71956/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕγκύκλιος Οδηγιών για συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ.(ΑΔΑ:Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ)
AIKATERINI GONIDAKI Hellenic Public Administration Issuing CA5/7/2019 15:44 CN=AIKATERINI GONIDAKI C=GR O=Hellenic Public Administration Certification Services E=e.gonidaki@mnec.gr Public key: RSA/2048 bits INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.07.05 15:56:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, ΑΠ: 5 Ιουλίου 2019 71956, 5 Ιουλίου 2019 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα, dde@mnec.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για τη συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ ΑΔΑ: Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ -2- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ ...................................................................................................................................1 2. ΟΔΗΓΊΕς ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΟ E-ΠΔΕ ........................................2 2.1. Γεωγραφικά στοιχεία έργων .............................................................................................2 2.2. Υποέργα ...........................................................................................................................2 2.3. Νομικές Δεσμεύσεις ..........................................................................................................5 2.4. Τακτοποίηση παραστατικών – πληρωμών ανά υποέργο / νομική δέσμευση...................7 2.5. Χαρακτηρισμός παραστατικών - πληρωμών ....................................................................7 3. ΝΈΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟς ......................................................................................8 4. ΕΝΈΡΓΕΙΕς - ΠΡΟΘΕΣΜΊΕς...............................................................................................10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ...........................................................................................................................12 Πίνακας 1: Αναλυτικοί Λογαριασμοί Εξόδων .........................................................................12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για τη συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ ΑΔΑ: Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ 1 1. Γενικά Όλες οι διαδικασίες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έχουν μηχανογραφηθεί και εκτελούνται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το e-ΠΔΕ. Βασική και συνεχή μέριμνα της Διεύθυνσης αποτελεί η ορθή αποτύπωση των στοιχείων των έργων του ΠΔΕ και η προσαρμογή του συστήματος στις εκάστοτε νομοθετικές και θεσμικές απαιτήσεις, με γνώμονα την ενίσχυση της αποδοτικότητας στην εκτέλεση και παρακολούθηση του ΠΔΕ. Η παροχή αξιόπιστων δεδομένων για τα έργα του ΠΔΕ είναι καίριας σημασίας για την άρτια παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προγράμματος, την έγκυρη πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων και την έγκαιρη λήψη διορθωτικών ενεργειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και σε τελική ανάλυση για την αύξηση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και την ενίσχυση της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Στη φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των παραμέτρων του Πληροφοριακού Συστήματος, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην δημιουργία κατάλληλων διεπαφών με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα (π.χ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ, Τράπεζα της Ελλάδας, ΟΠΣ ΔΠ) ούτως ώστε να γίνεται αυτόματα η μετάπτωση των δεδομένων και να αποφεύγεται η εκ νέου εισαγωγή από τους χρήστες δεδομένων στο σύστημα. Σημαντική είναι η πληροφόρηση που λαμβάνουμε μέσω της αλληλεπίδρασης με τους χρήστες του e-ΠΔΕ, που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία φιλικότερου περιβάλλοντος και την αύξηση της ικανοποίησης αυτών. Στη φάση του εμπλουτισμού των δεδομένων του συστήματος, βασικές παράμετροι αποτελούν αφενός η παροχή σαφών οδηγιών προς τους χρήστες κι αφετέρου η υπεύθυνη και αξιόπιστη εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα από τους χρήστες. Με την παρούσα εγκύκλιο, και σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με την εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον προγραμματισμό των δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 (αρ. πρωτ. 25853/28.02.2019, ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ), αποκαλούμενη στο εξής «εγκύκλιος ΠΔΕ», αποστέλλονται αναλυτικές οδηγίες με τις απαιτούμενες ενέργειες που αφορούν κάθε οντότητα δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, οι Φορείς Χρηματοδότησης και Εκτέλεσης του ΠΔΕ καλούνται να συμπληρώσουν τα εν λόγω δεδομένα στο e-ΠΔΕ αξιόπιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης στο τέλος της εγκυκλίου σας ενημερώνουμε για κάποιες πρόσθετες εκτυπώσεις με τις οποίες έχει εμπλουτιστεί το σύστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για τη συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ ΑΔΑ: Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ 2 2. Οδηγίες για την συμπλήρωση δεδομένων στο eΠΔΕ Σε συνέχεια της ενότητας 9.5 της εγκυκλίου ΠΔΕ, παρέχονται παρακάτω αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τη συμπλήρωση δεδομένων και τη χρήση του e-ΠΔΕ αναφορικά με τα ακόλουθα: 1. Γεωγραφικά στοιχεία έργων 2. Υποέργα 3. Νομικές δεσμεύσεις 4. Τακτοποίηση παραστατικών – πληρωμών ανά υποέργο / νομική δέσμευση 5. Χαρακτηρισμός παραστατικών – πληρωμών Για το σημαντικό θέμα της επικαιροποίησης της τομεακής κατανομής των έργων ΠΔΕ θα ακολουθήσει νεότερη ειδική εγκύκλιος. 2.1. Γεωγραφικά στοιχεία έργων Στο e-ΠΔΕ υπάρχουν επικαιροποιημένα στοιχεία γεωγραφικής κατανομής σε επίπεδο έργου, για το σύνολο των έργων που έχουν ενταχθεί έως αυτή τη στιγμή (νέα έργα και συνεχιζόμενα έργα). Για τη γεωγραφική απεικόνιση σε επίπεδο υποέργου απαιτήθηκε να υιοθετηθούν κάποιες παραδοχές όσων αφορά στα παλαιότερα έργα. Η εικόνα θα βελτιώνεται συνεχώς, καθώς για κάθε πρόταση ένταξης νέων ή συνεχιζόμενων έργων που θα υποβληθεί το 2019 (και τα επόμενα έτη), οι Φορείς θα πρέπει να καταχωρίζουν στοιχεία γεωγραφικής κατανομής σε επίπεδο υποέργου στο κατώτερο εφικτό γεωγραφικό επίπεδο (π.χ. Δήμος), σύμφωνα με τον Πίνακα 11 του Παραρτήματος της εγκυκλίου ΠΔΕ, αν τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, οι Φορείς πρέπει να μεριμνούν για την ορθή γεωγραφική απεικόνιση των έργων/υποέργων αρμοδιότητάς τους, να ελέγχουν την ακρίβεια των σχετικών δεδομένων και να προβαίνουν στις απαραίτητες διορθώσεις εφόσον εντοπίζουν λάθη στα σχετικά στοιχεία. 2.2. Υποέργα Όπως γνωρίζετε, το 2018 ήταν έτος μετάπτωσης δεδομένων για το e-ΠΔΕ. Στα προηγούμενα πληροφοριακά υποσυστήματα που υποστήριζαν τις διαδικασίες του ΠΔΕ δεν υπήρχε πληροφορία Υποέργου και Νομικών Δεσμεύσεων (ΝοΔε) για να αντληθεί στο πλαίσιο της μετάπτωσης. Έτσι, προκειμένου να μην καθυστερήσουν οι πληρωμές των έργων, χρησιμοποιήθηκαν ορισμένες υποθέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, για κάθε έργο συμπληρώθηκε τυπικά ένα υποέργο και μία νομική δέσμευση, με το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου και τα ιστορικά στοιχεία των πληρωμών του. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίστηκε η δυνατότητα να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα οι πληρωμές και παράλληλα να μπορούν οι χρήστες να διορθώνουν την εικόνα των έργων τους στο σύστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για τη συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ ΑΔΑ: Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ 3 Κατά το τρέχον έτος θα πρέπει να εμπλουτιστούν τα δεδομένα των έργων ώστε να αντικατοπτρίζουν την πραγματική και πλήρη εικόνα του ΠΔΕ. Όλα τα υποέργα των έργων ΠΔΕ πρέπει να καταχωριστούν στο σύστημα και να γίνει η τακτοποίηση των πραγματοποιημένων πληρωμών στις σωστές νομικές δεσμεύσεις κάθε υποέργου. Ακολουθούν οδηγίες ανά κατηγορία έργων. Α) Συγχρηματοδοτούμενα Έργα ΕΣΠΑ, Μεταναστευτικών ροών και ΧΜ ΕΟΧ Σε ό,τι αφορά τα έργα ΕΣΠΑ, Μεταναστευτικών ροών και Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), έχει υλοποιηθεί νέα διεπαφή μεταξύ ΟΠΣ ΕΣΠΑ και e-ΠΔΕ προκειμένου το e-ΠΔΕ να ενημερώνεται αυτόματα σε κάθε έλεγχο (οριστικοποίηση) Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στο εξής, λοιπόν, με την υποχρεωτική, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), καταχώριση ΤΔΥ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ θα μεταφέρονται αυτομάτως μετά την οριστικοποίηση, στο e-ΠΔΕ τα δεδομένα υποέργων καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις (βλ. παρακάτω ενότητα 2.3), των αντίστοιχων νομικών δεσμεύσεων (ΝοΔε). Υπενθυμίζεται ότι ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του έργου που περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) και αφορά σαφώς οριζόμενο φυσικό αντικείμενο. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις με υποέργα τα οποία δεν αντιστοιχούν πραγματικά σε διακριτές οντότητες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης. Τα υποέργα αυτά δημιουργούνται στο σύστημα για καθαρά διαχειριστικούς λόγους. Για παράδειγμα, για συγκεκριμένες πράξεις που πραγματοποιούνται στο σύνολο της χώρας, δημιουργούνται υποέργα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ προκειμένου να αντικατοπτρίσουν τις διαφορετικές επιλεξιμότητες των περιφερειών. Η πληρωμή των εν λόγω πράξεων γίνεται με μία ενιαία κίνηση, ωστόσο η δήλωση δαπανών γίνεται διακριτά ανά υποέργο για λόγους επιλεξιμότητας. Σε περιπτώσεις σαν αυτές ο ορθός τρόπος απεικόνισης στο e-ΠΔΕ είναι ένα υποέργο ανά έργο (κι όχι πολλά υποέργα για διαχειριστικούς λόγους), με μία νομική δέσμευση και μία πληρωμή. Είναι προφανώς σκόπιμο η διαδικασία πληρωμών να μην επιβαρύνεται από κινήσεις που είναι περιττές για την ίδια, αυξάνοντας το ρίσκο λαθών, και να διατηρηθεί όσο γίνεται πιο απλή. Αν οι πληρωμές υλοποιούνται με μία κίνηση (εντολή πληρωμής) ανά έργο, τότε θα έπρεπε να υπάρχει ένα μόνο υποέργο. Προκειμένου, λοιπόν, να μην επιβαρύνεται η διαδικασία πληρωμών με επιπρόσθετες κινήσεις, από τη νέα διαδικασία διασύνδεσης του ΟΠΣ ΕΣΠΑ και του e-ΠΔΕ θα εξαιρεθούν συγκεκριμένα έργα. Οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές θα πρέπει να προσδιορίζουν τα έργα αυτά (με υποέργα που έχουν δημιουργηθεί για διαχειριστικούς λόγους), εγκαίρως μέσω αιτήματος helpdesk στο e-ΠΔΕ. Στη συνέχεια, η ΔΔΕ θα σημάνει τα έργα αυτά στο e-ΠΔΕ ώστε να εξαιρούνται από την διασύνδεση σε επίπεδο ΤΔΥ και, ανεξάρτητα από την απεικόνισή τους στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, θα έχουν στο e-ΠΔΕ δομή ένα έργο – ένα υποέργο – μία ΝοΔε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για τη συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ ΑΔΑ: Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ 4 Στην παρούσα φάση για την ταχύτερη μετάβαση στη νέα διαδικασία οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές θα κληθούν να προσδιορίσουν τα έργα αυτά στο σύνολο των ενταγμένων έργων ευθύνης τους. Η ΔΔΕ, βάσει ιδίων αναλύσεων, αναμένεται να αποστείλει σχετικό αρχείο με παραδείγματα έργων που θεωρείται πιθανό να ανήκουν στην εν λόγω κατηγορία έργων (με υποέργα που έχουν δημιουργηθεί για διαχειριστικούς λόγους). Οι ΕΥΔ και οι ΦΧ καλούνται να επιβεβαιώσουν, συμπληρώσουν και διορθώσουν τους πίνακες αυτούς για τα έργα αρμοδιότητάς τους. Β) Έργα Εθνικού Σκέλους και Συγχρηματοδοτούμενα Έργα εκτός ΕΣΠΑ, Μεταναστευτικών ροών και ΧΜ ΕΟΧ Σε ό,τι αφορά τα Έργα Εθνικού Σκέλους και Συγχρηματοδοτούμενα Έργα εκτός ΕΣΠΑ, Μεταναστευτικών ροών και ΧΜ ΕΟΧ, δεν υπάρχει αντίστοιχη έτοιμη πηγή πληροφόρησης. Οι Φορείς Υλοποίησης πρέπει να καταχωρίζουν τα ορθά στοιχεία υποέργων – νομικών δεσμεύσεων πριν την πραγματοποίηση των πληρωμών τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, οι αρμόδιοι Φορείς Πιστώσεων έχουν πρόσβαση στο σύστημα για τις αντίστοιχες καταχωρίσεις. Συγκεκριμένα, ο Φορέας πρέπει να επιλέγει το εκάστοτε Τεχνικό Δελτίο Έργου που θέλει να επανυποβάλει (στην οθόνη Συνεχιζόμενα Έργα), με τύπο αντιγραφής «Τροποποίηση ΤΔΥ». Στην περίπτωση αυτή είναι διαθέσιμη για επεξεργασία μόνο η καρτέλα «Υποέργα». Για να ολοκληρωθεί η τροποποίηση, ο χρήστης, αφού αποθηκεύσει τις αλλαγές του, πηγαίνει στην οθόνη «Διαθέσιμα Τεχνικά Δελτία» και επιλέγει «Οριστικοποίηση ΤΔΥ» στο ΤΔΕ που τον ενδιαφέρει. Η καταχώριση μπορεί να περιοριστεί σε αυτήν την φάση στα υποχρεωτικά πεδία, δηλ. «ΑΑ», «Τίτλος υποέργου» και «Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης», τα οποία συμπληρώνει ο χρήστης με την δημιουργία ενός νέου ΤΔΥ (βλ. Εικόνα 1). Εικόνα 1: Οθόνη για υποβολή υποέργου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για τη συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ ΑΔΑ: Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ 5 Αφού ο χρήστης συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία επιλέγει «Αποδοχή» και μεταφέρεται στην οθόνη «Επεξεργασία Τ.Δ.Υ». Από τη συγκεκριμένη οθόνη ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στις καρτέλες του ΤΔΥ και να συμπληρώσει περαιτέρω πληροφορίες, με μόνη υποχρεωτική την καρτέλα «Γεωγραφική κατανομή υποέργου», στην οποία πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον μία εγγραφή (βλ. Εικόνα 2). Εικόνα 2: Οθόνη για επεξεργασία ΤΔΥ Ειδικά για τις περιπτώσεις που οι Φορείς τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο των υποέργων των έργων τους, υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης πρότυπου αρχείου excel από τους χρήστες, προκειμένου να γίνει μαζική ενημέρωση του e-ΠΔΕ. Οι Φορείς μπορούν να αποστείλουν αίτημα στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του e-ΠΔΕ, ούτως ώστε να τους σταλεί το πρότυπο excel προς συμπλήρωση. Τονίζεται ότι η προσέγγιση αυτή έχει νόημα μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει ήδη ηλεκτρονικό αρχείο με στοιχεία υποέργων και αφορά σημαντικό πλήθος έργων. Διαφορετικά, η συμπλήρωση αρχείων excel είναι πιο χρονοβόρα από την συμπλήρωση απ’ ευθείας στο e-ΠΔΕ και οδηγεί σε λάθη συμπλήρωσης (από τα οποία η εφαρμογή προστατεύει τον χρήστη). 2.3. Νομικές Δεσμεύσεις Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κατά το τρέχον έτος θα πρέπει να γίνει η τακτοποίηση των πραγματοποιημένων πληρωμών στις σωστές νομικές δεσμεύσεις κάθε υποέργου. Α) Συγχρηματοδοτούμενα Έργα ΕΣΠΑ, Μεταναστευτικών ροών και ΧΜ ΕΟΧ με Συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ Για τις συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ, πλέον κάθε φορά που καταχωρίζεται και οριστικοποιείται ένα ΤΔΥ με τις νομικές δεσμεύσεις του στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, τα αντίστοιχα δεδομένα (υποέργων και ΝοΔε) μεταφέρονται αυτόματα μέσω διεπαφής στο e-ΠΔΕ. Β) Λοιπές περιπτώσεις Για τις λοιπές περιπτώσεις, δηλ. α) για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα με νομικές δεσμεύσεις που είναι κάτω των 60.000 ευρώ εντός του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, β) για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που είναι εκτός ΟΠΣ ΕΣΠΑ και γ) για όλα τα έργα του εθνικού σκέλους, δεν υπάρχει αντίστοιχη έτοιμη πηγή πληροφόρησης. Οι Φορείς Υλοποίησης πρέπει να καταχωρίζουν τα ορθά στοιχεία νομικών δεσμεύσεων πριν την πραγματοποίηση των πληρωμών τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για τη συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ ΑΔΑ: Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ 6 εφικτό, οι αρμόδιοι Φορείς Πιστώσεων έχουν πρόσβαση στο σύστημα για τις αντίστοιχες καταχωρίσεις. Συγκεκριμένα, από το μενού «Έργα», ο χρήστης επιλέγει «Διαχείριση Νομικών Δεσμεύσεων» και εμφανίζεται λίστα με όλες τις Νομικές Δεσμεύσεις των έργων, τα οποία είναι εγκεκριμένα, και ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτά, βάσει των δικαιωμάτων του. Προκειμένου να δημιουργήσει μία νέα νομική δέσμευση, ο χρήστης επιλέγει αρχικά τη συλλογική απόφαση, το έργο και το υποέργο στο οποίο ανήκει, και στη συνέχεια επιλέγει «Δημιουργία νέου» (βλ. Εικόνα 3). Εικόνα 3: Οθόνη νομικών δεσμεύσεων Με αυτή την ενέργεια εμφανίζεται ένα παράθυρο που περιέχει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν για τη δημιουργία νέας νομικής δέσμευσης (βλ. Εικόνα 4). Εικόνα 4: Οθόνη στοιχείων νομικής δέσμευσης Στο πεδίο «Κωδικός» συμπληρώνεται ο ΑΔΑΜ, εφόσον υπάρχει. Εναλλακτικά, συμπληρώνει έναν κωδικό που παραπέμπει στην οντότητα της σύμβασης (π.χ. αριθμό πρωτοκόλλου). Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία, επιλέγει «Αποδοχή» και μεταφέρεται σε μια νέα οθόνη, όπου μπορεί να συμπληρώσει λεπτομέρειες της νομικής δέσμευσης. Όταν τελειώσει, επιλέγει «Αποθήκευση» και το σύστημα επιστρέφει στη λίστα με τις νομικές δεσμεύσεις που έχει δημιουργήσει ο χρήστης. Προαιρετικά, ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία και προσθέτει εγγραφές σε κάθε έναν από τους πίνακες CPV και ΑΛΕ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για τη συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ ΑΔΑ: Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ 7 2.4. Τακτοποίηση παραστατικών – πληρωμών ανά υποέργο / νομική δέσμευση Με την ενημέρωση όλων των υποέργων και ΝοΔε, το σύστημα θα έχει μία μεικτή εικόνα. Για τα νέα έργα θα απεικονίζεται σωστά στο e-ΠΔΕ ολόκληρη η δομή τους (ΣΑ, έργο, υποέργα και ΝοΔε) και οι πληρωμές θα διενεργούνται κάτω από τα ορθά υποέργα και νομικές δεσμεύσεις. Απεναντίας, για άλλα έργα θα υπάρχει η εξής εικόνα στο e-ΠΔΕ: μία αρχική ΝοΔε, συνολική, με τις ιστορικές πληρωμές όλου του έργου, και πολλές σε πλήθος ΝοΔε, χωρίς πληρωμές να εξαρτώνται από αυτές, αλλά από τις οποίες θα διενεργούνται οι πληρωμές στο μέλλον. Οι Φορείς Χρηματοδότησης καλούνται να επιλέξουν ένα από τα ακόλουθα σενάρια: 1ο σενάριο: Κλείσιμο της αρχικής ΝοΔε στο ύψος των ιστορικών πληρωμών και διενέργεια των νέων πληρωμών από τις πραγματικές ΝοΔε από κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά. Με τον τρόπο αυτό, θα υπάρχει όλη η ιστορία των πληρωμών σε επίπεδο έργου, αλλά δεν θα έχει γίνει η τακτοποίηση τους στις νέες ΝοΔε. Η αρχική ΝοΔε, μετά από αίτημα του Φορέα, θα χαρακτηριστεί ως ανενεργή στο σύστημα από τη ΔΔΕ και το ποσό της δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψη σε ελέγχους επικύρωσης, εκτυπώσεις Πίνακα 1 κλπ. 2ο σενάριο: Τακτοποίηση των ιστορικών πληρωμών στις νέες ΝοΔε και διαγραφή της αρχικής. Ο τρόπος αυτός απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια, αλλά οδηγεί στην ορθή αποτύπωση του συνόλου των πληρωμών του έργου σε επίπεδο ΝοΔε. Σε περίπτωση που επιλεγεί το 2ο σενάριο, οι χειριστές των ΦΧ θα πρέπει να ενημερώσουν τη ΔΔΕ σε ποια από τις νέες ΝοΔε αντιστοιχεί κάθε παραστατικό της αρχικής ΝοΔε, συμπληρώνοντας κατάλληλο πρότυπο αρχείο excel (το οποίο θα παρέχεται κατόπιν αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη - helpdesk του e-ΠΔΕ). Έτσι, οι τεχνικοί της ΔΔΕ θα μεταφέρουν τα παραστατικά στην σωστή ΝοΔε μαζί με τις πληρωμές που εξαρτώνται από αυτά. Για λόγους βελτιστοποίησης των διαδικασιών, παρακαλούνται οι ΦΧ να αποστέλλουν τα σχετικά αρχεία μόνο αφότου έχει γίνει πλήρης επεξεργασία των έργων και των παραστατικών τους. Επισημαίνεται, ότι θα γίνει δεκτό από τη ΔΔΕ μόνο ένα τέτοιο αρχείο από κάθε φορέα, το οποίο θα πρέπει να έχει συνολικά όλα τα παραστατικά που αφορούν ιστορικές πληρωμές και τα οποία ο φορέας έχει αποφασίσει να τακτοποιήσει πλήρως. Ο κάθε ΦΧ μπορεί να επιλέξει την προσέγγιση που υπηρεσιακά τον εξυπηρετεί καλύτερα, για το σύνολο ή για μέρος των έργων του. Ωστόσο, πρέπει να επιλεγεί ένα από τα δύο σενάρια ανά έργο, καθώς τα δεδομένα των ιστορικών πληρωμών ακολουθούν τα έργα, λαμβάνονται υπ’ όψη σε ελέγχους επικύρωσης του συστήματος και απεικονίζονται σε πλήθος αναφορών. Διευκρινίζεται μάλιστα ότι, μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών εμπλουτισμού δεδομένων, θα ενεργοποιηθεί έλεγχος του συστήματος προκειμένου να μην επιτρέπεται το ύψος των πληρωμών να ξεπερνά το ύψος του ποσού της ΝοΔε. 2.5. Χαρακτηρισμός παραστατικών - πληρωμών Ο χαρακτηρισμός των πληρωμών του ΠΔΕ βάσει διαφόρων κατηγοριοποιήσεων βοηθά στην καλύτερη παρακολούθηση και ταξινόμηση τους. Σημαντικές κατηγοριοποιήσεις, μεταξύ άλλων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για τη συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ ΑΔΑ: Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ 8 αποτελούν α) ο χαρακτηρισμός της πληρωμής σε άμεση ή έμμεση, β) ο κωδικός είδους (CPV) και γ) ο αναλυτικός λογαριασμός εξόδου (ΑΛΕ). Στην παρούσα φάση ο χαρακτηρισμός της πληρωμής σε άμεση ή έμμεση γίνεται μέσω κατάλληλου πεδίου κατά τη δημιουργία της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής από τον υπεύθυνο λογαριασμού. Αναφορικά με την αποτύπωση των πληρωμών έργων του ΠΔΕ κατά κωδικό είδους (CPV) και αναλυτικό λογαριασμό εξόδου (ΑΛΕ) έχουν προβλεφθεί στο e-ΠΔΕ σχετικές καρτέλες κατά τη δημιουργία παραστατικών, όπου ο χρήστης μπορεί να συμπληρώνει τις σχετικές πληροφορίες μέσα από επικαιροποιημένους πίνακες. Συγκεκριμένα για τους ΑΛΕ και προς διευκόλυνση των χρηστών, έχει εισαχθεί πίνακας με υποσύνολο των ΑΛΕ της νέας οικονομικής ταξινόμησης που σχετίζονται περισσότερο με τη φύση των δαπανών των έργων του ΠΔΕ (βλ. Παράρτημα). Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν εντοπίσει κάποιον επιθυμητό ΑΛΕ, μπορεί να κάνει σχετικό αίτημα στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) ώστε να γίνει η εισαγωγή του στον πίνακα. Σημειώνεται, επίσης, ότι η ΔΔΕ βρίσκεται σε φάση πλήρους μηχανογράφησης της διαδικασίας εκκαθάρισης/έκδοσης εντολής πληρωμής. Με την ολοκλήρωση και εισαγωγή της νέας λειτουργίας στο e-ΠΔΕ, ο χαρακτηρισμός α) του είδους της πληρωμής (άμεση / έμμεση) θα γίνεται σε επίπεδο εντολής πληρωμής, β) του κωδικού είδους (CPV) σε επίπεδο παραστατικού και γ) του αναλυτικού λογαριασμού εξόδου (ΑΛΕ) σε επίπεδο πληρωμής, βελτιώνοντας περαιτέρω την κατηγοριοποίηση των πληρωμών του ΠΔΕ. Αναλυτικότερες οδηγίες θα δοθούν από τη ΔΔΕ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 3. Νέα Εκτυπωτικά Συστήματος Για την καλύτερη και πληρέστερη πληροφόρηση των Φορέων, έχουν προστεθεί στο e-ΠΔΕ τα ακόλουθα εκτυπωτικά/ αναφορές. 1. Αναφορά Υποέργων – ΝοΔε Ο χρήστης συμπληρώνει όλα ή κάποια από τα παρεχόμενα φίλτρα (ΣΑ – Έργο – Υποέργο – ΝοΔε – Ημερομηνία έναρξης – Ημερομηνία λήξης) και πατά Αναζήτηση. Η εικόνα που λαμβάνει, πέρα από το ότι έχει τα τρέχοντα εγκεκριμένα μεγέθη των Υποέργων και των ΝοΔε, του επιτρέπει να έχει μια εποπτική εικόνα της απεικόνισής τους στο σύστημα και να διαπιστώσει άμεσα σε ποια έργα δεν έχουν συμπληρωθεί υποέργα και σε ποια υποέργα δεν έχουν συμπληρωθεί ΝοΔε. 2. Γεωγραφική / Χωροταξική κατανομή έργων Ο χρήστης συμπληρώνει το επιθυμητό σκέλος ΠΔΕ (εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο) και επιλέγει τον γεωγραφικό προσδιορισμό που τον ενδιαφέρει, σε όποιο επίπεδο και αν είναι αυτός. Σημειώνεται ότι τα φίλτρα λειτουργούν από το γενικό στο πιο ειδικό: για παράδειγμα, αν συμπληρωθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι μόνοι Νομοί που έρχονται είναι αυτοί που της αντιστοιχούν, κλπ. Επίσης, οι τιμές στα φίλτρα έρχονται ομαδοποιημένες ιεραρχικά, δηλαδή κάτω από κάθε Νομό εμφανίζονται οι Δήμοι του συγκεκριμένου Νομού. Οι εκτυπώσεις δίνονται τόσο σε pdf όσο και σε csv (τύπος αρχείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για τη συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ ΑΔΑ: Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ 9 επεξεργάσιμος από Excel). Στην αναλυτική εκτύπωση παρουσιάζονται όλοι οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί του κάθε έργου (οπότε ο χρήστης πρέπει να αποφύγει να προχωρήσει σε αθροίσματα στις στήλες πληρωμών κλπ), ενώ στην συνοπτική εκτύπωση το σύστημα δείχνει το ελάχιστο δυνατό επίπεδο στο οποίο χωροθετείται το σύνολο του έργου και άρα, κάθε έργο εμφανίζεται σε αυτήν μία και μόνο μία φορά. 3. Αναλυτικές Κινήσεις Έργου Η αναφορά αυτή, στην παρούσα φάση, παρουσιάζει αναλυτικά κινήσεις Χρηματοδότησης και Κατανομών, με την ημερομηνία, το ποσό και τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) που χαρακτηρίζει την κάθε κίνηση. Ο χρήστης συμπληρώνει όλα ή κάποια από τα παρεχόμενα φίλτρα (Έτος - ΣΑ – Ημερομηνία από – Ημερομηνία έως – α/α Απόφασης Χρηματοδότησης – ΑΔΑ Απόφασης) και πατά το αντίστοιχο κουμπί για Χρηματοδοτήσεις ή Κατανομές, ανάλογα με το τι χρειάζεται. 4. Αναφορά πληρωμών Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί εξέλιξη τεσσάρων προηγούμενων αναφορών (Συγκεντρωτικές πληρωμές ανά έργο ή ανά χρήστη και Αναλυτικές πληρωμές ανά έργο ή ανά χρήστη). Αρχικά έχει ανασχεδιαστεί η σχετική οθόνη προσφέροντας περισσότερα φίλτρα και επιλογή αναλυτικής ή συγκεντρωτικής εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, εάν ο χρήστης, μετά τη χρήση των παρεχόμενων φίλτρων (Ημερομηνία Λογιστικοποίησης Από – Έως, Υπόλογος, Υπεύθυνος Λογαριασμού, ΣΑ, Έργο και ΑΦΜ Αναδόχου), επιλέξει αναλυτική εκτύπωση, θα λάβει αναφορά με τις πληρωμές του εκάστοτε παραστατικού ομαδοποιημένες ανά ΣΑ, Έργο, Υποέργο και Νομική Δέσμευση. Εάν επιλέξει συγκεντρωτική εκτύπωση θα λάβει αναφορά με το άθροισμα των πληρωμών του εκάστοτε παραστατικού ομαδοποιημένων ανά ΣΑ, Έργο, Υποέργο και Νομική Δέσμευση. Τα δεδομένα των παραπάνω αναφορών φιλτράρονται βάσει των δικαιωμάτων του εκάστοτε ρόλου (security) που έχει πρόσβαση σε αυτές και είναι οι πρώτες από σειρά αναφορών που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν και να δοθούν στους χρήστες σαν εργαλεία αξιοποίησης των εργασιών που γίνονται στο σύστημα. Όταν ολοκληρωθεί από όλους τους φορείς ο εμπλουτισμός δεδομένων, θα υπάρχει η δυνατότητα έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης για όλα τα έργα του ΠΔΕ που διαχειρίζεται ο κάθε Φορέας. Ως εκ τούτου, θα ενισχυθεί και θα διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και αντιμετώπισης προβλημάτων, τόσο σε επίπεδο υπηρεσιακό όσο και σε επίπεδο πολιτικών προϊστάμενων. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για τη συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ ΑΔΑ: Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ 10 4. Ενέργειες - Προθεσμίες Συνοψίζοντας, στο πλαίσιο του εμπλουτισμού των δεδομένων συστήματος e-ΠΔΕ θα γίνουν τα ακόλουθα: 1. Σε σχέση με τα Υποέργα a. Για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΠΔΕ τα στοιχεία των οποίων καταχωρίζονται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, έχει δημιουργηθεί νέα διασύνδεση και τα δεδομένα ενημερώνονται σε κάθε οριστικοποίηση ΤΔΥ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώσουν τη ΔΔΕ για έργα που πρέπει να διατηρηθούν εκτός διασύνδεσης ΤΔΥ, καθώς τα υποέργα τους έχουν προκύψει για διαχειριστικούς λόγους και όχι λόγω διακριτού φυσικού αντικειμένου. Η προεπιλογή (default) για τα έργα είναι να τηρείται διασύνδεση σε επίπεδο υποέργου. b. Για έργα του εθνικού σκέλους ΠΔΕ καθώς και για συγχρηματοδοτούμενα έργα τα στοιχεία των οποίων δεν τηρούνται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, οι χειριστές πρέπει το συντομότερο δυνατό να καταχωρίσουν τα ΤΔΥ και να τα οριστικοποιήσουν. c. Όσοι φορείς τηρούν ήδη ηλεκτρονικό αρχείο με τα παραπάνω στοιχεία, μπορούν να έρθουν σε επαφή με την ΔΔΕ για την αποστολή πρότυπου αρχείου excel το οποίο θα συμπληρωθεί και, με βάση το οποίο, θα ενημερωθεί το σύστημα. Αν ωστόσο δεν τηρείται ήδη ηλεκτρονικό αρχείο υποέργων, τότε είναι πιο απλό, σύντομο και ασφαλές η συμπλήρωση δεδομένων να γίνει απ’ ευθείας στις οθόνες του συστήματος. 2. Σε σχέση με τις Νομικές Δεσμεύσεις Για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΠΔΕ τα στοιχεία των οποίων καταχωρούνται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ και των οποίων οι συμβάσεις είναι άνω του ορίου των 60.000 ευρώ, λειτουργεί η διασύνδεση σε επίπεδο ΤΔΥ και για τις ΝοΔε. Για όλα τα άλλα έργα ΠΔΕ, τα δεδομένα πρέπει να συμπληρωθούν και να επικαιροποιηθούν κατάλληλα από τους χρήστες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η πραγματοποίηση πληρωμών, όπου απαιτείται. 3. Σε σχέση με την τακτοποίηση παραστατικών – πληρωμών Ως προς την τακτοποίηση ιστορικών πληρωμών, οι Φορείς Χρηματοδότησης πρέπει να αποφασίσουν με ποιο σενάριο θα προσεγγίσουν τις ιστορικές πληρωμές για κάθε έργο τους. Στην περίπτωση που επιλέξουν να προχωρήσουν σε τακτοποίηση ιστορικών πληρωμών, θα πρέπει να καθοδηγήσουν τη ΔΔΕ αναλυτικά ως προς το ποιο παραστατικό πρέπει να πάει σε κάθε ΝοΔε. Η επικοινωνία θα γίνει και εδώ με ανταλλαγή προτύπων αρχείων. 4. Σε σχέση με το χαρακτηρισμό παραστατικών - πληρωμών Οι χρήστες θα πρέπει να μεριμνούν για την ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων για το χαρακτηρισμό των πληρωμών, ιδιαίτερα εν όψει της πλήρους μηχανογράφησης της διαδικασίας εκκαθάρισης/έκδοσης εντολής πληρωμής, για την οποία θα δοθούν αναλυτικότερες οδηγίες από τη ΔΔΕ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για τη συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ ΑΔΑ: Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ 11 Για όλα τα παραπάνω, για ανταλλαγές αρχείων, αιτήματα helpdesk, και απαιτούμενη συνεργασία με την ΔΔΕ, καταληκτική ημερομηνία είναι:  για την τακτοποίηση των Υποέργων – ΝοΔε: 10/09/2019  για την τακτοποίηση παραστατικών – πληρωμών: 30/09/2019. Επισημαίνεται ότι, στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων αναφορικά με την εκτέλεση, τα στελέχη της ΔΔΕ και οι τεχνικοί που την υποστηρίζουν δεν θα μπορούν να παράσχουν καμία αρωγή σε θέματα τακτοποίησης δεδομένων μετά τις ημερομηνίες αυτές. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε, θα ενεργοποιηθεί έλεγχος που δεν θα επιτρέπει στις πληρωμές να ξεπερνούν το ύψος του ποσού της ΝοΔε, και, επίσης, δεν θα επιτρέπεται στους χρήστες να αλλάξουν δεδομένα που προήλθαν από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Επομένως κρίνεται απολύτως απαραίτητο η τακτοποίηση των δεδομένων των έργων να πραγματοποιηθεί με ακρίβεια και εγκαίρως ώστε να μην αποτελέσει εμπόδιο για την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΠΔΕ 2019. Μετά και την ολοκλήρωση του εμπλουτισμού των δεδομένων του, το e-ΠΔΕ αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο που θα υποστηρίξει την καθημερινή εργασία όλων των εμπλεκομένων. Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του ΠΔΕ για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και προθεσμιών, έτσι ώστε να συμβάλλουν στον αποδοτικό σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του ΠΔΕ. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης κ.α.α. Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για τη συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ ΑΔΑ: Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1: Αναλυτικοί Λογαριασμοί Εξόδων Αριθμός ΑΛΕ Περιγραφή Παλαιός ΚΑΕ 2120101001 Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 8211Μ, 8311Μ 2120101005 Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ. 2120101008 Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων 2120101009 Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μουσικών 8211Μ, 8311Μ 2120102001 Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 8211Μ, 8311Μ 2120102005 Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ. 2120102008 Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων 2120102009 Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μουσικών 8211Μ, 8311Μ 2120103001 Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 8211Μ, 8311Μ 2120103005 Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ. 2120103008 Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων 2120103009 Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μουσικών 8211Μ, 8311Μ 2120104001 Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 8211Μ, 8311Μ 2120104008 Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων 2120105001 Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για τη συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ ΑΔΑ: Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ 13 Αριθμός ΑΛΕ Περιγραφή Παλαιός ΚΑΕ 2120105005 Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ. 2120105008 Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων 2120105009 Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ειδικού μισθολογίου μουσικών 8211Μ, 8311Μ 2120108005 Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ. 2120109005 Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ. 2120109008 Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων 2120110005 Ειδική αμοιβή κλινικού και εργαστηριακού έργου ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ. 2120189001 Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 8211Μ, 8311Μ 2120189005 Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ. 2120189009 Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μουσικών 8211Μ, 8311Μ 2120201001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 2120201017 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 8211Μ, 8311Μ 2120202001 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 2120203001 Εφημερίες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 8211Μ, 8311Μ 2120204001 Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 2120206001 Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για τη συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ ΑΔΑ: Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ 14 Αριθμός ΑΛΕ Περιγραφή Παλαιός ΚΑΕ 2120206899 Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα λοιπών ειδικών μισθολογίων 8211Μ, 8311Μ 2120207001 Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 2120223001 Πρόσθετη αμοιβή για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 2120223899 Πρόσθετη αμοιβή για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων λοιπών ειδικών μισθολογίων 2120288001 Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 8211Μ, 8311Μ 2120288899 Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων 8211Μ, 8311Μ 2120289001 Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 8211Μ, 8311Μ 2120389001 Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 2120389899 Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικών μισθολογίων 2130101001 Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.) 2130102001 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 2130103001 Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή 8213Μ, 8313Μ, 8214Μ, 8219Μ, 8314Μ, 8319Μ 2130104001 Aμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών 8211Μ, 8311Μ, 8219Μ, 8319Μ 2130105001 Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες 2130106001 Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες 8211Μ, 8311Μ, 8219Μ, 8319Μ 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ 8211Μ, 8311Μ 8213Μ, 8313Μ, 8214Μ, 8219Μ, 8314Μ, 8319Μ 8211Μ, 8311Μ, 8219Μ, 8319Μ 8211Μ, 8311Μ, 8219Μ, 8319Μ 8211Μ, 8311Μ, 8219Μ, 8319Μ 8211Μ, 8311Μ, 8219Μ, 8319Μ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για τη συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ ΑΔΑ: Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ 15 Αριθμός ΑΛΕ Περιγραφή Παλαιός ΚΑΕ 2130107001 Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου 2130189001 Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών 8211Μ, 8311Μ, 8219Μ, 8319Μ 2130201001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 8211Μ, 8311Μ, 8219Μ, 8319Μ 2130202001 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2130203001 Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2130204001 Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 8211Μ, 8311Μ, 8219Μ, 8319Μ 2130205001 Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2130206001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 2130289001 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2130389001 Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) 2310870001 Έκτακτη επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών 2340201001 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφείς υποδομές 8211Μ, 8311Μ, 8219Μ, 8319Μ 2340202001 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό 8211Μ, 8311Μ, 8219Μ, 8319Μ 8211Μ, 8311Μ, 8219Μ, 8319Μ 8211Μ, 8311Μ, 8219Μ, 8319Μ 8211Μ, 8311Μ, 8219Μ, 8319Μ 8211Μ, 8311Μ, 8219Μ, 8319Μ 8213Μ, 8313Μ, 8214Μ, 8219Μ, 8314Μ, 8319Μ 8298, 8398 8227Μ, 8327Μ, 8247Μ, 8347Μ, 8257Μ, 8357Μ, 8277Μ, 8377Μ, 8285Μ, 8385Μ 8267Μ, 8367Μ, 8237Μ, 8285Μ, 8385Μ 2340204001 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας 8285Μ, 8385Μ 2340205001 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία 8227Μ, 8327Μ,8285Μ, 8385Μ 2340289001 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για λοιπά περιουσιακά στοιχεία 8297Μ, 8397Μ 2340301001 Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.Π.Ε.Δ.Υ. για κτίρια και συναφείς υποδομές 8227Μ, 8327Μ, 8247Μ, 8347Μ, 8257Μ, 8357Μ , 8277Μ, 8377Μ, 8285Μ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για τη συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ ΑΔΑ: Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ 16 Αριθμός ΑΛΕ Περιγραφή Παλαιός ΚΑΕ 8385Μ 2340302001 Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.Π.Ε.Δ.Υ. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό 8267Μ, 8367Μ, 8237Μ, 8285Μ, 8385Μ 2340304001 Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.Π.Ε.Δ.Υ. για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας 2340305001 Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.Π.Ε.Δ.Υ. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία 2340389001 Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.Π.Ε.Δ.Υ. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία 8285Μ, 8385Μ 2340401001 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές 8227Μ, 8327Μ, 8247Μ, 8347Μ, 8257Μ, 8357Μ, 8277Μ, 8377Μ, 8285Μ, 8385Μ 8267Μ, 8367Μ, 8237Μ, 8285Μ, 8385Μ 2340402001 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό 8227Μ, 8327Μ, 8285Μ, 8385Μ 8297Μ, 8397Μ 2340404001 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας 8285Μ, 8385Μ 2340405001 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία 8227Μ, 8327Μ, 8285Μ, 8385Μ 2340489001 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία 8297Μ, 8397Μ 2340501001 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε O.K.A. για κτίρια και συναφείς

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις