43726/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής. 

ΦΕΚ: 2208/Β/2019E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2019.06.10 09:58:44 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 24733 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43726 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3850/2010 (Α΄ 84) και ιδίως του άρθρου 44 του νόμου αυτού. 2. Τις διατάξεις του π.δ. 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ» (Α΄ 220). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α΄). 5. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160). 6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210). Αρ. Φύλλου 2208 7. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). 8. Την Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168). 9. Την ανάγκη επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας στο προσωπικό και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, προκειμένου να αναβαθμιστεί η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στους εν λόγω φορείς. 10. Το πόρισμα της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 29267/15-06-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2786), δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 97 παρ. 5 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) με αντικείμενο την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας και τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους OTA. 11. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/48/6-6-2019 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής. 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος των προϋπολογισμών των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, η οποία δεν μπορεί να προϋπολογιστεί, καθόσον δεν δύναται να προβλεφθεί ο ακριβής αριθμός των δικαιούχων ανά ειδικότητα, αποφασίζουμε: Στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, παρέχονται τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί για την ατομική προστασία αυτών, που περιλαμβάνονται, αντίστοιχα, στις ακόλουθες περιπτώσεις Ι και II: 24734 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24735 24736 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24737 24738 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24739 24740 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24741 24742 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24743 α) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέσων ατομικής προστασίας εναρμονίζονται με τα ισχύοντα κάθε φορά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκύπτουν από τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που εκπονεί ο τεχνικός ασφαλείας και ο ιατρός εργασίας με τη συμβολή της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων του άρθρου 4 του ν. 3850/2010. Από 1-11-2019 η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου αναρτάται υποχρεωτικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και επικαιροποιείται από τον υπεύθυνο στους OTA α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, κατά τις διατάξεις του ν. 3850/2010. 24744 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Εάν από τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου διαγνωστούν κίνδυνοι που είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με τη χρήση και άλλων μέσων ατομικής προστασίας, επιβάλλεται η χορήγησή τους. β) Η παροχή των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους που υπάγονται στους ανωτέρω κλάδους/ειδικότητες και εκτελούν τις σχετικές εργασίες είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη. Εάν εργαζόμενος απασχολείται σε εργασίες που απαιτούν την παροχή επιπλέον μέσων ατομικής προστασίας, λαμβάνει τα αντίστοιχα μέσα. Ο εργαζόμενος υποχρεωτικά φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας κατά τον χρόνο της εργασίας του, προς διαφύλαξη τόσο της ατομικής όσο και της δημόσιας υγείας. Δεν επιτρέπεται η αποτίμηση των μέσων ατομικής προστασίας σε χρήμα. II. Ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί Το προσωπικό, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των παραπάνω κλάδων και ειδικοτήτων, που απασχολούνται στους ανωτέρω χώρους και εργασίες πρέπει να υποβάλλονται για την επίβλεψη της υγείας τους στις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις: 1). Μία φορά το χρόνο α) Γενική αίματος Ομάδα αίματος (άπαξ) Γενική ούρων Ταχύτητα καθίζησης Σάκχαρο Κρεατινίνη SGΟT, SGPT Ολική Χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, HDL Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 HBA1c - Γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη Σπιρομέτρηση (έλεγχος πνευμονικής λειτουργίας) Δείκτες ηπατίτιδας (Αυστραλιανό Αντιγόνο HbsAg), Ariti - Hbs, Ariti HAV, antiHBc ΗΚΓ Τεστ Παπανικολάου για τις γυναίκες Έλεγχος προστάτη (P.S.A.) για τους άντρες άνω των πενήντα (50) ετών Δερματολογική εξέταση από τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας. β) Επιπλέον των ανωτέρω γενικών εξετάσεων, το προσωπικό και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου που περιλαμβάνονται στον Πίνακα που ακολουθεί για τους εμβολιασμούς, υποβάλλεται, κατά περίπτωση, και στις εξετάσεις i) Οπτική οξύτητα - Έλεγχος για Αχρωματοψία/ δυσχρωματοψία και ii) Ακουόγραμμα. 2). Ανά τριετία Ακτινογραφία θώρακος (ή και συχνότερα ανάλογα με την κρίση του Ειδικού Ιατρού Εργασίας και τα αποτελέσματα της σπιρομέτρησης). Ειδικά οι Μουσικοί πνευστών οργάνων, λόγω της φύσης της εργασίας τους, υποβάλλονται υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο σε ακτινογραφία θώρακος. 3). Σε ειδικές εξετάσεις Κατά την κρίση του ιατρού εργασίας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα προσκομίζονται στην υπηρεσία, τηρουμένων πάντοτε του ιατρικού απορρήτου και της προστασίας των ατομικών δεδομένων των εργαζομένων. Πέραν των ανωτέρω εξετάσεων οι εργαζόμενοι υπόκεινται σε εμβολιασμό, ως κατωτέρω: Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24745 24746 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24747 III. Παροχή γάλακτος. Στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας παρέχεται επίσης ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χορήγησής του, κατά τον ανωτέρω χρόνο, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ με ειδική σήμανση επί του κιτίου, ώστε να μην είναι εφικτή η περαιτέρω διάθεση. Η διανομή του γάλακτος γίνεται στους χώρους εργασίας. Δεν επιτρέπεται η αποτίμησή του σε χρήμα. Όπου στην κείμενη νομοθεσία ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο όμοια θέματα, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο ρύθμιση. Με σκοπό τη διαρκή και λυσιτελή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των καθοριζομένων με την παρούσα απόφαση για τα μέσα ατομικής προστασίας, προσαρτάται σε αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Παράρτημα που αφορά i) σε οδηγό γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για κάθε θέση εργασίας, χώρο, αντικείμενο εργασίας και για κάθε ειδικότητα/κλάδο, ως ελάχιστο περιεχόμενο της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου που πρέπει να πραγματοποιούν οι OTA α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, ii) υπόδειγμα γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, με ελάχιστο περιεχόμενο και καταγραφή για τη θέση του συνοδού απορριμματοφόρου και iii) πρότυπο συγκριτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. 24748 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24749 24750 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24751 24752 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24753 24754 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24755 24756 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24757 24758 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24759 24760 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΑΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Εισαγωγή Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) περιγράφει τη συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) ως μια «σχεδιασμένη διαδικασία με την οποία ένας οργανισμός συγκρίνει τις διαδικασίες και τις επιδόσεις του ως προς την υγεία και την ασφάλεια με αντίστοιχες διαδικασίες και επιδόσεις άλλων οργανισμών, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και των ασθενειών, την καλύτερη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια και/ή τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης». Στην Ευρώπη εφαρμόζονται συστήματα συγκριτικής αξιολόγησης σε διάφορους κλάδους ή εθνικά. Για παράδειγμα, το φινλανδικό Φόρουμ Μηδενικών Ατυχημάτων, ένα εθελοντικό δίκτυο 400 εργασιακών χώρων στη Φινλανδία, διαπίστωσε μείωση των ποσοστών ατυχημάτων των μελών του κατά 46% μεταξύ 2008 και 2012, ενώ το ποσοστό ατυχημάτων σε εθνικό επίπεδο δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή κατά την ίδια χρονική περίοδο. Επίσης Αγγλία στην χαρτοβιομηχανία εφαρμόστηκε σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης (Πρόγραμμα PABIAC) με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των ατυχημάτων. Οι στόχοι που επιτυγχάνονται με την εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης και συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) της απόδοσης των συστημάτων ΥΑΕ στην τοπική αυτοδιοίκηση με εξειδικευμένους δείκτες είναι οι ακόλουθοι: 1) Μείωση των εργατικών ατυχημάτων και στόχος 0 σοβαρά και θανατηφόρα ατυχήματα στους OTA 2) Μείωση των προβλημάτων υγείας και των επαγγελματικών ασθενειών στους OTA 3) Αύξηση της κουλτούρας ασφάλειας στους OTA 4) Παρακολούθηση της προόδου των συνθηκών εργασίας στους OTA μέσα στο χρόνο 5) Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των εκστρατειών του ΣΕΠΕ 6) Βελτίωση της συμμόρφωσης των OTA με τη νομοθεσία ΥΑΕ 7) Δυνατότητα σύγκρισης της απόδοσης ΥΑΕ μεταξύ των δήμων 8) Δημιουργία άμιλλας μεταξύ των δήμων για θέματα ΥΑΕ 9) Κίνητρα των δήμων να βελτιώσουν την απόδοσή τους σε θέματα ΥΑΕ εκτός από την νομοθετική υποχρέωση 10) Τεκμηρίωση για την υποστήριξη των OTA. Δείκτες αποτελεσματικότητας για την ΥΑΕ (Key OSH Performance Indicators) Lagging factors: Παράγοντες που περιγράφουν με μια καθυστέρηση την πραγματικότητα. Καταγράφουν συνήθως τα αρνητικά αποτελέσματα ενός παλαιότερου συστήματος ΥΑΕ, όπως είναι τα ατυχήματα, τα προβλήματα υγείας, κα. Leading factors: Παράγοντες που έχουν προβλεπτική αξία της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος όπως Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 είναι οι αυτοψίες, η εκπαίδευση, η δέσμευση της διοίκησης, κ.α. Παρακάτω παρατίθενται οι κατηγορίες δεικτών αποτελεσματικότητας Lagging factors: 1) Δείκτες αποτελέσματος επαγγελματικού κινδύνου Leading factors 2) Δείκτες επιθεώρησης συνθηκών εργασίας 3) Δείκτες προληπτικών δράσεων - υποδομές 4) Δείκτες δέσμευσης της διοίκησης και των σωματείων σε θέματα ΥΑΕ 5) Εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια. Πότε μετριέται η απόδοση Μια φορά το χρόνο αλλά και σε άλλες περιόδους. Όταν συμβαίνουν σημαντικά γεγονότα «specific milestones» (π.χ. εποχές που προσλαμβάνονται οι έκτακτοι εργαζόμενοι). Συστήματα που έχουν υψηλή επικινδυνότητα απαιτούν συχνότερη παρακολούθηση (π.χ. κατάσταση απορριμματοφόρων). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΑΕ ΣΕ OTA (KOSHPIs) Οι δείκτες αυτοί θα συμπληρώνονται σε ειδικό ερωτηματολόγιο στο ΟΠΣ από τους δήμους (Τεχνικοί Ασφάλειας και Ιατροί Εργασίας). Θα είναι μια συνεργική δράση του Υπ. Εσωτερικών, του Υπ. Εργασίας και του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Το ΕΛΙΝΥΑΕ θα αναλάβει να κάνει μια ετήσια αναφορά για τη συγκριτική αξιολόγηση των δήμων μετά από ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων. Lagging indicators Α. Δείκτες αποτελέσματος επαγγελματικού κινδύνου 1. Θανατηφόρα ατυχήματα. Είναι ο Δείκτης Επίπτωσης εξαιτίας θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος πλήθος νέων περιπτώσεων θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στον χρόνο αναφοράς ___________________________________ x 103 συνολικό πλήθος εργαζομένων στην ομάδα αναφοράς στον χρόνο αναφοράς 2. Σοβαρότητα ατυχημάτων. Είναι ο Δείκτης σοβαρότητας, πλήθος χαμένων ημέρων λόγω εργατικού ατυχήματος στον χρόνο αναφοράς ___________________________________ x 106 συνολικός χρόνος εργασίας εργαζομένων στην ομάδα αναφοράς στον χρόνο αναφοράς 3. Εργατικά ατυχήματα. Είναι ο Δείκτης Επίπτωσης πλήθος νέων περιπτώσεων εργατικών ατυχημάτων στον χρόνο αναφοράς ___________________________________ x 103 συνολικό πλήθος εργαζομένων στην ομάδα αναφοράς στον χρόνο αναφοράς 4. Απουσιασμός. Ημέρες απουσίας λόγω ασθένειας, σύνολο και ανά ασθένεια (% ατόμων που απουσιάζουν επί του εργατικού δυναμικού). Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5. Παρ΄ ολίγον ατυχήματα. (Πιλοτικά) 6. Προβλήματα υγείας σχετικά με ΥΑΕ (Σε δήμους > 50 εργαζόμενους που έχουν ιατρό Εργασίας) 5.1 Μυοσκελετικά. Ποσοστό των εργαζομένων που έχουν αναφέρει μυοσκελετικά προβλήματα. 5.2 Ακουστική ικανότητα. Ποσοστό των εργαζομένων που έχουν αναφέρει προβλήματα σχετικά με την ακουστική ικανότητα ή βάσει ακοομετρίας. 5.3 Αναπνευστικό. Ποσοστό των εργαζομένων που έχουν αναφέρει προβλήματα σχετικά με το αναπνευστικό. Προβλήματα υγείας γενικά. 6.1 Καρδιαγγειακά. Ποσοστό των εργαζομένων που έχουν αναφέρει καρδιολογικά προβλήματα. 6.2 Ψυχολογικά. Ποσοστό των εργαζομένων εργαζομένων που έχουν αναφέρει ψυχολογικά προβλήματα. Leading indicators Β. Δείκτες επιθεώρησης συνθηκών εργασίας 1. Αριθμός αυτοψιών ΥΑΕ. Αναφέρεται το ετήσιο πλήθος των αυτοψιών ασφαλείας σε σχέση με το μέγεθος του δήμου. Αναφέρεται ο αριθμός αυτοψιών ανά θέση εργασίας. 2. Δειγματοληψίες βλαπτικών παραγόντων. Αναφέρεται το ετήσιο πλήθος των δειγματοληψιών βλαπτικών παραγόντων ανά θέση εργασίας. 3. Παρατηρήσεις ΣΕΠΕ, Τεχνικού Ασφαλείας και εξωτερικών επιθεωρητών ανά θέση εργασίας. C. Δείκτες προληπτικών δράσεων - υποδομές 1. Έγκαιρη προληπτική συντήρηση οχημάτων. Περιγράφει αν μέσα στο έτος έχει γίνει στον προκαθορισμένο χρόνο η προληπτική συντήρηση των οχημάτων. Αναφέρεται το ποσοστό των οχημάτων που έχουν εγκαίρως συντηρηθεί μέσα στο τρέχον έτος. Τα ποσοστά είναι ανά τύπο οχήματος. 2. Κατάσταση των οχημάτων. Περιγράφει την κατάσταση των οχημάτων σε μία κλίμακα από 1 ως 4 όπου 1: κακή, 2: μέτρια, 3: καλή, 4: άριστη. Στον δείκτη αυτόν εκτιμάται π.χ κατά πόσο έχουν γίνει παράνομες πατέντες, στον μηχανισμό ανύψωσης των απορριμματοφόρων, τα ελαστικά, κ.α. 3. Νέα απορριμματοφόρα με όλα τα συστήματα ασφαλείας (όρια ταχύτητας, παρεμπόδιση όπισθεν με συνοδό απορριμματοφόρου στα σκαλοπάτια, κ.α.): Ποσοστό οχημάτων στο σύνολο του στόλου. 4. Κατάσταση του εξοπλισμού εργασίας. Περιγράφει την κατάσταση του εξοπλισμού εργασίας σε μία κλίμακα από 1 ως 4 όπου 1: κακή, 2: μέτρια, 3: καλή, 4: άριστη. Στον δείκτη αυτόν εκτιμάται κατά πόσο τα μηχανήματα και εργαλεία χειρός έχουν CE, έχουν προφυλακτήρα και είναι σε καλή κατάσταση. 5. Μέσος όρος ηλικίας εξοπλισμού εργασίας. 6. Παροχή κατάλληλων ΜΑΠ. Αναφέρεται αν παρέχονται τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας (1: ναι, 0: όχι). 24761 7. Παροχή κατάλληλων ΜΑΠ σε έκτακτους εργαζόμενους. Αναφέρεται αν παρέχονται τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας (1: ναι, 0: όχι). D. Δείκτες δέσμευσης της διοίκησης και των σωματείων σε θέματα ΥΑΕ 1. Συναντήσεις ΕΥΑΕ, σωματείων για θέματα ΥΑΕ με τη διοίκηση. Αναφέρεται το ετήσιο πλήθος των συναντήσεων. 2. Χρόνος υλοποίησης προτεινόμενων μέτρων ΥΑΕ από τον Τεχνικό Ασφάλειας στο βιβλίο παρατηρήσεων. Αναφέρεται ο ετήσιος χρόνος υλοποίησης σε ημέρες των προτεινόμενων μέτρων ΥΑΕ. 3. Ποσοστό εκτάκτων που εκπαιδεύονται σε θέματα ΥΑΕ. Αναφέρεται το ποσοστό εκτάκτων σε σχέση με το σύνολο των εκτάκτων στο έτος αναφοράς. 4. Ποσοστό εργαζομένων που έχουν συνεχή εκπαίδευση σε θέματα ΥΑΕ. Αναφέρεται το ποσοστό εργαζόμενων σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων που έχουν εκπαίδευση μια φορά στο έτος αναφοράς. 5. Ύπαρξη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (1: ναι, 0: όχι). 6. Αριθμός προτάσεων - παραπόνων εργαζομένων για θέματα ΥΑΕ. Ε. Εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια 1. Ποσοστό κάδων που λείπουν στα διαμερίσματα. Αναφέρεται το ποσοστό των κάδων που έλειπαν στο σύνολο των προβλεπόμενων κάδων στο έτος. Ο δείκτης έχει να κάνει με την αναγκαστική χειρωνακτική ανύψωση σακουλών στις κενές θέσεις από τους εργάτες αποκομιδής. 2. Κατάσταση κάδων. Αναφέρεται η κατάσταση των κάδων σε μία κλίμακα από 1 ως 4 όπου 1: κακή, 2: μέτρια, 3: καλή, 4: άριστη στο έτος αναφοράς. Τα χαρακτηριστικά που αξιολογούνται είναι αυτά που επιτρέπουν μια ασφαλή μεταφορά των κάδων (πείροι, καπάκι, απολύμανση, κα.). 3. Βάρος κάδων. Ποσοστό κάδων οργανικών υλικών από ελαφρύ υλικό. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019 Οι Υπουργοί Εσωτερικών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Οικονομικών Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 24764 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr. r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστότοπος: www.et.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. *02022080806190032*

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις