49541/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚαταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την έκτακτη απασχόληση τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. 

ΦΕΚ: 2640/Β/2019Αριθμ. 49541/2019, ΦΕΚ-2640/Β/28.6.2019 www.docman.gr Αριθμ. 49541/2019, ΦΕΚ-2640/Β/28.6.2019 Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την έκτακτη απασχόληση τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄). β) Της παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄), και της παρ. 10 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄), περί «Θεμάτων Κανονισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. γ) Του ν. 4255/2014 «Εκλογή Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89 Α΄), όπως ισχύει. δ) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. ε) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄). στ) Το π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄). ζ) Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». η) Του π.δ. 56/2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (ΦΕΚ 97 Α΄). θ) Του π.δ. 58/2019 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (ΦΕΚ 98 Α΄). ι) Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄). ια) Την αριθμ. 145/06-2019 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ. 2. Την υπάρχουσα ανάγκη έκτακτης εκλογικής εργασίας, από υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προπαρασκευή κ.τ.λ. των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. 1 Αριθμ. 49541/2019, ΦΕΚ-2640/Β/28.6.2019 www.docman.gr 3. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης και του όγκου τους, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και παρίσταται ανάγκη απασχόλησης τους πέραν του ωραρίου αυτού και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυκτερινές ώρες. 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξόδων του ΥΠ.ΕΣ., Ειδικό Φορέα 1007-201 και ΑΛΕ 2910601056, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000,00 €), αποφασίζουμε: «1) Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για την παροχή εργασίας στην προπαρασκευή κτλ. των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 σε χίλιους διακόσιους πενήντα (1250) υπαλλήλους συνολικά, που υπηρετούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δηλαδή: α) διακόσιους τριάντα (230) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας και β) επτακόσιους είκοσι (720) υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης της χώρας και γ) τριακόσιους (300) υπαλλήλους εξωτερικής φρούρησης των καταστημάτων κράτησης. Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατο, Κυριακές και αργίες), καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες, ανάλογα με την πορεία των εκλογικών εργασιών, με καταβολή ειδικής ημερήσιας εκλογικής αποζημίωσης. Οι υπάλληλοι που θα λάβουν την αποζημίωση, θα ορισθούν με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση: α) σε πενήντα (50) υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο ύψος των τριακοσίων σαράντα ευρώ (340,00 €), β) σε εκατόν ογδόντα (180) υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο ύψος των εκατόν εβδομήντα (170,00 €) και γ) σε επτακόσιους είκοσι (720) υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης της χώρας στο ύψος των εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00 €), δ) σε τριακόσιους (300) υπαλλήλους εξωτερικής φρούρησης των καταστημάτων κράτησης στο ύψος των εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00 €), για τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στα συνεργεία των ανωτέρω περιπτώσεων για την παροχή της έκτακτης εκλογικής εργασίας. Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασίας, θα καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση».1 Οι παράγραφοι (1) και (2) του αποφασιστικού μέρους τροποποιήθηκαν με την υπ’αριθμ. 50527/2019- ΦΕΚ: 2718/Β/2.7.2019. 1 2 Αριθμ. 49541/2019, ΦΕΚ-2640/Β/28.6.2019 www.docman.gr 3. Η παροχή της προσφερόμενης πρόσθετης εκλογικής εργασίας βεβαιώνεται από τους (υπηρεσιακούς) προϊσταμένους, όπου προσφέρουν την εκλογική εργασία τους. 4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν λόγω εκλογικής αποζημίωσης στους ανωτέρω θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-201 "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.ΕΣ." και ΑΛΕ 2910601056 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2019 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών στους Ειδικούς Φορείς 1017-201 και 1017-202 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ΑΛΕ 2120210001 όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την εκκαθάριση και πληρωμή αυτών. 5. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις