Ε.2145/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΦορολογική μεταχείριση των εταιρειών "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ" ("πρώην ΕΤΕΑΝ ΑΕ") και της εταιρείας "Ελληνική Αναπτυξιαξή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ" ("πρώην ΤΑΝΕΟ ΑΕ"), μετα΄την ψήφιση του ν. 4608/19 (Α 66)(ΑΔΑ: Ω8ΨΟ46ΜΠ3Ζ-528) 
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.07.25 08:45:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω8ΨΟ46ΜΠ3Ζ-528 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Ιοςλίος 2019 Απιθ. Ππυη.: Ε.2145 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλζφωνο E-Mail Url : : : : : Καρ. Σερβίας 10 10184 Αθήνα 210 3375456 ΠΡΟ΢ : Ωο Π.Γ. d12.b@yo.syzefxis.gov.gr www.aade.gr ΘΕΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν εηαιπειών «Ελληνική Αναπηςξιακή Σπάπεζα Α.Ε» («ππώην Ε.Σ.Ε.ΑΝ. ΑΕ») και ηηρ εηαιπείαρ «Ελληνική Αναπηςξιακή Σπάπεζα Επενδύζευν Α.Ε» («ππώην ΣΑΝΕΟ Α.Ε»), μεηά ηην τήθιζη ηος ν.4608/2019 (Α΄ 66). Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη ζε δεηήκαηα δηθήο καο αξκνδηόηεηαο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 1. ΢ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013, νη θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο απαιιάζζνληαη από ην θόξν εηζνδήκαηνο κε εμαίξεζε ην εηζόδεκα πνπ απνθηνύλ από θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ ζηνπο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, εθηόο από απηέο ζηηο νπνίεο ην θξάηνο ή λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ζπκκεηέρεη κε πνζνζηό εθαηό ηνηο εθαηό (100%), νπόηε ζηελ πεξίπησζε απηή νη ελ ιόγσ εηαηξείεο θνξνινγνύληαη κόλν γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηά ηνπο από θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ θαη απαιιάζζνληαη από ην θόξν εηζνδήκαηνο γηα ηα ινηπά εηζνδήκαηα πνπ ηπρόλ απνθηνύλ. 2. Με ηελ ΠΟΛ. 1044/2015 εγθύθιηό καο δηεπθξηλίζηεθε όηη σο θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνπνηνύκελσλ δηαηάμεσλ, λννύληαη 1 ΑΔΑ: Ω8ΨΟ46ΜΠ3Ζ-528 απηνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ ηεξείηαη από ηελ Διιεληθή ΢ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ΢ΣΑΣ) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ λ. 2362/1995 ή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014, θαηά πεξίπησζε. Οη ελ ιόγσ θνξείο απαιιάζζνληαη από ην θόξν εηζνδήκαηνο, κε εμαίξεζε ηα εηζνδήκαηά ηνπο από θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ, ήηνη ηα εηζνδήκαηα από κεξίζκαηα, ηόθνπο, δηθαηώκαηα, αθίλεηε πεξηνπζία, ππεξαμία από κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ηίηισλ ησλ άξζξσλ 36, 37, 38, 39, 41 θαη 42 ηνπ λ. 4172/2013, αληίζηνηρα, ηα νπνία θνξνινγνύληαη κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Σα αλαθεξόκελα πην πάλσ ηζρύνπλ θαη γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη άκεζα ή έκκεζα ην θξάηνο ή λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε πνζνζηό εθαηό ηνηο εθαηό (100%). Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκκεηνρήο κε πνζνζηό εθαηό ηνηο εθαηό (100%) ηνπ θξάηνπο ή λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ζε θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ, νη εηαηξείεο απηέο πξέπεη λα έρνπλ δηαζέζηκα γηα επίδεημε ζε ελδερόκελν έιεγρν από ηελ αξκόδηα θνξνινγηθή αξρή ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά κε ηα νπνία απνδεηθλύεηαη ε πην πάλσ ζπκκεηνρή, όπσο ηδξπηηθόο λόκνο, ζπζηαηηθό έγγξαθν/πξάμε, θαηαζηαηηθό λόκηκα δεκνζηεπκέλν κε ηξνπνπνηήζεηο απηνύ, θ.ιπ. 3. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1Α ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ.3912/2011, όπσο απηέο ηζρύνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4608/2019 θαη νη νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λόκνπ απηνύ, ήηνη από 25.4.2019 θαη κεηά, νξίδεηαη όηη ε εηαηξεία «Δζληθό Σακείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Αλάπηπμεο Α.Δ.» θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν «Δ.Σ.Δ.ΑΝ. Α.Δ.» κεηνλνκάδεηαη ζε «Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα Αλώλπκε Δηαηξεία» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα» . Οκνίσο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 3912/2011, νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4608/2019, νξίδεηαη όηη όπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία αλαθέξεηαη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Δζληθό Σακείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Αλάπηπμεο Α.Δ.» θαη ηνλ ηίηιν «Δ.Σ.Δ.ΑΝ. Α.Δ.», λνείηαη εθεμήο ε εηαηξεία «Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα Αλώλπκε Δηαηξεία» , ελώ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 3912/2011, όπσο ηζρύνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηνλ λ. 4608/2019, νξίδεηαη όηη ε Δηαηξεία δηέπεηαη από ηνλ λόκν απηό θαη ηνλ λ. 4548/2018 (Α’ 104) θαη ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο . 2 ΑΔΑ: Ω8ΨΟ46ΜΠ3Ζ-528 Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 3912/2011, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4608/2019, νξίδεηαη όηη ε Δηαηξεία θαη νη άκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο δελ αλήθνπλ ζην Γεκόζην ή επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, όπσο απηόο εθάζηνηε νξίδεηαη, νη δε δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηόλ δελ εθαξκόδνληαη σο πξνο ηελ Δηαηξεία θαη ηηο άκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο, εθηόο αλ απηό ξεηά πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα λόκν. Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3429/2005 (Α΄ 314) πνπ αλαθέξνληαη ζε δεκόζηεο επηρεηξήζεηο, δελ εθαξκόδνληαη σο πξνο ηελ Δηαηξεία θαη ηηο άκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο. Δπίζεο, δελ εθαξκόδνληαη σο πξνο ηελ Δηαηξεία θαη ηηο άκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4369/2016 (Α΄ 33). 4. Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ έβδνκνπ ηνπ λ.3912/2011, όπσο απηέο ηζρύνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4608/2019, νξίδεηαη όηη ε Δηαηξεία θαη νη άκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο εμαηξνύληαη από θάζε δηάηαμε πνπ εθαξκόδεηαη ζε λνκηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. ΢ην κέηξν πνπ ε Δηαηξεία θαη νη άκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο είλαη εληαγκέλεο ζην Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ ηεξεί ε Διιεληθή ΢ηαηηζηηθή Αξρή, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014, όπσο νη πεξηπηώζεηο α΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ αληηθαηαζηάζεθαλ από ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.4337/2015, αληίζηνηρα, νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4270/2014 θαη ηα θαη΄ εμνπζηνδόηεζε απηνύ εθδνζέληα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο σο πξνο ηελ ππνβνιή δεκνζηνλνκηθώλ αλαθνξώλ, εθαξκόδνληαη κόλνλ σο πξνο ηελ ππνβνιή ζηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο: α) εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη νπνηαζδήπνηε πξνζαξκνγήο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (πξνϋπνινγηζηηθά), β) κεληαίαο αλαθνξάο εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ θαη ρξεκαηνδόηεζεο (απνινγηζηηθά) θαη γ) κεληαίσλ κηζζνινγηθώλ ζηνηρείσλ (απνινγηζηηθά). Κάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεώζεσλ έλαληη ηξίησλ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία θαη νη άκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ ηακεηαθώλ ηνπο δηαζεζίκσλ ζην Κνηλό Κεθάιαην ππό ηε δηαρείξηζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69Α ηνπ λ. 4270/2014 θαη ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2496/1997, όπσο ε παξάγξαθνο 11 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 81 ηνπ λ. 4549/2018, θαη κπνξεί λα ππαρζνύλ ζε απηέο κόλν κε δηάηαμε λόκνπ πνπ λα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ Δηαηξεία θαη ηηο άκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο . 5. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1Α ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2843/2000, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4608/2019, νξίδεηαη όηη ε εηαηξεία «Σακείν Αλάπηπμεο Νέαο Οηθνλνκίαο Α.Δ.» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΣΑΝΔΟ Α.Δ» 3 ΑΔΑ: Ω8ΨΟ46ΜΠ3Ζ-528 κεηνλνκάδεηαη ζε «Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ Αλώλπκε Δηαηξεία» θαη έρεη δηαθξηηηθό ηίηιν «Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ». 6. ΢ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο «Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα Αλώλπκε Δηαηξεία» (πξώελ «Δ.Σ.Δ.ΑΝ. Α.Δ.») ζπκκεηέρεη ην Διιεληθό Γεκόζην θαηά πνζνζηό 100%, ελώ ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο «Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ Αλώλπκε Δηαηξεία» (πξώελ «ΣΑΝΔΟ Α.Δ») ζπκκεηέρεη ην Διιεληθό Γεκόζην θαηά πνζνζηό 37,72% θαη ε εηαηξεία «Δ.Σ.Δ.ΑΝ. Α.Δ» θαηά πνζνζηό 62,28%. 7. Από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη δεδνκέλνπ όηη κεηά ηελ ςήθηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4608/2019 νη εηαηξείεο «Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα Αλώλπκε Δηαηξεία» θαη «Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ Αλώλπκε Δηαηξία» εμαηξνύληαη από θάζε δηάηαμε πνπ εθαξκόδεηαη ζε λνκηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηα ππόςε λνκηθά πξόζσπα από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ απηνύ, ήηνη από 25.4.2019 θαη κεηά, ζα θνξνινγνύληαη γηα ην εηζόδεκα πνπ απνθηνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 45, 47 θαη επόκελσλ ηνπ λ.4172/2013. Αληίζεηα, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηηο 25.4.2019, σο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο («ΣΑΝΔΟ Α.Δ» θαη «Δ.Σ.Δ.ΑΝ. Α.Δ.») πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο, ζην θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ην Διιεληθό Γεκόζην (άκεζα ή έκκεζα) θαηά πνζνζηό 100%, θνξνινγνύληαη, κόλν γηα ην εηζόδεκα πνπ απνθηνύλ από θεθάιαην (κεξίζκαηα, ηόθνη, δηθαηώκαηα, εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία) θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ (ηίηισλ, αθίλεηεο πεξηνπζίαο), κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4172/2013. 8. Σέινο, όζνλ αθνξά ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ εηαηξεηώλ «Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα Αλώλπκε Δηαηξεία» θαη «Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ Αλώλπκε Δηαηξεία» γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2019, επηζεκαίλεηαη όηη ζα ππνβιεζεί κία δήισζε ειεθηξνληθά γηα ηελ θάζε εηαηξεία, ζύκθσλα θαη κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013, θαηαρσξώληαο ζηνλ θσδηθό 468 ηνπ εληύπνπ Ν ηα απαιιαζζόκελα έζνδά ηνπο, σο θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1.1.2019 έσο 24.5.2019. Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ΢ ΣΗ΢ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟ΢ ΠΙΣ΢ΙΛΗ΢ 4 ΑΔΑ: Ω8ΨΟ46ΜΠ3Ζ-528 ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢: Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 2. Δπηρεηξεζηαθή Γηεύζπλζε ΢.Γ.Ο.Δ. Αηηηθήο & Μαθεδνλίαο 3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Δ΄ (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε) ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄, (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄ (εθηόο ησλ αξηζ.2,3,5 θαη 6 απηνύ), Ζ΄ (εθηόο ησλ αξηζ.4,10 θαη 11 απηνύ), Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, Η΢Σ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα 3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7, Σ.Κ. 105 62, Αζήλα 4. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 5. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖ΢Ζ» 6. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 7. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 8. Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ Α.Δ, Ξελίαο 24, Αζήλα,Σ.Κ. 11528 9. Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα Α.Δ., Ξελίαο 24 Αζήλα ,Σ.Κ. 15128 ΙΙΙ. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 4. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 5. Απηνηειέο Σκήκα ΢πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄ , Β΄ , Γ΄ 5

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις