οικ.2/55695/ΔΕΠ/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 124 του Ν. 4611/2019.(ΑΔΑ:ΨΗ5ΡΗ-04Η)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πανεπιστημίου 37 101 65 Αθήνα Τηλέφωνο: Α΄ ΤΜΗΜΑ: 210 33 38 244, 351, 402 477, 415, 350 Γ΄ ΤΜΗΜΑ: 210 33 38 388, 404, 218 422, 403, 478, 392, 418 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.07.08 11:51:23 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΗ5ΡΗ-04Η Αθήνα, 5/7/2019 Αρ. πρωτ. οικ.2/55695/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 124 του Ν. 4611/2019 Αναφορικά με ζητήματα που έχουν προκύψει σε σχέση με τον τρόπο καταβολής μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι οποίοι μετέχουν στις προβλεπόμενες, κατά τις διατάξεις του αρ. 124 του ν. 4611/2019, ομάδες εργασίας επισημαίνονται τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5α του άρθρου 395 του ν.4512/2018, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4533/2018, ορίζεται ότι για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ε.Φ.Κ.Α., για τη χορήγηση συντάξεων του Δημοσίου Τομέα, αποσπώνται σε θέσεις ευθύνης ίδιου ή ανωτέρου επιπέδου των οργανικών μονάδων αυτής, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών, προϊστάμενοι που έχουν υπηρετήσει σε θέση ευθύνης στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Κατά εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η αριθμ.24546/Δ1/8497/30-4-2018 κ.υ.α. (ΑΔΑ: ΩΑ7Α465Θ1Ω-6Η4), με την οποία προϊστάμενοι που έχουν υπηρετήσει στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών αποσπάστηκαν, για ένα έτος, σε θέσεις ευθύνης ίδιου επιπέδου, στη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων του Δημοσίου Τομέα του Ε.Φ.Κ.Α. Με την ίδια απόφαση ΑΔΑ: ΨΗ5ΡΗ-04Η ορίστηκε ότι ο μισθός, οι λοιπές αποδοχές και τα επιδόματα καταβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η διάρκεια των παραπάνω αποσπάσεων παρατάθηκε, εξ αρχής έως την 31η Μαΐου 2019, με τις ρυθμίσεις της αριθμ.21602/Δ17643/14-5-2019 (ΑΔΑ:6ΨΩΖ465Θ1Ω-3ΧΟ) κ.υ.α. και στη συνέχεια, έως την 30η Απριλίου 2020, με τις ρυθμίσεις της αριθμ.26027/Δ1/9185/10-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΕ5465Θ1ΩΥΣ4) όμοιας. Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4354/15 «1. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετακινούνται από το φορέα τους σε άλλο φορέα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους. 2. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων ή μετακινούμενων υπαλλήλων διενεργείται από την υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε ειδικές διατάξεις.» Κατόπιν όλων των ανωτέρω, το σύνολο των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων αποδοχών (υπερωρίες αποζημιώσεις κλπ), των αποσπασμένων υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης στη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων του Δημοσίου Τομέα του Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλεται από τον φορέα υποδοχής. Πέραν αυτών, με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν.4611/2019, για την επιτάχυνση του έργου κανονισμού και πληρωμής των συντάξεων του Δημόσιου Τομέα, συστάθηκαν κοινές ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν υπάλληλοι του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). Με τις ίδιες ρυθμίσεις καθορίστηκε ότι η συμμετοχή των υπαλλήλων στις συνιστώμενες ομάδες εργασίας είναι υποχρεωτική και η απασχόληση σε αυτές αποκλειστική. Επίσης, χορηγήθηκε νομοθετική εξουσιοδότηση προς έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εξειδίκευση του έργου της κάθε ομάδας, τον καθορισμό της χρονικής διάρκειας λειτουργίας, τον αριθμό και την Υπηρεσία προέλευσης των μελών που θα συμμετέχουν, τον ορισμό του συντονιστή και γραμματέα αυτών, καθώς επίσης και για τον προσδιορισμό ποσοτικών στόχων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. Επιπροσθέτως, με τις ίδιες διατάξεις, προβλέφθηκε η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4254/15, η καταβολή επιδόματος στους συντονιστές των ομάδων εργασίας, καθώς επίσης και αποζημίωση επίτευξης στόχων. Κατά εξουσιοδότηση, των διατάξεων του άρθρου 124 του ν.4611/2019 εκδόθηκε η αριθμ. 25599/Δ1/8959/5-6-2019 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ, 362/19), με την οποία συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας και τέθηκε η στοχοθεσία τους. Για την εφαρμογή των ανωτέρω και όσον αφορά τις αποδοχές (συμπεριλαμβανομένης της υπερωριακής αποζημίωσης και της καταβολής του επιδόματος της παρ.4 του άρθρου 124 του ν.4611/19) των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που μετέχουν στις ανωτέρω ομάδες εργασίας, αυτές συνεχίζουν να καταβάλλονται από το φορέα προέλευσης, δεδομένου ότι δεν επέρχεται στο πρόσωπό των υπαλλήλων κάποιου είδους υπηρεσιακή μεταβολή και συνεχίζουν να κατέχουν τη θέση τους στο φορέα που ανήκουν οργανικά. Ειδικά για την έγκριση υπερωριακής εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων θα πρέπει να εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.3 της παρ.Γ του άρθρου 20 του ν.4354/15, μετά από εισήγηση της ΑΔΑ: ΨΗ5ΡΗ-04Η Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής και αίτημα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης. Επίσης, σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη από τις ρυθμίσεις της περ.1α της παρ. Α της αριθμ.2/1757/0026/10-1-17 (ΦΕΚ, 17/Β) κατάσταση πληρωμής θεωρείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος εκδίδει και την απόφαση συγκρότησης συνεργείου της περ.3α της παρ. Α της ίδιας απόφασης. Τέλος, αναφέρεται ότι ο φορέας καταβολής της αποζημίωσης επίτευξης στόχων στους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που έχουν οριστεί ως μέλη ή συντονιστές στις ανωτέρω ομάδες εργασίας, θα πρέπει να οριστεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 124 του ν.4611/2019 κοινή Υπουργική Απόφαση. Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Αυτοτ. Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α Πίνακας αποδεκτών: 1. Υπουργείο Οικονομικών α) Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών β) Αυτοτελή Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης γ) Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής δ) Δ/νση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων 2. ΕΦΚΑ α) Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης Αγ. Κωνσταντίνου 8, 102 41 Αθήνα β) Γεν. Δ/νση Απονομής Συντάξεων Ακαδημίας 22 , 106 71 Αθήνα 3. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Σταδίου 29, 105 59 Αθήνα

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις