Π.Δ.71/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΜητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε). 

ΦΕΚ: 112/Α/2019E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2019.07.03 22:27:41 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3041 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 71 Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: (α) της παρ. 20 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74), σε συνδυασμό με αυτές των παρ. 5, 9, 11, 13, 17, 18 και 19 του ιδίου άρθρου, (β) του άρθρου 119 του ανωτέρω νόμου, (γ) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98). 2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α΄ 147) και ιδίως το άρθρο 75 και την παρ. 10 του άρθρου 83 αυτού. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 5. Την αριθμ. οικ.566/24-4-2018 «εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων» του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 6. Το γεγονός ότι από την έκδοση του διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισμού και δεν επηρεάζεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2018-2021 σύμφωνα με την οικ.566/26-4-2018 (αριθμ. ΣτΕ 2468/29-5-2018 «εισηγη- Αρ. Φύλλου 112 τική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων» του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 7. Την αριθμ. 34/2017 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 8. Την αριθμ. 161/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί Το Μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), περιλαμβάνει: α) το μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ.) και β) το μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε). Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος: 1) «δημόσιο έργο» νοείται το έργο κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), που ανατίθεται από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου Ι και II του νόμου αυτού, 2) «ιδιωτικό έργο» νοείται το έργο κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 που ανατίθεται από οποιονδήποτε άλλο, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση (α), 3) «δημόσια μελέτη» και «δημόσιες τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες» νοείται αντίστοιχα η μελέτη και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ. 9α του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, που ανατίθεται από αναθέτουσες αρχές και φορείς του Βιβλίου Ι και II του νόμου αυτού, 4) «ιδιωτική μελέτη» και «ιδιωτικές τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες» νοείται αντίστοιχα η μελέτη και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ. 9α του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, που ανατίθεται από οποιονδήποτε άλλο πλην των αναφερομένων στην περίπτωση γ΄, 3042 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5) «έργο παραχώρησης» νοείται το έργο κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), που ανατίθεται στα πλαίσια σύμβασης παραχώρησης έργου της παρ. 1α του άρθρου 2 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), 6) «μητρώο φυσικών προσώπων τεχνικών έργων» (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) νοείται το μητρώο στο οποίο καταγράφεται η τεχνική εμπειρία και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης, έχοντας συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίμανσης, εκτέλεσης, συντήρησης και λειτουργίας τους». Η εγγραφή στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. για τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται αποκλειστικά σε ιδιωτικά έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες είναι προαιρετική και αποσκοπεί στη δυνατότητά τους να συνυπολογίσουν την αναγνώριση της αποκτηθείσας εμπειρίας τους στην προσμέτρηση της αντίστοιχης εμπειρίας από δημόσια έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες και έργα παραχώρησης, οπότε και η καταγραφή της εμπειρίας αυτής στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. είναι υποχρεωτική (άρθρο 118 παρ. 4 περ. β΄ του ν. 4472/2017), 7) «μητρώο εμπειρίας μελετητών» (Μ.Ε.Μ.) νοείται το μητρώο στο οποίο καταγράφεται η εμπειρία από την εκπόνηση μελετών των κατηγοριών της περ.15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, από την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και από την εποπτεία, επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση συμβάσεων μελετών και έργων και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του TEE και πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που, κατά τις κείμενες διατάξεις, έχουν επαγγελματικό δικαίωμα σχετικά με τα ανωτέρω και εγγράφονται, όπου απαιτείται, στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματικό σύλλογο, 8) «μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών» (Μ.Ε.Κ.) νοείται το μητρώο στο οποίο καταγράφεται η εμπειρία από κατασκευή, διοίκηση και διαχείριση έργου και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του Τ.Ε.Ε, κάτοχοι τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται, του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικού συλλόγου, πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις το επαγγελματικό δικαίωμα να κατασκευάζουν έργα και να παρέχουν υπηρεσίες διοίκησης - διαχείρισης αυτών, 9) «μητρώο επιχειρήσεων τεχνικών έργων» (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την Τεύχος A’ 112/03.07.2019 εκπόνηση δημοσίων και ιδιωτικών μελετών, την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων ή έργων παραχώρησης ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή τρίτοι συνεργαζόμενοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτούς και την διοίκηση - διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών έργων και μελετών, 10) «μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων» (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση δημόσιων μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των κατηγοριών της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α της παρ. 12 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), 11) «μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων» (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.), νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση ιδιωτικών μελετών. Η εγγραφή στο συγκεκριμένο μητρώο είναι προαιρετική, 12) «ως μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων» (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την κατασκευή δημοσίων έργων στις κατηγορίες του άρθρου 45 παρ. 2, όπως αναφέρονται στην περ. 7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 13) «ως μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων» (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.) νοείται το μητρώο στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την κατασκευή ιδιωτικών έργων. Η εγγραφή στο συγκεκριμένο μητρώο είναι προαιρετική, 14) «ως μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης διαχείρισης έργων» (ΜΗ.Ε.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διοίκηση - διαχείριση έργων του Προσαρτήματος Γ΄, παράρτημα Ι του ν. 4412/2016, 15) «πτυχίο» μελετητή ή κατασκευαστή νοείται η βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία και αποδεικνύει, έναντι πάντων, την εγγραφή και κατάταξη του μελετητή ή κατασκευαστή στις κατηγορίες, και βαθμίδες του αντίστοιχου μητρώου και ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη αυτή, 16) «δέσμευση πτυχίου» είναι η διάθεση του πτυχίου μελετητή ή κατασκευαστή για τη στελέχωση ΜΗ.Ε.Τ.Ε. είτε με την ιδιότητα του εταίρου, είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε ως εξωτερικός συνεργάτης, Τεύχος A’ 112/03.07.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕΡΟΣ Α΄ ΜΗΤΡΩΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) Άρθρο 2 Εγγραφή στα Μητρώα Εμπειρίας Μελετητών Πιστοποιητικά - Αρμόδια Υπηρεσία 1. Στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα με επαγγελματική εγκατάσταση στην Ελλάδα, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του TEE και πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που, κατά τις κείμενες διατάξεις, έχουν επαγγελματικό δικαίωμα για την εκπόνηση των μελετών των κατηγοριών της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και για την εποπτεία, επίβλεψη, διοίκηση - διαχείριση συμβάσεων μελετών και έργων, σε ό,τι αφορά σε θέματα μελέτης. Η καταγραφή της εμπειρίας που αποκτάται από δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο είναι υποχρεωτική, ενώ η καταγραφή της εμπειρίας από ιδιωτικές συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών είναι προαιρετική. Το μητρώο τηρείται στην Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 2. Στο Μ.Ε.Μ. εγγράφονται υποχρεωτικά για την καταγραφή της εμπειρίας τους, φυσικά πρόσωπα Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, που είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή αορίστου χρόνου υπηρετούντες στο δημόσιο τομέα της παρ. 1α του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), εφόσον με βάση τη βεβαίωση της υπηρεσίας τους απασχολούνται στις τε χνικές υπηρεσίες των φορέων τους και αναλαμβάνουν την ανάθεση, εκπόνηση μελετών και επίβλεψη συμβάσεων μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, και διοίκηση - διαχείριση συμβάσεων μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων. Τα φυσικά πρόσωπα αυτά, δεν μπορούν να στελεχώσουν μελετητικές επιχειρήσεις πριν την παρέλευση τριετίας από τη συνταξιοδότησή τους ή οποιονδήποτε άλλο λόγο αποχώρησής τους από την υπηρεσία (παραίτηση, απόλυση για πειθαρχικό παράπτωμα κ.λπ.), πλην της κατάργησης της οργανικής τους θέσης. Η διαπιστωμένη παράβαση του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και η διαπίστωση παράνομης εργασίας σε επιχείρηση εγγεγραμμένη σε ΜΗ.Ε.Τ.Ε., αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για το φυσικό πρόσωπο και την επιχείρηση και τιμωρείται: α) για το φυσικό πρόσωπο με την ποινή της οριστικής απόλυσης και άμεσης διαγραφής του από τα Μητρώα Μ.Ε.Μ. και Μ.Ε.Κ. για τρία (3) έτη με απόφαση των αρμόδιων πειθαρχικών συμβουλίων και β) για την επιχείρη- 3043 ση που χρησιμοποίησε τέτοιο πτυχίο τιμωρείται με την ποινή της διαγραφής της για 6 μήνες από τα αντίστοιχα ΜΗ.Ε.Τ.Ε. 3. Με την εγγραφή ο μελετητής κατατάσσεται στην εισαγωγική βαθμίδα 0 και στις βαθμίδες Α΄, Β΄ και Γ΄. Στην εισαγωγική βαθμίδα 0 κατατάσσονται τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 μετά την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματός τους κατά τις κείμενες διατάξεις. Η κατάταξη στις βαθμίδες Α΄, Β΄ και Γ΄ γίνεται ως εξής: α) Μελετητής που έχει συμπληρώσει τριετία στην εισαγωγική βαθμίδα 0, και αποδεικνύει ανάλογη εμπειρία σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6, λαμβάνει πτυχίο Α΄ βαθμίδας και έχει δυναμικό μιας μονάδας στην κατηγορία μελετών που αιτείται. β) Μελετητής που έχει συμπληρώσει πενταετία στην βαθμίδα Α΄ και αποδεικνύει ανάλογη εμπειρία σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6, λαμβάνει πτυχίο Β΄ βαθμίδας και έχει δυναμικό δύο μονάδων στην κατηγορία μελετών στην οποία αποδεικνύει την απόκτηση της εμπειρίας. γ) Μελετητής που έχει συμπληρώσει τετραετία στην βαθμίδα Β΄ και αποδεικνύει ανάλογη εμπειρία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6, λαμβάνει πτυχίο Γ΄ βαθμίδας στην κατηγορία που αποδεικνύει την απόκτηση της εμπειρίας και έχει δυναμικό τριών μονάδων στην κατηγορία μελετών στην οποία αποδεικνύει την απόκτηση της εμπειρίας. Για την απευθείας εγγραφή και κατάταξη στις βαθμίδες Β΄ και Γ΄, απαιτείται η απόδειξη εμπειρίας στην εκπόνηση μελετών της αιτούμενης κατηγορίας κατά τα οκτώ (8) έτη που προηγούνται της αιτήσεως για τη βαθμίδα Β΄ και κατά τα δώδεκα (12) έτη που προηγούνται της βαθμίδας Γ΄, αντίστοιχα. δ) Για την πρώτη τους εγγραφή τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 2 εγγράφονται απευθείας σε μία από τις βαθμίδες Α΄, Β΄ και Γ΄ εφόσον έχουν συμπληρώσει 3ετία, 8ετία και 12ετία αντίστοιχα από την λήψη του διπλώματος ή πτυχίου ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, για όσα επαγγέλματα απαιτεί ο νόμος τέτοια άδεια καταθέτοντας βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης. Για την εξέλιξη τους έχουν εφαρμογή ως προς τον απαραίτητο χρόνο οι ανωτέρω παρ. β και γ και η εμπειρία από εκπόνηση μελετών και ανάθεση επίβλεψη συμβάσεων μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, και διοίκηση - διαχείριση συμβάσεων έργων, συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου τουλάχιστον ίσου ή ανώτερου από τα κατώτερα όρια ανά κατηγορία μελέτης όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 4 και 5. 4. Η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος ζητεί την κατάταξή του σε όσες κατηγορίες μελετών αιτείται, καθώς και στην αντίστοιχη βαθμίδα κατά κατηγορία, βάσει των επαγγελματικών του δικαιωμάτων κατά τις κείμενες διατάξεις. 5. Για την εγγραφή και κατάταξη στα Μητρώα στις βαθμίδες Α΄, Β΄ και Γ΄, εκδίδεται βεβαίωση με τη μορφή πτυχίου, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη. 3044 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άρθρο 3 Μελετητές - Μορφή και Περιεχόμενο Πτυχίου 1. Η ιδιότητα του Μελετητή αποκτάται με την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) του μητρώου Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) και τη χορήγηση πτυχίου Μελετητή. Η χορήγηση του πτυχίου προσδίδει στο Μελετητή το δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.), στις περιπτώσεις Α1, Α2 και Γ της παρ. 11α του άρθρου 118 του ν. 4472/2017, είτε ως ατομική επιχείρηση, είτε για να στελεχώνει Μελετητικές Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Συμβούλων Διοίκησης και Διαχείρισης έργων, είτε, όταν πρόκειται για δημοσίους υπαλλήλους μόνιμους ή αορίστου χρόνου, το δικαίωμα να μετέχουν σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, να εκπονούν μελέτες, να επιβλέπουν και να εποπτεύουν συμβάσεις εκτέλεσης μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων τους. 2. Το πτυχίο μελετητή έχει τη μορφή ενιαίου εντύπου και περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του μελετητή (όπως ιδίως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, επαγγελματική έδρα, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών), τις κατηγορίες μελετών που εγγράφεται και, τη βαθμίδα ανά κατηγορία μελέτης. 3. Οι μελετητές εγγράφονται και κατατάσσονται στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών της περ. (15) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, που αντιστοιχούν στα επαγγελματικά τους δικαιώματα κατά τις κείμενες διατάξεις. Εντός τριών (3) μηνών από την συγκρότηση της πρώτης Επιτροπής Μ.Ε.Μ., σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6, εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών πίνακας αντιστοίχισης των κατηγοριών μελετών και των ειδικοτήτων των μελετητών με βάση τα επαγγελματικά τους δικαιώματα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Μ.Ε.Μ. Για την έκδοση γνώμης της Επιτροπής Μ.Ε.Μ. εισηγείται η Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, ύστερα από γνώμη από το κατά περίπτωση αρμόδιο επιμελητήριο, επιστημονική ή επαγγελματική οργάνωση, ανάλογα με την εξεταζόμενη ειδικότητα, η οποία παρέχεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από το σχετικό έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Κατά την ανωτέρω διαδικασία, γνώμη μπορεί να εκφράσει και η Επιτροπή ΜΗ.Μ.ΕΠ. του άρθρου 37, εφόσον ζητηθεί από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Η σχετική έγκριση με τον συνημμένο πίνακα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και είναι δεσμευτικής ισχύος. 4. Για την εγγραφή και κατάταξη στις βαθμίδες Α΄, Β΄ και Γ΄, εκτός από την παρέλευση του απαραίτητου χρόνου κατά την παρ. 3 του άρθρου 2, απαιτείται αθροιστικά και η εκπόνηση μελετών και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου τουλάχιστον ίσου ή ανώτερου με τα κατωτέρω όρια ανά κατηγορία μελέτης, ως εξής: Τεύχος A’ 112/03.07.2019 α) Για τις κατηγορίες μελετών (1) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες, (2) Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες, (10) Μελέτες συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακές, (13) Μελέτες Υδραυλικών Έργων, (14) Ενεργειακές Μελέτες, (16) Μελέτες Τοπογραφίας, (21) Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες, (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες: για τη Α΄ βαθμίδα ≥ 8.500 ευρώ για τη Β΄ βαθμίδα ≥ 85.000 ευρώ για τη Γ΄ βαθμίδα ≥ 270.000 ευρώ. β) Για τις κατηγορίες μελετών (6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων, (11) Μελέτες Λιμενικών Έργων, (15) Βιομηχανικές Μελέτες, (19) Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες, (20) Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες, (22) Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες: για τη Α΄ βαθμίδα ≥ 5.0000 ευρώ για τη Β΄ βαθμίδα ≥ 50.000 ευρώ για τη Γ΄ βαθμίδα ≥ 160.000 ευρώ. γ) Για τις κατηγορίες μελετών (3) Οικονομικές μελέτες, (4) Κοινωνικές μελέτες, (5) Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας, (7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες, (8) Στατικές μελέτες, (9) Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές, (12) Μελέτες Μεταφορικών Μέσων, (17) Χημικές Μελέτες και Έρευνες, (18) Μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων, (23) Γεωργικές μελέτες, (24) Δασικές μελέτες, (25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, (26) Αλιευτικές μελέτες, (28) Μελέτες πληροφορικής και δικτύων: για τη Α΄ βαθμίδα ≥ 2.500 ευρώ για τη Β΄ βαθμίδα ≥ 25.000 ευρώ για τη Γ΄ βαθμίδα ≥ 80.000 ευρώ. Τα ανωτέρω ελάχιστα όρια αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. 5. Για τον υπολογισμό του οικονομικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στα τμήματα των συμβάσεων που έχον εκτελεσθεί από τον αιτούντα, το συμβατικό αντικείμενο από την εκπόνηση μελετών πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1 και από την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με συντελεστή 0,8. 6. Η διαπίστωση της απαραίτητης εμπειρίας προκύπτει, κατά την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και την κρίση της επιτροπής Μ.Ε.Μ., από τη συναξιολόγηση των κάτωθι κριτηρίων, σχετικών με τις συμβάσεις στις οποίες είχε αποδεδειγμένη συμμετοχή ο αιτών: α) Το οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί στα τμήματα των συμβάσεων που έχουν εκτελεσθεί από τον αιτούντα, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια της παρ. 4, β) οι τελεσίδικες πειθαρχικές ποινές που έχουν τυχόν επιβληθεί στον αιτούντα τα τελευταία πέντε χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης. 7. Στην περίπτωση αίτησης απευθείας εγγραφής ή προαγωγής στη Β΄ ή Γ΄ βαθμίδα, και εφόσον κριθεί ότι δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις χορήγησης πτυχίου στην αιτηθείσα βαθμίδα, η αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν της γνωμοδότησης της Επιτροπής Μ.Ε.Μ., δύ- Τεύχος A’ 112/03.07.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ναται να εγγράψει ή να προαγάγει το μελετητικό πτυχίο του αιτούντα στην κατάλληλη βαθμίδα, στην οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης πτυχίου. 8. Οι αιτήσεις προς την αρμόδια κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 υπηρεσία και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών. Οι αιτήσεις και η εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 4 υποβάλλονται πάντοτε σε πρωτότυπο και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74). Ως χρόνος υποβολής θεωρείται ο χρόνος περιέλευσης του φακέλου στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και η υπηρεσία αποφαίνεται εντός 30 εργασίμων ημερών από την περιέλευση πλήρους του φακέλου ή απαντά ότι δεν είναι πλήρης και ζητεί συμπληρωματικά στοιχεία. 9. Σε τεχνική υπηρεσία που αναθέτει ή εκπονεί μελέτη, τη μελέτη εποπτεύει, επιβλέπει, διαχειρίζεται ο υπάλληλος που κατέχει τίτλο σπουδών συναφή με το αντικείμενο μελέτης και πτυχίο του Μ.Ε.Μ. της ίδιας ή ανώτερης τάξης των αντίστοιχων μελετητών του έργου. Άρθρο 4 Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μ.Ε.Μ. 1. Για την αρχική εγγραφή στο Μ.Ε.Μ. απαιτείται η αίτηση της παρ. 2 και τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 2. Για την εγγραφή στο Μ.Ε.Μ., ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α΄ 202) εισφορά, στην οποία περιλαμβάνει προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, επαγγελματική έδρα, Αριθμό Φορολογικού μητρώου, αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών), στοιχεία για την επικοινωνία (αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιότυπου, ηλεκτρονική διεύθυνση) και την κατηγορία ή τις κατηγορίες μελετών στις οποίες ζητά να εγγραφεί. 3. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Σχολής πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής, μαζί με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα περί αναγνώρισης της σχολής αυτής ως ισότιμης των αντίστοιχων Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών (εφόσον αυτά δεν είναι ήδη διαθέσιμα στην αρμόδια υπηρεσία). β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, για όσα επαγγέλματα απαιτεί ο νόμος τέτοια άδεια (εφόσον αυτή δεν είναι ήδη διαθέσιμη στην αρμόδια υπηρεσία). γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία του αιτούντος. δ) Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπο του κώλυμα εγγραφής, καθώς και ότι έχει την υποχρέωση αν αποκτήσει στο μέλλον ασυμβίβαστη ιδιότητα, να καταθέσει το πτυχίο του στην αρμόδια υπηρεσία, ε) Εφόσον ζητείται εγγραφή και κατάταξη σε τάξη ανώτερη της Α΄ βαθμίδας, υποβάλλονται πίνακες εμπειρίας του μελετητή, που περιλαμβάνουν για κάθε αιτούμενη 3045 κατηγορία μελέτης, στοιχεία εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, επίβλεψης και διοίκησης - διαχείρισης συμβάσεων μελετών ή έργων, μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά εμπειρίας του άρθρου 31. Στην περίπτωση εμπειρίας από ιδιωτικές μελέτες, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 35 4. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2 προσκομίζουν τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄  - δ΄ της παρ. 3 και βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης η οποία έχει θέση πίνακα εμπειρίας μελετητή κατά την πρώτη τους εγγραφή σύμφωνα με την παρ. 3δ του άρθρου 2. Στην εν λόγω βεβαίωση καταγράφονται στοιχεία όπως: όνομα, πατρώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ειδικότητα και θέση στην υπηρεσία, χρόνος κτήσης διπλώματος ή πτυχίου και άδεια άσκησης επαγγέλματος για όσα επαγγέλματα απαιτεί ο νόμος τέτοια άδεια, τα χρόνια υπηρεσίας, καθώς και οι κατηγορίες μελετών για τις οποίες βεβαιώνεται η εμπειρία από τη συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και στη διοίκηση - διαχείριση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, από τη συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα, από τη συμμετοχή σε σύνταξη τευχών δημοπράτησης, έλεγχο αυτών και άλλες προβλεπόμενες από την τεχνική νομοθεσία δραστηριότητες της Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Άρθρο 5 Αναθεώρηση του πτυχίου Μελετητή 1. Για την αναθεώρηση του πτυχίου (ήτοι προαγωγή σε ανώτερη βαθμίδα ή/και προσθήκη κατηγορίας μελετών), ο μελετητής υποβάλλει αίτηση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στην οποία δηλώνει την ζητούμενη βαθμίδα και κατηγορία μελετών. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ν. 1599/1986, περί μη συνδρομής στο πρόσωπο του ασυμβίβαστης ιδιότητας εκ των αναφερομένων στην παρ. 3 του άρθρου 3. β) Πίνακες εμπειρίας του μελετητή, που περιλαμβάνουν για κάθε αιτούμενη για αναθεώρηση κατηγορία μελέτης, στοιχεία εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, επίβλεψης και διοίκησης - διαχείρισης συμβάσεων μελετών ή έργων, μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά εμπειρίας του άρθρου 31. Στην περίπτωση εμπειρίας από ιδιωτικές μελέτες, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 35. γ) Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2 προσκομίζεται βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης με περιεχόμενο που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 4. 2. Στην αίτηση αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, επαγγελματική έδρα, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών) και στοιχεία για την επικοινωνία (αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιότυπου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 3046 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3. Σε περίπτωση απώλειας του πτυχίου, ο μελετητής υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση επανέκδοσης του πτυχίου του, συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση περί απώλειάς του. Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία άμεσα και το πτυχίο επανεκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών το πολύ, χωρίς να διακόπτεται η επαγγελματική του δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις έκδοσης νέου πτυχίου λόγω απώλειας του παλαιού, για την απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας δεν είναι απαραίτητη η έκδοση γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 6. Άρθρο 6 Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής Μ.Ε.Μ. 1. Η εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη στις βαθμίδες του Μ.Ε.Μ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μετά από γνώμη της Επιτροπής μητρώου Εμπειρίας Μελετητών (επιτροπή Μ.Ε.Μ.) της παρ. 17 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017. Η Επιτροπή εισηγείται επίσης κάθε μέτρο που σχετίζεται με τον τρόπο τήρησης του Μ.Ε.Μ. για την καλύτερη εκπλήρωση του σκοπού του, τον τρόπο που καταρτίζονται και αξιολογούνται τα πιστοποιητικά και γενικά παρακολουθεί την όλη τήρηση του Μ.Ε.Μ., και υποβάλλει στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών σχετικές αναφορές. 2. Η Επιτροπή Μ.Ε.Μ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θητεία δύο (2) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται κατ’ ανώτατο για μία επιπλέον φορά, λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, επτά δημόσιους υπαλλήλους, δύο εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ένα εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.) και τρεις (3) εκπροσώπους των επαγγελματικών μελετητικών οργανώσεων, οι οποίοι υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους, από τις οργανώσεις αυτές, και ειδικότερα από: α) Έναν (1) Προϊστάμενο Διεύθυνσης κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών με Α΄ βαθμό και Μ.Ε.Μ. Γ΄ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ιδίων προσόντων. β) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών με Μ.Ε.Μ. Γ΄ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων. γ) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών με Μ.Ε.Μ. Γ΄ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων. δ) Τέσσερις (4) υπαλλήλους υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από τους οποίους οι τρεις (3) τουλάχιστον είναι ΠΕ Μηχανικοί με Μ.Ε.Μ. Γ΄ και ένας (1) είναι κατηγορίας ΠΕ που διαθέτει πτυχίο Νομικής, με Α΄ βαθμό και εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις μελετών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Στην πρώτη συγκρότηση της επιτροπής Μ.Ε.Μ. με εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το Μ.Ε.Μ. Γ΄ στις ως άνω περιπτώσεις 1 έως 4 αντικαθίσταται με δωδεκαετή εμπειρία. Τεύχος A’ 112/03.07.2019 ε) Δύο (2) εκπροσώπους - μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Μ., που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους ιδίων προσόντων από το Τ.Ε.Ε. στ) Έναν (1) εκπρόσωπο  - μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε,), εγγεγραμμένο στο Μ.Ε.Μ., με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων. ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων - Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.), εγγεγραμμένο στο Μ.Ε.Μ., με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων. η) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.), εγγεγραμμένο στο Μ.Ε.Μ., με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων. θ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ.), εγγεγραμμένο στο Μ.Ε.Μ., με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων. Τα μέλη υπό στοιχεία 2 και 3 περιλαμβάνονται στην απόφαση συγκρότησης, κατόπιν υπόδειξης των οικείων οργάνων των υπουργείων στα οποία υπηρετούν. Τα τακτικά μέλη υπό στοιχείο 4 και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Τα τακτικά μέλη υπό στοιχεία 5, 6, 7, 8 και 9 και οι αναπληρωτές τους περιλαμβάνονται στην απόφαση συγκρότησης, υποδεικνυόμενα από τους φορείς που εκπροσωπούν, κατόπιν αποφάσεων των οικείων οργάνων διοίκησης αυτών. Η έγγραφη υπόδειξη των μελών αυτών από τους αντίστοιχους φορείς γίνεται μέσα σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση σε αυτούς του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή γίνεται έγγραφη υπόμνηση και τάσσεται νέα προθεσμία τουλάχιστον πέντε (5) ημερών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45). Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται ως γραμματέας της, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) με τον αναπληρωτή του. 3. Όταν εκδικάζονται αιτήσεις θεραπείας της παρ. 3 του άρθρου 8, για την έκδοση της γνωμοδότησης της Επιτροπής μητρώου Εμπειρίας Μελετητών τη θέση του μέλους της Επιτροπής κατηγορίας ΠΕ που διαθέτει πτυχίο Νομικής που αναφέρεται στην περίπτωση 4 της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, καταλαμβάνει Πάρεδρος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στη Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, νόμιμα αναπληρούμενος. 4. Για την έκδοση της απόφασης συγκρότησης μεριμνά η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου του έτους πριν τη λήξη της θητείας της. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής επιτρέπεται αντικατάσταση μέλους κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους, το νέο μέλος διανύει το υπόλοιπο της θητείας. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη θητεία των μελών που οριστούν μετά την έναρξη ισχύος, λήγει στις 31-12-2021. Τεύχος A’ 112/03.07.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5. Το έργο της Επιτροπής διεξάγεται με επιμέλεια του Προέδρου της. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Μ.Ε.Μ. μπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου, με εισήγηση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη της επιτροπής, πρόσωπα αναγκαία για την επιτυχή διεκπεραίωση του έργου της, λόγω ειδικής επιστημονικής κατάρτισης ή εμπειρίας. 6. Κατ’ εξαίρεση η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος, να δέχεται σε ακρόαση τον μελετητή του οποίου σημαντικό θέμα συζητείται στην ημερήσια διάταξη, ο οποίος εκθέτει τις απόψεις του και αποχωρεί της συνεδρίασης πριν τη λήψη της απόφασης. 7. Η Επιτροπή Μ.Ε.Μ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Γνωμοδοτεί επί θεμάτων εγγραφής, κατάταξης και κάθε είδους μεταβολής στο Μ.Ε.Μ. β) Γνωμοδοτεί, εφόσον της ζητηθεί, για την έκδοση και το περιεχόμενο εγκυκλίων σχετικών με τις διαδικασίες εγγραφής, τα προσόντα και τα κριτήρια των αιτουμένων την εγγραφή. γ) Γνωμοδοτεί επί της πληρότητας των υποδειγμάτων που συντάσσει η αρμόδια υπηρεσία και αφορούν τον τύπο των αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης και προαγωγής στα Μητρώα και κάθε σχετικού εγγράφου ή πίνακα που απαιτείται για την καλή λειτουργία του Μ.Ε.Μ. δ) Γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων θεραπείας, που ασκούνται κατά την παρ. 3 του άρθρου 8 και επί οποιουδήποτε θέματος σχετικού με τα Μητρώα παραπέμπεται σ’ αυτήν από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. ε) Δύναται, εφόσον της ζητηθεί, να γνωμοδοτεί για τη λήψη μέτρων σχετικά με τη βελτίωση του τρόπου τήρησης του Μ.Ε.Μ., σχετικά με τον τρόπο που καταρτίζονται και αξιολογούνται τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Μ., παρακολουθεί την τήρηση του Μ.Ε.Μ. και υποβάλλει στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών που έχει την αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών εκθέσεις. 8) Τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους η επιτροπή Μ.Ε.Μ. συνέρχεται σε ετήσια ειδική συνεδρίαση προκειμένου να συντάξει ετήσια απολογιστική εισηγητική έκθεση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και, αιτιολογημένες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του Μ.Ε.Μ. Στην ειδική συνεδρίαση εισηγείται η αρμόδια υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Μ., η οποία μεριμνά για την απολογιστική επεξεργασία και συμπλήρωση των στοιχείων και προτάσεων που κατατίθενται στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Το τελικό κείμενο των ετησίων προτάσεων συντάσσεται και υποβάλλεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με μέριμνα του Προέδρου της επιτροπής, εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους. 9. Η Επιτροπή μητρώου Εμπειρίας Μελετητών συγκροτείται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Άρθρο 7 Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Μ.Ε.Μ. 1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999, αναφορικά με συγκρότηση, λειτουργία και λήψη αποφάσεων της Επιτροπής Μ.Ε.Μ. 3047 2. Η Επιτροπή Μ.Ε.Μ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και έξι (6) από τα μέλη της. 3. Η Επιτροπή Μ.Ε.Μ. συγκαλείται τακτικά από τον Πρόεδρο της μία φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος αυτής κρίνει απαραίτητο. Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν νόμιμα στη συνεδρίαση εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται το αντίστοιχο τακτικό. Για την έγκαιρη και νόμιμη ειδοποίησή τους φροντίζει το τακτικό μέλος που πρόκειται να απουσιάσει. 4. Οι συνεδριάσεις δεν είναι δημόσιες. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο. Εκτός ημερησίας διατάξεως δύναται να εισαχθεί προς συζήτηση κάθε θέμα, ύστερα από εισήγηση μέλους της Επιτροπής εφόσον παρίστανται όλα τα τακτικά της μέλη και δεν έχουν αντίρρηση στη συζήτηση. 5. Στην Επιτροπή εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής της αρμόδιας υπηρεσίας, νόμιμα αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μητρώου Μελετητών. 6. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορίζει μέλος της επιτροπής Μ.Ε.Μ. για τη μελέτη συγκεκριμένου θέματος και την κατάθεση εισήγησης. Με εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής μπορεί ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών να ορίσει υπάλληλο (της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών) γ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις