4636/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΡυθμίσεις στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.3: Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων του Μέτρου 08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.

ΦΕΚ: 2834/Β/20194636/2019,ΦΕΚ-2834/Β/5.7.2019 www.docman.gr 4636/2019,ΦΕΚ-2834/Β/5.7.2019 Ρυθμίσεις στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.3: Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων του Μέτρου 08 Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έ χοντας υπόψη: 1.Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α') και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265 Α') όπως ισχύει κάθε φορά, και ειδικότερα το άρθρο 69, παρ. 1. 2.Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/ 2005, Α' 98). 3.Τον ΚΑΝ. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-βουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 8 Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1083/2006 (EL L 347/320). 4.Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου (EL L 347/487), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα το άρθρο 21. 5.Τον Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των καν. (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου (EL L 347/549) όπως ισχύει κάθε φορά. 6.Τον Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (EL L 193/1), όπως ισχύει, και ιδιαιτέρα το άρθρο 34. 7.Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01). 1 www.docman.gr 4636/2019,ΦΕΚ-2834/Β/5.7.2019 8.Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 9.Τη με αριθμό 91589/3-9-2018 (ΦΕΚ 3814 Β') «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη». 10.Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) (CCI2014GR06RDNP001), όπως ισχύει κάθε φορά. της Ελ-λάδας 2014-2020 11.Τη με αριθμό C (2015) 9170 final /11.12.2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ, όπως ισχύει. 12.Το ν. 2612/1998 (ΦΕΚ 112 Α') «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις». 13.Την 24944/20.09.2016 (ΦΕΚ 3066/Β’/26.09.2016) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14.Την 1921/2018 (ΦΕΚ 2597/Β'/2018) απόφαση των Υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με θέμα «Ορισμός της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων 8 Διαχείρισης και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτούς». Διοικήσεων ως Ενδιάμεσων Φορέων 15.Την 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273 Β') απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» όπως ισχύει κάθε φορά. 16.Την 170195/758/26-11-2018 (ΦΕΚ 5351 Β'), απόφα-ση Αν.Υ.Π.ΕΝ « Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση)». 17.Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 18.Τη με αριθμ. 182995/1125/22-5-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 19.Το με αριθμ. 1815/10-06-2019 έγγραφο με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020. 20.Το με αριθμ. 45296/31-05-2019 έγγραφο με τη σύμφωνη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός - Στόχοι 2 4636/2019,ΦΕΚ-2834/Β/5.7.2019 www.docman.gr 1.Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του υπομέτρου 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση, εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020. 2.Στόχος του υπομέτρου είναι η εφαρμογή δράσεων πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών, όπως οι πυρκαγιές, οι παθογόνοι οργανισμοί. Άρθρο 2 Δικαιούχοι του Υπομέτρου Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι: 1. Δημόσιες Υπηρεσίες 11.Δασικές Υπηρεσίες 12.Δήμοι, κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους. 13.Περιφέρειες, κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δα-σικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους. β. Ιδιώτες, κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους. Άρθρο 3 8 Επιλέξιμες Δαπάνες 1. Στο πλαίσιο του υπομέτρου 8.3 θα υλοποιηθούν ενέργειες, οι οποίες σχετίζονται με πρόληψη από: 1.πυρκαγιές, 2.παθογόνους οργανισμούς, 3.χειμάρρους. 2. Οι ενέργειες της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν: 1. Κατασκευή ή/και συντήρηση προστατευτικών υποδομών, όπως: 11.δασικά μονοπάτια και δασικές οδοί με σκοπό την βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας, 12.σημεία υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομα-στεύσεις, κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένων και έργων για τη συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου των σημείων υδροληψίας για τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης, 13.αντιπυρικές λωρίδες και άλλες ζώνες ή σημεία ασυ-νέχειας της καύσιμης ύλης. 2. Δαπάνες προληπτικών δασοκομικών χειρισμών, όπως: 3 4636/2019,ΦΕΚ-2834/Β/5.7.2019 www.docman.gr 21.μικρά τεχνικά έργα για τη βελτίωση και την απο-κατάσταση της βατότητας των υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας, 22.καθαρισμοί παρεδάφιας ή άλλης βλάστησης, δια-φοροποίηση της δομής του δάσους με χρήση λιγότερο εύφλεκτων δασικών ειδών. 3. Δαπάνες εγκατάστασης ή/ και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης πυρκαγιών συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων, συστημάτων ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, επικοινωνιακού εξοπλισμού 3. Οι ενέργειες της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν: 1.δαπάνες εγκατάστασης ή/ και βελτίωσης εξοπλι-σμού και συστημάτων παρακολούθησης εμφάνισης παθογόνων οργανισμών συμπεριλαμβανομένων δικτύου/ ων δοκιμαστικών επιφανειών, επικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλων κατά περίπτωση συστημάτων, 2.δαπάνες ειδικών δασοκομικών χειρισμών για την πρόληψη της εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που απορρέουν από το νομικό πλαίσιο (εθνικό/ΕΕ) που τα διέπει, όπως κοπή, καύση, απομάκρυνση δένδρων κ.α. 4. Οι ενέργειες της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τις παρακάτω επιλέξιμες δαπάνες: 1.δαπάνες κατασκευής ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων αποφυγής επιπτώσεων των πλημμυρών και της διάβρωσης των εδαφών, 2.συνοδευτικά έργα που σχετίζονται 8 με την υλοποίηση των ανωτέρω. 5.Οι ως άνω δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 3 του Καν (ΕΕ) 702/2014, είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 11/12/2015, ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 2020 και εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 6 του Καν (ΕΕ) 1303/2013, οι ενέργειες δεν έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές. 6.Στην περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει πλη-ρωμές στο πλαίσιο άλλων εθνικών ή ενωσιακών μέτρων ή βάσει ασφαλιστικών συμβάσεων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, το άθροισμα των πληρωμών δε μπορεί να υπερβαίνει το 100% των επιλέξιμων δαπανών. 7.Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, εκτός από την περίπτωση που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 69, παρ. 3 (γ) του Καν (ΕΕ) 1303/2013. 8.Ρητά αποκλείονται από τις επιλέξιμες δαπάνες, δαπάνες συντήρησης που σχετίζονται με γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις επί αγροτικών εκτάσεων/ αγροτεμαχίων. Σε ότι αφορά τις υποδομές με στόχο την καταπολέμηση των πυρκαγιών, δηλαδή υποδομές για την προσγείωση και τον ανεφοδιασμό των αεροπλάνων ή/ και ελικοπτέρων, αυτές μπορεί χρηματοδοτηθούν μόνο εάν προορίζονται για μη εμπορικούς σκοπούς. 9.Ρητά αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του μέτρου οι παραγωγικές υποδομές όπως κορμοπλατείες ή οι υποδομές φόρτωσης δασικών προϊόντων. 4 4636/2019,ΦΕΚ-2834/Β/5.7.2019 www.docman.gr Άρθρο 4 Μορφές στήριξης και ποσοστά στήριξης 1..Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Καν. 1303/2013 και μπορεί να ανέλθει έως και στο 100% των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 12 του Καν (ΕΕ) 702/2014. 2.Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 45 του Καν. (Ε.Ε.) 1305/2013. Άρθρο 5 Πεδίο Εφαρμογής - Όροι επιλεξιμότητας Ως πεδίο εφαρμογής ορίζονται όλα τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, εφόσον πληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας του άρθρου 34 του Καν (ΕΕ) 702/2014 και συγκεκριμένα: 1.οι δράσεις πρόληψης της εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών συνάδουν με το Εθνικό Σχέδιο Προστασίας Δασών από Παθογόνους Οργανισμούς και αφορούν τους οργανισμούς του καταλόγου που περιλαμβάνεται στο ΠΑΑ 2014 - 2020, 2.οι δράσεις πρόληψης πυρκαγιών συνάδουν με το Εθνικό Σχέδιο Αντιπυρικής Προστασίας Δασών και αφορούν εκτάσεις μέσου ή/και υψηλού κινδύνου, 3.η υλοποίηση κάθε δράσης πραγματοποιείται με βάση σχετική μελέτη/τεχνική έκθεση, ανάλογα με το είδος της, 8 4.δράσεις σε δημόσια δάση υλοποιούνται μόνον εφό-σον είναι συμβατές με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της οικείας δασικής υπηρεσίας, 5.δράσεις σε ιδιωτικά δάση υλοποιούνται μόνον εφό-σον είναι συμβατές με το εγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο του δάσους ή της τεχνικής έκθεσης ή του πίνακα υλοτομίας. Άρθρο 6 Τελικές Διατάξεις Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019 5

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις