ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2570/οικ.40760/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔιαδικασία επιλογής Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου – Οδηγίες για τη συμπλήρωση του σχετικού Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών ΑΔΑ: Ψ4ΩΜ46ΜΤΛ6-ΥΒΔ
ΑΔΑ: Ψ4ΩΜ46ΜΤΛ6-ΥΒΔ ΨηφιακάDigitally υπογεγραμμένο από ZAMPETA LOGOTHETI signed by INFORMATICS INFORMATICS Ημερομηνία: 2019.11.26 17:19:22 EET AGENCY DEVELOPMEN DEVELOPMENT Date: 2019.11.26 17:28:08 EET T AGENCY Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2570/οικ.40760 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχυδρομική Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα Τηλ. : 213-131- 3373, -3403,-3215,-3212, -3315 Fax : 213-131-3389 Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Διαδικασία επιλογής Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου – Οδηγίες για τη συμπλήρωση του σχετικού Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών. Σχετ: Η αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35/2565/οικ.38046/1.11.2019 (4061 Β΄, ΑΔΑ ΨΛ6Ε465ΧΘΨ-ΗΤΖ) υπουργική απόφαση για τη διαδικασία επιλογής Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Σας γνωρίζουμε ότι κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 36 του ν.4622/2019, όπως ισχύει, αναφορικά με την πλήρωση των θέσεων Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων εκδόθηκε η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35/2565/οικ.38046/1.11.2019 (4061 Β΄, ΑΔΑ ΨΛ6Ε465ΧΘΨ-ΗΤΖ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία καθορίζεται ο τύπος, η δομή και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών που εκδίδεται από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος για την πλήρωση των ως άνω θέσεων. Περαιτέρω, διευκρινίζονται τα εξής: Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών που προσαρτάται στην ως άνω αναφερόμενη υπουργική απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, αποτελεί υπόδειγμα προς διευκόλυνση των αρμόδιων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού, είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών στη διαδρομή www.ypes.gr/Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιου Τομέα και διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή. Το πιστοποιητικό συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού και υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα. Μετά την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων Υπηρεσιακών Γραμματέων, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να προβαίνουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη της οριζόμενης από την πρόσκληση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Κατά ενότητα, το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (ΠΥΜ) στο οποίο θα αναγράφεται κάθε φορά ο σχετικός αριθμός πρόσκλησης, για την οποία εκδίδεται, συμπληρώνεται ως εξής: 1 ΑΔΑ: Ψ4ΩΜ46ΜΤΛ6-ΥΒΔ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ: Συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία του υπαλλήλου. Στο πεδίο «Θέση» αναγράφεται η ιδιότητα που κατέχει ο υποψήφιος (υπάλληλος ή προϊστάμενος) κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών. Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Στην ενότητα αυτή καταγράφονται αναλυτικά οι υπηρεσιακές μεταβολές του υπαλλήλου που αφορούν στο διορισμό/πρόσληψη, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη από την κατάρτιση της υπαλληλικής του σχέσης έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Στο αριθμ.(2) πεδίο επιλέγεται κατά περίπτωση η ισχύουσα προϋπόθεση αναφορικά με την υπαγωγή ή μη του φορέα που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος, στη Γενική Κυβέρνηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4270/2014, όπως ισχύει. Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται όσες από τις προϋποθέσεις πληρούνται από τον υποψήφιο οπωσδήποτε μέχρι την ημερομηνία συμπληρώσεως του σχετικού πιστοποιητικού, οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν και έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Ειδικότερα, καταγράφονται απαραιτήτως τα προσόντα, τα οποία αποτελούν και προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης υποψηφιότητας. Τυχόν επιπλέον προσόντα που κατέχει ο υποψήφιος (π.χ. δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι., πολύ καλή ή άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας) καταγράφονται στην ενότητα Δ.(Α) του εν λόγω πιστοποιητικού. Διευκρινίζεται ότι η καταγραφή των τίτλων σπουδών θα πρέπει να είναι αναλυτική, ήτοι θα καταγράφεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα/σχολή/ τμήμα/κατεύθυνση και πράξη ισοτιμίας για όσους τίτλους έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή. Αναφορικά με την πραγματική προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 36 του ν. 4622/2019, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4638/2019, αυτή πρέπει να έχει διανυθεί σε φορείς της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από φορείς της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 18 του ν. 4622/2019 ως Κεντρική Διοίκηση ορίζεται το σύνολο των ακόλουθων φορέων: Προεδρία της Δημοκρατίας, Προεδρία της Κυβέρνησης, Υπουργεία και οι αποκεντρωμένες ή περιφερειακές υπηρεσίες τους, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι ανεξάρτητες αρχές. Δ. ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται τα τυπικά προσόντα και τα προσόντα εμπειρίας που κατέχει ο υποψήφιος, χωρίς να αποτυπώνεται η αντίστοιχη από το νόμο μοριοδότηση αυτών. Όσον αφορά τα τυπικά προσόντα, καταγράφεται το σύνολο των πτυχίων, διπλωμάτων, μεταπτυχιακών τίτλων, διδακτορικών διπλωμάτων, πτυχία ξένων γλωσσών σε επίπεδο τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης, που κατέχει ο υποψήφιος ή η αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ. Επισημαίνεται ότι η περιγραφή θα πρέπει να είναι και εδώ αναλυτική και να περιλαμβάνει εκπαιδευτικό ίδρυμα/σχολή/ τμήμα/κατεύθυνση και πράξη ισοτιμίας για όσους τίτλους έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή. Περαιτέρω, στην υποενότητα Δ (Β) που αφορά τα προσόντα εμπειρίας, αυτά θα πρέπει να έχουν διανυθεί σε φορείς της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των φορέων αυτών (αρ. 36 του ν. 4622/2019, όπως ισχύει). Επιπλέον, ο τελικός υπολογισμός γίνεται σε μήνες και ημέρες, δηλαδή τα χρονικά διαστήματα υπολογίζονται αρχικά σε 2 ΑΔΑ: Ψ4ΩΜ46ΜΤΛ6-ΥΒΔ έτη, μήνες, ημέρες και στη συνέχεια τα έτη ανάγονται σε μήνες και οι ημέρες, εάν είναι περισσότερες των 30, ήτοι του ενός μήνα, προστίθενται στους μήνες διατηρουμένων των ημερών που υπολείπονται. Διευκρινίζεται, εν προκειμένω, ότι στο χρόνο που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης συμπεριλαμβάνεται κάθε νόμιμη εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων κατόπιν επιλογής ή/και τοποθέτησης ή με αναπλήρωση και υπολογίζεται διακριτώς τόσο ως προς κάθε επίπεδο θέσης ευθύνης όσο και ως προς το χρόνο που έχει διανύσει ο υποψήφιος ως υπάλληλος. Για παράδειγμα: για υπάλληλο με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας είκοσι (20) έτη, πέντε (5) μήνες και δεκαοκτώ (18) ημέρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων εκ των οποίων δέκα (10) έτη, τέσσερις (4) μήνες και δεκατρείς (13) ημέρες έχουν διανυθεί με την ιδιότητα του υπαλλήλου, τρία (3) έτη, επτά (7) μήνες και δεκατέσσερις (14) ημέρες έχουν διανυθεί με την ιδιότητα του προϊσταμένου τμήματος και ένα (1) έτος, τέσσερις (4) μήνες και είκοσι οκτώ (28) ημέρες έχουν διανυθεί με την ιδιότητα του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Α΄ και πέντε (5) έτη, μηδέν (0) μήνες και είκοσι τρεις (23) ημέρες έχουν διανυθεί με την ιδιότητα του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Β΄, στα αντίστοιχα πεδία ΜΗΝΕΣ και ΗΜΕΡΕΣ των σχετικών πινάκων της ενότητας αυτής τα ως άνω χρονικά διαστήματα θα καταγραφούν ως εξής: 1. Β: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων) Πραγματική προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα εκτός αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ* ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 124 Σύνολο: 124 ΗΜΕΡΕΣ 13 13 2. Πραγματική προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος σε φορείς της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του αρ. 18 του ν. 4622/2019 και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των φορέων αυτών ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ… 43 14 Σύνολο: 43 14 3. Πραγματική προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης σε φορείς της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του αρ. 18 του ν. 4622/2019 και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των φορέων αυτών ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕ ΗΜΕΡΕΣ ΜΟΝΑΔΑ Σ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α 16 28 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Β 60 23 Σύνολο (χωρίς 76 51 αναγωγή): (=1ΜΗΝΑΣ +21 ΗΜ) Σύνολο (με αναγωγή): 3 77 21 ΑΔΑ: Ψ4ΩΜ46ΜΤΛ6-ΥΒΔ Ε. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Στην ενότητα αυτή 1) καταγράφονται τα προσόντα που κατέχει ο υποψήφιος, τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στις προηγούμενες ενότητες και 2) βεβαιώνεται ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν τα προβλεπόμενα κωλύματα της παρ.4 του άρθρου 84 του ν.3528/2007, όπως ισχύει, τα οποία εφαρμόζονται και κατά τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων Υπηρεσιακών Γραμματέων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ανωτέρω: α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση Υπηρεσιακού Γραμματέα, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή Υπηρεσιακού Γραμματέα ούτε να τοποθετηθεί Υπηρεσιακός Γραμματέας υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 8 αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145. Επίσης, στην ενότητα αυτή καταγράφεται και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο προκύπτει από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου ή από το αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού και το οποίο θα πρέπει να τεθεί υπόψη του αρμοδίου προς επιλογή Συμβουλίου, ιδίως πειθαρχική εκκρεμότητα του υπαλλήλου, πειθαρχική ποινή, η οποία δεν έχει διαγραφεί, θέση σε καθεστώς αργίας ή αναστολής καθηκόντων, αναγνωρισμένη προϋπηρεσία εκτός δημόσιου τομέα. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών συμπληρώνονται αποκλειστικά και μόνο τα πεδία/στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό. Τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία μπορούν να περιληφθούν στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται από τον υποψήφιο και συνοδεύει την αίτησή του. Είναι, τέλος, αυτονόητο ότι σε κάθε περίπτωση τα αναφερόμενα στο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα πρέπει να είναι ακριβή και αντίστοιχα με τα στοιχεία που τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού/Διοικητικού, καθώς σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 36 του ν.4622/2019 «Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, η Επιτροπή δύναται να ελέγξει τα δικαιολογητικά και την εν γένει ακρίβεια των δηλώσεων μόνο των υποψηφίων, που σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησής τους κατατάσσονται στους δώδεκα (12) πρώτους υποψηφίους και στη συνέχεια να προχωρήσει σε έλεγχο περαιτέρω υποψηφιοτήτων, εάν προκύψει τέτοια ανάγκη κατά τον έλεγχο των δώδεκα (12) πρώτων υποψηφιοτήτων». Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr/Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιου Τομέα Ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος Πίνακας Αποδεκτών: 1. Προεδρία της Κυβέρνησης 4 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών του Υπουργείου Εσωτερικών κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα ΑΔΑ: Ψ4ΩΜ46ΜΤΛ6-ΥΒΔ 2. 3. 4. 5. 6. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, info@ypes.gr Κοινοποίηση: Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων, 105 57 Αθήνα, adedy@adedy.gr Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Υπουργού Γραφείο Γενικής Γραμματέα Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, για ενημέρωση των υπαλλήλων του Υπουργείου web.support@ypes.gr, για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 5

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις