2/54870/ΔΠΓΚ/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.(ΑΔΑ:ΩΦΤ8Η-ΦΨ4)
ΑΔΑ: ΩΦΤ8Η-ΦΨ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢ ΣΜΗΜΑ Bϋ- Προχπολογιςμοφ Εςόδων Ταχ. Δ/νςθ : Πανεπιςτθμίου 37 101 65 Ακινα Πλθροφορίεσ : Αγγ. Καραπατισ Μ. Νικολάρου Τθλζφωνα : 210 3338383 210 3338370 Fax : 210 3338206 Ηλεκ. Δ/νςθ (e-mail) : revenues-dbgg@glk.gr Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.07.08 12:29:21 EEST Reason: Location: Athens Ακινα, 05/07/2019 Αρικ. Πρωτ.: 2/54870/ΔΠΓΚ ΠΡΟ΢: Αποδζκτεσ πίνακα διανομισ ΘΕΜΑ: «Κατάρτιςη προχπολογιςμοφ εςόδων Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020». ΢ΧΕΣ: Η εγκφκλιοσ κατάρτιςησ προχπολογιςμοφ Γενικήσ Κυβζρνηςησ οικονομικοφ ζτουσ 2020 με αρ. πρωτ.: 2/55677/ΔΠΓΚ/05-07-2019 (ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ). Εν όψει τθσ κατάρτιςθσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020 και ςε ςυνζχεια του ανωτζρω ςχετικοφ, ςασ αποςτζλλουμε τθν παροφςα εγκφκλιο για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ εςόδων του ιδίου ζτουσ και ςασ παρακαλοφμε για τθν υποβολι των ςχετικϊν προτάςεϊν ςασ ζωσ την Παραςκευή 30.8.2019, ςφμφωνα με τισ παρακάτω οδθγίεσ: Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙ΢ΙΟ Με τθν παροφςα εγκφκλιο δίνονται οι κατευκφνςεισ, για τθν κατάρτιςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ εςόδων οικονομικοφ ζτουσ 2020. Η κατάρτιςθ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ, μζροσ του οποίου αποτελεί ο προχπολογιςμόσ εςόδων, γίνεται ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ, βάςει του υποβλθκζντοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Προγράμματοσ Στακερότθτασ και των δθμοςιονομικϊν παρεμβάςεων που νομοκετικθκαν ςτθ ςυνζχεια. ΑΔΑ: ΩΦΤ8Η-ΦΨ4 Στο πλαίςιο αυτό, θ κατάρτιςθ ενόσ αξιόπιςτου προχπολογιςμοφ εςόδων αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και για το λόγο αυτό είναι απαραίτθτθ θ τεκμθριωμζνθ πρόβλεψθ των προςδοκϊμενων δθμοςίων εςόδων. Ωσ εκ τοφτου, κα πρζπει να καταβλθκεί κάκε δυνατι προςπάκεια για τον ακριβι προςδιοριςμό τόςο του φψουσ, όςο και των πθγϊν των δθμοςίων εςόδων ςε αναλυτικό επίπεδο, ιδιαίτερα για τα ζτθ 2019 και 2020, ϊςτε να διαςφαλιςκεί θ επίτευξθ των γενικότερων ςτόχων του προχπολογιςμοφ. Η κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ εςόδων για το ζτοσ 2020 κακϊσ και θ διενζργεια προβλζψεων για τα επόμενα ζτθ 2021-2023, κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τα κατωτζρω: α. Το π.δ. 54/2018 (ΦΕΚ Αϋ103) με το οποίο κακορίςτθκε το νζο ςχζδιο λογαριαςμϊν που αποτελεί τη βάςη για τη νζα οικονομική ταξινόμηςη του προχπολογιςμοφ. Το νζο ςχζδιο λογαριαςμϊν, όπωσ αποτυπϊνεται ςτο Παράρτθμα 1 του εν λόγω π.δ., αναπτφςςεται μζχρι τον τζταρτο βακμό, αλλά για ανάγκεσ αναλυτικότερθσ αποτφπωςθσ του προχπολογιςμοφ αναπτφχκθκε περαιτζρω ςε πζμπτο και ζκτο βακμό με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν που αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Οικονομικϊν (www.minfin.gr ). Ωσ εκ τοφτου, οι ςχετικζσ προβλζψεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτον ελαχιςτοβάκμιο λογαριαςμό (6οσ βακμόσ) τθσ νζασ οικονομικισ ταξινόμθςθσ. β. Σισ πλζον επικαιροποιημζνεσ μακροοικονομικζσ προβλζψεισ για την περίοδο 2019-2022 (ρυκμόσ μεγζκυνςθσ ΑΕΠ, ιδιωτικι κατανάλωςθ, απαςχόλθςθ κ.λπ.), όςον αφορά ςτα ςτοιχεία των εςόδων που εξαρτϊνται από τθν εξζλιξθ των μακροοικονομικϊν προβλζψεων για τθν ελλθνικι οικονομία. Σθμειϊνεται ότι ςτο προςφάτωσ υποβλθκζν (Απρίλιοσ 2019), ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Εκνικό Πρόγραμμα Μεταρρυκμίςεων 2019 αποτυπϊνονται τα βαςικά μακροοικονομικά μεγζκθ και προβλζψεισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ για τθν περίοδο 2015-2022 (Κεφ. 2.1 – Πίνακασ 1). γ. Σισ επικαιροποιημζνεσ εκτιμήςεισ για τισ αποδόςεισ των παρεμβάςεων ςτο ςκζλοσ των εςόδων που ήδη ζχουν νομοθετηθεί ή εφαρμοςτεί και θα επηρεάςουν τα αντίςτοιχα μεγζθη. Οι δθμοςιονομικζσ παρεμβάςεισ είναι αυτζσ που ζχουν κεςπιςκεί ι εφαρμοςτεί μζχρι ςιμερα και περιλαμβάνονται ςε όλουσ τουσ νόμουσ που ζχουν ψθφιςκεί από τθ Βουλι, κακϊσ και όποιεσ άλλεσ τυχόν πρωτοβουλίεσ αναλθφκοφν μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ των προτάςεων των υπθρεςιϊν για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ εςόδων οικονομικοφ ζτουσ 2020. Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται απόκλιςθ τθσ απόδοςθσ ςυγκεκριμζνθσ παρζμβαςθσ από τθν αρχικϊσ εκτιμθκείςα, παρακαλοφνται οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ να παρζχουν πλθροφορίεσ για τα αίτια τθσ απόκλιςθσ (π.χ. κακυςτζρθςθ ςτθν ζκδοςθ κανονιςτικϊν πράξεων απαραίτθτων για τθν εφαρμογι του μζτρου, μεταβολι τθσ βάςθσ υπολογιςμοφ κ.λπ.). Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ΢ Ε΢ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΕ΢ Σθμειϊνεται ότι, οι εκτιμιςεισ των εςόδων του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ κα γίνουν ςφμφωνα με τα ακόλουκα: ΑΔΑ: ΩΦΤ8Η-ΦΨ4 Φορολογικά ζςοδα Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πραγματοποιιςουν εκτιμιςεισ για τισ διάφορεσ κατθγορίεσ των φορολογικϊν εςόδων. κα Μη φορολογικά ζςοδα       Οι υπθρεςίεσ των αρμόδιων υπουργείων κα πραγματοποιιςουν εκτιμιςεισ των μθ φορολογικϊν εςόδων, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Προχπολογιςμοφ Εςόδων (Β’) τθσ Διεφκυνςθσ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (Γ.Λ.Κ.). Οι προτάςεισ για τα ζςοδα από μερίςματα κερδϊν ι προςόδων υπζρ του Δθμοςίου, επιχειριςεων και οργανιςμϊν, κα υποβλθκοφν από τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ των υπουργείων που τα εποπτεφουν, κακϊσ επίςθσ και από τθ Μονάδα Αποκρατικοποιιςεων, Διαχείριςθσ Κινθτϊν Αξιϊν & Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ (Μ.Α.Δ.Κ.Α.Ε.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικϊν και τθν Ελλθνικι Εταιρεία Συμμετοχϊν και Περιουςίασ Α.Ε. Οι προτάςεισ για τα ζςοδα από προμικειεσ εγγυιςεων που παρζχει το Δθμόςιο για τθν παροχι δανείων ςε διάφορουσ φορείσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, κακϊσ και τα ζςοδα από τθν ζκδοςθ και κυκλοφορία μεταλλικϊν κερμάτων κα υποβλθκοφν από τθ Διεφκυνςθ Κρατικϊν Εγγυιςεων και Κίνθςθσ Κεφαλαίων του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ. Οι προτάςεισ για τα ζςοδα από τισ αποδόςεισ από τθ διακράτθςθ ομολόγων του Ε.Δ. ςτα χαρτοφυλάκια των κεντρικϊν Τραπεηϊν του Ευρωςυςτιματοσ (ANFAs & SMPs), κακϊσ και για τα εν γζνει πιςτωτικά ζςοδα κα υποβλθκοφν από τον Οργανιςμό Διαχείριςθσ Δθμοςίου Χρζουσ (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Η Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Διεκνϊν Σχζςεων (Τμιμα Β’) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Οικονομικισ Πολιτικισ του Υπουργείου Οικονομικϊν, κα αποςτείλει προτάςεισ αναφορικά με τισ χρθματοροζσ Ελλάδασ - Ε.Ε. Οι προτάςεισ για τα ζςοδα αποκρατικοποιιςεων κα υποβλθκοφν από το Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Περιουςίασ του Δθμοςίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) Α.Ε. Πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.) Οι προτάςεισ για τα πάςθσ φφςεωσ ζςοδα του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.) κα υποβλθκοφν από τθ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Επενδφςεων του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. Γ. ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΟΔΗΓΙΕ΢ Οι αρμόδιοι φορείσ και υπθρεςίεσ κα πρζπει να υποβάλουν τισ προτάςεισ τουσ με τθν εξισ διαδικαςία: ΢υμπλήρωςη και αποςτολή των εντφπων Π1 και Π2 (επιςυνάπτονται ςτο Παράρτημα).  Ζντυπο Π1 Στο ζντυπο αυτό, κα πρζπει να περιζχονται τα εξισ δεδομζνα: ΑΔΑ: ΩΦΤ8Η-ΦΨ4 α) Στοιχεία φορζα: Θα αναγραφεί ο τίτλοσ του φορζα που υποβάλλει τθν πρόταςθ και κα ςυμπλθρωκοφν απαραιτιτωσ τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των αρμοδίων υπαλλιλων. β) Λογαριαςμόσ (6οσ βακμόσ): Θα αναγραφεί ο εκτοβάκμιοσ (10 ψθφία) λογαριαςμόσ, μζςω του οποίου ειςάγονται από 1.1.2019 τα ζςοδα ςτον Κρατικό Προχπολογιςμό. γ) Περιγραφι εςόδου: Θα αναγραφεί θ ονομαςία του εκτοβάκμιου λογαριαςμοφ όπωσ περιλαμβάνεται ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ τθσ νζασ οικονομικισ ταξινόμθςθσ. δ) Θεςμικό πλαίςιο: Θα αναγραφεί το κεςμικό πλαίςιο (νόμοι, διατάγματα, υπουργικζσ αποφάςεισ, ςυμβάςεισ, εγκφκλιοι κ.λπ.) που ιςχφει για κάκε λογαριαςμό εςόδου. ε) Σφντομθ περιγραφι του εςόδου: Θα αναγραφεί το αντικείμενο του εςόδου, οι ςχετικοί ςυντελεςτζσ φορολόγθςθσ, ο τρόποσ και ο χρόνοσ βεβαίωςθσ και είςπραξθσ (προβλεπόμενεσ δόςεισ και χρόνοσ καταβολισ), κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό διακζςιμο ςτοιχείο. ςτ) Πρόβλεψθ εςόδων: Ο προςδιοριςμόσ του φψουσ των προβλεπομζνων εςόδων ςε κάθε λογαριαςμό θα αναφζρεται ςτισ προςδοκϊμενεσ ειςπράξεισ και όχι ςτισ βεβαιϊςεισ των εςόδων. Το ςτοιχείο τθσ βεβαίωςθσ, ςε ςυνδυαςμό με το ποςοςτό ειςπραξιμότθτασ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βάςθ υπολογιςμοφ των ειςπράξεων. Στισ προτάςεισ των εςόδων του προχπολογιςμοφ κα πρζπει οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ να αναφζρουν και τισ εκτιμιςεισ τουσ ωσ προσ το φψοσ των επιςτροφϊν ανά λογαριαςμό, με ςχετικι τεκμθρίωςθ. η) Εκτιμιςεισ εςόδων οικονομικοφ ζτουσ 2019: Θα περιλθφκοφν οι εκτιμιςεισ των φορζων ωσ προσ τθ διαμόρφωςθ του φψουσ του εςόδου για το ζτοσ 2019 (ειςπράξεισ, επιςτροφζσ και κακαρά ζςοδα), οι οποίεσ κα λαμβάνουν υπόψθ και τθν απόδοςθ τυχόν παρεμβάςεων εςόδων που ζχουν νομοκετθκεί και ιςχφουν μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ των προτάςεων των φορζων και ςυνδζονται με τον εκάςτοτε λογαριαςμό εςόδου. θ) Προβλζψεισ εςόδων οικονομικοφ ζτουσ 2020: Θα αναγραφοφν οι προβλζψεισ του εςόδου για το επόμενο οικονομικό ζτοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ όλα εκείνα τα ςτοιχεία (μακροοικονομικζσ προβλζψεισ, εκτιμϊμενθ απόδοςθ παρεμβάςεων που ςυνδζονται με το λογαριαςμό εςόδου κλπ) που είναι αναγκαία για τον ακριβι προςδιοριςμό του φψουσ του. Ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ που ο ακριβισ προςδιοριςμόσ των παραμζτρων που επθρεάηουν τα ζςοδα δεν είναι εφικτόσ, παρακαλοφνται οι κακ’ φλθν αρμόδιοι φορείσ να καταβάλουν κάκε προςπάκεια για τθν καλφτερθ δυνατι προςζγγιςθ των εςόδων οικονομικοφ ζτουσ 2020 και να ςυμπλθρϊςουν ανάλογα το ζντυπο Π1. κ) Προβλζψεισ εςόδων οικονομικοφ ζτουσ 2021: Θα αναγραφοφν οι προβλζψεισ του εςόδου για το οικονομικό αυτό ζτοσ. ι) Προβλζψεισ εςόδων οικονομικοφ ζτουσ 2022: Θα αναγραφοφν οι προβλζψεισ του εςόδου για το οικονομικό αυτό ζτοσ. ια) Προβλζψεισ εςόδων οικονομικοφ ζτουσ 2023: Θα αναγραφοφν οι προβλζψεισ του εςόδου για το οικονομικό αυτό ζτοσ. Οι παραπάνω προτάςεισ θα πρζπει να είναι πλήρωσ αιτιολογημζνεσ και ρεαλιςτικζσ και να περιλαμβάνουν με κάθε λεπτομζρεια τον τρόπο υπολογιςμοφ του προβλεπόμενου εςόδου. Ειδικότερα, κα πρζπει να αναφζρονται:  οι ςυγκεκριμζνεσ παραδοχζσ που ζγιναν για τον προςδιοριςμό των ειςπράξεων από κάκε κατθγορία εςόδου  οι τυχόν μεταβολζσ του ςχετικοφ κεςμικοφ πλαιςίου ι άλλεσ ειδικζσ ςυνκικεσ που επθρεάηουν τθν απόδοςθ του εςόδου  οι ςθμαντικζσ αυξιςεισ ι μειϊςεισ. ΑΔΑ: ΩΦΤ8Η-ΦΨ4  Ζντυπο Π2 Στον Κρατικό Προχπολογιςμό 2020, κα περιλαμβάνεται και πίνακασ με ενδεικτικι μθνιαία κατανομι των εςόδων ανά κατθγορία εςόδου. Για το λόγο αυτό, οι προβλζψεισ των φορζων για το 2020 είναι αναγκαίο να υποβλθκοφν και με ανάλυςθ ςε μθνιαία βάςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ, τθν εποχικότθτα ι γεγονότα που επθρεάηουν τθ μθνιαία κατανομι ζκαςτου εςόδου. Τονίηεται θ αναγκαιότθτα τθσ τεκμθριωμζνθσ μθνιαίασ κατανομισ, θ οποία αποτελεί βαςικό ςτοιχείο για τθ διαμόρφωςθ των μθνιαίων ςτόχων του προχπολογιςμοφ, κακϊσ και για τθ λιψθ αποφάςεων, αναφορικά με τισ δανειακζσ ανάγκεσ κ.λπ. Στο ζντυπο Π2 κα πρζπει να κατανεμθκοφν οι προβλζψεισ εςόδων προ μείωςθσ επιςτροφϊν, μόνο για το οικονομικό ζτοσ 2020, κατά μινα και ανά εκτοβάκμιο λογαριαςμό, ϊςτε όπωσ προαναφζρκθκε, να είναι δυνατι θ δθμοςίευςθ με τον προχπολογιςμό του 2020 των προβλεπόμενων μθνιαίων εςόδων ανά κατθγορία. Σο εν λόγω ζντυπο θα πρζπει να ςυμπληρωθεί μόνο για λογαριαςμοφσ με ετήςια ζςοδα άνω των 5 εκατ. ευρϊ. Παρακαλοφνται οι αρμόδιοι φορείσ να αποςτείλουν τα ζντυπα Π1 και Π2 αποκλειςτικά ςε θλεκτρονικι μορφι, ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: revenues-dbgg@glk.gr και εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ. Η παροφςα εγκφκλιοσ είναι διακζςιμθ ςτο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικϊν (www.minfin.gr → Νομικό Πλαίςιο → Εγκφκλιοι). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ΢ ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ ΧΟΤΛΙΑΡΑΚΗ΢ ΢υνημμζνα: Παράρτθμα (Ζντυπα Π1 και Π2) ΑΔΑ: ΩΦΤ8Η-ΦΨ4 ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢ 1) Όλα τα Τπουργεία α) Γραφεία Υπουργϊν β) Γραφεία Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν γ) Γραφεία Γενικϊν Γραμματζων δ) Γραφεία Προϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν / Οικονομικϊν – Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 2) Τπουργείο Οικονομικϊν α) Γενικι Γραμματεία Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ Διεφκυνςθ Κρατικϊν Εγγυιςεων και Κίνθςθσ Κεφαλαίων Πανεπιςτθμίου 25, Ακινα, 105 64 β) Γενικι Γραμματεία Οικονομικισ Πολιτικισ 1. Διεφκυνςθ Φορολογικισ Πολιτικισ Νίκθσ 5-7, Τ.Κ. 105 63 Ακινα 2. Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Διεκνϊν Σχζςεων Νίκθσ 5, Τ.Κ. 105 63 Ακινα 3. Μονάδα Αποκρατικοποιιςεων, Διαχείριςθσ Κινθτϊν Αξιϊν και Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ, Καρ. Σερβίασ 8, Τ.Κ. 101 84 Ακινα 3) Τπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξησ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Επενδφςεων & ΕΣΠΑ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Επενδφςεων Νίκθσ 5-7, Τ.Κ. 101 80 Ακινα 4) Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν Υπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ (ΥΠΑ) Β. Γεωργίου 1, Τ.Θ. 70360, Τ.Κ. 166 10 Γλυφάδα 5) Ανεξάρτητη Αρχή Δημοςίων Εςόδων α) Γραφείο κ. Διοικθτι β) Γραφείο κ. Γενικοφ Διευκυντι Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ γ) Γραφείο κ. Γενικοφ Διευκυντι Φορολογικισ Διοίκθςθσ δ) Γραφείο κασ Γενικισ Διευκφντριασ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ ε) Γραφείο κ. Γενικοφ Διευκυντι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ΑΔΑ: ΩΦΤ8Η-ΦΨ4 6) Εθνικό ΢υμβοφλιο Ραδιοτηλεόραςησ (Ε.΢.Ρ) Αμερικισ 5, Τ.Κ. 105 64 Ακινα 7) Επιτροπή Εποπτείασ και Ελζγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) Πλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνϊν 17, Τ.Κ. 104 38 Ακινα 8) Εθνική Επιτροπή Σηλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων (Ε.Ε.Σ.Σ.) Λεωφ. Κθφιςίασ 60, Τ.Κ. 151 25 Μαροφςι 9) Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοςίων ΢υμβάςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.΢Τ.) Κεφαλλθνίασ 45 & Κομνά Τράκα, Τ.Κ. 112 57 Ακινα 10) Οργανιςμόσ Διαχείριςησ Δημοςίου Χρζουσ (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) Ομιρου 8, Τ.Κ. 105 64 Ακινα 11) Εθνικόσ Οργανιςμόσ Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) Διεφκυνςθ Οικονομικοφ Λεωφ. Μεςογείων 284, Τ.Κ. 155 62 Χολαργόσ 12) Ελληνικό Δημοςιονομικό ΢υμβοφλιο Αμερικισ 11, Τ.Κ. 106 72 Ακινα 13) Σαμείο Αξιοποίηςησ Ιδιωτικήσ Περιουςίασ του Δημοςίου (Σ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) Κολοκοτρϊνθ 1 & Σταδίου, Τ.Κ. 105 62 Ακινα 14) Ελληνική Εταιρεία ΢υμμετοχϊν και Περιουςίασ Α.Ε. Βουλισ 7, Τ.Κ. 105 62 Ακινα Εςωτερική διανομή: Γενική Διεφθυνςη Δημοςιονομικήσ Πολιτικήσ & Προχπολογιςμοφ - Γραφείο Γενικισ Διευκφντριασ κασ Ι. Αρμάγου - Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ / Όλα τα τμιματα - Διεφκυνςθ Ειςοδθματικισ Πολιτικισ - Διεφκυνςθ Αξιολόγθςθσ Δράςεων Γενικισ Κυβζρνθςθσ - Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Στοιχείων Γενική Διεφθυνςη Θηςαυροφυλακίου και Δημοςιονομικϊν Κανόνων - Γραφείο Γενικισ Διευκφντριασ κασ Στ. Μθλιάκου - Διεφκυνςθ Λογιςτικισ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ΑΔΑ: ΩΦΤ8Η-ΦΨ4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ζντυπο Π1 – Ζντυπο προτάςεων εςόδων Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020  Ζντυπο Π2 - Ζντυπο προτάςεων μθνιαίων εςόδων Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020 ΑΔΑ: ΩΦΤ8Η-ΦΨ4 Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑ΢ΕΩΝ Ε΢ΟΔΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ΢ 2020 ΥΟΡΕΑ΢ (Τπουργείο, Ν.Π., Α.Δ.Α. κτλ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/Ν΢Η ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΣΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : e-mail : Λογαριασμός (6ος βαθμός) Περιγραφή εσόδου: ΢ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ Ε΢ΟΔΟΤ (2) ΘΕ΢ΜΙΚΟ ΠΛΑΙ΢ΙΟ (1) (1) (2) Αντικείμενο του εσόδου, συντελεστής, τρόπος και χρόνος βεβαίωσης, είσπραξης, δόσεις, χρόνος καταβολής τους κ.λπ. Αναγράφονται οι νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, σημαντικές εγκύκλιοι, συμβάσεις κ.λπ. που διέπουν το έσοδο. Περιγράφεται το έσοδο με την απαραίτητη αναγραφή όλων των ζητούμενων στοιχείων. ΑΔΑ: ΩΦΤ8Η-ΦΨ4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ΢ 2019 Εκτιμήσεις Για το τρέχον οικονομικό έτος 2019 εκτιμώνται: 1) Εισπράξεις (προ μείωσης επιστροφών) 2) Επιστροφές 3) Εισπράξεις (μετά μείωσης επιστροφών)/1-2 : : : Με βάση τους εξής υπολογισμούς: Παρατηρήσεις – προτάσεις: Επικαιροποίηση Εκτιμήσεων Νέων Μέτρων που αφορούν στο 2019: ευρώ ευρώ ευρώ ΑΔΑ: ΩΦΤ8Η-ΦΨ4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ΢ 2020 Προβλέψεις Για το οικονομικό έτος 2020 προβλέπονται: 1) Εισπράξεις (προ μείωσης επιστροφών) 2) Επιστροφές 3) Εισπράξεις (μετά μείωσης επιστροφών)/ (1-2) : : : Με βάση τους εξής υπολογισμούς: Παρατηρήσεις – προτάσεις: Επικαιροποίηση Προβλέψεων Νέων Μέτρων που αφορούν το 2020: ευρώ ευρώ ευρώ ΑΔΑ: ΩΦΤ8Η-ΦΨ4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ΢ 2021 Προβλέψεις Για το οικονομικό έτος 2021 προβλέπονται: 1) Εισπράξεις (προ μείωσης επιστροφών) 2 ) Επιστροφές 3) Εισπράξεις (μετά μείωσης επιστροφών)/ (1-2) Με βάση τους εξής υπολογισμούς: Παρατηρήσεις – προτάσεις: : : : ευρώ ευρώ ευρώ ΑΔΑ: ΩΦΤ8Η-ΦΨ4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ΢ 2022 Προβλέψεις Για το οικονομικό έτος 2022 προβλέπονται: 1) Εισπράξεις (προ μείωσης επιστροφών) 2 ) Επιστροφές 3) Εισπράξεις (μετά μείωσης επιστροφών)/ (1-2) Με βάση τους εξής υπολογισμούς: Παρατηρήσεις – προτάσεις: : : : ευρώ ευρώ ευρώ ΑΔΑ: ΩΦΤ8Η-ΦΨ4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ΢ 2023 Προβλέψεις Για το οικονομικό έτος 2023 προβλέπονται: 1) Εισπράξεις (προ μείωσης επιστροφών) 2 ) Επιστροφές 3) Εισπράξεις (μετά μείωσης επιστροφών)/ (1-2) : : : ευρώ ευρώ ευρώ Με βάση τους εξής υπολογισμούς: Παρατηρήσεις – προτάσεις: Αθήνα,………………. 2019 Ο προϊστάμενος …………………………….. ΑΔΑ: ΩΦΤ8Η-ΦΨ4 Π2 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑ΢ΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Ε΢ΟΔΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ΢ 2020 ΥΟΡΕΑ΢ (Τπουργείο, Α.Δ.Α. κτλ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/Ν΢Η ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΣΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : e-mail : Ν.Π., Λογαριασμός (6ος βαθμός): Περιγραφή εσόδου: Ετήσιο ποσό πρόβλεψης για το έτος 2020: ……………. (βλ. έντυπο Π1: 1) Εισπράξεις (προ μείωσης επιστροφών) Το ποσό αυτό κατανέμεται σε μηναία βάση ως εξής (σε εκατ. ευρώ): Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος ΢ΤΝΟΛΟ Με τις εξής παραδοχές: Αθήνα, ………………. 2019 Ο προϊστάμενος ……………………………..

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις