50814/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΤροποποίηση της 49213/27.6.2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

ΦΕΚ: 2793/Β/201950814/2019,ΦΕΚ-2793/Β/4.7.2019 www.docman.gr 50814/2019,ΦΕΚ-2793/Β/4.7.2019 Τροποποίηση της 49213/27.6.2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄). β) Της παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄), και της παρ. 10 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄), περί «Θεμάτων Κανονισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει. γ) Του ν. 4255/2014 «Εκλογή Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89 Α΄), όπως ισχύει. δ) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. ε) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄). στ) Το π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄). ζ) Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». η) Του π.δ. 56/2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (ΦΕΚ 97 Α΄). θ) Του π.δ. 58/2019 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (ΦΕΚ 98 Α΄). ι) Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄). 2.Την 49213/27.6.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς για την έκτακτη απασχόληση τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019». (ΦΕΚ 2615/Β΄/2019). 1 50814/2019,ΦΕΚ-2793/Β/4.7.2019 www.docman.gr 3.Το γεγονός ότι, για την προπαρασκευή, διενέργεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, θα απασχοληθούν πέραν του συνήθους χρόνου, για την άσκηση των δικαστικών τους καθηκόντων ορισμένοι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, των Εφετείων και των Εισαγγελιών Εφετών, των Πρωτοδικείων, των Εισαγγελιών Πρωτοδικών, των Ειρηνοδικείων και των Πταισματοδικείων του Κράτους. 4.Το αριθ. 50298/02-07-2019 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών και το συνημμένο σε αυτό αριθ. 261/02.07.2019 έγγραφο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. 5.Την αριθ. 152/07-2019 Εισήγηση ΓΔΟΥ. 6.Την ανάγκη τροποποίησης της 49213/27.6.2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2615/Β΄/2019), προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτή οι Ειρηνοδίκες και οι Πρωτοδίκες των Περιφερειών των Πρωτοδικείων της χώρας. 7.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας από την 49213/27-06-2017 (ΦΕΚ 2615/Β΄/2019) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την 49213/27.6.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019». (ΦΕΚ 2615/ Β΄/2019), ως εξής: •Στο άρθρο 4 των έχοντας υπόψη, αντικαθίστανται οι τρείς τελευταίες λέξεις «Αθηνών και Θεσσαλονίκης» με τις λέξεις «του Κράτους». •Στην παράγραφο 1 του αποφασιστικού μέρους, διαγράφονται οι εντός παρενθέσεως δύο λέξεις «Αθηνών και Θεσσαλονίκης», και προστίθεται παράγραφος: «Σε όλα τα Πρωτοδικεία που μνημονεύονται στον Πίνακα Δ' στον αριθμό των δικαστικών λειτουργών συμπεριλαμβάνονται πλην των Πρωτοδικών και Προέδρων Πρωτοδικών, και οι ΕιρηνοδίκεςΠταισματοδίκες της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου, εκτός από τους ΕιρηνοδίκεςΠταισματοδίκες Αθηνών και Θεσσαλονίκης για τους οποίους γίνεται ειδική μνεία στον Πίνακα Ε΄». •Στο τέλος της παραγράφου 3 του αποφασιστικού μέρους προστίθεται εδάφιο: «Ειδικά οι δικαιούχοι Ειρηνοδίκες - Πταισματοδίκες, πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης, θα οριστούν με απόφαση του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου υπηρετούν». Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. 49213/27.6.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2615/Β΄/2019). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2019 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις