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων" και 1261 "Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου", αντίστοιχα....Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, μη νόμιμα εντέλλονται οι υπό κρίση δαπάνες ως βαρύνουσες, κατά παράβαση της δημοσιονομικής αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων, τις πιστώσεις μη ορθού Κ.Α.Ε. (4121) ως εκ τούτου, τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα, όπως βάσιμα διατείνεται ο διαφωνών Επίτροπος, δεν πρέπει, για το λόγο αυτό, να θεωρηθούν. σελ. 9

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις