EAAΔΗΣΥ/3965/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕκδοση απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών - Καθορισμός λεπτομερειών συλλογής και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ ΑΔΑ: ΨΒΛΞΟΞΤΒ-Ο44 
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. – Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνo: eMail: Τηλ. Κέντρο: Fax: Ιστότοπος: Κεφαλληνίας 45 & Κομνά Τράκα 112 57 Αθήνα Ε. Μουτσοπούλου 213 2124 740 e.moutsopoulou@eaadhsy.gr 213 2124 700 213 2124 777 www.eaadhsy.gr ή www.hsppa.gr Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.07.23 13:38:11 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΒΛΞΟΞΤΒ-Ο44 Αρ. πρωτ.: 3965 Αθήνα, 23/07/2019 Προς: Πίνακα Αποδεκτών Θέμα: “Έκδοση Απόφασης Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών - Καθορισμός λεπτομερειών συλλογής και απόδοσης της κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ. ” Σχετ: Το με αριθμ. πρωτ. 3290/14-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ7ΜΧΟΞΤΒ-3ΚΒ) έγγραφο της Αρχής Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού εγγράφου της Αρχής, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄2780) με θέμα: «Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5‰», κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης θ’ της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου δέκατου τέταρτου του ν. 4612/2019 (Α 77). Με την ως άνω Υ.Α. συστήνεται έντοκος Τραπεζικός Λογαριασμός από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου και ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής και απόδοσής του. Κατόπιν αυτού, επισημαίνεται ότι στα αναθεωρημένα τεύχη διακηρύξεων έργων, τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής [πρβλ. το με αριθμ. πρωτ. 3005/3-6-2019 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ: 60ΦΞΟΤΒ-ΒΕ4)], η νέα ως άνω κράτηση θα πρέπει να συμπεριληφθεί ρητά στο άρθρο 8.1 των τευχών και να γίνεται σχετική παραπομπή στην ως άνω Υ.Α. Παραμένουμε στη διάθεσή σας οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. Ο Πρόεδρος Γεώργιος Καταπόδης Εσωτερική Διανομή: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Νομικού Συμβούλου Δ/νση Μελετών & Γνωμοδοτήσεων Δ/νση Συντονισμού Δ/νση Ελέγχου Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης 1/2 ΑΔΑ: ΨΒΛΞΟΞΤΒ-Ο44 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1) Προεδρία της Δημοκρατίας 2) Βουλή των Ελλήνων 3) Όλα τα Υπουργεία / Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων)  Υπουργείο Οικονομικών  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Υπουργείο Εξωτερικών  Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης])  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  Υπουργείο Υγείας  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων),  Υπουργείο Δικαιοσύνης  Υπουργείο Εσωτερικών (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών)  Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Υπουργείο Τουρισμού 4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) 5) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 6) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 7) Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, Τμήματα Προμηθειών) 8) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού) - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 9) Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων) 10) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων 2/2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις