Δ3(α)/49730/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔιάθεση κινήτρου απόδοσης στο προσωπικό Ε.Ο.Φ. στα πλαίσια της εφαρμογής του άρθρου 52 του ν.4486/2017 (ΦΕΚ Α΄115).

ΦΕΚ: 2867/Β/2019E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2019.07.05 21:43:18 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 34963 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ3(α) / 49730 Διάθεση κινήτρου απόδοσης στο προσωπικό Ε.Ο.Φ. στα πλαίσια της εφαρμογής του άρθρου 52 του ν.4486/2017 (ΦΕΚ Α΄115). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 52 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητες Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄115). 2. Του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (Ε.Φ.), της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (Κ.Φ.) και τροποποίηση και συμπλήρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (Α΄3), και ιδίως των αυτές των άρθρων 1,2,3,10, 11, 12, όπως ισχύουν. 3. Τον ν. 1965/1991 άρθρο 5 παρ. 5 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄146). 4. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄98). 5. Του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄26), όπως ισχύει. 6. Της Α1β/Γ.Π.οικ.:3899/2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων ’’Με εντολή Υπουργού’’ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 94/ Β'/ 23.1.2017). 7. Του π.δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄148), όπως ισχύει. 8. Την Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/9-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Γεώργιο Χουλιαράκη». 9. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 181), όπως ισχύει. Αρ. Φύλλου 2867 10.Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄116). 11. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α'/2016) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». Β. Την από 7-6-2019 και με αριθμ. 73540 απόφασηΠρόταση τoυ Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), που διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Υγείας με το από 7-6-19 και με αριθμ. 73541 έγγραφο. Γ. Την 0-97/4η/15-4-2019 απόφαση ΔΣ/Ε.Ο.Φ , για την υπέρβαση του στόχου του θετικού ετήσιου αποτελέσματος του οικονομικού έτους 2018, κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων, τετρακοσίων ογδόντα εννέα και πενήντα πέντε ευρώ (1.480.489,55 €) και την 0-201/5η/29-5-2019 απόφαση ΔΣ/ΕΟΦ για την καταβολή στους υπαλλήλους του Ε.Ο.Φ., κινήτρου απόδοσης για το έτος 2019, μέχρι του ποσού των (700.000,00) ευρώ που αποτελεί μέρος της άνω υπέρβασης. Δ. Την από 6/6/2019 και με αριθμ. 73255 βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού Ε.Ο.Φ., ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την χορήγηση κινήτρου απόδοσης στο προσωπικό Ε.Ο.Φ., στα πλαίσια της εφαρμογής του άρθρου 52 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ Α΄ 115)» , θα ανέλθει στο ποσόν των (700.000,00€).€) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0269, για την καταβολή της οποίας θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2019, κατόπιν σχετικής τροποποίησής του και έγκρισής του εφόσον εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες ανακατανομής των εγγεγραμμένων πιστώσεων άμεσης δέσμευσης της αντίστοιχης πίστωσης, εντός των ορίων του εκτελούμενου Μ.Π.Δ.Σ. Ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη για το οικονομικό έτος 2019 που ανέρχεται στο ποσό των (700.000,00€).€) κατ’ ανώτατο όριο, και το οποίο αντιστοιχεί στο συνολικώς διανεμόμενο ποσό στους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4486/2017, πλέον των αναλογουσών εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και θα καλυφθεί από ίδια έσοδα του Ε.Ο.Φ. Ζ. Το με αριθμ. Β2.α./οικ. 45813/13-6-2019 έγγραφο της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση προκαλείται ετήσια δαπά- 34964 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ νη ύψους επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00 €), η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ε.Ο.Φ. Η προαναφερόμενη δαπάνη είναι εντός των ορίων του εκτελούμενου Μ.Π.Δ.Σ. και δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η. Το γεγονός ότι: Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων δυνάμει του θεσμοθετημένου σκοπού του για την προάσπιση και την προαγωγή υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας, ασκεί πληθώρα αρμοδιοτήτων δημοσίου συμφέροντος, και ιδίως: α) Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί, αναστέλλει και ανακαλεί τις άδειες κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήρη, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ενωσιακό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό θεσμικό πλαίσιο, και ελέγχει την τήρηση της νομιμότητας σε όλη τη νόμιμη αλυσίδα διακίνησης του φαρμάκου, από το στάδιο της παραγωγής έως και τη διάθεση του φαρμάκου στον ασθενή-καταναλωτή. β) Χορηγεί τις άδειες δυνατότητες παραγωγής φαρμάκων, καθώς και τις άδειες χονδρικής πώλησης φαρμάκων. γ) Ενεργεί προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις οπουδήποτε παράγεται, φυλάσσεται, αποθηκεύεται και διατίθεται φάρμακο. δ) Ασκεί εποπτεία επί όλων των προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ, κατ’ άρθρο 2 του ν.1316/1983, όπως ισχύει, και εποπτεύει ως αρμόδια εθνική αρχή για κάθε επιμέρους κατηγορία προϊόντων υγείας (ενδεικτικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής, προϊόντα ειδικής διατροφής κ.λπ.) τις σχετικές αγορές. ε) Χορηγεί άδειες κυκλοφορίας προκειμένου για βιοκτόνα προϊόντα και εποπτεύει τη σχετική αγορά. στ) Χορηγεί τις άδειες δυνατότητας παραγωγής και τις ειδικές εγκρίσεις κυκλοφορίας τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. ζ) Εφαρμόζει σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης, παρακολούθησης ανεπιθύμητων ενεργειών τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, υλικοεπαγρύπνησης και καλλυντικοεπαγρύπνησης, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. η) Ενεργεί εργαστηριακούς ελέγχους επί προϊόντων αρμοδιότητάς του, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. θ) Αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 29 παρ. 6 του ν. 1316/1983. ι) Είναι η αρμόδια αρχή για κάθε ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τις κλινικές δοκιμές που προορίζονται για τον άνθρωπο και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ» (με την επιφύλαξη των ζητημάτων που εμπίπτουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας). ια) Προτείνει τη θέσπιση διατάξεων εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας προς το ενωσιακό δίκαιο, που αφορούν στους τομείς αρμοδιότητάς του. ιβ) Μετέχει δια των αρμοδίων οργάνων του σε όλες τις συναφείς με το αντικείμενό του ομάδες και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τεύχος B’ 2867/05.07.2019 ιγ) Στα πλαίσια εφαρμογής του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου περί τιμολόγησης φαρμάκων γνωμοδοτεί διά της υποβολής σχετικών προτάσεων προς τα καθ’ ύλην αρμόδια αποφασιστικά όργανα της διοίκησης. ιδ) Μετέχει στις απαιτούμενες διαδικασίες και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού και την εφαρμογή χαρακτηριστικών ασφαλείας των φαρμάκων. ιε) Διαθέτει την ταινία γνησιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.2 του ν.1316/1983. ιστ) Τηρεί στοιχεία φαρμακοκατανάλωσης και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την επάρκεια της αγοράς σε φάρμακα. Για την αποτελεσματική άσκηση των ανωτέρω και λοιπών αρμοδιοτήτων του, και με πρωταρχικό μέλημα την προάσπιση υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας, οι διοικητικοί μηχανισμοί του Ε.Ο.Φ. τελούν σε διαρκή ετοιμότητα. Ουσιώδεις προϋποθέσεις για την επιστημονικά και διοικητικά άρτια, αποτελεσματική και άμεση, ενόψει των συχνών επειγουσών αναγκών προστασίας δημόσιας υγείας που ανακύπτουν, άσκηση του ανωτέρω έργου, συνιστά η στελέχωσή του Ε.Ο.Φ. με το αναγκαίο, κατ’ αριθμό, προσωπικό που να διαθέτει υψηλή επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία στους τομείς αρμοδιότητάς του, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός του ύψους του ποσού που διατίθεται στο προσωπικό του Ε.Ο.Φ. για το έτος 2019 ως κίνητρο απόδοσης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4486/2017, των δικαιούχων, του τρόπου κατανομής και καταβολής του. Άρθρο 2 Στο προσωπικό του Ε.Ο.Φ. διατίθεται για το έτος 2019, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4, κίνητρο απόδοσης που ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό του (700.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένων των αναλογουσών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον εργοδότη. Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο από την κατανομή του ανωτέρω ποσού στους δικαιούχους, του άρθρου 3 θα διατεθεί με νεότερη απόφαση. Άρθρο 3 Από το προσωπικό του Ε.Ο.Φ. δικαιούχοι του κινήτρου απόδοσης του άρθρου 52 του ν. 4487/2017 ορίζονται όσοι παρέχουν πραγματική υπηρεσία στον Ε.Ο.Φ. το έτος 2019, και μόνο για τους μήνες πραγματικής υπηρεσίας τους κατά το ανωτέρω έτος. Χρονικό διάστημα πραγματικής υπηρεσίας άνω των δεκαπέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Δεν δικαιούνται κινήτρου απόδοσης, όσοι από το προσωπικό Ε.Ο.Φ και για τους μήνες που: 1) Δεν δικαιούνται μισθού, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν.3528/2007. 2) Τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών. Τεύχος B’ 2867/05.07.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3) Τίθενται σε διαθεσιμότητα ή αργία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99-105 του ν.3528/2007, όπως ισχύουν. 4) Αποσπώνται στην Προεδρία της Δημοκρατίας ή σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων ή ειδικών συμβούλων ή συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουργών ή ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών Γενικών Γραμματέων. 5) Διατίθενται για την γραμματειακή υποστήριξη του έργου των βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων και των Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή αποσπώνται στα πολιτικά γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 6) Μετατίθενται ή αποσπώνται σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του ν.3528/2007, όπως ισχύουν ή άλλες ειδικές διατάξεις για την μετάθεση ή απόσπαση του προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. 7) Τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή σε άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους. 8) Τελούν άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 53 του ν.3528/2007, όπως ισχύει. 9) Τελούν σε αναρρωτική άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 του ν.3528/2007, όπως ισχύει. Άρθρο 4 1. Σε κάθε δικαιούχο του άρθρου 3 διατίθεται μηνιαίως το ποσό των διακοσίων τριάντα ευρώ (230,00 €), προσαυξανόμενο ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο δικαιούχος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο εδάφιο. Το τελικό ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο προκύπτει μετά από πολλαπλασιασμό του ποσού των διακοσίων τριάντα ευρώ (230,00 €) με τον συντελεστή που ορίζει η παρ. 2 για την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος και ο οποίος (συντελεστής) είναι ανάλογος και αντιστοιχεί στην ποσοστιαία διαφορά μεταξύ του μέσου όρου των αποδοχών που αντιστοιχούν στα μι- 34965 σθολογικά κλιμάκια κάθε επιμέρους κατηγορίας, όπως αυτά ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄156) και του μέσου όρου των αποδοχών που αντιστοιχούν στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΥΕ του ίδιου ως άνω νόμου. Το ποσό που προκύπτει συμψηφίζεται με το ποσό της μηνιαίας προσωπικής διαφοράς που τυχόν καταβάλλεται στο δικαιούχο. 2. Οι συντελεστές υπολογισμού της παρ.1 είναι οι εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε. (ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΑΡΘ.10 ν.1316/ 1983, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 5 του ν. 1965/1991) Συντελεστής: 1, 60 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε. (ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) Συντελεστής: 1,50 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε. (ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) Συντελεστής: 1,20 Κατηγορία Υ.Ε. (ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) Συντελεστής: 1,00 3. Το συνολικά διατιθέμενο ποσό του άρθρου 2, διανεμόμενο κατ’ άρθρο 4, υπολογίζεται σε μηνιαία βάση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 καθόσον αποτελεί μηνιαία πρόσθετη παροχή και δύναται να καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά, και μόνο για τους μήνες κατά τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 3. Άρθρο 5 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Ιουλίου 2019 Οι Υπουργοί Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υγείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 34966 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2867/05.07.2019 Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr. r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστότοπος: www.et.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. *02028670507190004*

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις