ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 12/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑνασκόπιση δημοσιονομικών εξελίξεων από 16-30/6/2019
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 | docman.gr Τεύχος 12 16-30.6.2019 Ανασκόπιση Δημοσιονομικών εξελίξεων Νέο νομοθετικό πλαίσιο ΠΝΠ/106/2019- ΦΕΚ: 106/Α/2019 -Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και Δημόσιο ΛογιστικόΠάγιες ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων. προκαταβολές Άρθρο πρώτο. Ρυθμίσεις για τα διόδια στους αυτοκινητοδρόμους 11150/2019.Παροχή οδηγιών για τη των έργων παραχώρησης διαχείριση των Πάγιων Προκαταβολών Άρθρο δεύτερο. Ρυθμίσεις για την εύρυθμη εφαρμογή του Ποινικού από τους Υπολόγους-Διαχειριστές του Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Άρθρο τρίτο. Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.(ΑΔΑ: Άρθρο τέταρτο Ρυθμίσεις για τον Κανονισμό Παιγνίων και τις πράξεις πιστοποίησης της Ε.Ε.Ε.Π. Άρθρο πέμπτο. Τροποποίηση των άρθρων 98 και 100 του ν. 4611/2019 Άρθρο έκτο. Ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Άρθρο έβδομο. Παράταση προθεσμιών Εγκύκλιοι νέου νομοθετικού πλαισίου: Φ80020/οικ.26768/Δ16.871/2019.Παροχή οδηγιών διευκρινίσεων ως προς τον υπολογισμό και την καταβολή των συντάξεων από το ΕΤΕΑΕΠ στους δικαιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕΠ.Π.ΕΘΝΑΚ (άρθρο εικοστό τέταρτο του ν. 4618/2019, ΦΕΚ 89 Α΄).(ΑΔΑ:Ω4ΑΡ465Θ1Ω-Β5Η) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α3/Οικ.47777/5174/2019.Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου πέμπτου του ν. 4618/2019 (A’ 89/10-06-2019).(ΑΔΑ:7ΜΤΨ465ΧΘΞΥΨ8) 6ΥΟΩΩ-4ΤΘ) Βλέπε σχετικά: οικ.2/36919/ΔΛΓΚ-Α'/2019. Αποστολή τριμηνιαίων ισοζυγίων των προκαταβολών. 2/71582/Α0024/2002- ΦΕΚ: 164/Β/2002 -Καθορισμός, από 1.1.2002, των ανά τρίμηνο υποβαλλόμενων, υπόλογους από διαχειριστές τους ισοζύγια κίνησης των παγίων προκαταβολών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δ/νση 24η Λογαριασμών του Δημοσίου. 28153/276/2019- ΦΕΚ: 2466/Β/2019 -Εφαρμογή του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/2019 (Α΄ 89). σελ. 1 πάγιων WWW.DOCMAN.GR 2 Eτήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Eτήσια Έκθεση του Ελεγκτικού με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κώδικα Συνεδρίου Οικονομικού Έτους 2015.- Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 4129/2013 και του ΦΕΚ: 2560/Β/27.6.2019 . άρθρου 148 του π.δ. 1225/1981, την παρούσα Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2560/Β/2019 η Γενική ΄Εκθεσή της, στην οποία παραθέτει τα ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελέσματα των εργασιών του Ελεγκτικού οικονομικού έτους 2015 Συνεδρίου, κατά το οικονομικό έτος 2015 και τις σχετικές παρατηρήσεις. Σημειώνει τις παραβάσεις, Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά το ίδιο οικονομικό έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των έτος στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού, καθώς Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που και κατά την εφαρμογή των κανόνων του συντάχθηκαν με βάση τα στοιχεία που Δημοσίου Λογιστικού και Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. προέκυψαν από την άσκηση των και Ο.Τ.Α. ή άλλων σχετικών με την αρμοδιότητα καθηκόντων τους, διατυπώνει σύμφωνα του Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων. 62053/2019- ΦΕΚ: 2472/Β/2019 -Τροποποίηση της 23451/ΕΥΣΣΑ/493/2017- ΦΕΚ: 677/Β/24.2.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (ΦΕΚ Β' 677), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Δημόσιες συμβάσεις Κρατήσεις δημόσιων συμβάσεων 3290/2019.Τροποποίηση άρθρου 53 νόμου 4412/2016. Επιβολή νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.(ΑΔΑ: Ψ7ΜΧΟΞΤΒ-3ΚΒ) Με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τέταρτου του ν. 4612/2019 (Α 77) , τροποποιήθηκε η περ. θ της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 ως κάτωθι: Άρθρο 53 Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης[...θ) Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική 3005/2019.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείων αναθεωρημένων διακηρύξεων έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης- κατασκευής.(ΑΔΑ: 60ΦΞΟΞΤΒ-ΒΕ4) Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών, τα ακόλουθα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων: έργων άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή μνεία στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προστίθεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται 27.7.2016 η συμφωνία με αρ. μεταξύ πρωτ. 8371/ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν έργων άνω και κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης, κατ’ εφαρμογή του αρ. 50 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, μελετών άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής και μελλοντικές συμφωνίες, και ποσοστό δυόμισι τοις χιλίοις (2,5‰) Τεχνολογικής υπέρ των Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται μελετών άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου.]..Η εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, ήτοι η συλλογή και η απόδοση της κράτησης, εξαρτάται από την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίσει τις σχετικές Οι όροι των ως άνω τευχών έχουν επικαιροποιηθεί και προσαρμοστεί συνολικά στις διατάξεις των άρθρων 43και 44του ν.4605/2019, 33του ν. 4608/2019και 56τουν. 4609/2019. Τα σχετικά αρχεία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής www.eaadhsy.gr σε επεξεργάσιμη μορφή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αναθέτουσες αρχές για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής έχουν εκκινήσει μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των και απόδοσής της. ως άνω νόμων, κατά περίπτωση. σελ. 2 WWW.DOCMAN.GR 3 Κατάργηση διατάξεων για τη μείωση του αφορολόγητου Μισθολογικά θέματα 49207/2019- ΦΕΚ: 2590/Β/2019 -Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, καθώς και του τρόπου καταβολής τους. Ν.4618/2019- ΦΕΚ: 89/Α/2019 -Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις…. Στο άρθρο δωδέκατο περιλαμβάνονται 2231.2-6/29660/2019- ΦΕΚ: 1737/Β/2019 -Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ). του διατάξεις νόμου για την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου από 1/1/2020 (Κατάργηση των άρθρων 10 -13 του ν. 4472/2017).Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τη νέα διάταξη καταργείται το άρθρο 10 του ν.4472/2017 (Α' 74), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φ10042/οικ.22892/608/2019.Σχετικά με τις αποζημιώσεις προς Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α 167), αναφορικά με την προβλεπόμενη μείωση συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του αρ. 20 περ. Β του φόρου ν. 4354/2015, όπως ισχύει.(ΑΔΑ:ΨΘΩ9465Θ1Ω-ΔΣ3) κατάστασης, με έναρξη Στις διατάξεις του αρ. 20 περ. Β του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, προβλέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις εισοδήματος λόγω οικογενειακής ισχύος από την 1.1.2020 και εφεξής.Η εν λόγω κατάργηση κρίνεται αναγκαία για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, προκειμένου οι φορολογούμενοι να εξακολουθήσουν να ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Σας γνωρίζουμε ότι οι τυγχάνουν των ισχυουσών φορολογικών εν λόγω αποζημιώσεις δεν υπόκεινται από 1.07.2018 (ημερομηνία έναρξης ισχύος ελαφρύνσεων. της εγκυκλίου Φ10042/οικ.13567/329/8.6.2018- ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1ΩΑ46) σε εισφορές κλάδου κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης. Σημειώνεται, ότι για τους έως 31.12.1992 ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η εισφορά υπέρ του κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, εξακολουθεί να υπολογίζεται στην βάση των πάσης φύσεως ακαθάριστων αποδοχών, επιδομάτων και αποζημιώσεων, από Βλέπε επίσης: E.2119/2019.Κοινοποίηση διατάξεων του δωδέκατου άρθρου του ν.4618/2019 (ΦΕΚ Α΄ 89) οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται. σελ. 3 των WWW.DOCMAN.GR 4 Ασφαλιστικά Φ.80000/οικ.27156/854/2019.Εφαρμογή διατάξεων παρ.2 άρθρου 19 του ν. 4611/2019.(ΑΔΑ:ΨΟ6Δ465Θ1Ω-8ΝΜ) Φ.80000/οικ.27361/860/2019.Απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος στο Αναστολή προσλήψεων-μεταβολών θέαμα-ακρόαμα ΑΔΑ: 6ΛΙΦ465Θ1Ω-ΞΚΞ Φ.80320/οικ.28107/1857/2019.«Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/66/οικ.23640/2019 Συμπληρωματική εγκύκλιος περί αναστολής προσλήψεων. (ΑΔΑ: 67Β9465ΧΘΨ-Ξ65) Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ. 22433/14-62019 εγκυκλίου μας και με αφορμή την υποβολή προφορικών και εγγράφων ερωτημάτων υπηρεσιών, κυρίως των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών, σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων περί αναστολής προσλήψεων και προς αποφυγήν διαφορετικών προσεγγίσεων και ερμηνειών, σας ενημερώνουμε τα εξής :… ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/2019 Α.Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Η απαγόρευση των διορισμών/προσλήψεων και των μεταβολών στην υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων κατά την προεκλογική περίοδο ρυθμίζεται, σε πάγια βάση, με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η νομιμότητα των ενεργειών της Δημόσιας Διοίκησης……… υπηκόους»(ΑΔΑ:ΩΧΟΧ465Θ1Ω-Ρ3Τ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 61654/2019- ΦΕΚ: 2324/Β/2019 -Τροποποίηση της 130060/27.112017 (Β΄ 4158) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλοποιημένη Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που «δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €)» στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)». Φ21250/54240/Δ16.1323/2019.Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων ΕΤΕΑΕΠ, με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε ενταχθέντες σ’ αυτό φορείς - Εφαρμογή άρθρων 17 παρ. 4 και 36 παρ. 5 του ν. 4387/2016.(ΑΔΑ:6ΚΦ2465Θ1Ω-49Β) Β/ΕΦΚΑ/οικ.27714/2675/2019.Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 2 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (ΑΔΑ: Ψ9Ν4465Θ1Ω-ΘΝΒ) Φορολογικά Ε.2107/2019.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 116/2019 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΤΜΗΜΑ Β') ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ, ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ ν.4172/2013, ΌΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΣΑΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ ν.4172/2013 Ή ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΟΥ Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΩΝ.(ΑΔΑ: Ω3ΝΥ46ΜΠ3Ζ-ΑΓΚ) κανονικών αδειών. Σύμφωνα με τη ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 106 του Π.Δ. 26/2012, απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς/ένστολο προσωπικό και τακτικούς υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., στο διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Προεδρικού Διατάγματος που ορίζει την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι εν προκειμένω από 11 Ιουνίου 2019 έως και 7 Ιουλίου 2019…….. Ε.2116/2019.Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α΄ 78/24-5-2019) σχετικά με την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του ν. 4469/2017 ΑΔΑ: ΩΡΛΨ46ΜΠ3Ζ-ΣΔΓ Ε.2117/2019.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 61654/2019 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Β΄2324/14-6-2019), ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 130060/2017 (Β΄ 4158/29-11-2017) ΟΜΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4469/2017.(ΑΔΑ:ΩΩ2Η46ΜΠ3Ζ-3Τ3) E.2119/2019.Κοινοποίηση των διατάξεων του δωδέκατου άρθρου του ν.4618/2019 (ΦΕΚ Α΄ 89) «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις Α.1229/2019- ΦΕΚ: 2543/Β/2019 -Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο. σελ. 4 WWW.DOCMAN.GR

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις