Α.1236/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚαθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση.   

ΦΕΚ: 2713/Β/2019E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2019.07.02 20:19:34 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 30809 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α.1236 Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 98 έως 109 του Μέρους Β΄ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄ 73) καθώς και του άρθρου 130 αυτού με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να ορίζουν με απόφασή τους κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του περιορισμού της κατάσχεσης του άρθρου αυτού, β) του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)» και ιδίως των άρθρων 30, 30Α, 30Β, γ) της υποπαραγράφου Α.2. της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», δ) του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.)» και ιδίως του άρθρου 43 αυτού, ε) του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, Αρ. Φύλλου 2713 τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις», στ) των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ζ) του άρθρου πέμπτου, παρ. 5 του ν. 2275/1994 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Κύρωση των από 31.12.1993 και 6.7.1994 πέντε δανειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», η) του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις», θ) της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, ι) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», ια) του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», ιβ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Την Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 30810 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 3. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β΄ 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου». 4. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, και την 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 5. Την ανάγκη να οριστούν ο συντελεστής και τα κριτήρια προσδιορισμού του ποσού του περιορισμού, η διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο τρόπος ελέγχου του λογαριασμού, η διαδικασία υποβολής της γνωστοποίησης στον τρίτο καθώς και της πιστοποίησης του χρόνου της παραλαβής, τα στοιχεία των υποβαλλόμενων γνωστοποιήσεων, οι υποχρεώσεις των τρίτων των άρθρων 30Α και 30Β του ν.δ. 356/1974, ο τρόπος ενημέρωσης τους από τη Φορολογική Διοίκηση για την υποβαλλόμενη δήλωση καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4611/2019. 6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Διαδικασία υποβολής αίτησης 1. Ο οφειλέτης σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί κατάσχεση από τη Φορολογική Διοίκηση (εφεξής «αιτών») στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος ή λοιπών υπόχρεων προσώπων του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (εφεξής «τρίτος») εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική εφαρμογή του TAXISnet στο δικτυακό τόπο www.aade.gr, προκειμένου να αιτηθεί την εκκίνηση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής χορήγησης του περιορισμού του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 (εφεξής «περιορισμός»). 2. Στη συνέχεια, καταχωρεί τον κωδικό αριθμό του δεσμευθέντος συνεπεία της κατάσχεσης, κοινού ή ατομικού τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών που έχει επιλέξει για τον περιορισμό της κατάσχεσης. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974, αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά κατά τις οικείες διατάξεις, πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης του άρθρου αυτού. Ο περιορισμός χορηγείται στον ήδη δηλωθέντα μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό και σε περίπτωση μεταβολής του μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού, απαιτείται η εκ νέου υποβολή αίτησης χορήγησης του περιορισμού. 3. Μετά την καταχώριση του λογαριασμού του προηγούμενου εδαφίου ελέγχεται αυτόματα, με ηλεκτρονικά Τεύχος B’ 2713/02.07.2019 μέσα, η ακρίβειά του. Ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και ενημερώνεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής της αίτησης για το ποσό του περιορισμού. Εξαιρετικά, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά, υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο ή άλλη Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. 4. Μετά την υποβολή της αίτησης της προηγούμενης παραγράφου ακολουθεί διαδικασία ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον τρίτο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5. Άρθρο 2 Κριτήρια προσδιορισμού του ποσού του περιορισμού 1. Ο περιορισμός χορηγείται επί ενός μοναδικού λογαριασμού για τις απαιτήσεις που γεννώνται στα χέρια τρίτου μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν του περιορισμού, ισχύει για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία χορήγησής του, ήτοι από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση αυτού, εκτός εάν η αίτηση υποβληθεί μετά την 24η ημέρα του μήνα, οπότε ο περιορισμός χορηγείται από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου του μήνα αυτού και ανανεώνεται μηνιαίως, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 130 του ν. 4611/2019. 2. Το ποσό του περιορισμού υπολογίζεται βάσει των ατομικών ρυθμίσεων του αιτούντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης. 3. Αν ο αιτών έχει ευθύνη για την καταβολή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί σε άλλο (τρίτο) πρόσωπο και ρυθμιστεί, το τυχόν ποσό της παραγράφου 2 προσαυξάνεται με το άθροισμα των ποσών του περιορισμού που προκύπτει για το πρόσωπο αυτό, μετά την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 και του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης και αφού το ποσό αυτό πολλαπλασιαστεί με το λόγο που προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού των οφειλών της ρύθμισης για τις οποίες ευθύνεται ο αιτών, κατά το χρόνο ένταξης του τρίτου προσώπου στη ρύθμιση αυτή, με το συνολικό ρυθμιζόμενο ποσό. 4. Το ποσό του περιορισμού υπολογίζεται ακόμα και στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα έχει προβεί σε διακοπή εργασιών ή βρίσκεται σε αδράνεια ή έχει τεθεί σε εκκαθάριση. Άρθρο 3 Καθορισμός συντελεστή (πολλαπλασιαστέου) για τον υπολογισμό του ποσού του περιορισμού 1. Το ποσό του περιορισμού της κατάσχεσης υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 με τους συντελεστές δόσεων που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους. 2. Ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 προσδιορίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Τεύχος B’ 2713/02.07.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30811 Συντελεστές ρύθμισης Αριθμός μηνιαίας δόσης ρύθμισης κατά τους ν. 4174/2013, ν. 4152/2013, ν. 2275/1994 ή οφειλές του ν. 4611/2019 που ρυθμίζονται σε έως 24 ή 36 δόσεις «εφεξής Πρόγραμμα Ρύθμισης Α» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 έως 36 Κλίμακα Κλίμακα Συντελεστή Συντελεστή (α) (β) 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Αριθμός μηνιαίας δόσης ρύθμισης κατά τους ν. 4611/2019, που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 24 ή 36 δόσεις, ν. 4321/2015, ν. 4305/2014 «εφεξής Πρόγραμμα Ρύθμισης Β» 1 έως 10 11 έως 20 21 έως 30 31 έως 40 41 έως 50 51 έως 60 61 έως 70 71 έως 80 81 έως 90 91 έως 100 101 έως 110 111 έως 120 Κλίμακα Συντελεστή (γ) 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3α. Για οφειλές που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 και της υποπαραγράφου Α.2. της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 σε έως δώδεκα (12) δόσεις, το ποσό του περιορισμού που χορηγείται λόγω εξόφλησης της πρώτης δόσης της ρύθμισης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού αυτής με τον πρώτο συντελεστή της Κλίμακας (α) και για τις επόμενες δόσεις από τον πολλαπλασιασμό του ποσού της τελευταίας δόσης της ρύθμισης που εξοφλήθηκε με τον αντίστοιχο συντελεστή της Κλίμακας αυτής, ο οποίος αντιστοιχεί με τον αριθμό της τελευταίας μηνιαίας δόσης ρύθμισης που εξοφλήθηκε σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ρύθμισης Α. β. Για οφειλές που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, της υποπαραγράφου Α.2. της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 και των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 που ρυθμίζονται σε έως είκοσι τέσσερις (24) ή τριάντα έξι (36) δόσεις, το ποσό του περιορισμού που χορηγείται λόγω εξόφλησης της πρώτης δόσης της ρύθμισης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού αυτής με τον πρώτο συντελεστή της Κλίμακας (β) και για τις επόμενες δόσεις από τον πολλαπλασιασμό του ποσού της τελευταίας δόσης της ρύθμισης που εξοφλήθηκε με τον αντίστοιχο συντελεστή της Κλίμακας αυτής, ο οποίος αντιστοιχεί με τον αριθμό της τελευταίας μηνιαίας δόσης ρύθμισης που εξοφλήθηκε σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ρύθμισης Α. γ. Για οφειλές που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 σε έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις και με την επιφύλαξη της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου, των άρθρων 1 έως 17 του ν. 4321/2015 καθώς και του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, το ποσό του περιορισμού που χορηγείται λόγω εξόφλησης δόσης ρύθμισης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού της τελευταίας δόσης της ρύθμισης που εξοφλήθηκε με τον συντελεστή της Κλίμακας (γ), ο οποίος αντιστοιχεί με τον αριθμό της τελευταίας μηνιαίας δόσης ρύθμισης που εξοφλήθηκε σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ρύθμισης Β. 30812 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4. Αν η οφειλή ρυθμίζεται με βούληση του οφειλέτη σε λιγότερες δόσεις από τον κατά νόμο προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό δόσεων είτε από τον χορηγούμενο από τη Φορολογική Διοίκηση αριθμό δόσεων, τότε για την τελευταία δόση της ρύθμισης χρησιμοποιείται, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, ο συντελεστής της Κλίμακας (α) ή (β) ή (γ) που αντιστοιχεί στον αριθμό της τελευταίας κατά νόμο μηνιαίας δόσης του Προγράμματος Ρύθμισης Α ή Β, με αντίστοιχη προσαρμογή των υπόλοιπων δόσεων. 5. Οι συντελεστές του πίνακα εφαρμόζονται και για τις ενεργές ρυθμίσεις που έχουν χορηγηθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 4611/2019, με τη χρήση του συντελεστή που αντιστοιχεί, κατά περίπτωση, στον αριθμό της τελευταίας μηνιαίας δόσης ρύθμισης που εξοφλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και ιδίως στην παράγραφο 4. 6. Εάν προκαταβληθεί δόση ρύθμισης χρησιμοποιείται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στην τελευταία μηνιαία δόση ρύθμισης που εξοφλήθηκε κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο. Άρθρο 4 Υποχρεώσεις των τρίτων 1. Ο περιορισμός της κατάσχεσης χορηγείται αποκλειστικά για τις απαιτήσεις που γεννώνται μετά τη γνωστοποίηση στον τρίτο του περιορισμού και ως εκ τούτου τυχόν εκχωρηθέντα στο Δημόσιο ποσά μέχρι το ανωτέρω διάστημα, αποδίδονται από τους τρίτους υποχρεωτικά εντός της νόμιμης προθεσμίας των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 30 Β του ν.δ. 356/1974. Ομοίως, ποσά μελλοντικών απαιτήσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περιορισμού για οποιοδήποτε λόγο, εξακολουθούν να αποδίδονται κανονικά εντός δέκα ημερών από τη γέννησή τους. 2. Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε δηλωθέντα κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών φυσικού προσώπου, το ποσό περιορισμού που προκύπτει προστίθεται στο όριο του ακατάσχετου των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ αποκλειστικά κατά το μέρος που υπερβαίνει το όριο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, αν το πιστωτικό υπόλοιπο ή οι πιστώσεις στον τραπεζικό λογαριασμό ή στο λογαριασμό πληρωμών του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας κατά το μήνα χορήγησης του περιορισμού υπερβαίνουν το ποσό που κοινοποιείται στον τρίτο, το υπερβάλλον ποσό δεν αποδεσμεύεται και ο τρίτος υποχρεούται να το αποδώσει στη Φορολογική Διοίκηση, αποκλειομένου του σωρευτικού υπολογισμού σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μήνα. Τεύχος B’ 2713/02.07.2019 Άρθρο 5 Διαδικασία ελέγχων, ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους τρίτους και γνωστοποίησης του ποσού του περιορισμού 1. Οι έλεγχοι τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης του περιορισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 και ο υπολογισμός του ποσού του περιορισμού σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 130 του ν. 4611/2019, διενεργούνται ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση αμφισβήτησης των ανωτέρω, ο αιτών δύναται να απευθύνεται στη Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο ή άλλη Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. 2. Η χορήγηση του ποσού του περιορισμού διενεργείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Ειδικότερα, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε., αποστέλλει προς τους τρίτους μηνιαίως και το αργότερο μέχρι τις 25 του μήνα, που προηγείται της χορήγησης του περιορισμού, κρυπτογραφημένα αρχεία, των οποίων η γραμμογράφηση συμφωνείται με τους τρίτους: 3. Οι τρίτοι αποστέλλουν ηλεκτρονικά κρυπτογραφημένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα αρχεία προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με τη γραμμογράφηση που έχει συμφωνηθεί. Άρθρο 6 Αρμόδια όργανα Αρμόδιος για την επίλυση πάσης φύσεως αμφισβητήσεων για τον περιορισμό του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή άλλης υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. Άρθρο 7 Λοιπά θέματα 1. Οι διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 4 του ν.δ. 356/1974 εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Το αρμόδιο διοικητικό όργανο της Φορολογικής Διοίκησης κατά την έκδοση της απόφασης περιορισμού σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη λαμβάνει υπόψη του το ποσό περιορισμού που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 130 του ν. 4611/2019. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.10.2019. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019 Η Υφυπουργός Οικονομικών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000 Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02027130207190004*

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις