ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 13/2019

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑνασκόπιση δημοσιονομικών εξελίξεων από 1-15/7/2019
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 | docman.gr Τεύχος 13 1-15.7.2019 Ανασκόπιση Δημοσιονομικών εξελίξεων Νέο νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ.81/2019- ΦΕΚ: 119/Α/2019 -Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία Δημόσιο Λογιστικό-Κατάρτιση και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους προϋπολογισμού-Λογαριασμοί - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων. 2/55677/ΔΠΓΚ/2019."ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Π.Δ.78/2019- ΦΕΚ: 117/Α/2019 -Οργανισμός του Νομικού Προσώπου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων» ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020".(ΑΔΑ:Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ) 2/54870/ΔΠΓΚ/2019 Κατάρτιση Π.Δ.73/2019- ΦΕΚ: 114/Α/2019 -Οργανισμός της Ελληνικής προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 . (ΑΔΑ:ΩΦΤ8Η-ΦΨ4) 71956/2019. Εγκύκλιος Οδηγιών για Π.Δ.71/2019- ΦΕΚ: 112/Α/2019 -Μητρώα συντελεστών συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του eΠΔΕ.(ΑΔΑ:Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ) παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών 2/53983/0026/2019- ΦΕΚ: 2726/Β/2019 και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε). Ηλεκτρονική δαπανών. διακίνηση δικαιολογητικών οικ.2/54366/ΔΛΓΚ/2019- ΦΕΚ: 2680/Β/2019 λειτουργίας τραπεζικών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει. Π.Δ.70/2019- ΦΕΚ: 110/Α/2019 -Οργανισμός του Οργανισμού -Καθορισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) λογαριασμών Π.Δ. 62/2019- ΦΕΚ: 101/Α/2019 -Αναδιάρθρωση υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ρύθμιση λοιπών θεμάτων. ΠΝΠ/111/2019- ΦΕΚ: 111/Β/2019 -Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων. σελ. 1 WWW.DOCMAN.GR 2 Μισθοδοσία απεσπασμένων οικ.2/55695/ΔΕΠ/2019.Παροχή οδηγιών μετακινούμενων υπαλλήλων διενεργείται από την για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται, εκτός εάν 124 του Ν. 4611/2019.(ΑΔΑ:ΨΗ5ΡΗ-04Η) διαφορετικά ορίζεται Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 αποδοχών, του ν.4354/15 «1. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετακινούνται από το φορέα τους σε άλλο φορέα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους. 2. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων ή σε ειδικές διατάξεις.» Κατόπιν όλων των ανωτέρω, το σύνολο των συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων αποδοχών αποζημιώσεις κλπ), των (υπερωρίες αποσπασμένων υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης στη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων του Δημοσίου Τομέα του Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλεται από τον φορέα υποδοχής. ΑΑΔΕ/ΟΔΗΓΟΣ Φ.Ε.ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Κρατήσεις δημόσιων συμβάσεων Δημόσιες συμβάσεις 3290/2019.Τροποποίηση άρθρου 53 νόμου 4412/2016. Επιβολή νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.(ΑΔΑ: Ψ7ΜΧΟΞΤΒ-3ΚΒ) Με τις διατάξεις του ν. 4612/2019 (Α 77) , τροποποιήθηκε η περ. θ της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016: Άρθρο 53 Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης [...θ) ….Αν γίνεται ρητή μνεία στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προστίθεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η με αρ. πρωτ. 8371/ 27.7.2016 συμφωνία μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν μελλοντικές συμφωνίες, και ποσοστό δυόμισι τοις χιλίοις (2,5‰) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου.]..Η εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, ήτοι η συλλογή και η απόδοση της κράτησης, εξαρτάται από την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίσει τις σχετικές αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής και απόδοσής της. ΕΑΑΔΗΣΥ/3774/2019.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής, σε επεξεργάσιμη ΕΚΔΟΘΗΚΕ η αριθμ. διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. ΔΝΣβ/51667/ ΦΝ 466/2019ΦΕΚ: 2780/Β/2019 -Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5‰. σελ. 2 των μορφή, επικαιροποιημένων υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών” 3005/2019.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείων αναθεωρημένων διακηρύξεων έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης- κατασκευής.(ΑΔΑ: 60ΦΞΟΞΤΒ-ΒΕ4) ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/2019- ΦΕΚ: 2837/Β/2019 -Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία. Π.Δ.71/2019- ΦΕΚ: 112/Α/2019 -Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε). Ν.4472/2017- ΦΕΚ: 74/Α/2017 -Αρθρο 118 Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)παρ.25 25. Mε την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 καταργούνται τα άρθρα 80 έως110 του ν. 3669/2008 που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 31 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 και τα άρθρα 39 και 40 του ν. 3316/2005, που 4412/2016. Αρθρο 119 παρ.3α. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 του άρθρου 118 του παρόντος, τα άρθρα 105 «Εγγραφή στα Νομαρχιακά Μητρώα – Υποχρεώσεις Υπηρεσιών» και 106 «Συμμετοχή στις δημοπρασίες – Όρια προϋπολογισμού» του ν. 3669/2008 και τα άρθρα 16 έως 21 του π.δ. 437/1981 (Α’ 120) καταργούνται. WWW.DOCMAN.GR 3 Εκλογική αποζημίωση 49545/2019- ΦΕΚ: 2641/Β/2019 :Καθορισμός ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. Μισθολογικά θέματα-Κρατήσεις Δ.ΕΙΣΦ.Μ./319/821000/2019. Μεταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΑΔΑ:ΨΤΝΓ465ΧΠΙ-ΛΜΒ Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. 115580/2019/ 28-5-2019 έγγραφο του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΕΤΕΑΕΠ) της Γενικής Δ/νσης Επικουρικής Ασφάλισης-Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Ασφάλισης και Παροχών, με το οποίο υπενθυμίζεται ότι τα ποσοστά του κλάδου επικουρικής ασφάλισης μεταβάλλονται ως εξής: από 1/6/2019 έως 31/05/2022 σε 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη, σύνολο 6,50% και ¾ από 1/6/2022 σε 3,00% για τον ασφαλισμένο και 3,00% για τον εργοδότη, σύνολο 6,00%. Δ3(α)/49730/2019- ΦΕΚ: 2867/Β/2019 -Διάθεση κινήτρου απόδοσης στο προσωπικό Ε.Ο.Φ. στα πλαίσια της εφαρμογής του άρθρου 52 του ν.4486/2017 (ΦΕΚ Α΄115). 1000.0/51304/2019- ΦΕΚ: 2899/Β/2019 -Καθορισμός αποδοχών εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) που υπηρετεί στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ ΘΑΛ/ΛΩΝ) και αναγνώριση θαλάσσιας υπηρεσίας εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Φ.844/5/43857/Σ.11329/2019- ΦΕΚ: 2877/Β/2019 -Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών των ειδικών συνεργατών της Διεύθυνσης Ενημέρωσης του ΥΠΕΘΑ που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. 49544/2019- ΦΕΚ: 2640/Β/2019:Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την έκτακτη απασχόληση τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. 49541/2019ΦΕΚ: 2640/Β/2019:Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την έκτακτη απασχόληση τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. 49540/2019- ΦΕΚ: 2641/Β/2019 :Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. 49215/2019- ΦΕΚ: 2635/Β/2019 :Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, για την έκτακτη απασχόλησή τους στις βουλευτικές εκλογές τις 7ης Ιουλίου 2019. 49214/2019- ΦΕΚ: 2635/Β/2019 Καθορισμός ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστικούς υπαλλήλους για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. Βλέπε περισσότερα στον σύνδεσμο: ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εκλογικής αποζημίωσης σελ. 3 WWW.DOCMAN.GR 4 Ασφαλιστικά-ΣΕΠΕ Δ.ΑΣΦ.235/837851/2019.«Υπαγωγή των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ με δραστηριοποίηση σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 30 Α’)».(ΑΔΑ:ΨΣ7Ω465ΧΠΙ-61Ξ) Δικαιολογητικά δαπανών ΔΙΕΙΣΦΜΜ/648/827169/2019.Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, έτους 2018.(ΑΔΑ:ΩΖ79465ΧΠΙ-Β63) 2/53983/0026/2019- ΦΕΚ: 2726/Β/2019 - 29164/755/2019- ΦΕΚ: 2686/Β/2019 -Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). δαπανών. οικ.29147/Δ1.10258/2019- ΦΕΚ: 2639/Β/2019 -Επανακαθορισμός όρων απόφασης ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας διακίνηση (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). (…)Aρθρο 1-Πεδίο εφαρμογής. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στη δικαιολογητικών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, οι οποίες εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ), συμπεριλαμβανομένων όσων εξοφλούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), όσων τακτοποιούνται συμψηφιστικά και όσων έχουν προπληρωθεί - προκαταβληθεί και για τις οποίες απαιτείται απόδοση λογαριασμού. (..) Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος 1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται από 01.01.2020 τα Υπουργεία (i) Πολιτισμού και Αθλητισμού, (ii) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και (iii) Οικονομικών και μόνο για τις δαπάνες των δευτερευόντων διατακτών τους, για τις οποίες δαπάνες αρμοδιότητες των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 ασκούνται κατά τη δημοσίευση της παρούσας από την ΔΥΕΕ της τέως Νομαρχίας Αθηνών κατ' εφαρμογή των ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/3969/256/14-12-2016 (Β΄ 151), 4239/Δ9.1474/31-01- 2017 (Β΄443) και 2/99990/0004/ 30-12-2016 (Β΄4480) κοινή υπουργική απόφαση αντίστοιχα. 2. Από 01.01.2021 στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και για το σύνολο των δαπανών τους. ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 30294/Δ1.10558/2019:Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 29147/Δ1.10258/27-6-2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2639 ΑΔΑ:ΨΝΜΡ465Θ1Ω-Ν6Φ Φορολογικά Ε.2136/2019.Οι Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις ως Πρωτοβάθμιας αποκεντρωμένες και δημόσιες Δευτεροβάθμιας υπηρεσίες, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ΑΔΑ: 6ΔΙ246ΜΠ3Ζ-ΣΓ2 Ε.2134/2019.ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΟΛ. 1073/2015 ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.(ΑΔΑ:Ω6ΧΟ46ΜΠ3Ζ-ΜΥ4) Ε.2131/2019.Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4577/2018 (ΦΕΚ-199 Α), αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 περί επιβολής του τέλους επιτηδεύματος ΑΔΑ: ΩΖΖΥ46ΜΠ3Ζ-ΚΣΛ E.2130/2019.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2018 ΤΟΥ ΕΝΓΔΕ ΤΟΥ ΝΣΚ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ.(ΑΔΑ:6ΟΡΓ46ΜΠ3Ζ-Ν5Υ) Ε.2129/2019.Διευκρινίσεις για τη δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από τον δικαστικό εκκαθαριστή κληρονομίας.(ΑΔΑ:Ψ7ΑΛ46ΜΠ3Ζ-ΦΨΓ) Ε.2128/2019.Παραγραφή απαιτήσεων από μερίσματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 ΑΔΑ: Ω86Ξ46ΜΠ3ΖΨΧΓ Α.1272/2019- ΦΕΚ: 2936/Β/2019 -Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου - Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1163/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 1711). σελ. 4 WWW.DOCMAN.GR

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις