55905/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης. 

ΦΕΚ: 3054/Β/2019E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2019.07.29 20:35:11 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 36847 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55905 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου  77 του ν.  4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄). 2. Τις διατάξεις του άρθρου  64 του ν.  4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 3463/ 2006 (ΦΕΚ 114 Α΄). 4. Τις διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄). 5. Τα οριζόμενα στην 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ  253  Β΄) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 64871/2007 (ΦΕΚ 2253 Β΄), 70560/2009 (ΦΕΚ 2394 Β΄), 50698/2011 (ΦΕΚ 2832 Β΄), 47490/2012 (ΦΕΚ 3390 Β΄), 30842/2013 (ΦΕΚ 1896 Β΄), 29530/2014 (ΦΕΚ 2059 Β΄), 26945/2015 (ΦΕΚ 1621 B΄), 23976/2016 (ΦΕΚ 2311 Β΄) και 38347/2018 (ΦΕΚ 3086 Β΄) όμοιες και ισχύει. 6. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 7. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Την 340/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη». Αρ. Φύλλου 3054 9. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 10. Το αριθμ. 50439/2-7-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο ζητήθηκε η διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄). 11. Την 526/4-7-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, που απεστάλη στον Υπουργό Εσωτερικών με το αριθμ. 1763/12-7-2019 έγγραφό της και με την οποία διατυπώνονται παρατηρήσεις του επί του σχεδίου. 12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 13. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπολογισμών των Δήμων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού 1. Η δημοσιονομική θέση του Υποτομέα S1313 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική, κατά τα άρθρα 14 παρ. 1 περ. β και 35 παρ. 1 και 2 του ν. 4270/2014. Οι Ο.Τ.Α. οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4270/2014. Για τους Δήμους, επίσης ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους, οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33 και της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 35, οι κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 34, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 και οι γενικές αρχές κατάρτισης προϋπολογισμού του άρθρου 49 του ν. 4270/2014. 36848 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης (άρθρο 66 παρ. 5 του ν. 4270/2014 και άρθρο 11 του π.δ. 80/2016). 2. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» - ύψος επισφαλειών), καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α. Εξόδων «91»). Εάν το σύνολο των ετήσιων εγγεγραμμένων δαπανών είναι χαμηλότερο από το σύνολο των ετήσιων εγγεγραμμένων εσόδων τότε το ταμειακό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού είναι πλεονασματικό. Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην μη επίτευξη του οικονομικού αποτελέσματος, καθιστώντας τον προϋπολογισμό ελλειμματικό. 3. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε (με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012, με το άρθρο 9 του ν. 4350/2015) και ισχύει. 4. Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον προϋπολογισμό μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους. Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον προϋπολογισμό, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο Δήμο εντός του οικονομικού έτους. Σε περίπτωση δημοπράτησης και μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και της ανάδειξης αναδόχου, πρέπει να πραγματοποιείται αναμόρφωση της ετήσιας εγγραφής του προϋπολογισμού, με αντίστοιχη μείωση του εσόδου και της δαπάνης που προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε. 5. Kατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράφεται κάθε φορά στο σκέλος των εσόδων το σύνολο των αποδόσεων που απορρέουν από ΚΑΠ ή από φόρους και τέλη εισπραττόμενα μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ή από άλλου τύπου έσοδα, ανεξαρτήτως τυχόν κρατήσεων, κατασχέσεων, συμψηφισμού οφειλών ή απευθείας παρακράτησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των τοκοχρεωλυτικών δόσεων για συνομολογηθέν δάνειο. Οι ανωτέρω μει- Τεύχος B’ 3054/29.07.2019 ώσεις καταγράφονται ως πληρωμή εξόδων σε βάρος των Κ.Α. Εξόδων που αφορούν, με έκδοση αντίστοιχων τακτοποιητικών ενταλμάτων. 6. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οι προβλέψεις δαπανών για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού συνοδεύονται υποχρεωτικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς (όπως για τους μισθούς, τις τυχόν αυξήσεις μισθών του τακτικού και του επί συμβάσει προσωπικού, καθώς και υπερωρίες και αμοιβές από συλλογικά όργανα εφόσον και μόνο αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις), λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων που επιφέρει τυχόν αυξομείωση του προσωπικού. Για την εγγραφή δαπάνης που αφορά πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών ή και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να προκύπτει η δυνατότητα χρηματοδότησής της από το ύψος των εγγεγραμμένων, μη ειδικευμένων για άλλο σκοπό, εσόδων. 7. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς. Σε όσες περιπτώσεις επιμηκύνεται η διάρκεια αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων λόγω σχετικής διμερούς συμφωνίας μεταξύ Δήμου και πιστωτικού οργανισμού ή κατ’ εφαρμογή διάταξης νόμου (π.χ της υποπαραγράφου Γ.5. της παραγράφου  Γ. του άρθρου πρώτου του ν.  4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), με αποτέλεσμα τη μείωση της ετήσιας δαπάνης που αφορά στην πληρωμή τοκοχρεωλυτικών δόσεων, οι σχετικές εγγραφές πρέπει να είναι μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσό. 8. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικών προϋπολογισμών, με εγγραφή σε αυτούς μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν, τονίζεται η ανάγκη για συνεχή επανεξέταση των δαπανών, δηλαδή για συστηματική καταγραφή και εξορθολογισμό αυτών, με σκοπό την εξασφάλιση του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου για τη χρηματοδότηση επιπρόσθετων δράσεων και την παροχή επιπλέον υπηρεσιών προς τους δημότες. 9. Τα ιδρύματα και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων, καταρτίζουν και ψηφίζουν τον προϋπολογισμό τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται και για τους Δήμους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται το ύψος της τακτικής επιχορήγησής τους. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των ανωτέρω νομικών προσώπων, ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο Δήμο εγγράφεται κατ’ ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου το προηγούμενο οικονομικό Τεύχος B’ 3054/29.07.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έτος (δηλ. το 2019). Σε περίπτωση που με τον προϋπολογισμό του Δήμου που αφορά το έτος 2020 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το Νομικό Πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του. Εφεξής, η τακτική και τυχόν έκτακτη επιχορήγηση που λαμβάνουν τα Νομικά Πρόσωπα εγγράφεται στους νέους κωδικούς είδους που δημιουργούνται, 0718 και 1695, αντίστοιχα (βλ. παρακάτω άρθρο 5 της παρούσας). 10. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις περιπτώσεις Β1 και Β2 του άρθρου 3 και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους» εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Εκτιμήσεις που αποκλίνουν της μεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπερεκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν. 11. Η τήρηση των αναφερόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τις αρμόδιες για την εποπτεία των Δήμων αρχές και η παραβίασή τους οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010. 12. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την εποπτεύουσα αρχή η νομιμότητα του ψηφισθέντος από το οικείο δημοτικό συμβούλιο προϋπολογισμού, έστω και αν στη σχετική εγκριτική απόφαση διατυπώνονται ειδικότερες παρατηρήσεις ως προς τις επιμέρους εγγραφές του, αυτός (προϋπολογισμός) θεωρείται, ως προς τις λοιπές εγγραφές του, οριστικά εγκεκριμένος και καθίσταται άμεσα εκτελεστός, οι δε δαπάνες νομίμως εντέλλονται σε βάρος των εγγεγραμμένων και ελεγχθέντων ως νόμιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού (Ελεγκτικό Συνέδριο Κλιμ. Τμ. 7 πράξη 97/2014). 13. Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται λογιστικές εκκρεμότητες που χρονίζουν στους Ο.Τ.Α. ή έχουν διαπιστωθεί ταμειακά ελλείμματα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαχειριστικός έλεγχος, θα πρέπει: α) Το ταμειακό έλλειμμα να εμφανίζεται στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού, έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου και β) να γίνει εγγραφή ισόποση με το εκτιμώμενο ύψος του ελλείμματος στο σκέλος των εξόδων, στον Κ.Α. 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους». Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και βεβαιωθεί το έλλειμμα: γ) θα μειωθεί το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου κατά το βεβαιωθέν ποσό και δ) θα γίνει ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. 1516 «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις». Για την απεικόνιση τέτοιων λογιστικών εκκρεμοτήτων ή εκτιμώμενων ταμειακών ελλειμμάτων δημιουργούνται δυο νέοι κωδικοί είδους στην κατηγορία 85 (βλ. παρακάτω άρθρο 5 της παρούσας). 14. Υποχρεώσεις που έχουν καταγραφεί στο ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής και απορρέουν από μη νόμιμες ή μη κανονικές δαπάνες, εγγράφονται στον προϋπο- 36849 λογισμό τουλάχιστον ως προς το ποσό κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα υπάρξει συνδρομή των προϋποθέσεων νομιμότητας ή κανονικότητας αυτών, ή δικαστική απόφαση εντός του έτους, που θα εκδικάζει την πληρωμή του ποσού του παραστατικού, πλέον των αναλογούντων τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου χειρισμού είναι απαραίτητο να συνυπολογίζεται ο κίνδυνος εμφάνισης μελλοντικής αδυναμίας του φορέα να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του (και συνακόλουθα να διατηρήσει τουλάχιστον ισοσκελισμένο τον προϋπολογισμό του) εξαιτίας γεγονότων όπως η έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή η υποβολή εκκρεμών δικαιολογητικών που θα καθιστούν άμεσα πληρωτέες δαπάνες που είχαν χαρακτηριστεί προγενέστερα ως μη νόμιμες ή μη κανονικές. 15. Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις για τις οποίες συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις παραγραφής, αυτές δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου, αλλά θα πρέπει τα αρμόδια όργανα του τελευταίου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαγραφή τους. 16. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 3852/2010, το συμβούλιο της Κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της Κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος, υπό τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις: α) Ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του την οποία έχει διαβιβάσει στo Συμβούλιο της Κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, έχει καθορίσει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους αυτής. β) Ότι έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων προς το Συμβούλιο της Κοινότητας. Άρθρο 2 Διαδικασίες σύνταξης, ψήφισης και ελέγχου του προϋπολογισμού 1. Ο προϋπολογισμός των Δήμων συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίσθηκε με την 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 64871/2007 (ΦΕΚ 2253 Β΄), 70560/2009 (ΦΕΚ 2394 Β΄), 50698/2011 (ΦΕΚ 2832 Β΄), 47490/2012 (ΦΕΚ 3390 Β΄), 30842/2013 (ΦΕΚ 1896 Β΄), 29530/2014 (ΦΕΚ 2059 Β΄), 26945/31-7-2015, 23976/2016 (ΦΕΚ 2311 Β΄) και 38347/ 2018 (ΦΕΚ 3086 Β΄) όμοιες. Οι Κ.Α. εσόδων και δαπανών που ισχύουν σύμφωνα με τον ανωτέρω τύπο αναγράφονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, προς διευκόλυνση των Δήμων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 8/17515/29-4-2013 (Α.Δ.Α.: ΒΕ56Ν-ΛΝΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Καμία απόκλιση από τους κωδικούς αριθμούς που καθορίζονται με την 7028/2004 απόφαση (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει) δεν πρέπει να σημειώνεται στον προϋπολογισμό του φορέα. 2. Είναι επιτρεπτή η περαιτέρω ανάπτυξη των τετραψήφιων ΚΑΕ με βάση τις ανάγκες εκάστου φορέα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου υποδεικνύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεκριμένος τρόπος ανάπτυ- 36850 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ξης κάποιου/ων τετραψήφιου/ων ΚΑΕ, οπότε τηρείται υποχρεωτικά ο υποδεικνυόμενος τρόπος ανάπτυξης. Οι αρμόδιες, για τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης ψήφισης του προϋπολογισμού αρχές, οφείλουν να εξετάζουν επισταμένα την ανάπτυξη των ΚΑΕ σε αυτόν. Οποιαδήποτε απόκλιση, κατά τα ανωτέρω, αποτελεί αιτία αναπομπής του αρχικού προϋπολογισμού και των μετέπειτα αναμορφώσεών του. 3. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν τις κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 4. Για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη του προσχεδίου και του σχεδίου του προϋπολογισμού, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευσή του, μετά των αντίστοιχα προβλεπόμενων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή απαιτείται κατ’ ελάχιστο η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησής του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του προϋπολογισμού. 5. Ο ψηφισθείς προϋπολογισμός, καθώς και οι αναμορφώσεις αυτού κατά τη διάρκεια του έτους, υποβάλλονται στις αρμόδιες για την εποπτεία των Δήμων αρχές σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου excel). Μαζί με τον καταρτισθέντα προϋπολογισμό υποβάλλονται ομοίως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο νομιμότητάς του σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας και τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 3 Κατάρτιση προϋπολογισμού Δήμων που συνιστώνται με το άρθρο 154 του ν. 4600/2019 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 155 του ν. 4600/2019: «Με την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων Δήμων, …, το προσωπικό των καταργούμενων Δήμων κατατάσσεται αυτοδίκαια στις θέσεις των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. των αντίστοιχων συνιστώμενων Δήμων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις κατανομής της παρ. 3. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων Δήμων, διαπιστώνεται η κατάταξη του προσωπικού των Δήμων αυτών στις θέσεις των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. με πράξεις των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων, που εγκρίνονται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Η κατανομή του προσωπικού, συνεπώς και η αντίστοιχη δαπάνη για την καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών, λαμβάνεται υπόψη για την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στην οικονομική επιτροπή. 2. Ομοίως λαμβάνονται υπόψη: - τα στοιχεία της απογραφής και αποτίμησης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθεσίμων αυτού) που διενεργείται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 157 του ίδιου νόμου, καθώς και Τεύχος B’ 3054/29.07.2019 - τα όποια δεδομένα προκύπτουν εκ των εργασιών της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας Καταργούμενου Δήμου, που συγκροτείται δυνάμει της παρ. 3 του ίδιου άρθρου. 3. Σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, αμέσως «μετά την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων των συνιστώμενων Δήμων, που θα αναδειχθούν από τις εκλογές του Μαΐου 2019, η οικονομική επιτροπή συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου και το υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για την ψήφιση του προϋπολογισμού αυτού, πρέπει να έχει ληφθεί από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση τεχνικού προγράμματος». Ειδικά για την κατάρτιση και ψήφιση των προϋπολογισμών των συνιστώμενων Δήμων, έτους 2019 (δηλ. το 4μηνο Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2019), ο οποίος επηρεάζει και την κατάρτιση των προϋπολογισμών έτους 2020: - Δεν απαιτείται γνωμοδότηση άλλου μονομελούς ή συλλογικού οργάνου του Δήμου, καθώς και του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. - Παρέχεται η δυνατότητα μη ισοσκέλισης των εσόδων και δαπανών των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών, καθώς και η κάλυψη των δαπανών αυτών από κάθε είδους ανειδίκευτα έσοδά τους. - Η μέθοδος υπολογισμού των Ομάδων Εσόδων I, II και III που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση (άρθρο 4.Β), εφαρμόζεται μόνον εφόσον τα κατά περίπτωση οικονομικά στοιχεία είναι διαθέσιμα και επαρκή. Επίσης, για την κατάρτιση και ψήφιση των προϋπολογισμών έτους 2020: - Παρέχεται η δυνατότητα μη ισοσκέλισης των εσόδων και δαπανών των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών, καθώς και η κάλυψη των δαπανών αυτών από κάθε είδους ανειδίκευτα έσοδά τους. - Η μέθοδος υπολογισμού των Ομάδων Εσόδων I, II και III που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση (άρθρο 4.Β), εφαρμόζεται μόνον εφόσον τα κατά περίπτωση οικονομικά στοιχεία είναι διαθέσιμα και επαρκή. Άρθρο 4 Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2020 Α. Τμήμα του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις Α.1 Αναφορικά με τον υπολογισμό του ύψους των πιστώσεων που θα αποδοθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για το οικονομικό έτος 2020, σημειώνουμε τα εξής: 1. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη γενικών αναγκών πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2019 που αποδόθηκε στο Δήμο (απόφαση με Α.Δ.Α.: ΩΚΟΒ465ΧΘ7-Ν3Χ), επί δώδεκα. 2. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και του σχο- Τεύχος B’ 3054/29.07.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ λικού τροχονόμου, υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της δεύτερης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στον Δήμο κατά το τρέχον έτος (Α.Δ.Α.: 7ΝΤΞ465ΧΘ7-ΦΚΗ), επί τέσσερα. 3. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα ακινήτων υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο Δήμο για την κάλυψη αντίστοιχων δαπανών για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2019 επί τρία (αποφάσεις κατανομής με Α.Δ.Α.: ΩΦ2Λ465ΧΘ7-9Ο2 και ΨΔΛΨ465ΧΘ7-536). 4. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα κτιρίων των ΚΕΠ υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο Δήμο για την κάλυψη αντίστοιχων δαπανών για το Γ΄ τρίμηνο 2018 επί τέσσερα (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α.: ΨΠΛΣ465ΧΘ7-9ΧΠ). 5. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2019 (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α.: ΨΘΦ1465ΧΘ7-2ΠΟ) και αφορά Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου. 6. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν στο Εθνικό ίδρυμα Νεότητας, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2018 (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α.: ΨΘΛ2465ΧΘ7-65Α). 7. Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό, το συνολικό ποσό για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2019 (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α.: ΩΒ5Α465ΧΘ7-ΤΨΤ) που αποδόθηκε στο Δήμο, επί τέσσερα. 8. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2019 (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α.: 7ΝΧ4465ΧΘ7-2ΒΕ). 9. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό των Δήμων που επιβαρύνονται από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2018 (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α.: Ω745465ΧΘ7-76Ψ). 10. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2019 (απόφαση κατανομής με 36851 Α.Δ.Α.: 6ΔΖΟ465ΧΘ7-368). Ο Δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στους σχετικούς ΚΑΕ το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία, καθώς και αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών. 11. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν στην κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος, είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της Β΄ κατανομής έτους 2018 επί δύο (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α.: 734 Η465ΧΘ7-ΔΙ4). 12. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν στην κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στον Δήμο για τη σχολική χρονιά 2017-2018 (αποφάσεις κατανομής με Α.Δ.Α.: 75Χ465ΧΘ7-ΒΕ2 και 7Δ3Χ465ΧΘ7-ΩΛΗ). 13. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στον Δήμο το 2019 (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α.: 9ΟΓΑ465ΧΘ7-Σ9Γ). Ο Δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στους σχετικούς ΚΑΕ το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών καθώς και αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών του δαπανών. 14. Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά μεταβιβαστική πληρωμή από άλλα Υπουργεία, πλην του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού. 15. Για τον υπολογισμό του ύψους των πιστώσεων που θα αποδοθούν στους Δήμους που συστήνονται με τις διατάξεις του άρθρου 154 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α΄), ισχύουν τα ακόλουθα: α) Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους τόσο από 01-09-2019 έως το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους όσο και για το οικονομικό έτος 2020 και αφορούν στην κάλυψη: α) λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, β) δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και γ) λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, παρουσιάζονται αναλυτικά ανά Δήμο στον πίνακα που ακολουθεί: ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36852 Α/Α ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ 1 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΑΜΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) 201.984,85 Τεύχος B’ 3054/29.07.2019 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΟΣΕΩΝ) 37.229,63 43.940,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) 681.164,34 111.785,03 241.480,00 164.195,22 277.952,74 81.481,95 78.610,13 331.180,37 611.605,25 262.149,67 159.702,91 62.695,94 169.403,98 30.572,84 49.259,16 14.097,49 14.445,84 65.838,13 102.264,37 40.407,53 24.142,47 6.047,88 20.652,12 34.810,00 76.440,00 17.430,00 14.000,00 95.870,00 225.640,00 72.330,00 35.760,00 14.020,00 54.230,00 β) Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα ακινήτων θα προκύψει από τις οικίες οικονομικές υπηρεσίες κατόπιν σχετικής εκτίμησης της πραγματικής δαπάνης τους για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων. γ) Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα κτιρίων των ΚΕΠ θα προκύψει από τις οικίες οικονομικές υπηρεσίες κατόπιν σχετικής εκτίμησης της πραγματικής δαπάνης τους για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων. δ) Οι πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, πυροπροστασίας και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων θα προκύψουν κατόπιν έκδοσης των σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών. Επιπλέον ποσά που τυχόν απαιτηθούν για την υποστήριξη της έναρξης λειτουργίας των νέων Δήμων, θα εγγραφούν με αναμόρφωση στους προϋπολογισμούς τους, κατόπιν έκδοσης σχετικών αποφάσεων κατανομής. Α.2 Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά μεταβιβαστική πληρωμή από άλλα Υπουργεία, πλην του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του προϋπολογισμού όταν έχει συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση - πράξη του Υπουργείου, με αναφορά του Α.Δ.Α. ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου αρχή δύναται να αιτείται την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής πράξης, ως στοιχείο αιτιολόγησης της εγγραφής. Συνεπώς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2019, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση. Α.3 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2019 για νέα έργα μπορούν να εγ- γραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του προϋπολογισμού κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου (Α.Δ.Α., ηλεκτρονική υποβολή κ.λπ.). Τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, οι Δήμοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν κατ’ έτος (ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων, ή τη σχετική εκτίμησή τους εφόσον δεν υφίστανται χρονοδιαγράμματα) και όχι τη συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων. Οι διαφορές που θα προκύψουν για κάθε Δήμο από τις κατανομές του έτους 2019 για τις περιπτώσεις Α1.1 έως Α1.13 από οποιαδήποτε αιτία, θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του με αναμόρφωση, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν των νέων δεδομένων. Προς υποβοήθηση του ελέγχου νομιμότητας που ασκείται επί των αποφάσεων ψήφισης των προϋπολογισμών των Δήμων, μετά τη δημοσίευση της παρούσας θα αποσταλούν από το Υπουργείο Εσωτερικών στις αρμόδιες για τον ανωτέρω έλεγχο αρχές, για κάθε Δήμο χωρικής αρμοδιότητάς τους, αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά ανά είδος επιχορήγησης των περιπτώσεων Α1.1 έως Α1.13, που πρέπει να έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες. Α.4 Λογαριασμός οικονομικής ενίσχυσης ΟΤΑ του άρθρου 199 του ν. 4555/2018 Σε περίπτωση υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και Δήμου ή Νομικού Προσώπου του (άρθρο 200 του ν. 4555/2018), προκειμένου ο τελευταίος να χρηματοδοτηθεί από τον λογαριασμό οικονομικής ενίσχυσης Ο.Τ.Α., είναι επιτρεπτή η εγγραφή του αντίστοιχου εσόδου, στον οικείο ΚΑΕ (αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 1699) του προϋπολογισμού του φορέα, μετά την υπογραφή της προγραμματι- Τεύχος B’ 3054/29.07.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κής συμφωνίας και πριν την ανάρτηση και δημοσίευση της τελευταίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 200 του ν. 4555/2018. Β. Τμήμα του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων που αφορά ίδια έσοδα και επισφάλειες, αντίστοιχα Τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2020 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι. και ΙΙ. υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2018 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2020 από την οικονομική επιτροπή. Τα στοιχεία αυτά, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α., θα είναι διαθέσιμα στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Β.1 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων: Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I. 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙ03 ΩΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟ04 ΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (εξαιρουμένου του ΚΑΕ 0718 «Επιχορηγήσεις νο07 μικών προσώπων από Δήμους» - βλ. παρακάτω άρθρο 5 της παρούσας) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 11 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ [ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ των εσόδων των κεφαλαίων αυτοτε14 λούς διαχείρισης, τα οποία δεν έχουν νομική προσωπικότητα (άρθρο 96 παρ. 1 του α.ν. 2039/1939)] 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (εξαιρουμένου του ΚΑΕ 1695 «Έκτακτες επιχορη16 γήσεις νομικών προσώπων από Δήμους» - βλ. παρακάτω άρθρο 5 της παρούσας) ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 21 ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 22 ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ OMAΔΑΣ Ι. - Υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι. από την εκτέλεση του προϋπολογισμού της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2019 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2020 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους  2018. Ομοίως υπολογίζεται η διαφορά και για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ. 36853 Δηλαδή, εάν: α) Το σχέδιο του προϋπολογισμού 2020 καταρτίζεται από την οικονομική επιτροπή τον Ιούλιο 2019 και τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της περιόδου Ιανουάριου - Ιουνίου έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, τα στοιχεία εκτέλεσης λαμβάνονται με βάση την περίοδο αυτή. β) Εάν το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι. κατά την περίοδο Ιανουάριος - Ιούνιος 2019 είναι 5.000 ευρώ και για την περίοδο Ιανουάριος - Ιούνιος 2018 είναι 4.500 ευρώ, τότε η απόλυτη διαφορά είναι 500 ευρώ, δηλ. «Εκτέλεση 2019 μείον Εκτέλεση 2018» (5.000 € - 4.500 €). - Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2019 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του  2018, όπως στο ανωτέρω παράδειγμα), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 για την ΟΜΑΔΑ Ι. (συνολικό άθροισμα της ομάδας) είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2018 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2018) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Δηλαδή, εάν το έτος 2018 στο ανωτέρω παράδειγμα απέδωσε ποσό ύψους 9.000 ευρώ, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 είναι 9.000 + 500 = 9.500 ευρώ. - Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ Ι., είναι το ποσό του έτους 2018 (δηλαδή, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, 9.000 ευρώ). Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2019, η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική, είτε το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό 2020 δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και με ανάλογη αναμόρφωσή του. Στη σχετική απόφαση αναμόρφωσης πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι πληρούται ο προαναφερόμενος όρος και κατά τον έλεγχο αυτής, η αρμόδια, για την εποπτεία του Δήμου, αρχή υποχρεούται να προβεί σε διασταύρωση των στοιχείων αυτών από τη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι., παρά μόνο εάν οι εισπράξεις κατά τη διάρκεια του έτους 2020 δικαιολογούν την αύξηση των σχετικών προβλέψεων (εάν δηλαδή, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, οι εισπράξεις της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι. υπερβούν το ποσό των 9.500 €). Στην περίπτωση αυτή, ο προϋπολογισμός αναμορφώνεται, εφαρμοζόμενου για την εκτίμηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι. χρονολογικού ποσοστού, ανάλογου με το χρόνο κατά τον οποίο επιτεύχθηκε η υπέρβαση των εισπράξεων. Εάν δηλαδή στο κλείσιμο του Οκτωβρίου 2020 το ύψος των εσόδων ανέλθει σε 10.000 €, ο ετήσιος προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί σε 12.000 € [10.000/(10/12)]. 36854 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Β.2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ IΙ. Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα 32 κατά τα παρελθόντα έτη Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο κάτωθι παράδειγμα. Παράδειγμα: Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2020 το μήνα Ιούλιο 2019 - Έτος 2020, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) ΠΟΕ - ομάδα εσόδων «32»: 50.000 €. - Περίοδος Ιανουάριος - Ιούνιος 2019, εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ: 5.000 €. - Περίοδος Ιανουάριος - Ιούνιος 2018: εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ: 4.000 €. - Απόλυτη διαφορά εξάμηνης περιόδου 2019/2018: 1.000 € (5.000 μείον 4.000). - Έτος 2018, εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ: 9.000 €. Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του πρώτου εξαμήνου 2019 έναντι της ίδιας περιόδου του 2018 είναι θετική (1.000 €), μπορεί να εκτιμηθεί, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται και για την ΟΜΑΔΑ Ι., ότι από τον Κ.Α.Ε «32» δύναται να εισπραχθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2020 ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 € (δηλ. εκτέλεση 2018, 9.000 € + θετική διαφορά 2019/2018, 1.000 €). Συνεπώς, εφόσον γίνεται η συγκεκριμένη εκτίμηση ύψους εισπράξεων για τον Κ.Α. 32, στον Κ.Α. Εξόδου 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» για το έτος 2020 υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (10.000 €) από το ύψος των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32 (δηλαδή, 50.000 € - 10.000 € = 40.000 €). Συνεπώς το ποσοστό των βεβαιωμένων απαιτήσεων ΠΟΕ που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν για το έτος 2020 υπολογίζεται σε 20% (10.000/50.000). Εάν η διαφορά μεταξύ του πρώτου εξαμήνου 2019 έναντι της ίδιας περιόδου του 2018 είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που εκτιμάται ότι μπορεί να εισπραχθεί είναι το ποσό του έτους 2018. Κατά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στη δ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις