ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 14/2019

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑνασκόπιση Δημοσιονομικών εξελίξεων 16-31/7/2019
Τεύχος 14 ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 | docman.gr 16-31.7.2019 Ανασκόπιση Δημοσιονομικών εξελίξεων Δημόσιες συμβάσεις Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄2780) με θέμα: «Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5‰», κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης θ’ της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου δέκατου τέταρτου του ν. 4612/2019 (Α 77). Με την ως άνω Υ.Α. συστήνεται έντοκος Τραπεζικός Λογαριασμός από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου και ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής και απόδοσής του.Επισημαίνεται ότι στα αναθεωρημένα τεύχη διακηρύξεων έργων, τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής [πρβλ. το με αριθμ. πρωτ. 3005/3-6-2019 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ: 60ΦΞΟΤΒ-ΒΕ4)], η νέα ως άνω κράτηση θα πρέπει να συμπεριληφθεί ρητά στο άρθρο 8.1 των τευχών και να γίνεται σχετική παραπομπή στην ως άνω Υ.Α. Βλέπε σχετικά : Δημόσιο Λογιστικό-Κατάρτιση προϋπολογισμού Εκδόθηκαν γενικές οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 των Περιφερειών, των Δήμων και της EAAΔΗΣΥ/3965/2019.Εκδοση απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών - Γενικής Κυβέρνησης. Καθορισμός λεπτομερειών συλλογής ΠΟΜΗΤΕΔΥ ΑΔΑ: ΨΒΛΞΟΞΤΒ-Ο44 και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/2019- ΦΕΚ: 2780/Β/2019 -Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5‰. Βλέπε σχετικά: 3290/2019.Τροποποίηση άρθρου 53 νόμου 4412/2016. Επιβολή νέας κράτησης υπέρ 55907/2019- ΦΕΚ: 3055/Β/2019 -Κατάρτιση Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.(ΑΔΑ: Ψ7ΜΧΟΞΤΒ-3ΚΒ) Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α/112) το με αριθμ. 71/2019 Προεδρικό Διάταγμα με θέμα «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)», το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 20 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017, καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω Π.δ/τος καταργούνται τα άρθρα 80 έως 110 του ν. 3669/2008, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 31 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, καθώς και τα άρθρα 39 και 40 του ν. 3316/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 (πρβλ. άρθρο 118 παρ. 24 του ν. 4472/2017). Βλέπε σχετικά : και υποβολή των 55905/2019- ΦΕΚ: 3054/Β/2019 -Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης. 2/55677/ΔΠΓΚ/2019." ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ/3919/2019.Δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 71/2019 «Μητρώα (ΑΔΑ:Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ) συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.).(ΑΔΑ:ΩΗΛ6ΟΞΤΒ-ΩΗ0) σελ. 1 προϋπολογισμού περιφερειών, οικονομικού έτους 2020. ΕΤΟΥΣ 2020 WWW.DOCMAN.GR ". 2 Φορολογικά-Αποφάσεις 1235/2019- ΦΕΚ: 2926/B/2019 -Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Α.1272/2019- ΦΕΚ: 2936/Β/2019 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 1711). Α.1278/2019- ΦΕΚ: 3007/Β/2019 -Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας - Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - Τροποποίηση, Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση συμπλήρωση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 2120). Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αρμόδιου οργάνου - Τροποποίηση αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1163/2015 Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.). 9332/2019.Πλαίσιο αξιολόγησης και αποδοχής αιτημάτων για οικονομική συμμετοχή ΕΟΤ σε δράσεις τρίτων , αγοράς χορηγικού πακέτου καθώς και παραχώρηση αιγίδας , φορέων που διοργανώνουν δράσεις τουριστικού ενδιαφέροντος. (ΑΔΑ:ΨΗ8Π469ΗΙΖ-ΟΤ8) Νέο νομοθετικό πλαίσιο Ν.4621/2019- ΦΕΚ: 128/Α/2019 Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και άλλες διατάξεις. ΠΝΠ/127/2019- ΦΕΚ: 127/Α/2019 Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018. Φορολογικά-Ασφαλιστικά Ε.2140/2019.Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και την επιστροφή φόρου εισοδήματος σε νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες και πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., σε περίπτωση μη προσκόμισης δικαιολογητικών.(ΑΔΑ: 63ΛΝ46ΜΠ3Ζ-7ΧΟ) Ε.2138/2019.Φορολογική μεταχείριση των ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που εκ παραδρομής παρακρατήθηκαν στα εφάπαξ ποσά κάποιων δικαιούχων των άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018. (ΑΔΑ: 6ΜΑΥ46ΜΠ3Ζ-ΥΚΩ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε.2137/2019.Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών για τις ανάγκες εφαρμογής της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του Π.Δ.85/2019- ΦΕΚ: 125/Α/2019 - άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.(ΑΔΑ: 6ΛΘ946ΜΠ3Ζ-Ψ2Ι) Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού Α.1277/2019- ΦΕΚ: 2985/Β/2019 -Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ προσωπικού 1274/2013 (ΦΕΚ Β' 3398) περί αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του Π.Δ.84/2019- ΦΕΚ: 123/Α/2019 ν. 4174/2013. Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Ε.2141/2019.«Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»(ΑΔΑ: Τομέων Υπουργείων ΩΜΚ346ΜΠ3Ζ-Η2Α) Π.Δ.81/2019- ΦΕΚ: 119/Α/2019 Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία Σ50/22/905880/2019.Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις και κατάργηση Υπουργείων και διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4611/2019 καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και Φ.80000/28443/892/2019.Kοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4611/2019 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.ΑΔΑ: 9Ψ7Κ465Θ1Ωαρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων. ΙΚΗ σελ. 2 WWW.DOCMAN.GR

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις