ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/2019

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5‰.

ΦΕΚ: 2780/Β/2019ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/2019,ΦΕΚ-2780/Β/4.7.2019 www.docman.gr ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/2019,ΦΕΚ-2780/Β/4.7.2019 Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5‰. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄, της παρ. 7, του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77 Α΄). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 3.Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α΄). 4.Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄). 5.Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 151 Α΄). 6.Το αριθμ. 14088/25-6-2019 έγγραφο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ). 7.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1.Τη δημιουργία έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (Μόνιμων ή Αορίστου Χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου. 2.Την έγκριση της κατανομής ανά δίμηνο και ισόποσα στους δικαιούχους μηχανικούς, των εισπραττόμενων χρηματικών ποσών (πόρος 2,5‰) τα οποία συγκεντρώνονται στον ανωτέρω έντοκο Τραπεζικό Λογαριασμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διατάξεις της περίπτωσης θ΄, της παρ. 7, του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77 Α΄). Ο παραπάνω πόρος θα συμπεριλαμβάνει και το σκέλος συμμετοχής του Δημοσίου στις Συμβάσεις Παραχώρησης και τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 1 ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/2019,ΦΕΚ-2780/Β/4.7.2019 www.docman.gr 3.Τον ορισμό του ΤΜΕΔΕ ως φορέα διακίνησης και απόδοσης στους δικαιούχους Μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης (TE) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. υπαλλήλους μόνιμους και συμβασιούχους Αορίστου Χρόνου του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. 4.Την συγκρότηση επταμελούς διαχειριστικής επιτροπής αποτελούμενης από τρεις εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δύο εκπροσώπους του ΤΜΕΔΕ, δύο εκπροσώπους της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και έναν (1) γραμματέα με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. 5.Έργο της παραπάνω επιτροπής θα είναι: (α) ο έλεγχος και διασφάλιση της διαδικασίας παρακράτησης του πόρου από τα προβλεπόμενα έργα, (β) η τήρηση των σχετικών Μητρώων δικαιούχων, (γ) ο συντονισμός των διαδικασιών για τη διακίνηση, διαχείριση και την απόδοση του λογαριασμού στους δικαιούχους, (δ) η υποβολή σχετικών εκθέσεων, προτάσεων στη ΔΕ του ΤΜΕΔΕ και το ΔΣ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. για τη βελτίωση της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης του πόρου στους δικαιούχους, (ε) η έγκριση δαπανών για την υλικοτεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των διαδικασιών. 6.Για τις παρεχόμενες από το ΤΜΕΔΕ υπηρεσίες δια-κίνησης και απόδοσης των ποσών στους δικαιούχους, εγκρίνεται η παρακράτηση από τον εν λόγω πόρο του ποσού που αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή των δικαιούχων του προς το ΤΜΕΔΕ. 7.Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (πρόσθετες και πέραν των καθηκόντων τους) από τα οριζόμενα στην διαχειριστική επιτροπή μέλη του ΥΠΥΜΕΔΙ και του ΤΜΕΔΕ προβλέπεται η ένταξή τους στους δικαιούχους του πόρου για όσο διάστημα διαρκεί η συμμετοχή τους στην επιτροπή. 8.Επιπρόσθετα εγκρίνεται παρακράτηση υπέρ της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ επί του εκάστοτε συνολικά κατανεμόμενου ποσού, ποσοστού 2%, ως αντιστάθμισμα της συνδρομής των δικαιούχων μελών της. 9.Την κατανομή των αναλογούντων ανά δίμηνο ποσών, με ευθύνη της διαχειριστικής επιτροπής, με βάση τον πίνακα των δικαιούχων που θα δημιουργηθεί. 10.Κατά την πρώτη εφαρμογή η δημιουργία του πίνακα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και του ΤΜΕΔΕ, σύμφωνα με τα παρακάτω: (α) Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων και οι αντίστοιχες των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού θα παράσχουν στους υπηρετούντες Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) βεβαιώσεις στις οποίες θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η ειδικότητα, η εργασιακή σχέση και η ημερομηνία πρόσληψης. (β) Οι δικαιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. θα καταθέτουν τις υπηρεσιακές βεβαιώσεις μαζί με το απογραφικό δελτίο μέλους (για όσους δεν το έχουν συμπληρώσει) με επιπρόσθετο στοιχείο τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης που είναι πρώτοι δικαιούχοι, στην Α΄/βάθμια Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ που ανήκουν, τα οποία μετά από τον απαιτούμενο έλεγχο θα διαβιβάζονται στην Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. για τη δημιουργία του τελικού πίνακα των δικαιούχων σε συνεργασία με το ΤΜΕΔΕ. 11.Την υποχρέωση κοινοποίησης από τις Διευθύνσεις Διοικητικού στους φορείς διακίνησης και διαχείρισης του εισπραττόμενου πόρου, αποφάσεων που αφορούν αποχώρηση ή με 2 ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/2019,ΦΕΚ-2780/Β/4.7.2019 www.docman.gr οποιοδήποτε άλλο τρόπο διακοπή της εργασιακής σχέσης υπαλλήλου τους. Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος Μηχανικός οφείλει να επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό εντόκως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις