2/55677/ΔΠΓΚ/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ"ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020".(ΑΔΑ:Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ)
ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟ΢ΙΟNOMIΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢ Σαχ. Δ/νςθ : Πανεπιςτθμίου 37, 101 65 Ακινα Fax : 210 3338 206 Ηλεκτρ. Δ/νςθ: dpgk@glk.gr Ακινα, 5/7/2019 Αρ. πρωτ.: 2/55677/ΔΠΓΚ ΠΡΟ΢: Ωσ πίνακασ διανομισ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ΢ 2020 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.07.08 11:31:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ...............................................................................................................................................2 1. Γενικζσ Αρχζσ ....................................................................................................................................2 2. Οικονομικι και Διοικθτικι Σαξινόμθςθ του Προχπολογιςμοφ .......................................................2 Β. ΟΔΘΓΙΕ΢ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Θ ΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΩΝ ..................................................................5 1. Γενικά ................................................................................................................................................5 2. Κεντρικι Διοίκθςθ - Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ ..............................................................................6 2.1 Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ (Μείηονα κατθγορία 21) ............................................................ 6 2.2 Μεταβιβάςεισ (Μείηονα κατθγορία 23)................................................................................ 7 2.3 Λοιπζσ δαπάνεσ και Πιςτϊςεισ υπό κατανομι (Μείηονα κατθγορία 29)............................. 8 3. Κεντρικι Διοίκθςθ - Προχπολογιςμόσ Δθμοςίων Επενδφςεων ......................................................8 4. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, επαναταξινομθμζνεσ ΔΕΚΟ και ΑΔΑ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ....................10 4.1 Γενικά .................................................................................................................................. 10 4.1.1 ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και επαναταξινομθμζνεσ ΔΕΚΟ ...................................................................... 10 4.1.2 ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ ................................................................................................................ 11 4.2 Διάκριςθ εςόδων – εξόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ .................................. 11 4.3 Κατάρτιςθ προχπολογιςμϊν Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου ............................. 12 4.3.1 ΢υνοπτικοί προχπολογιςμοί - Προςδιοριςμόσ του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ ...... 12 4.3.2 Αναλυτικοί Προχπολογιςμοί ΝΠΔΔ .................................................................................... 12 4.4 ΢υνοπτικοί προχπολογιςμοί Νομικϊν Προςϊπων Ιδιωτικοφ Δικαίου – Ανωνφμων Εταιριϊν 14 Γ. ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΕ΢ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ΢ΣΟΛΘ΢ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΩΝ ..........................................17 1. Φορείσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ ..........................................................................................................17 2. Λοιποί φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, επαναταξινομθμζνεσ ΔΕΚΟ, ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ) ....................................................................18 3. ΢υγκζντρωςθ και ομαδοποίθςθ προχπολογιςμϊν νομικϊν προςϊπων ......................................19 3.1 ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ .................................................................................................................... 19 3.2 Επαναταξινομθμζνεσ ΔΕΚΟ (εντόσ και εκτόσ του Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005) .......... 20 3.3 ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ .................................... 20 4. Κοινωνικόσ προχπολογιςμόσ (ΟΚΑ) – Νοςοκομεία και ΠΦΤ.........................................................20 5. ΟΣΑ .................................................................................................................................................22 Δ. ΢ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΕΠΙ΢ΚΟΠΘ΢Θ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ............................................................................................23 Ε. ΠΙΝΑΚΕ΢ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ΢ Α ..........................................................................................................25 ΢Σ. ΠΙΝΑΚΕ΢ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ΢ Β ΠΡΟ΢ ΢ΤΜΠΛΘΡΩ΢Θ .......................................................................25 1 ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Γενικζσ Αρχζσ Θ γενικι διαχείριςθ των δθμόςιων οικονομικϊν τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ και θ εποπτεία των οικονομικϊν των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ αςκοφνται από τον Τπουργό Οικονομικϊν. ΢το ςυνολικό αυτό πλαίςιο εντάςςεται θ εποπτεία ςτθν κατάρτιςθ των ετιςιων προχπολογιςμϊν όλων των φορζων που ανικουν ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ, με τθν υποχρζωςθ υποβολισ ςτθ Βουλι προςχεδίου και ςχεδίου του ετιςιου Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ, κακϊσ και ςφνοψθσ των προχπολογιςμϊν των λοιπϊν υποτομζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Θ κατάρτιςθ των προχπολογιςμϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ διζπεται από βαςικζσ αρχζσ (άρκρα 49, 51 και 62 του ν.4270/2014, Α’ 143), ςφμφωνα με τισ οποίεσ τα δθμοςιονομικά γεγονότα του προχπολογιςμοφ κάκε φορζα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ αναφζρονται ςε ζνα οικονομικό ζτοσ που αρχίηει τθν 1θ Ιανουαρίου και λιγει τθν 31θ Δεκεμβρίου του ίδιου θμερολογιακοφ ζτουσ (αρχι τθσ ετιςιασ διάρκειασ), με τθν εμφάνιςθ όλων των εςόδων και δαπανϊν ςε ζναν ενιαίο προχπολογιςμό (αρχι τθσ ενότθτασ και τθσ κακολικότθτασ). Ειδικότερα, τα ζςοδα και οι δαπάνεσ του προχπολογιςμοφ δεν δφνανται να πραγματοποιθκοφν παρά μόνο αν αντιςτοιχοφν ςε κωδικοφσ/ λογαριαςμοφσ εςόδων και εξόδων ςτον προχπολογιςμό τουσ, ενϊ καμία δαπάνθ δεν δφναται να αναλθφκεί ι και να πραγματοποιθκεί, αν υπερβαίνει, για μεν τθν Κεντρικι Διοίκθςθ και τα ΝΠΔΔ τισ εγκεκριμζνεσ πιςτϊςεισ, για δε τα ΝΠΙΔ τον προχπολογιςμό τουσ. Θ ςυμμόρφωςθ με τθν αρχι τθσ ενότθτασ και κακολικότθτασ κατά τθν κατάρτιςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ προχποκζτει τθν τιρθςθ των κανόνων περί μθ ειδικοφ προοριςμοφ των εςόδων και μθ ςυμψθφιςμοφ των δαπανϊν με ζςοδα. ΢φμφωνα δε με τθν αρχι τθσ ειδίκευςθσ του προχπολογιςμοφ και τθσ ειδικότθτασ των πιςτϊςεων, τα ζςοδα και οι δαπάνεσ των προχπολογιςμϊν προςδιορίηονται με βάςθ τθν προκακοριςμζνθ αναλυτικι κωδικοποιθμζνθ ταξινόμθςθ, ενϊ οι πιςτϊςεισ δεν δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν για να εκπλθρϊςουν άλλθ ανάγκθ από αυτιν που προςδιορίηεται ςτον Προχπολογιςμό, εκτόσ αν θ ανακατανομι πιςτϊςεων επιτρζπεται βάςει των διατάξεων του ν.4270/2014. ΢τόχοσ των αρχϊν αυτϊν είναι θ επίτευξθ τθσ ακριβζςτερθσ και ςαφζςτερθσ απεικόνιςθσ ςυνολικά των εςόδων και των δαπανϊν, θ ευχερισ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν οικονομικι κατάςταςθ των φορζων, κακϊσ και ο αποτελεςματικότεροσ ζλεγχοσ των ςυνκθκϊν υπό τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφνται οι πόροι. Θ μθ τιρθςθ των αρχϊν αυτϊν κατά τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ του Προχπολογιςμοφ ςυνιςτά ουςιϊδθ παραβίαςθ τθσ δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ. 2. Οικονομικι και Διοικθτικι Σαξινόμθςθ του Προχπολογιςμοφ Για τθν καλφτερθ και ενιαία κωδικοποίθςθ και ταξινόμθςθ των εξόδων και εςόδων όλων των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ςχεδιάηεται και πρόκειται να υλοποιθκεί το επόμενο διάςτθμα νζο ενιαίο ςχζδιο λογαριαςμών. ΢τόχοσ τθσ μεταρρφκμιςθσ αυτισ είναι θ μετάβαςθ από τθν υφιςτάμενθ πολυμορφία, δθλαδι από τα πζντε υφιςτάμενα επιμζρουσ κλαδικά λογιςτικά ςχζδια που 2 ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ εφαρμόηονται ςιμερα (π.δ. 80/1997, 205/1998, 315/1999, 146/2003 και 15/2011), ςε ζνα ενιαίο λογιςτικό ςχζδιο που κα βελτιϊςει τθν εξαγωγι των δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων και αναφορϊν, βαςιςμζνων ςτα πρότυπα του Ευρωπαϊκοφ ΢υςτιματοσ Λογαριαςμϊν (ESA). Με το π.δ. 54/2018 (Αϋ103) κακορίηεται το κοινό ςχζδιο λογαριαςμϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, το οποίο εξυπθρετεί τθν οικονομικι, τθ διοικθτικι και τθ λειτουργικι ταξινόμθςθ, κακϊσ και λοιπζσ ταξινομιςεισ. Οι διατάξεισ του π.δ/τοσ, εκτόσ ςυγκεκριμζνων εξαιρζςεων, εφαρμόηονται για τθν Κεντρικι Διοίκθςθ από τθν 1.1.2019, ενϊ ςε επόμενο ςτάδιο κα επεκτακοφν ςτο ςφνολο τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Κατά ςυνζπεια, για τθν κατάρτιςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ χρθςιμοποιείται το νζο ςχζδιο λογαριαςμϊν και θ αναλυτικι οικονομικι και θ διοικθτικι ταξινόμθςθ όπωσ κακορίςτθκαν με τθν αρικ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν «Οικονομικι και Διοικθτικι Σαξινόμθςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Θ οικονομικι ταξινόμθςθ αντανακλά τθ φφςθ των λογαριαςμϊν και το απαιτοφμενο επίπεδο ανάλυςθσ και ςυγκζντρωςθσ των πλθροφοριϊν. Θ ανάλυςθ ακολουκεί τα πρότυπα του Ευρωπαϊκοφ ΢υςτιματοσ Λογαριαςμϊν (ESA) και ςυμπλθρωματικά του ςυςτιματοσ Χρθματοοικονομικισ ΢τατιςτικισ Κυβερνιςεων (GFS). Θ οικονομικι ταξινόμθςθ αποτελεί τθ βάςθ ςφνταξθσ των δθμοςιονομικϊν αναφορϊν. H οικονομικι ταξινόμθςθ αναπτφςςεται ςε ζξι βακμοφσ ανάλυςθσ, εκ των οποίων ο πρϊτοσ δθλϊνει τθν ομάδα λογαριαςμών. Από το ςφνολο των ομάδων λογαριαςμϊν που κακορίηονται ςτο π.δ., για τισ ανάγκεσ του προχπολογιςμοφ χρθςιμοποιοφνται οι παρακάτω: • ομάδα λογαριαςμϊν 1: Ζςοδα, • ομάδα λογαριαςμϊν 2: Δαπάνεσ, • ομάδα λογαριαςμϊν 3: Ενςϊματα Πάγια, Άυλα Πάγια (αγορζσ – πωλιςεισ), • ομάδα λογαριαςμϊν 4: Χρθματοοικονομικά Περιουςιακά ΢τοιχεία (αγορζσ – πωλιςεισ), • ομάδα λογαριαςμϊν 5: Χρθματοοικονομικζσ Τποχρεϊςεισ (ειςροζσ – εκροζσ). Οι επόμενοι βακμοί μζχρι και τον ζκτο αναλφουν ςε περαιτζρω κατθγορίεσ τον εκάςτοτε προθγοφμενο βακμό, ανάλογα με τθ φφςθ τουσ και το απαιτοφμενο επίπεδο ςυγκζντρωςθσ των πλθροφοριϊν. Ο ζκτοσ βακμόσ καλφπτει τισ ανάγκεσ προχπολογιςμοφ. Ο πρϊτοσ, δεφτεροσ και τρίτοσ βακμόσ ζχουν από ζνα (1) ψθφίο. Ο τζταρτοσ και ο πζμπτοσ βακμόσ ζχουν από δφο (2) ψθφία (01 – 89), ενϊ ο ζκτοσ αναπτφςςεται ςε τρία (3) ψθφία. ΢θμειϊνεται ότι ο δεφτεροσ βακμόσ ανάλυςθσ αντιςτοιχεί ςτισ μείηονεσ κατθγορίεσ εςόδων και εξόδων του προχπολογιςμοφ. Θ διοικθτικι ταξινόμθςθ αντανακλά κυρίωσ τθν οργανωτικι και ιεραρχικι δομι των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ και αναπτφςςεται ςε τρία επίπεδα πλθροφοριϊν. Για τουσ ςκοποφσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020, θ διοικθτικι ταξινόμθςθ ζχει αναπτυχκεί μζχρι το δεφτερο επίπεδο (10ΧΧ-ΧΧΧ-0000000) και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ (π.χ. περιφερειακζσ υπθρεςίεσ, υπθρεςίεσ χωρίσ υπερκείμενθ οργανικι μονάδα) μζχρι και το τρίτο επίπεδο (10ΧΧ-ΧΧΧ-ΧΧΧΧΧΧΧ). ΢το Παράρτθμα του π.δ/τοσ 54/2018 αναπτφςςονται οι λογαριαςμοί τθσ οικονομικισ ταξινόμθςθσ μζχρι και τον τζταρτο βακμό. Οι περαιτζρω βακμοί ανάλυςθσ των λογαριαςμϊν (πζμπτοσ και ζκτοσ βακμόσ), κακϊσ και θ διοικθτικι ταξινόμθςθ, κακορίηονται με τθν αρικ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν «Οικονομικι και Διοικθτικι Σαξινόμθςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Σα Παραρτιματα τθσ απόφαςθσ, 3 ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ όπωσ τροποποιοφνται κάκε φορά, βρίςκονται αναρτθμζνα και ενθμερωμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Οικονομικϊν και ςτθ διαδρομι Εκδόςεισ / Αναφορζσ - Οικονομικά ςτοιχεία Προχπολογιςμόσ - Οικονομικι και Διοικθτικι Σαξινόμθςθ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ. 4 ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ Β. ΟΔΗΓΙΕ΢ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η ΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΩΝ 1. Γενικά Με τθν παροφςα εγκφκλιο δίνονται οι κατευκφνςεισ για τθν κατάρτιςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ και των προχπολογιςμϊν των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2020. Θ κατάρτιςθ των προχπολογιςμϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ γίνεται ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ και τα ςυνολικά όρια δαπανϊν, όπωσ εμφανίηονται ςτουσ πίνακεσ Ι ωσ VΙI του Παραρτιματοσ Α, ςφμφωνα με το υποβλθκζν ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Πρόγραμμα ΢τακερότθτασ και τισ δθμοςιονομικζσ παρεμβάςεισ που νομοκετικθκαν ςτθ ςυνζχεια. Ωσ εκ τοφτου, οι δαπάνεσ των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ πρζπει να κατανεμθκοφν εντόσ των ανϊτατων ορίων δαπανϊν, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτον πίνακα I του Παραρτιματοσ Α, ενϊ οι λοιποί φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ πρζπει να φροντίςουν για τθν επίτευξθ κατ’ ελάχιςτον του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ που περιγράφεται ςτουσ πίνακεσ II, III, IV, V, VI και VΙI του Παραρτιματοσ Α. Επιςθμαίνεται ότι τα προαναφερόμενα ανϊτατα όρια δαπανϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των μεταβιβάςεων, κακϊσ και οι ςτόχοι δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ, ενδζχεται να αναμορφωκοφν ςε περίπτωςθ που προκφψουν μεταβολζσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επιςκόπθςθσ δαπανϊν θ οποία βρίςκεται ςε εξζλιξθ ι ςε περίπτωςθ που προκφψουν μεταβολζσ ςτισ βαςικζσ παραμζτρουσ εκτιμιςεων ι υιοκετθκοφν νζεσ πολιτικζσ ςτο υπό κατάρτιςθ Μεςοπρόκεςμο Πλαίςιο Δθμοςιονομικισ ΢τρατθγικισ (ΜΠΔ΢) 2020-2023. ΢φμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 14 του ν.4270/2014, θ Γενικι Κυβζρνθςθ περιλαμβάνει τρεισ (3) υποτομείσ: α) τθν Κεντρικι Κυβζρνθςθ που αποτελείται από: - τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ (Προεδρία τθσ Δθμοκρατίασ, Βουλι των Ελλινων, Τπουργεία, Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ - ΑΔΑ που δεν ζχουν νομικι προςωπικότθτα και αποτελοφν ειδικοφσ φορείσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ), για τουσ οποίουσ παρζχονται αναλυτικζσ οδθγίεσ κατάρτιςθσ των προχπολογιςμϊν τουσ ςτισ ενότθτεσ 2 και 3 του Μζρουσ Βϋ και ςτθν ενότθτα 1 του Μζρουσ Γϋ, - τουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΝΠΔΔ, ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ) που εποπτεφονται από τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, κακϊσ και τισ ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του προχπολογιςμοφ, για τουσ οποίουσ παρζχονται αναλυτικζσ οδθγίεσ κατάρτιςθσ των προχπολογιςμϊν τουσ ςτθν ενότθτα 4 του Μζρουσ Βϋ και ςτισ ενότθτεσ 2 και 3 του Μζρουσ Γϋ (ΝΠΔΔ, ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ, ΑΔΑ), κακϊσ και ςτθν ενότθτα 4 του Μζρουσ Γϋ (νοςοκομεία, ΢φςτθμα Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ – ΠΦΤ), β) τουσ Οργανιςμοφσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΟΚΑ), για τουσ οποίουσ παρζχονται αναλυτικζσ οδθγίεσ κατάρτιςθσ των προχπολογιςμϊν τουσ ςτθν ενότθτα 4 του Μζρουσ Γϋ, γ) τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΣΑ), για τουσ οποίουσ παρζχονται αναλυτικζσ οδθγίεσ κατάρτιςθσ των προχπολογιςμϊν τουσ ςτθν ενότθτα 5 του Μζρουσ Γϋ. 5 ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ Οι φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προςδιορίηονται αναλυτικά ανά υποτομζα ςε ςχετικό μθτρώο που τθρείται με ευκφνθ τθσ Ελλθνικισ ΢τατιςτικισ Αρχισ και δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ (www.statistics.gr). Κατά τθ ςυμπλιρωςθ των πινάκων του Παραρτιματοσ Β τθσ παροφςασ εγκυκλίου, τα ποςά των εκτιμιςεων του ζτουσ 2019, κακϊσ και τα ποςά των προβλζψεων για το ζτοσ 2020 καταχωροφνται ςε ευρώ. Για τθν Κεντρικι Διοίκθςθ επιςθμαίνεται ότι θ ςυμπλιρωςθ των πινάκων πραγματοποιείται με βάςθ τθν οικονομικι ταξινόμθςθ του προχπολογιςμοφ, όπωσ προαναφζρκθκε, ςτο πλαίςιο του νζου ςχεδίου λογαριαςμϊν, ςφμφωνα με το π.δ. 54/2018 και τθν αρικ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 2. Κεντρικι Διοίκθςθ - Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ Σα ανϊτατα όρια δαπανϊν των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ΑΔΑ που ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του προχπολογιςμοφ, εμφανίηονται ςτον πίνακα I του Παραρτιματοσ Α. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να κατανεμθκοφν ορκά οι πιςτϊςεισ των φορζων με βάςθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ και κατά προτεραιότθτα, ϊςτε να προλθφκοφν ενδεχόμενεσ αςτοχίεσ προβλζψεων, ειδικά ςτισ ανελαςτικζσ δαπάνεσ, να ελαχιςτοποιθκοφν οι τροποποιιςεισ του προχπολογιςμοφ κατά τθν εκτζλεςι του και να διαςφαλιςτεί ότι κα καλυφκοφν κατά προτεραιότθτα ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ υποχρεϊςεων του φορζα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν αρικ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν. Πιςτώςεισ για τθν εξόφλθςθ απλιρωτων υποχρεώςεων προθγοφμενων οικονομικών ετών, δεδομζνου ότι πλζον δεν προβλζπεται ςχετικι διακριτι μείηονα κατθγορία εξόδων, κατανζμονται ςτισ αντίςτοιχεσ μείηονεσ κατθγορίεσ εξόδων και οι ςχετικζσ υποχρεϊςεισ εξοφλοφνται κατά προτεραιότθτα ςε βάροσ των πιςτϊςεων αυτϊν. Πιςτώςεισ για δαπάνεσ μεταναςτευτικών ροών ζχουν προβλεφκεί ςτα ανϊτατα όρια δαπανϊν ζτουσ 2020 των φορζων που εκτελοφν δαπάνεσ αυτοφ του ςκοποφ, όπωσ το Τπουργείο Προςταςίασ του Πολίτθ. Επιπλζον, πιςτϊςεισ για δαπάνεσ μεταναςτευτικϊν ροϊν ζχουν προβλεφκεί και ςτα ανϊτατα όρια δαπανϊν του Τπουργείου Οικονομικϊν – Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ, με τισ οποίεσ κα ενιςχφονται οι προχπολογιςμοί των Τπουργείων ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ ειδικοφσ φορείσ που ζχουν ςυςτακεί για το ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, για τισ παρακάτω κατθγορίεσ εξόδων, πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα εξισ: 2.1 Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ (Μείηονα κατθγορία εξόδων 21) Δεδομζνου ότι οι αποδοχζσ αποτελοφν κρίςιμο μζγεκοσ, λόγω του ςθμαντικοφ φψουσ των ςχετικϊν δαπανϊν επί του ςυνόλου του Προχπολογιςμοφ και τθσ ανελαςτικότθτασ που τισ χαρακτθρίηει, είναι απαραίτθτθ θ ακριβισ εκτίμθςι τουσ. Με τθν ζγκαιρθ, πλιρθ και ορκι ςυμπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων ςτοιχείων και πινάκων ςχετικά με το προςωπικό, κα επιτευχκεί ορκότερθ κατανομι πόρων μεταξφ των φορζων. 6 ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ ΢τα ανϊτατα όρια που ζχουν τεκεί για το οικονομικό ζτοσ 2020 ζχουν λθφκεί υπόψθ, μεμονωμζνα ανά Τπουργείο / φορζα, τυχόν εξοικονομιςεισ ι / και δαπάνεσ από τισ υλοποιθκείςεσ μζχρι τθν 31.12.2018 μετατάξεισ και αποςπάςεισ, από τισ υλοποιθκείςεσ μζχρι τθν 28.2.2019 προςλιψεισ, από τισ προβλεπόμενεσ για το 2019 και το 2020 αποχωριςεισ προςωπικοφ, κακϊσ και οι δαπάνεσ για παραγωγικζσ ςχολζσ (ενςτόλων, δικαςτικϊν, διπλωματϊν). Πιςτϊςεισ για νζεσ προςλιψεισ προςωπικοφ προβλζπονται ςυνολικά για όλουσ τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ ςτον προχπολογιςμό του Τπουργείου Οικονομικϊν – Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ. Για τον προςδιοριςμό των δαπανϊν για αποδοχζσ προςωπικοφ, τόςο για τισ εκτιμιςεισ του 2019, όςο και για τισ προβλζψεισ του 2020, πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ μιςκολογικισ νομοκεςίασ. ΢το πλαίςιο τθσ ςταδιακισ αναπροςαρμογισ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2.γ του άρκρου 5 του ν.4387/2016, οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ για τουσ υπαλλιλουσ που μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ (31.12.2016) του Ενιαίου Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ) υπάγονταν ςτο αςφαλιςτικό - ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του Δθμοςίου, ζχουν προβλεφκεί για το 2020 με ποςοςτό 13,33%, προςαυξθμζνεσ κατά 3,33 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςε ςχζςθ με το 2019. ΢ε κάκε περίπτωςθ, οι φορείσ οφείλουν να κζςουν υπόψθ τθσ Διεφκυνςθσ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΔΠΓΚ) τυχόν νζα δεδομζνα που ςχετίηονται με τισ προβλζψεισ αποδοχϊν του φορζα τουσ, προςκομίηοντασ ςχετικι επαρκι τεκμθρίωςθ. 2.2 Μεταβιβάςεισ (Μείηονα κατθγορία εξόδων 23) ΢τον πίνακα I του Παραρτιματοσ Α περιλαμβάνονται τα ανϊτατα όρια δαπανϊν για τισ μεταβιβάςεισ ςε εποπτευόμενουσ, εντόσ και εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, φορείσ. ΢τον εν λόγω πίνακα οι μεταβιβάςεισ διαχωρίηονται ςε φορείσ εντόσ και εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ανά φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ. Ο κάκε φορζασ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, τθρϊντασ το ανϊτατο όριο μεταβιβάςεων που προςδιορίηεται για αυτόν, δφναται να τροποποιιςει τθν κατανομι του μεταξφ των εποπτευόμενων φορζων (πλθν ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ και ΟΣΑ). Συχόν τροποποίθςθ τθσ κατανομισ πρζπει να διαςφαλίηει ότι δεν επθρεάηεται δυςμενϊσ το προβλεπόμενο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα των υποτομζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και των φορζων που εποπτεφει, όπωσ αυτό αποτυπϊνεται ςτουσ ςχετικοφσ πίνακεσ II, III, V και VI του Παραρτιματοσ Α. Ειδικότερα, ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί κατά τθν εκτίμθςθ του φψουσ των επιχορθγιςεων / αποδόςεων Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ που προγραμματίηουν να μεταβιβάςουν τα Τπουργεία ςτουσ εποπτευόμενουσ φορείσ τουσ, αφοφ βάςει αυτϊν οι τελευταίοι διενεργοφν τισ προβλζψεισ τουσ για τον προχπολογιςμό τουσ. Οι Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν (ΓΔΟΤ) μεριμνοφν για τον ζλεγχο τθσ ταφτιςθσ του ςυνόλου των εςόδων από μεταβιβάςεισ από τον Σακτικό Προχπολογιςμό όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ εποπτείασ τουσ, με τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για μεταβιβάςεισ του φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ (τα ζςοδα από τισ ανωτζρω μεταβιβάςεισ δφναται να είναι μεγαλφτερα από τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για μεταβιβάςεισ του φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, μόνο ςε περίπτωςθ φορζων που επιχορθγοφνται από περιςςότερουσ του ενόσ φορζα Κεντρικισ 7 ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ Διοίκθςθσ). Οι προβλζψεισ πρζπει να ςτθρίηονται ςε πραγματικά ςτοιχεία και να αποφεφγονται υπερεκτιμιςεισ ι υποεκτιμιςεισ των μεγεκϊν. Θ κατανομι των ανωτζρω πιςτϊςεων πρζπει να γίνει με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να καλφπτονται κατά ςειρά προτεραιότθτασ οι ανάγκεσ λειτουργίασ των φορζων, όπωσ αποδοχζσ, τοκοχρεολυτικζσ δόςεισ δανείων, πάγιεσ δαπάνεσ και λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ, δεδομζνου ότι οι μεταβιβάςεισ αυτζσ για τουσ περιςςότερουσ εποπτευόμενουσ φορείσ αποτελοφν βαςικι πθγι των εςόδων τουσ. Με τθν ζγκαιρθ, πλιρθ και ορκι ςυμπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων ςτοιχείων και πινάκων ςχετικά με το προςωπικό, κα επιτευχκεί ορκότερθ κατανομι πόρων μεταξφ των υποτομζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και των φορζων που υπάγονται ςε κάκε υποτομζα. 2.3 Λοιπζσ δαπάνεσ και Πιςτώςεισ υπό κατανομι (Μείηονα κατθγορία εξόδων 29) ΢τον πίνακα I του Παραρτιματοσ Α αναφζρονται μεταξφ άλλων και τα ανϊτατα όρια δαπανϊν για τισ λοιπζσ δαπάνεσ, ανά φορζα. ΢τα ανϊτατα όρια δαπανϊν για τισ λοιπζσ δαπάνεσ, περιλαμβάνονται και οι «Πιςτϊςεισ υπό κατανομι» (μείηονα κατθγορία 29). ΢τθ μείηονα κατθγορία αυτι προβλζπονται πιςτϊςεισ για δαπάνεσ που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτοφν κατά το ςτάδιο τθσ κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ. Οι πιςτϊςεισ αυτζσ κατά τθν πορεία εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, μετά τθν εξειδίκευςθ των δαπανϊν που πρόκειται να καλυφκοφν, ανάλογα με τθν αιτία και τθ φφςθ τθσ δαπάνθσ που αφοροφν, κα μεταφερκοφν ςτισ λοιπζσ μείηονεσ κατθγορίεσ εξόδων (ςε Αναλυτικοφσ Λογαριαςμοφσ Εξόδων – Α.Λ.Ε.), προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν οι ςχετικζσ δαπάνεσ (ανάλθψθ υποχρεϊςεων - ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων). ΢τθν κατθγορία αυτι, με βάςθ τθν οικονομικι ταξινόμθςθ, περιλαμβάνονται και οι πιςτϊςεισ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ε.Ε. και ςυνδζονται με τθν ειςροι αντίςτοιχων πόρων από τθν Ε.Ε., κακϊσ και δαπάνεσ ςφνκετου περιεχομζνου που αφοροφν ςε ςυγκεκριμζνα προγράμματα (πρϊθν κατθγορία Κωδικϊν Αρικμϊν Εξόδων – Κ.Α.Ε. 5000). Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ 2019 είχαν προβλεφκεί πιςτϊςεισ ςτθ μείηονα κατθγορία 29, οι οποίεσ όμωσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ εξειδικεφτθκαν περαιτζρω και μεταφζρκθκαν ςε Α.Λ.Ε. των λοιπϊν μειηόνων κατθγοριϊν, είτε ςε υφιςτάμενουσ είτε ςε Α.Λ.Ε. που δθμιουργικθκαν για το ςκοπό αυτό, ανάλογα με τθ φφςθ τθσ δαπάνθσ. ΢τισ περιπτϊςεισ που πλζον ζχει διευκρινιςτεί θ ταξινόμθςθ τθσ δαπάνθσ ανάλογα με τθ φφςθ τθσ, ςε Α.Λ.Ε. των λοιπϊν, πλθν τθσ 29, μειηόνων κατθγοριϊν, οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ για το οικονομικό ζτοσ 2020 πρζπει να προβλεφκοφν ςτισ μείηονεσ κατθγορίεσ αυτζσ που αντιςτοιχοφν ςτθ φφςθ τθσ δαπάνθσ. 3. Κεντρικι Διοίκθςθ - Προχπολογιςμόσ Δθμοςίων Επενδφςεων Σο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων υλοποιεί τθν αναπτυξιακι πολιτικι τθσ χϊρασ και χρθματοδοτείται από τον Προχπολογιςμό Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ). Για τον προχπολογιςμό των 8 ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ δαπανϊν τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ του οικονομικοφ ζτουσ 2020, ςτο πλαίςιο τθσ εκτζλεςθσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, οι φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ τα ανϊτατα όρια, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτον πίνακα Ι του Παραρτιματοσ Α, διακριτά για το εκνικό και το ςυγχρθματοδοτοφμενο ςκζλοσ του ΠΔΕ. Σα όρια αυτά περιλαμβάνουν τόςο άμεςεσ δαπάνεσ του φορζα, όςο και μεταβιβάςεισ ςε φορείσ εντόσ ι εκτόσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και πρζπει να κατανεμθκοφν κατά ειδικό φορζα ςτουσ Α.Λ.Ε. του προχπολογιςμοφ, ςτισ οικείεσ μείηονεσ κατθγορίεσ εξόδων, ανάλογα με τθ φφςθ τθσ δαπάνθσ . Επιςθμαίνεται ότι θ ειδικι πρόβλεψθ των διατάξεων του άρκρου 55 του ν.4270/2014 για ψιφιςθ του ΠΔΕ ςυγκεντρωτικά ςτθ μείηονα κατθγορία εξόδων 29 «Πιςτϊςεισ υπό κατανομι» αφοροφςε αποκλειςτικά και μόνο τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2019. Κατά ςυνζπεια, από τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2020 και εφεξισ οι πιςτϊςεισ του ΠΔΕ ψθφίηονται κατά μείηονα κατθγορία, ςε επίπεδο φορζα και ειδικοφ φορζα, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ενιαία οικονομικι και διοικθτικι ταξινόμθςθ. Επομζνωσ, το ςφνολο των πιςτϊςεων του ΠΔΕ οικονομικοφ ζτουσ 2020 κα κατανεμθκεί αναλυτικά ςε Α.Λ.Ε. των λοιπϊν μειηόνων κατθγοριϊν εξόδων, πλθν τθσ μείηονοσ κατθγορίασ εξόδων 29. Ειδικότερα, οι πιςτϊςεισ που αφοροφν δαπάνεσ μεταναςτευτικϊν ροϊν προβλζπονται ςτουσ ειδικοφσ φορείσ που υφίςτανται για το ςκοπό αυτό (10ΧΧ-701-0000000) ςε όλα τα Τπουργεία, πλθν του Τπουργείου Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί κατά τθν εκτίμθςθ του φψουσ των επιχορθγιςεων του ΠΔΕ που προγραμματίηουν να μεταβιβάςουν τα Τπουργεία ςτουσ εποπτευόμενουσ φορείσ εντόσ και εκτόσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (μείηονα κατθγορία εξόδων 23 «Μεταβιβάςεισ»), αφοφ βάςει αυτϊν οι φορείσ διενεργοφν τισ προβλζψεισ τουσ για τον προχπολογιςμό. Οι ΓΔΟΤ των Τπουργείων μεριμνοφν για τον ζλεγχο τθσ ταφτιςθσ του ςυνόλου των εςόδων από μεταβιβάςεισ από το ΠΔΕ όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ εποπτείασ τουσ, με τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για μεταβιβάςεισ του Τπουργείου (τα ζςοδα από τισ ανωτζρω μεταβιβάςεισ δφναται να είναι μεγαλφτερα από τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για μεταβιβάςεισ του Τπουργείου, μόνο ςε περίπτωςθ φορζων που επιχορθγοφνται από περιςςότερα του ενόσ Τπουργεία). Σα ςχετικά με τισ επιχορθγιςεισ ςτοιχεία ςτον πίνακα 2 του Παραρτιματοσ Β τθσ παροφςασ εγκυκλίου, πρζπει να ςυμφωνοφν με το ποςό τθσ μείηονοσ κατθγορίασ εξόδων 23 για κάκε φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, καταγράφοντασ ςε χωριςτι γραμμι τισ επιχορθγιςεισ ανά φορζα. ΢το ςχετικό υπόδειγμα του Παραρτιματοσ Β ζχουν αναφερκεί ενδεικτικά οριςμζνοι φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που λαμβάνουν ςθμαντικά ποςά επιχοριγθςθσ από φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, κακϊσ επίςθσ και φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Επιςθμαίνεται ότι κάκε φορζασ πρζπει να προςαρμόηει τον πίνακα ανάλογα με τουσ επιχορθγοφμενουσ φορείσ του. ΢ε περιπτϊςεισ που λόγω μεγάλου αρικμοφ επιχορθγοφμενων φορζων δεν κακίςταται δυνατό να ςυμπλθρωκοφν οι επιχορθγιςεισ ανά φορζα ςε διακριτζσ γραμμζσ ςτον πίνακα, μπορεί να γίνεται ομαδοποίθςι τουσ ςε κατθγορίεσ (π.χ. επιχορθγιςεισ ςε ερευνθτικά κζντρα, βιβλιοκικεσ, πολιτιςτικά ιδρφματα, ςωματεία, μθ κερδοςκοπικζσ εταιρίεσ, ενδιάμεςουσ φορείσ Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων, κ.λπ.). ΢ε κάκε περίπτωςθ, λόγω του ςθμαντικοφ φψουσ τουσ οι επιχορθγιςεισ προσ τουσ φορείσ που ανικουν ςτο Κεφάλαιο Α' του ν.3429/2005 (Αϋ 314), πρζπει να καταγραφοφν διακριτά ανά φορζα. 9 ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ 4. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, επαναταξινομθμζνεσ ΔΕΚΟ και ΑΔΑ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 4.1 Γενικά Κατά τθν κατάρτιςθ των ςυνοπτικϊν προχπολογιςμϊν των φορζων, ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτισ προβλζψεισ των εςόδων και δαπανϊν (όπωσ για μιςκϊματα και λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ), ϊςτε να βαςίηονται ςε ρεαλιςτικζσ εκτιμιςεισ με ταυτόχρονθ προςπάκεια ςυγκράτθςθσ των δαπανϊν και εξζταςθ των δυνατοτιτων αφξθςθσ των ιδίων εςόδων. Ειδικότερα, ςτο ςκζλοσ των εςόδων πρζπει να περιλαμβάνονται ρεαλιςτικζσ εκτιμιςεισ, κακϊσ τυχόν υπερεκτίμθςθ μπορεί να οδθγιςει ςε ανάλθψθ επιπλζον υποχρεϊςεων, με επίπτωςθ ςτο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Επίςθσ, ςτο ςκζλοσ των εςόδων πρζπει μεταξφ άλλων να περιλαμβάνονται και τα ποςά των επιχορθγιςεων και των αποδόςεων από τον Κρατικό Προχπολογιςμό. ΢το ςκζλοσ των δαπανϊν πρζπει να περιλαμβάνεται το ςφνολο των εξόδων του φορζα. Εφόςον από το ςυνοπτικό ςχζδιο του προχπολογιςμοφ των φορζων προκφπτει ςυνολικι απόκλιςθ των μεγεκϊν του (ζςοδα ι δαπάνεσ) άνω του 5% από τα πραγματοποιθκζντα ετιςια οικονομικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ ζτουσ 2018, τα ςυνοπτικά ςχζδια προχπολογιςμϊν πρζπει να ςυνοδεφονται από ζκκεςθ του οικείου Προϊςταμζνου Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, ςτθν οποία αιτιολογοφνται οι λόγοι τθσ απόκλιςθσ. Κατά τθ ςυμπλιρωςθ των πινάκων του Παραρτιματοσ Β πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι διατάξεισ του άρκρου 43 του ν.4484/2017 περί μθ μιςκολογικϊν παροχϊν, τθσ υποπαρ. Δ9 τθσ παρ. Δ του άρκρου 2 του Μζρουσ Βϋ του ν.4336/2015, όπωσ ιςχφει, περί δαπανϊν μετακινοφμενων εντόσ και εκτόσ επικράτειασ, κακϊσ και οι διατάξεισ του Μζρουσ ΢Σϋ του ν.4472/2017 περί μιςκολογικϊν ρυκμίςεων ειδικϊν κατθγοριϊν λειτουργϊν και υπαλλιλων του Δθμοςίου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, κακϊσ και των ςτελεχϊν των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιςτοίχων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Πυροςβεςτικοφ και Λιμενικοφ ΢ϊματοσ- Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και οι ςχετικζσ εγκφκλιοι τθσ Διεφκυνςθσ Ειςοδθματικισ Πολιτικισ. Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ ςταδιακισ αναπροςαρμογισ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2.γ του άρκρου 5 του ν.4387/2016, οι προβλζψεισ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν για τουσ υπαλλιλουσ που μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ (31.12.2016) του Ενιαίου Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ) υπάγονταν ςτο αςφαλιςτικό ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του Δθμοςίου, για το 2020 πρζπει να υπολογιςτοφν με ποςοςτό 13,33%, προςαυξθμζνεσ κατά 3,33 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςε ςχζςθ με το 2019. 4.1.1 ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και επαναταξινομθμζνεσ ΔΕΚΟ ΢τον πίνακα II του Παραρτιματοσ Α παρατίκεται το κατ’ ελάχιςτο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Ειδικϊν Λογαριαςμϊν, πλθν επαναταξινομθμζνων ΔΕΚΟ και ΑΔΑ) και ςτον πίνακα III παρατίκεται το κατ’ ελάχιςτο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα των επαναταξινομθμζνων ΔΕΚΟ που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα του κάκε Τπουργείου. Οι ςυνοπτικοί προχπολογιςμοί των εποπτευόμενων φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και επαναταξινομθμζνων ΔΕΚΟ), όπωσ κα διαμορφωκοφν ωσ προσ το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα, 10 ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτιματοσ Α, είναι δεςμευτικοί για το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ των φορζων και για το εποπτεφον Τπουργείο, κακϊσ κα αποτελζςουν τθ βάςθ για τθν κατάρτιςθ των αναλυτικϊν προχπολογιςμϊν των φορζων. Επιςθμαίνεται ότι για τουσ φορείσ για τουσ οποίουσ δεν προςδιορίηεται ςτθν παροφςα εγκφκλιο ςυγκεκριμζνο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα, το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα του ςυνοπτικοφ προχπολογιςμοφ τουσ, όπωσ αυτό κα διαμορφωκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 4.1, 4.3 και 4.4, πρζπει, για τεχνικοφσ λόγουσ, να μθν είναι ακριβϊσ ίςο με μθδζν (0), προκειμζνου κατά τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τουσ να είναι εφικτόσ ο ποςοςτιαίοσ υπολογιςμόσ τυχόν αποκλίςεων ζναντι των δθμοςιονομικϊν ςτόχων. 4.1.2 ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ ΢τον πίνακα IV του Παραρτιματοσ Α παρατίκεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα ανά ΑΔΑ για εκείνεσ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ. Για τισ ανωτζρω ΑΔΑ, ακολουκοφνται τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 54 του ν.4270/2014 και ιδιαίτερα των παραγράφων 5 και 9. Ειδικότερα, υποβάλλουν το ςχζδιο ςυνοπτικοφ προχπολογιςμοφ τουσ απευκείασ ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ (ΓΛΚ) και εάν αυτό δεν είναι ςυμβατό με το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα τθσ παροφςασ εγκυκλίου, κατ’ αρχιν επιδιϊκεται ςυμφωνία με το ΓΛΚ. ΢ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ ςυμφωνίασ μζχρι τθν 1.9.2019, ο ςυνοπτικόσ προχπολογιςμόσ διαμορφϊνεται από το ΓΛΚ. Οι αναλυτικοί προχπολογιςμοί των ΑΔΑ που είναι φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ αλλά δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ, υιοκετοφνται και εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ του φορζα ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου, μετά από ειςιγθςθ του οικείου προϊςταμζνου οικονομικϊν υπθρεςιϊν και είναι ςυνεπείσ με το ςυνοπτικό προχπολογιςμό, όπωσ αυτόσ ζχει διαμορφωκεί κατά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν του άρκρου 54 του ν.4270/2014. Σο αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ δεν υιοκετεί και δεν εγκρίνει τουσ προχπολογιςμοφσ, παρά μόνον αν είναι ςυνεπείσ με τουσ ςυνοπτικοφσ προχπολογιςμοφσ που διαμορφϊκθκαν ςφμφωνα με το άρκρο 54 και ςυμμορφϊνονται με τουσ δεςμευτικοφσ ςτόχουσ και τα επιδιωκόμενα δθμοςιονομικά αποτελζςματα. Για τθν κατάρτιςθ των προχπολογιςμϊν τουσ οι ανωτζρω ΑΔΑ, εφόςον εφαρμόηουν τθν κωδικι κατάταξθ εςόδων - εξόδων ΝΠΔΔ ι / και το π.δ. 205/1998 (προχπολογιςμόσ ςε ταμειακι βάςθ), ακολουκοφν τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα 4.3 τθσ παροφςασ εγκυκλίου, ενϊ εφόςον τθροφν λογιςτικά βιβλία ςε δεδουλευμζνθ βάςθ ακολουκοφν τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα 4.4. 4.2 Διάκριςθ εςόδων – εξόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ Για τον προςδιοριςμό του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ, όπωσ αυτό ορίηεται ςτουσ πίνακεσ II, III, IV, V, VI και VII του Παραρτιματοσ Α δεν λαμβάνονται υπόψθ τα ζςοδα και τα ζξοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ακολουκοφν. Ωσ ζςοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ νοοφνται τα ζςοδα που προζρχονται από δανειςμό, από πϊλθςθ μετοχϊν ι ομολόγων, από εξόφλθςθ ομολόγων ςτθ λιξθ τουσ, από πράξεισ repos κ.λπ. 11 ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ Σα ζςοδα από τόκουσ ι μερίςματα από τισ ανωτζρω πράξεισ δεν αποτελοφν ζςοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ, αλλά καταχωροφνται ςτισ ειδικζσ για αυτά κατθγορίεσ εςόδων. Ωσ ζξοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ νοοφνται οι πλθρωμζσ για χρεολφςια, οι αγορζσ μετοχϊν ι ομολόγων, οι πράξεισ «reverse repos» κ.λπ. Οι πλθρωμζσ για τόκουσ δεν αποτελοφν ζξοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ, αλλά καταχωροφνται ςε ειδικι κατθγορία εξόδων. 4.3 Κατάρτιςθ προχπολογιςμών Νομικών Προςώπων Δθμοςίου Δικαίου 4.3.1 ΢υνοπτικοί προχπολογιςμοί - Προςδιοριςμόσ του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ Από το ςφνολο των ςυνοπτικϊν προχπολογιςμϊν των ΝΠΔΔ που είναι φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, πρζπει να προκφπτει τουλάχιςτον το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα του πίνακα ΙΙ του Παραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ εγκυκλίου. Σο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα προκφπτει ωσ διαφορά των εςόδων-εξόδων (ταμειακό ιςοηφγιο), χωρίσ τα ζςοδα και τισ δαπάνεσ από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ, πλζον / μείον (+/-) τθ μεταβολι του φψουσ των απλιρωτων υποχρεϊςεων προσ φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (τρίτουσ), εντόσ του οικονομικοφ ζτουσ ςτο οποίο αναφζρεται ο προχπολογιςμόσ. ΢το ςκζλοσ των εςόδων που προςδιορίηουν το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα δεν περιλαμβάνεται θ χριςθ ταμειακών διακεςίμων. Σα ταμειακά διακζςιμα κεωροφνται περιουςιακό ςτοιχείο των νομικών προςώπων και όχι ςτοιχείο εςόδων του προχπολογιςμοφ τουσ και δφναται να χρθςιμοποιθκοφν ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν αρικ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15.11.2018 (Βϋ5171) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν. Αναφορικά με τθν αποτφπωςθ των επιχορθγιςεων του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ, ιςχφουν οι βαςικζσ αρχζσ που αναφζρονται ςτθν ενότθτα 4.4 του Μζρουσ Βϋ για τα ΝΠΙΔ. Σα ΝΠΔΔ και οι ειδικοί λογαριαςμοί που εφαρμόηουν τθν κωδικι κατάταξθ εςόδων - εξόδων ΝΠΔΔ ι / και το π.δ. 205/1998 (Προχπολογιςμόσ ταμειακισ βάςθσ) ςυμπλθρϊνουν τον πίνακα 6 του Παραρτιματοσ Β. 4.3.2 Αναλυτικοί Προχπολογιςμοί ΝΠΔΔ Αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ είναι θ αναλυτικι πρόβλεψθ κατά κωδικό αρικμό (ΚΑΕ) των εςόδων και δαπανϊν για το επόμενο οικονομικό ζτοσ, θ οποία πρζπει να είναι εντόσ των ςτόχων που ζχουν προςδιοριςτεί. ΢τον αναλυτικό προχπολογιςμό περιλαμβάνονται τα ζςοδα λειτουργικισ, επενδυτικισ και χρθματοοικονομικισ φφςεωσ και τα λειτουργικά, επενδυτικά και χρθματοοικονομικά ζξοδα. ΢φμφωνα με το άρκρο 63 του ν.4270/2014, οι αναλυτικοί προχπολογιςμοί των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ υιοκετοφνται από το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ του φορζα και εγκρίνονται από τον εποπτεφοντα Τπουργό ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου του τρζχοντοσ ζτουσ, μετά από ειςιγθςθ του οικείου ΓΔΟΤ και είναι ςυνεπείσ με τα ςχζδια των ςυνοπτικϊν προχπολογιςμϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί κατά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν του άρκρου 54 του ν.4270/2014. Σο αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ δεν υιοκετεί και το εποπτεφον Τπουργείο δεν εγκρίνει τουσ αναλυτικοφσ 12 ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ προχπολογιςμοφσ παρά μόνον αν είναι ςυνεπείσ με τα ςχζδια των ςυνοπτικών προχπολογιςμών που διαμορφϊκθκαν και είναι ςφμφωνοι με τουσ δεςμευτικοφσ ςτόχουσ και το επιδιωκόμενο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα. Ειδικότερα, επιςθμαίνονται τα εξισ: Ο αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ κάκε φορζα περιλαμβάνει το ςφνολο των εςόδων του και το ςφνολο των εξόδων του. Θ διαφορά «ςυνολικά ζςοδα μείον ςυνολικά ζξοδα» προςδιορίηει το ταμειακό ιςοηφγιο. Παράλλθλα, από τα ςτοιχεία του αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ προκφπτει και το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα, το οποίο προςδιορίηεται ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν ενότθτα 4.3.1 του Μζρουσ Βϋ. Για λόγουσ επαλικευςθσ, κατά τθν υποβολι του αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ του φορζα για ζγκριςθ, πρζπει να αποτυπϊνεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα ςε ιδιαίτερο πίνακα, κακϊσ και ο τρόποσ υπολογιςμοφ του. Οι φορείσ πρζπει να φροντίςουν να ςυμπίπτει το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (ςφμφωνα με το κάτωκι παράδειγμα), όπωσ προκφπτει κατά τθν υποβολι των ςυνοπτικϊν προχπολογιςμϊν, με το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα κατά τθν κατάρτιςθ και ζγκριςθ του αναλυτικοφ τουσ προχπολογιςμοφ. Για τθν κατανόθςθ τθσ διαφοράσ μεταξφ ταμειακοφ και δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ παρατίκεται το κάτωκι παράδειγμα. Ζςτω ότι ζνα ΝΠΔΔ υποβάλλει τον ςυνοπτικό προχπολογιςμό με τα εξισ οικονομικά ςτοιχεία: Οικονομικά ςτοιχεία ΢φνολο εςόδων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εςόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ) εκ των οποίων ζςοδα από χρηματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ ΢φνολο εξόδων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εξόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ) εκ των οποίων ζξοδα από χρηματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ Απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ ςε φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ: ςτην αρχή του ζτουσ (31.12 προηγοφμενου ζτουσ) προβλεπόμενεσ ςτο τζλουσ του ζτουσ (31.12 τρζχοντοσ ζτουσ) 13 1.500 200 1.400 300 250 150 ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ Ο υπολογιςμόσ του ταμειακοφ και του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ προκφπτει ωσ εξισ: Προςδιοριςμόσ του ταμειακοφ ιςοηυγίου ΢φνολο εςόδων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εςόδων από χρθματ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις