ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣυνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προμήθειας ειδών διατροφής
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24/07/2019 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 241. Αγορές αγαθών ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 24109 Λοιπές αγορές αγαθών Α.Λ.Ε: 2410901001 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Λ.Ε: Αγορές ειδών διατροφής ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1000.Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1510. Προμήθεια ειδών διατροφής Κ.Α.Ε: 1511 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε Προμήθεια τροφίμων ,ποτών , καπνού Α)ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υπόδειξη ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ Ν 4270/2014 - ΦΕΚ: 143/Α/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Π.Δ.80/2016 - ΦΕΚ: 145/Α/2016 -Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 2/100018/0026/2016 ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών» Ν.3861/2010 - ΦΕΚ: 112/Α/2010 -Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. N.4412/2016 - ΦΕΚ: 147/A/2016 -Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).. 2024709/601/0026/1998- ΦΕΚ: 431/Β/1998:Καθορισμός δικαιολογητικών δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες 12/58493/ΔΠΓΚ/2018- ΦΕΚ: 3240/Β/2018 -Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/1/2018) 22/47285/0094/2001/1.1.2018ΚΩΔΙΚΑΣ σελ. 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24/07/2019 N.4013/2011- ΦΕΚ: 204/Α/2011:Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. Ν.4071/2012- ΦΕΚ: 85/Α/2012:Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. Άρθρο 6 παρ.14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 26 του Ν.4585/2018, ΦΕΚ216/Α/24.12.2018. «14. Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου ή της Δ.Ε.Υ.Α. και να εκτελεστούν αυτοτελώς N.2503/1997- ΦΕΚ: 107Α/1997 -Διοίκηση ,Οργάνωση ,στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. Αρθρο 13,παρ.6 «6. Για τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή και τρόφιμα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους, οι διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών και θεώρησης τιμολογίων για την κανονικότητα της τιμής μόνο των πετρελαιοειδών διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 έως 42 του π.δ./τος 173/1990 (ΦΕΚ 62 Α) και του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α). «Εξαιρούνται τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., τα οποία διενεργούν αυτοτελώς τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών −χορηγητών, για προμήθειες των ειδών που αναφέρονται ανωτέρω». «Οι οικείες περιφέρειες μπορούν κατ’ εξαίρεση να εξουσιοδοτούν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδρύματα της χωρικής τους αρμοδιότητας να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών των ειδών της παρούσας παραγράφου, κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος της οικείας περιφέρειας από τον Υπουργό Εσωτερικών.». Ν 3204/2003- ΦΕΚ: 296/Α/2003 -παρ. 3 άρθρου 14: «3. Η διενέργεια των προμηθειών για την κάλυψη αναγκών σε τρόφιμα των Πε.Σ.Υ.Π., των αποκεντρωμένων μονάδων τους και των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που διασυνδέονται λειτουργικά με το Πε.Σ.Υ.Π., δεν υπάγεται στη ρύθμιση του άρθρου 13 παρ. 6 του Ν. 2503/1997. Οι συμβάσεις των ανωτέρω προμηθειών συνάπτονται και εκτελούνται από τις αποκεντρωμένες μονάδες των Πε.Σ.Υ.Π. και από τα νοσοκομεία της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001» N.4310/2014- ΦΕΚ: 258/A/2014 -, άρθρο 55,παρ.6, περ.Δ: «Παρέχεται η δυνατότητα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 2503/1997 και 3852/2010, να διενεργεί διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης των κτιρίων του στο σύνολο της Επικράτειας (εντός και εκτός Αττικής), είτε στεγάζονται αμιγώς υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε συστεγάζονται με άλλους φορείς.» ΥΠ.ΕΣ.6149/2018.Παροχή οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση έγκρισης για εξουσιοδότηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας των οικείων σελ. 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24/07/2019 Περιφερειών για αυτοτελή διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών των ειδών του άρθρου 26 του ν.4483/2017 (Α’ 107). 30106/2013.ΘΕΜΑ: Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων. ΥΠΕΣ/11543/2013.Αριθμός Εγκυκλίου:3 ΘΕΜΑ: Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Β)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ -2024709/601/0026/1998 - ΦΕΚ: 431/Β/1998 -ΘΕΜΑ: «Περί καθορισμού δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες» των Γ)ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Ε)ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/410/2018:Προμήθεια ειδών διατροφής: Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω (βλ. σκέψη ΙΙ), η 103/3.9.2018 κατακυρωτική απόφαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής είναι μη νόμιμη, καθώς, σε συμμόρφωση με τη 237/2018 πράξη του Κλιμακίου, η αναθέτουσα αρχή όφειλε να καλέσει εκ νέου την πρώτη μειοδότρια εταιρεία …..να συμπληρώσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσής της με τα ποινικά μητρώα του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός της σελ. 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24/07/2019 προβλεπόμενης στα άρθρα 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3.2 της διακήρυξης προθεσμίας, και μόνο σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από την πρώτη μειοδότρια εντός της ταχθείσας προθεσμίας να προχωρήσει σε κατακύρωση στη δεύτερη μειοδότρια εταιρεία .... Ο.Ε.Ε. και σε κλήση της τελευταίας για προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 103 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 3.2 της διακήρυξης. Κατά συνέπεια, κωλύεται η σύναψη των ελεγχόμενων σχεδίων συμβάσεων για τις ομάδες 2 και 14 της προμήθειας. Οίκοθεν νοείται ότι η αναθέτουσα αρχή δύναται, σε συμμόρφωση με την παρούσα πράξη του Κλιμακίου, να επαναλάβει τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης ως προς τις ομάδες 2 και 14, ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία που προαναφέρθηκε. ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/190/2018:Προμήθεια τροφίμων: Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι μη νομίμως ακυρώθηκε η προσφορά της εταιρείας «.......» για τα τμήματα 2, 4, 5 και 6 του Διαγωνισμού και εγκρίθηκε η κατακύρωσή τους στον δεύτερο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα…., για το λόγο ότι το αρχικώς υποβληθέν και τα εν συνεχεία υποβληθέντα κατόπιν αιτήματος συμπλήρωσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, που υποβλήθηκαν από την εταιρεία «.......», δεν πληρούν τους όρους της Διακήρυξης ως προς την ημερομηνία έκδοσής τους, που θα έπρεπε να είναι προγενέστερη (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς της και συμπλήρωσης του Ε.Ε.Ε.Σ., ήτοι της 17.12.2017, δεδομένου ότι τα υποβληθέντα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο που η εταιρεία αυτή ανεδείχθη προσωρινή μειοδότρια και ελέγχθηκαν από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, της σχετικής απαίτησης του άρθρου 3.2.1 της Διακήρυξης μη ισχύουσας και μη λαμβανομένης υπόψη, ως αντίθετης προς τις σχετικές διατάξεις του ν.4412/2016 σύμφωνα με τα αναφερθέντα στη σκέψη ΙΙΙ της παρούσας. Ως εκ τούτου, η συνεπεία της, κατά τα ανωτέρω, μη νόμιμης ακύρωσης της προσφοράς της εταιρείας «.......», κατακύρωση των ειδών των τμημάτων 2, 4, 5 και 6, για τα οποία ανεδείχθη προσωρινή ανάδοχος, στον δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα ...... είναι μη νόμιμη. ΕΣ/ΤΜ.6/1067/2018.ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.ζητείται η ανάκληση της 104/2018 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου συμφωνίας – πλαίσιο, τριετούς διάρκειας με δυνατότητα παράτασης ενός έτους, με αντικείμενο την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου ... Ενόψει αυτών και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη (υπό στοιχείο ΙΙ), η αιτούσα εταιρεία δεν θεμελιώνει σπουδαίο έννομο συμφέρον για την ανάκληση της προσβαλλόμενης Πράξης κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησής της, καθόσον από την ευδοκίμηση αυτής δεν αποκομίζει καμία ωφέλεια. Ειδικότερα, εφόσον με τις προαναφερόμενες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η ματαίωση του εν λόγω διαγωνισμού (με αριθμ. πρωτ. 28042/23.6.2017), η τυχόν, κατά παραδοχή της αίτησης, ανάκληση της προσβαλλόμενης Πράξης δεν θα επέφερε ευμενή μεταβολή στη νομική και πραγματική κατάσταση της αιτούσας. Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη.... ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/53/2018.Προμήθεια τροφίμων. Κατ’ αρχάς, το γάλα και το γιαούρτι αποτελούν αγαθά που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, είναι ομοειδή, υπό την έννοια ότι εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία τρόφιμα – προϊόντα γαλακτομικά. Εξάλλου, το ομοειδές των αγαθών δεν αναιρείται από σελ. 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24/07/2019 τυχόν διαφορετικές προδιαγραφές των επιμέρους κατηγοριών αυτών, οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται ανά ομάδες στο ίδιο κείμενο διακήρυξης,..Ως εκ τούτου, οι επίμαχες προμήθειες αποτελούν τμήματα ενός ενιαίου μείζονος αντικειμένου, η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του οποίου,...υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ μέχρι το οποίο επιτρέπεται η ανάθεση προμηθειών κατόπιν διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, αυτονοήτως δε και το ποσό των 20.000 ευρώ μέχρι το οποίο επιτρέπεται, άνευ συνδρομής ειδικού λόγου, η απευθείας ανάθεση...Ωστόσο, το Κλιμάκιο, συνεκτιμώντας: 1) προεχόντως την αδήριτη ανάγκη για την απρόσκοπτη σίτιση των ασθενών του Νοσοκομείου και 2) ότι ο οικείος διαγωνισμός για προμήθεια τροφίμων είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών ... του 2014 ως ενιαίος για όλα τα νοσοκομεία της 1ης Υ.Πε. και με φορέα διενέργειας έτερο νοσοκομείο, 3) ότι το επόμενο Πρόγραμμα Προμηθειών του 2015 στο πλαίσιο του οποίου, κατά τα γνωστά στο Δικαστήριο, φορέας διενέργειας είναι το κάθε νοσοκομείο για τις δικές του ανάγκες,4)....5)....6)..κρίνει ότι τα όργανα του Νοσοκομείου δεν λειτούργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, αλλά προκειμένου να καλύψουν την επιτακτική ανάγκη για σίτιση των ασθενών του Νοσοκομείου.(Συγγνωστή πλάνη) ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/51/2018.Προμήθεια τροφίμων. Με αυτά τα δεδομένα, λαμβανομένης υπόψη της ετήσιας επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το έτος 2017 (87.800 ευρώ με ΦΠΑ ή 77.699 ευρώ περίπου, άνευ ΦΠΑ) για προμήθεια σε οπωρολαχανικά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι μη νομίμως τα επίμαχα αγαθά ανατέθηκαν κατόπιν συνοπτικού διαγωνισμού, διότι η σε ετήσια βάση προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ μέχρι το οποίο επιτρέπεται η ανάθεση προμηθειών κατόπιν διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού. Περαιτέρω, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι συνέτρεξαν λόγοι επείγοντες, οφειλόμενοι σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες περιστάσεις, οι οποίοι κατέστησαν αδύνατη τη διενέργεια νόμιμης διαγωνιστικής διαδικασίας...Ωστόσο, το Κλιμάκιο, συνεκτιμώντας: 1) προεχόντως την αδήριτη ανάγκη για τη συνέχιση της προμήθειας του Νοσοκομείου στα απαραίτητα για τη σίτιση των ασθενών του επίμαχα αγαθά μέσω της ενεργούς ακόμη επίμαχης σύμβασης και 2) ότι ο οικείος διαγωνισμός για προμήθεια τροφίμων είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας του 2014 ως ενιαίος για όλα τα νοσοκομεία της 1ης Υ.Πε. και με φορέα διενέργειας έτερο νοσοκομείο, 3) ότι το επόμενο Πρόγραμμα Προμηθειών του 2015 στο πλαίσιο του οποίου, κατά τα γνωστά στο Δικαστήριο, φορέας διενέργειας είναι το κάθε νοσοκομείο για τις δικές του ανάγκες, εγκρίθηκε μόλις στις 15.9.2016 (βλ. κυα έγκρισης 4658/69.2016, Β΄ 2937/15.9.2017), 4) τα αναφερόμενα περί δημιουργίας μεγάλων καθυστερήσεων σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες εξαιτίας του νέου καθεστώτος του ν. 4412/2016 και ιδίως της καθυστερημένης -μόλις στα τέλη του 2016- έκδοσης από την ΕΑΑΔΗΣΥ των βάσει του νέου νόμου πρότυπων τευχών δημοπράτησης, 5) τα προβαλλόμενα ενώπιον του Κλιμακίου στο πλαίσιο έτερων εκθέσεων διαφωνίας για συναφείς δαπάνες του Νοσοκομείου ...., κρίνει ότι τα όργανα του Νοσοκομείου δεν λειτούργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, αλλά προκειμένου να καλύψουν την επιτακτική ανάγκη για σίτιση των ασθενών του Νοσοκομείου. (Συγγνωστή πλάνη) ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/104/2018.Ελεγχος νομιμότητας σχεδίου σύμβασης συμφωνίας – πλαίσιο για την προμήθεια τροφίμων.(..)Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει τα ακόλουθα..Μη νομίμως η Αναθέτουσα Αρχή περιορίστηκε στην εξέταση αποκλειστικώς και μόνον του εάν τα αδικήματα που αναφέρονται στα ποινικά μητρώα των …«….», συγκαταλέγονται σε εκείνα των περιπτ. α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (και του άρθρου 7 παρ. 1 του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης), τα οποία επιφέρουν τον αυτόματο αποκλεισμό ενός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή του σε δημόσιο διαγωνισμό. Και τούτο, διότι όφειλε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 παρ. 4 περίπτ. θ΄ του ν. 4412/2016 και 7 παρ. 3 σελ. 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24/07/2019 περίπτ. ζ΄ του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης, να εξετάσει περαιτέρω και να αποφανθεί αιτιολογημένως και για το εάν τα αδικήματα αυτά (αγορανομικές παραβάσεις) συνέχονται με την επαγγελματική δραστηριότητα της «…», συνιστώντας σοβαρά επαγγελματικά παραπτώματα, και, σε καταφατική περίπτωση, κατόπιν αξιολόγησης της σοβαρότητας και βαρύτητας των εν λόγω αδικημάτων, εάν δύνανται να επηρεάσουν αρνητικώς την επαγγελματική αξιοπιστία της διαγωνιζόμενης και αναδειχθείσας αναδόχου εταιρείας «….», υπό την έννοια ότι καθιστούν αμφίβολη την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων... Όπως κρίθηκε με την 105/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα ΙΓ΄, Ακυρωτικό, Μονομελές) – από την οποία απορρέει προσωρινό δεδικασμένο που δεσμεύει, ως προς τα κριθέντα ζητήματα, τόσο την Αναθέτουσα Αρχή όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την άσκηση του προσυμβατικού ελέγχου – η εταιρεία «….» δεν προσκόμισε εντός της ταχθείσας σε αυτήν προθεσμίας τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατακύρωσης, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15 της διακήρυξης. ...μη νομίμως, με το από 5.12.2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και την εγκριτική αυτού 502/7.12.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγιναν δεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του «…» ως πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, χωρίς να εξεταστεί από την Αναθέτουσα Αρχή αν ο ανωτέρω υπέβαλε ένορκη βεβαίωση περί έλλειψης τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος του για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στη παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016...Με το δεδομένο αυτό και ενόψει της αρχής της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, μη νομίμως ανακηρύχθηκαν οι ανωτέρω φορείς ανάδοχοι για τις Ομάδες / Υποομάδες για τις οποίες υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισμό.Δεν ανακλήθηκε με την ΕΣ/ΤΜ.6/1067/2018 ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/47/2018:Νομιμότητα σχεδίων σύμβασης προμήθειας τροφίμων.(..) Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει αφενός του γεγονότος ότι η επίμαχη προμήθεια ανατέθηκε στο πλαίσιο αυτοτελούς διαδικασίας, ήτοι με απευθείας ανάθεση μετά τη ματαίωση δύο διαδικασιών (μιας ανοικτής και μιας με διαπραγμάτευση) και αφετέρου ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των υπό προμήθεια ειδών υπολείπεται του ποσού των 200.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., τα υποβληθέντα ενώπιον του Κλιμακίου δύο (2) σχέδια σύμβασης δεν υπόκεινται, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ..Απέχει του ελέγχου των υποβληθέντων δύο (2) σχεδίων σύμβασης, με αντικείμενο την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου .... ΕΣ/ΤΜ.6/448/2018:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. (..) ζητείται η ανάκληση της 1/2018 πράξης της Αναπληρώτριας Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ... με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης με την εταιρεία «....» για την προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων (..)Με την κρινόμενη αίτηση ανάκλησης προβάλλεται ότι η διακήρυξη είναι δεσμευτική για τους διαγωνιζομένους, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση δεδομένου ότι δεν την προσέβαλλαν τεκμαίρεται ότι την απεδέχθησαν. Επίσης σχετικά με τον αποκλεισμό της προσφοράς της …, η οποία συμπλήρωσε τον αριθμό 1 ως ποσοστό έκπτωσης σε όλα τα είδη, εκ του οποίου δεν μπορούσε να συναχθεί ούτε αν αφορούσε τη τιμή ή ποσοστό έκπτωσης, ενώ δεν μπορούσαν να ζητηθούν διευκρινήσεις καθώς σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ.4 του ν.4412/2016 η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν νομιμοποιείται να ζητήσει διόρθωση της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας οικονομικής προσφοράς του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ γιατί αυτό θεωρείται συμπλήρωση και όχι διευκρίνιση, το δε σύστημα μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών κλειδώνει και δεν δέχεται καμία διόρθωση.(..)Με τα δεδομένα αυτά το Τμήμα κρίνει ότι ορθά κρίθηκε με τη προσβαλλομένη ότι μη νόμιμα αποκλείστηκε η προσφορά της επιχείρησης «…» που αφορά σελ. 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24/07/2019 στο τμήμα 1, «ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ» του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», καθόσον η απαίτηση της διακήρυξης ότι το ποσοστό έκπτωσης στην τιμή του δελτίου τιμών των φρούτων και λαχανικών πρέπει να είναι σε ακέραιες μονάδες δεν προβλέπεται στο νόμο και περιορίζει τον ανταγωνισμό χωρίς να εδράζεται σε κανένα δικαιολογητικό λόγο, στη προκειμένη περίπτωση δε, οδηγεί σε βλάβη του δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι η αποκλεισθείσα επιχείρηση υπέβαλε προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 25,10% αντί 16% της αναδόχου. Εξάλλου νομίμως απεκλείσθη από τη συνέχεια του διαγωνισμού η προσφορά της …, για το τμήμα 1, «ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ» του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, για το λόγο ότι η τελευταία συμπλήρωσε τον αριθμό 1 ως ποσοστό έκπτωσης σε όλα τα είδη, με αποτέλεσμα η προσφορά της να είναι παντελώς αόριστη και ανεπίδεκτη οποιασδήποτε αξιολογήσεως και συγκρίσεως με τις προσφορές των λοιπών συνυποψηφίων, ενώ δεν μπορούσαν να ζητηθούν διευκρινήσεις καθώς σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ.4 του ν.4412/2016 αυτές αφορούν κατά τα προεκτεθέντα (σκέψη ΙΙ) μόνο ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα. Κατόπιν αυτών η κρινόμενη αίτηση ανάκλησης πρέπει να απορριφθεί. ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/189/2017:Προμήθεια τροφίμων και ποτών.(..) Με δεδομένα τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν το Κλιμάκιο κρίνει τα εξής: α) Μη νομίμως ορίστηκε για τα είδη της διακήρυξης, πλην του ελαιόλαδου, τα οποία, σύμφωνα με την από 20.9.2017 βεβαίωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. ... – Τμήμα Εμπορίου), δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 13 του ν. 3438/2006 και για τα οποία δεν εκδίδεται δελτίο μέσης τιμής λιανικής πώλησης, ως κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, η οποία θα προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην τιμή του είδους, όπως αυτή νόμιμα διαμορφώνεται και σύμφωνα με τη μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά το χρόνο παράδοσής τους, καθώς ενέχει αοριστία ως προς τον τρόπο διαμόρφωσης της τελευταίας αυτής τιμής. (..)β) Αναφορικά με το είδος «έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5 Lt», το οποίο έχει υπαχθεί στη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 3438/2006, μη νομίμως το Νοσοκομείο το προμηθεύτηκε σε τιμή 30,112 ευρώ (με ΦΠΑ) και συνολικά 662,47 ευρώ (30,112X22 τεμ) (βλ. το 18362/8.12.2016 τιμολόγιο πώλησης της εταιρείας «....»), διότι υπερβαίνει την μέση τιμή λιανικής πώλησής, που ίσχυε κατά το χρόνο παράδοσής του (27,20 ευρώ Χ 25% = 20,4 Χ22 = 448,8 ευρώ). Η έκδοση δε του 29/3.10.2017 πιστωτικού τιμολογίου, ποσού 213,67 ευρώ της εταιρείας «....» δεν δύναται να καταστήσει νόμιμη την καταβολή στη φερόμενη ως δικαιούχο μεγαλύτερου ποσού από αυτό που δικαιούται κατά νόμο. ...Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το εν λόγω χρηματικό ένταλμα δεν δύναται να θεωρηθεί ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/156/2017:Προμήθεια τροφίμων.(..)Σύμφωνα με τις προδιαληφθείσες διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4 περ. 16 και 4 παρ. 2 του ν. 3861/2010, η από 12.12.2016 κατακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (45η Συνεδρίαση), έπρεπε, προκειμένου να αποκτήσει νόμιμη υπόσταση, να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» πριν από την υπογραφή και την εκτέλεση των συμβάσεων που συνήφθησαν με τους ανακηρυχθέντες αναδόχους.(..)Εντούτοις, όμως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν: i) τους ισχυρισμούς του Νοσοκομείου ότι η μη έγκαιρη ανάρτηση της εν λόγω αποφάσεως στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» οφείλεται στον αυξημένο φόρτο εργασίας των υπαλλήλων της αρμόδιας Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, οι οποίοι, μόλις διαπίστωσαν τη σχετική παράλειψη ενήργησαν άμεσα και ii) την αδήριτη ανάγκη προμήθειας των επίμαχων ποσοτήτων τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα αυτού ενήργησαν συγγνωστώς και χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των κειμένων σελ. 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24/07/2019 διατάξεων.(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι δαπάνες που εντέλλονται να πληρωθούν με τα 48, 51 και 52, οικονομικού έτους 2017, χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ οι δαπάνες που εντέλλονται με τα 49 και 50, οικονομικού έτους 2017, χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν είναι νόμιμες για τον βασίμως προβαλλόμενο τρίτο λόγο διαφωνίας, πλην όμως, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα μπορούσαν να θεωρηθούν λόγω συγγνωστής πλάνης.. ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/77/2017.Προμήθεια τροφίμων.Με αυτά τα δεδομένα, το Κλιμάκιο κρίνει ότι μη νομίμως ανατέθηκε η ανωτέρω προμήθεια με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία, δεδομένου ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιτρεπτής προσφυγής στην εν λόγω διαδικασία που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του πδ 60/2007, στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτει η επίμαχη σύμβαση, ενόψει του ότι η δαπάνη για την προμήθεια τροφίμων κατά το προηγούμενο αυτής 12μηνο υπερβαίνει το όριο των 207.000,00 ευρώ (..), ενώ από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει η συνδρομή απρόβλεπτων περιστάσεων, συναρτώμενων με έκτακτα γεγονότα μη οφειλόμενα σε υπαιτιότητα των αρμοδίων οργάνων,...Περαιτέρω, η επίμαχη δαπάνη δεν είναι δυνατό να νομιμοποιηθεί κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 66 παρ. 28 του ν. 3984/2011, αφού στο πεδίο εφαρμογής της υπάγονται μόνο δαπάνες από προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων...Κατόπιν τούτων, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί. Δεν ανακλήθηκε με την ΕλΣυνΤμ.4/44/2017 ΕλΣυν.Τμ.Μειζ-Επταμ.Συνθ/905/2017:Προμήθεια τροφίμων-διαγωνισμός:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη ΙΙΙ της παρούσας, το Τμήμα κρίνει, ομοφώνως, ότι δεν συντρέχει η διαπιστωθείσα ανωτέρω πλημμέλεια, καθόσον, κατά την αληθή έννοια της διακήρυξης, όλα τα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως της εταιρικής τους μορφής, όφειλαν να προσκομίσουν πρακτικό (ή πράξη) του αρμοδίου διοικούντος οργάνου τους περί έγκρισης συμμετοχής τους στον επίμαχο διαγωνισμό. Συνεπώς, από την υποχρέωση αυτή δεν εξαιρούνταν οι Ε.Π.Ε., στην περίπτωση των οποίων, δοθέντος ότι μόνο οι Α.Ε. έχουν Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείτο απόφαση του αντίστοιχου οργάνου διοίκησής τους. Επομένως, ενόψει του ότι από το περιεχόμενο του υποβληθέντος από την εταιρεία με την επωνυμία «…» πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της, δεν προέκυπτε η έγκριση για τη συμμετοχή της στον υπό έλεγχο διαγωνισμό, αλλά σε άλλο διαγωνισμό του Δήμου …, νομίμως απορρίφθηκε η προσφορά της εν λόγω εταιρείας με την προαναφερθείσα απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Κλιμάκιο, με την προσβαλλόμενη πράξη του, έσφαλε περί την ερμηνεία και εφαρμογή των προμνησθεισών διατάξεων της διακήρυξης.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις αναθεώρησης και να αναθεωρηθεί η 487/2017 απόφαση του VI Τμήματος....Ανακαλεί την 9/2017 πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και..Αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων συμβάσεων.. ΕΣ/Τμ.6/487/2017.Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των κρατουμένων των καταστημάτων κράτησης του Νομού Αττικής.Επιδιώκεται η ανάκληση της 9/2017 Πράξης του ΣT΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.(...)Συνεπώς, αμφότερες οι συνεκδικασθείσες αιτήσεις ανάκλησης που ασκήθηκαν μετά την πάροδο της αποκλειστικής δεκαπενθήμερης προθεσμίας, η οποία άρχισε στις 8 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη,-επομένη της κοινοποιήσεως της προσβαλλόμενης πράξης στην αρμόδια αρχή, η οποία δεν αμφισβητήθηκε από την τελευταία, ούτε, σε κάθε περίπτωση, αμφότεροι οι αιτούντες επικαλέστηκαν λόγους ανωτέρας βίας που εμπόδισαν αυτούς στην άσκηση των αιτήσεων ανάκλησης σε προγενέστερο χρόνο- σελ. 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24/07/2019 και έληξε στις 22 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη, είναι εκπρόθεσμες και πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες. (...)Συνακόλουθα, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, οι κρινόμενες αιτήσεις πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες. ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/13/2017:Προμήθεια τροφίμων-Κατάτμηση.(..)Με δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι μη νομίμως το Νοσοκομείο ανέθεσε τις ανωτέρω προμήθειες με την ως άνω διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, μετά από κατ’ επανάληψη κατάτμηση της συνολικής ετήσιας δαπάνης ομοειδών αγαθών και κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007, στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτουν οι επίμαχες αναθέσεις, εφόσον η ετήσια επιβάρυνση του προϋπολογισμού (..) Ως εκ τούτου, τα όργανα του Νοσοκομείου δεν δύνανται να επικαλεσθούν τις ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων δημοσίων φορέων, προκειμένου να δικαιολογήσουν την προσφυγή στη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού...(..) Εξάλλου, οι ελεγχόμενες δαπάνες δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 4332/2015, προεχόντως διότι, ενώ η διάταξη αυτή θέτει, μεταξύ άλλων, ως προϋπόθεση τα σχετικά είδη να μην έχουν παραδοθεί σε εκτέλεση σχετικώς συναφθείσας σύμβασης, εν προκειμένω έχουν υπογραφεί οι προαναφερόμενες συμβάσεις, σε εκτέλεση των οποίων το Νοσοκομείο προμηθεύθηκε τα επίμαχα είδη διατροφής(..) Κατόπιν τούτων, οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα ( ...) δαπάνες δεν είναι νόμιμες και τα χρηματικά αυτά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν. ΕλΣυν.Κλ.Στ/9/2017:Προμήθεια τροφίμων: Μη νομίμως απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας «…» κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, για τους ακόλουθους λόγους: Από τη διακήρυξη ..προέκυπτε υποχρέωση κατάθεσης Πρακτικού Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό μόνο στις ανώνυμες εταιρείες. Αντίστοιχη υποχρέωση ως προς τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης δεν προβλεπόταν, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι το προαναφερόμενο δικαιολογητικό αναφερόταν και στις υποψήφιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, δεδομένου ότι κατά τις διατάξεις του ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» (Α 91) .. στις τελευταίες δεν προβλέπεται διοικητικό συμβούλιο. Άλλωστε, ως προς την εκπροσώπηση του νομικού προσώπου ..οριζόταν σαφώς το δικαιολογητικό που έπρεπε να κατατεθεί κατά παραπομπή προς τη νομική φύση της προσφέρουσας εταιρείας, πρακτικό ΔΣ -για τις ανώνυμες εταιρείες- ή απόφαση εταίρων -για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Η προαναφερόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εκ περισσού συμπεριέλαβε στην προσφορά της Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την έγκριση συμμετοχής της στο διαγωνισμό. Ως εκ περισσού υποβληθέν, το δικαιολογητικό αυτό δεν έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν επιτρεπτό η αξιολόγησή του να προκαλέσει την αποβολή της προσφέρουσας, δεδομένου ότι λόγο αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία αποτελούσε σύμφωνα με τη διακήρυξη η μη υποβολή κάποιου από τα ζητούμενα δικαιολογητικά..(..)Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, κωλύεται εν μέρει η υπογραφή των σχεδίων συμβάσεων προμήθειας τροφίμων, ειδικότερα με την εταιρεία «…» κατά το τμήμα 4 και με την εταιρεία «…» κατά το τμήμα 11, ενώ, κατά τα λοιπά δεν διαπιστώθηκαν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που κωλύουν την υπογραφή των υποβληθέντων προς έλεγχο σχεδίων συμβάσεων.25/1/2017 ΕλΣυν.Κλ.Τμ.4/183/2016:Προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας:Με δεδομένα αυτά, εφόσον η ετήσια επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το έτος 2015 για τρόφιμα ανήλθε στο ποσό των 646.181,94 ευρώ (ποσό που ξεπερνά το κοινοτικό όριο) και για είδη καθαριότητας στο ποσό των 159.048,44 ευρώ (ποσό άνω των 20.000 ευρώ, πέραν του οποίου επιβάλλεται η τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας), το Κλιμάκιο αποφαίνεται ότι μη σελ. 9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24/07/2019 νομίμως το Νοσοκομείο ανέθεσε απευθείας στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία την προμήθεια των επίμαχων -όμοιων ή ομοειδών κατά την αντίληψη των συναλλαγών- ειδών τροφίμων (είδη παντοπωλείου και κατεψυγμένα) και καθαριότητας, ενώ δεν προκύπτει ότι συνέτρεξε περίπτωση επείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτες περιστάσεις.Εξάλλου, τα προβαλλόμενα με το 13397/5.10.2016 έγγραφο του Νοσοκομείου περί αδυναμίας από το 2012, οπότε και έληξε η συναφθείσα σύμβαση (75/2011 με διάρκεια ισχύος από 18.7.2011 έως 17.7.2012 με δικαίωμα δίμηνης παράτασης) με τη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία, προκήρυξης τακτικού διαγωνισμού για τους αναφερόμενους στο έγγραφο αυτό λόγους, ήτοι λόγω της αδυναμίας ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών στα πλαίσια των ΠΠΥΥ 2012 και 2013 αλλά και λόγω της καθυστέρησης διενέργειας ενιαίου διαγωνισμού του ΠΠΥΥ 2014 από τον φορέα υλοποίησης, δεν εμπίπτουν στην έννοια των έκτακτων γεγονότων οφειλομένων σε απρόβλεπτες περιστάσεις.(..)οι επίμαχες δαπάνες δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν ούτε βάσει της διάταξης του άρθρου 66 παρ. 28 του ν. 3984/2011, δεδομένου ότι στο ρυθμιστικό πεδίο αυτής εμπίπτουν αποκλειστικά οι προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων (βλ. σχετικά ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/ 2.10.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών- Ανάπτυξης- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΦΕΚ Β΄ 2198, όπου ορίζεται η έννοια του «ιατροτεχνολογικού προϊόντος»), φαρμάκων και συναφών προς τις προμήθειες αυτές υπηρεσιών αλλά ούτε και βάσει της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 4238/2014, διότι στο ρυθμιστικό πεδίο αυτής εμπίπτουν μόνο παρασχεθείσες υπηρεσίες από ήδη εγκατεστημένους αναδόχους. Κατόπιν τούτων, οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα (ΧΕ ... και .../2016) δαπάνες δεν είναι νόμιμες και τα χρηματικά αυτά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν. ΕλΣυν.Τμ.6/1789/2016:Προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών και ΚΑΠΗ, ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων, λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου και γάλακτος:..ζητείται η ανάκληση της 110/2016 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου, ...Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει του συνολικού αριθμού των δικαιούμενων γάλακτος εργαζομένων του Δήμου, σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α., που ανέρχεται σε 306 άτομα (αντί 401, που είχε υπολογισθεί αρχικά), το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι η ως άνω διαπιστωθείσα από το Κλιμάκιο πλημμέλεια δεν παρίσταται ουσιώδης και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να αποτελέσει διακωλυτικό της υπογραφής της οικείας σύμβασης λόγο για το σύνολο της επίμαχης προμήθειας, διότι, όπως βάσιμα προβάλλεται και με την υπό κρίση αίτηση, δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον, εφόσον κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης ο Δήμος περιοριστεί στην προμήθεια των ποσοτήτων εκείνων που αντιστοιχούν στους πράγματι δικαιούχους γάλακτος, όπως αυτοί προκύπτουν από το ως άνω προσκομισθέν έγγραφο της Δημάρχου.(..) Απορρίπτει την αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…. A.E.». Δεν ανακαλεί, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό, την 110/2016 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου. ΕΣ/ΤΜ.6/1791/2016 (Γ΄ΔΙΑΚΟΠΩΝ):Προμήθεια τροφίμων.(..) ζητείται η ανάκληση της 122/2016 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά το μέρος που με αυτήν κρίθηκε ότι κωλύεται, για τους σε αυτήν αναφερόμενους λόγους, η υπογραφή των υποβληθέντων προς έλεγχο σχεδίων σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και των εταιρειών «....»Με τα ως άνω δεδομένα και κατά τα γενόμενα δεκτά στις σκέψεις ΙΙ Β και ΙΙΙ Β της παρούσας, το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι δεν είναι νόμιμος ο αποκλεισμός της εταιρείας «….» εξαιτίας αδικημάτων του εκπροσώπου της, από την τέλεση των οποίων παρήλθε χρονικό διάστημα πλέον των δεκαοκτώ ετών, τα οποία δεν έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη, ενώ, σε κάθε περίπτωση, όπως ορθά έκρινε και το Κλιμάκιο, έπρεπε να διαλαμβάνεται στις σελ. 10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24/07/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του αιτούντος Δήμου ειδική και πλήρης αιτιολογία, από την οποία να προκύπτει ότι τα αδικήματα αυτά αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητά του υπό την ιδιότητα με την οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό, και όχι κάποια άλλη δραστηριότητα που άσκησε ενδεχομένως στο παρελθόν, καθώς και ότι αυτά κρίνονται αρκετά σοβαρά, ώστε να τίθεται εν αμφιβόλω η επαγγελματική φερεγγυότητα και αξιοπιστία του. Η αιτιολογία αυτή δεν μπορεί να αναπληρωθεί με την απλή παράθεση του προαναφερθέντος άρθρου 8 Α 1 β της διακήρυξης, (..)Εξάλλου, η τέλεση κάποιας αγορανομικής παράβασης δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου την επιδίωξη αθέμιτου κέρδους, την προσφορά υποδεέστερης ποιότητας προϊόντων ή την υγειονομική παράβαση (...) και, σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι παρήλθαν τριάντα έτη από την τέλεση της πρώτης παράβασης και πλέον των δεκαοκτώ ετών από την τέλεση της τελευταίας, καθώς και το γεγονός ότι τα τελευταία αυτά έτη η αποκλεισθείσα εταιρεία συνεργάστηκε αρκετές φορές με τον αιτούντα Δήμο, όπως προβλήθηκε από αυτήν ενώπιόν του στην από 3.3.2016 προδικαστική προσφυγή της, χωρίς να αμφισβητηθεί από αυτόν, αποδυναμώνει τον ισχυρισμό του τελευταίου περί του αυτονόητου της αμφισβήτησης της επαγγελματικής φερεγγυότητας της εν λόγω εταιρείας ενόψει του αριθμού των παραβάσεων αυτών. (..) Απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης του Δήμου .... Και...Δεν ανακαλεί την 112/2016 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου ΕλΣυν.Τμ.6/1271/2016:Προμήθεια τροφίμων:..ζητείται η ανάκληση της 36/2016 Πράξεως του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά η αιτούσα, σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη των άρθρων 14 και 21 της διακήρυξης, όφειλε να υποβάλλει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και για τα τρία είδη της Ομάδας 5. Επειδή, όμως, ο μέσος και για τα τρία είδη όρος έκπτωσης που η ανακηρυχθείσα ανάδοχος προσέφερε ανέρχεται σε 15% και συνακόλουθα ενόψει και των ζητούμενων ποσοτήτων (24% για τα 30.000 κιλά φιλέτου βακαλάου χωρίς οστά, 14% για τα 44.000 κιλά φιλέτου πέρκας και 7% για 2.400 κιλά φιλέτου πέρκας σε τεμάχια) η προσφορά της είναι κατά πολύ χαμηλότερη της όμοιας της συνυποψήφιας εταιρείας ... ΑΕ που προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 5%, για όλα τα είδη, το Τμήμα κρίνει ότι δικαιολογημένα, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο σχετικό λόγο ανάκλησης, η αναθέτουσα αρχή προέβη στην κατακύρωση της εν λόγω προμήθειας στην αιτούσα.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η ένδικη αίτηση ανάκλησης και η υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση πρέπει να γίνουν δεκτές, να απορριφθεί η παρέμβαση της εταιρείας «... ….», να ανακληθεί εν μέρει, η προσβαλλομένη 36/2016 πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να επιτραπεί η υπογραφή του σχεδίου συμβάσεως μεταξύ του Δημοτικού Βρεφοκομείου … και της αιτούσας εταιρείας «...», για την προμήθεια των τροφίμων της ομάδας 5 του Πίνακα Α (Κατεψυγμένα Ψάρια – 2 είδη) και του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου … και της εταιρείας «... ΕΠΕ», για την προμήθεια των τροφίμων της ομάδας 5 του Πίνακα Α (Κατεψυγμένα Ψάρια – 1 είδος) και να διαταχθεί η απόδοση του κατατεθέντος παραβόλου στην αιτούσα (άρθρο 73 παρ. 4 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο). ΕλΣυν.Κλ.4/74/2016:ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:Με τα δεδομένα αυτά, το Τμήμα κρίνει ότι:α) Ως προς τη δαπάνη που αφορά στην προμήθεια τροφίμων παντοπωλείου με φερόμενο ως δικαιούχο τον …., η νομιμότητα της οποίας ελέγχεται προληπτικά κατά την υποβολή του πρώτου λογαριασμού της σχετικής σύμβασης, καθόσον αφορά σε προμήθεια συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ ..., μη νομίμως, με βάση όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 2Β της παρούσης, «παρατάθηκε» από 15.12.2015 έως 14.10.2016 η αρχική σύμβαση μεταξύ του Νοσοκομείου και του ως άνω αναδόχου προμηθευτή, αφού δυνατότητα τέτοιας παράτασης δεν προβλεπόταν, ούτε από την διακήρυξη του διαγωνισμού .., ούτε από σελ. 11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24/07/2019 σχετικό συμβατικό όρο αυτής(..)β) Περαιτέρω, ως προς τη δαπάνη που αφορά στην προμήθεια τροφίμων κρεοπωλείου με φερ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις