59849/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣυγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.(ΑΔΑ:ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90/2019
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.08.21 15:47:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α΄ΒΑΘΜΟΥ Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθμός Εγκυκλίου: 90 ΑΠ: 59849/21.08.2019 ΑΔΑ: 1 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 Περιεχόμενα Α. Γενικές Παρατηρήσεις........................................................................................................... 3 Β. Συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ................................. 4 Γ. Διαδικασία εύρεσης αριθμού εκλεγόμενων μελών από κάθε παράταξη στην Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ............................................................................ 5 1. Υπολογισμός αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούνται οι παρατάξεις στις Επιτροπές .............................................................................................................................. 6 2. Κατάρτιση ψηφοδελτίων ............................................................................................ 15 3. Σταυροδοσία ............................................................................................................... 15 4. Εκλογή μελών Επιτροπών ........................................................................................... 16 Δ. Παραίτηση - Αναπλήρωση μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ................................................................................................................................................. 17 1. Παραίτηση μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.................. 17 2. Αναπλήρωση μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .............. 18 Ε. Περιπτώσεις επανάληψης της εκλογικής διαδικασίας ....................................................... 19 Στ. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . 19 Ζ. Έλεγχος των πρακτικών εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ....................................................................................................................... 20 Παράρτημα ισχύουσας νομοθεσίας ....................................................................................... 22 Πρακτικό εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής/ Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ................... 25 2 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 2, παρ. 1 του ν. 4623/2019 (Α΄134). Στο πλαίσιο ενίσχυσης της «κυβερνησιμότητας», αλλά και της χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής για την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος, ορίζεται ότι η πλειοψηφία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο Δήμαρχος και εισάγεται νέα αναλογική διαδικασία εκλογής των μελών. Εκτιμάται δε, ότι η νέα διαδικασία εκλογής είναι η πλέον ευέλικτη και αποτυπώνει στον βέλτιστο βαθμό τη λαϊκή ετυμηγορία. Ειδικά για τον α΄ βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης καταργείται το ασυμβίβαστο της θέσης του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου με την ιδιότητα του μέλος στις επιτροπές αυτές.1 Α. Γενικές Παρατηρήσεις Η Οικονομική Επιτροπή συνιστάται και λειτουργεί σε όλους τους Δήμους και αποτελεί όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, με αποφασιστικές, γνωμοδοτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες2. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνιστάται και λειτουργεί σε Δήμους άνω των 10.000 μόνιμων κατοίκων και αποτελεί αποφασιστικό και γνωμοδοτικό όργανο άσκησης αρμοδιοτήτων του Δήμου, σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκλέγονται κατά το πρώτο έτος της δημοτικής περιόδου, την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 ή την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 20193 και κατά το τρίτο έτος της δημοτικής περιόδου, την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 20214. Ως εκ τούτου, η θητεία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ακολουθώντας τη θητεία των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκινά με την εκλογή των μελών τους την 1η Σεπτεμβρίου 2019 ή την 8η Σεπτεμβρίου 2019 και διαρκεί έως την 6η Νοεμβρίου 2021. Για το δεύτερο δε μισό της αυτοδιοικητικής περιόδου, η θητεία των μελών των Επιτροπών ξεκινά με τη νέα εκλογή των μελών τους την 7η Νοεμβρίου 2021 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 20235. 1 Αιτιολογική Έκθεση ν. 4623/ 2019 Άρθρο 72 παρ. 1 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3, παρ. 1 του ν. 4623/2019 3 α Άρθρο 64, παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5, παρ. 6 του ν. ης ης 4623/2019. Για την δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας δημαιρεσιών μεταξύ 1 ή 8 Σεπτεμβρίου, επίκειται νομοθετική ρύθμιση 4 Άρθρο 74, παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 4 περίπτωση δ΄ του άρθρου 9 του ν.3852/2010, όπως η ανωτέρω περίπτωση αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του ν.4604/2019 (Α’50) 5 Σημειώνεται ότι κατά το δεύτερο μισό της αυτοδιοικητικής περιόδου, εάν δεν επιτευχθεί εκλογή η των μελών των Επιτροπών την 7 Νοεμβρίου 2021, δεν παρατείνεται η θητεία των μελών των Επιτροπών της πρώτης αυτοδιοικητικής περιόδου 2 3 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 Στην Πρόσκληση6 για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται και το θέμα της εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η εκλογή των μελών των Επιτροπών θα διεξαχθεί σε συνέχεια της ίδιας ειδικής συνεδρίασης για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Β. Συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Η Οικονομική Επιτροπή, και αντίστοιχα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συγκροτούνται: α) από τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο, β) από δύο ακόμη Αντιδημάρχους, οι οποίοι ορίζονται, ως μέλη, από το Δήμαρχο7, γ) από δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται, ως μέλη, από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Ο συνολικός αριθμός των εκλεγόμενων μελών των Επιτροπών, καθορίζεται εκ του νόμου, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  Από τα εκλεγόμενα μέλη των Επιτροπών, προβλέπεται, εκ του νόμου, ο ελάχιστος αριθμός των μελών που προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών των Επιτροπών8. Αριθμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου έως και 27 έως και 45 45 άνω Πρόεδρος (Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος) 1 1 1 Αριθμός οριζόμενων μελών (Αντιδήμαρχοι) από Δήμαρχο Αριθμός εκλεγόμενων μελών από Δημοτικό Συμβούλιο Συνολικός αριθμός μελών επιτροπής 2 4 (3+1 υποχρεωτικά από παράταξη Δημάρχου) 7 2 6 (4+2 υποχρεωτικά από παράταξη Δημάρχου) 9 2 8 (5+3 υποχρεωτικά από παράταξη Δημάρχου) 11 Σχετικά με τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επισημαίνονται τα ακόλουθα: 6 Λεπτομέρειες σχετικά με την Πρόσκληση αναγράφονται στην εγκύκλιο για την Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου 7 Σε Δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους, στους οποίους ορίζονται έως 2 Αντιδήμαρχοι, για τη νόμιμη συγκρότηση των Επιτροπών απαιτείται να οριστούν και οι 2 Αντιδήμαρχοι από τον Δήμαρχο. 8 Άρθρο 74, παρ. 1 του ν.3852/2010, όπως ισχύει 4 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08  Ο Αντιδήμαρχος που θα οριστεί ή έχει οριστεί ως Πρόεδρος ή μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το Δήμαρχο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και εκλεγμένο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  Αντιστρόφως, Αντιδήμαρχος που δεν έχει οριστεί ως Πρόεδρος ή μέλος των Επιτροπών μπορεί να εκλεγεί ως μέλος των Επιτροπών9.  Τα εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα και στις δύο Επιτροπές.  Αντίστοιχα, οι ίδιοι Αντιδήμαρχοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα οριζόμενα μέλη ή πρόεδροι και της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  Όταν τα οριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, με τις οποίες αναδείχτηκαν στο αξίωμα, εκπίπτουν αυτοδικαίως από μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής10 και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 74 του ν.3852/2010.  Ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι (είτε λόγω ανεξαρτητοποίησης, είτε λόγω διαγραφής από την παράταξη στην οποία ανήκαν) λογίζονται, αθροιστικά, ως ενιαία παράταξη μόνο για τη διαδικασία υπολογισμού του αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη στις επιτροπές11. Στην περίπτωση που ένας ανεξάρτητος σύμβουλος θέση υποψηφιότητα για την κατάληψη της, τυχόν, δικαιούμενης θέσης της παράταξης των ανεξαρτήτων στην Επιτροπή θεωρείται «μεμονωμένος σύμβουλος» μέλος της Επιτροπής. Γ. Διαδικασία εύρεσης αριθμού εκλεγόμενων μελών από κάθε παράταξη στην Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Στην ίδια ειδική συνεδρίαση και μετά την εκλογή του Προεδρείου12, το οποίο για πρώτη φορά από τη συγκρότησή του προεδρεύει της συνεδρίασης, το Δημοτικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στη συνέχεια τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής13. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη των μελών των Επιτροπών δεν είναι υποχρεωτικά δημόσιες14. Σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορεί να ακολουθήσει η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 9 Άρθρο 74, παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει Άρθρο 74, παρ. 12 του ν. 3852/ 2010, όπως ισχύει 11 Άρθρο 74, παρ. 3 του ν.3852/2010, όπως ισχύει 12 Άρθρο 74 παρ.2 του ν.3852/2010, όπως ισχύει 13 Άρθρο 74 παρ. 8 του ν.3852/2010, όπως ισχύει 14 Γν ΝΣΚ 234/ 2007 10 5 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Αυτή θα διενεργηθεί την επόμενη Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019, αμέσως μετά την επαναληπτική εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. 1. Υπολογισμός αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούνται οι παρατάξεις στις Επιτροπές Ο αριθμός των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη στις Επιτροπές υπολογίζεται, εκ του νόμου, μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία στη βάση υπολογισμού ενός εκλογικού μέτρου. Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπολογισμού του αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη στις Επιτροπές, οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι λογίζονται, αθροιστικά, ως μια ενιαία παράταξη. Προς ενίσχυση της δημοτικής παράταξης του Δημάρχου στις επιτροπές, προβλέπεται εκ του νόμου ελάχιστος συγκεκριμένος αριθμός εκ των εκλεγόμενων μελών στις επιτροπές, ως ακολούθως: τουλάχιστον ένα (1) μέλος στις επταμελείς, δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς και τρία (3) μέλη στις ενδεκαμελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου.15 Ειδικότερα, για τον υπολογισμό του αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη στις Επιτροπές, ακολουθούνται τα εξής βήματα: α. Αρχικά υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο Το εκλογικό μέτρο ισούται με το πηλίκο που προκύπτει, έως δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, από τη διαίρεση του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τον συνολικό αριθμό των εκλεγόμενων μελών της κάθε Επιτροπής, περιλαμβανομένων και αυτών που προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου. β. Στη συνέχεια ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε παράταξης διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις επιτροπές αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος της διαίρεσης. γ. Αν μετά το πέρας της πρώτης κατανομής εδρών μεταξύ των παρατάξεων, παραμένουν αδιάθετες έδρες16από το συνολικό αριθμό εκλεγόμενων μελών, αυτές κατανέμονται ανά μία ξεκινώντας από την παράταξη που έχει το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, υπόλοιπο (δεκαδικό μέρος) της ανωτέρω διαίρεσης και μέχρι εξάντλησης των αδιάθετων εδρών. Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται για όλες τις παρατάξεις ακόμα και εάν δεν έχουν λάβει έδρα κατά το στάδιο της πρώτης κατανομής εδρών των εκλεγόμενων μελών. 15 Βλ. προηγούμενο Πίνακα Λόγω του ότι το άθροισμα των εδρών που έχουν ήδη έχουν απονεμηθεί υπολείπεται του συνολικού αριθμού των εκλεγόμενων μελών στην κάθε Επιτροπή 16 6 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου προηγείται ο συνδυασμός που έχει λάβει στις δημοτικές εκλογές μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. δ. Σε περίπτωση που η παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου δεν έχει λάβει τον ελάχιστο αριθμό εδρών των εκλεγόμενων μελών που προβλέπεται εκ του νόμου17, τότε ο αριθμός των εδρών που δικαιούται προσαυξάνεται μέχρι του αριθμού αυτού, αφαιρουμένων ισάριθμων εδρών ανά μία από τις παρατάξεις που έλαβαν το μικρότερο αριθμό ψήφων στις δημοτικές εκλογές, εφόσον έχουν λάβει έδρα στην επιτροπή. Για την πληρέστερη κατανόηση του υπολογισμού του αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη στις Επιτροπές, παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα: Πρώτο Παράδειγμα Σε 41 μελές Δημοτικό Συμβούλιο, με συνολικά 4 παρατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή (όπως και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) αποτελείται από 9 μέλη, εκ των οποίων τα 6 μέλη εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η εκλογική δύναμη των 4 παρατάξεων στο Δημοτικό συμβούλιο, έχει ως ακολούθως: Παρατάξεις Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Συμβούλων κάθε Δημοτικής Παράταξης 1η Παράταξη (εκλεγέντος Δημάρχου) 23 έδρες 2η Παράταξη 12 έδρες 3η Παράταξη 5 έδρες 4η Παράταξη 1 έδρα Για τον υπολογισμό του αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη στην Οικονομική Επιτροπή, ακολουθούνται τα εξής βήματα: α. Υπολογισμός εκλογικού μέτρου Το εκλογικό μέτρο ισούται με το πηλίκο που προκύπτει, έως δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, από τη διαίρεση του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τον συνολικό αριθμό των εκλεγόμενων μελών. Στο παράδειγμά μας: 17 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει μετά τη αντικατάστασή του από το άρθρο 2, παρ. 1 του ν. 4623/2019 «Από τα εκλεγόμενα μέλη των επιτροπών, τουλάχιστον ένα (1) μέλος στις επταμελείς, δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς και τρία (3) μέλη στις ενδεκαμελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο δήμαρχος» 7 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 Εκλογικό μέτρο = 41: 6= 6,83 β. Στη συνέχεια ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε παράταξης διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις επιτροπές αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος της διαίρεσης. Δημοτικές Παρατάξεις Αριθμός Συμβούλων κάθε Δημοτικής Παράταξης Αριθμός Συμβούλων Παράταξης/ εκλογικό μέτρο Ακέραιο μέρος της διαίρεσης Υπόλοιπα Διαίρεσης 1η Παράταξη 23 23 : 6,83 =3,36 3 0,36 2η Παράταξη 12 12 : 6,83 = 1,75 1 0,75 3η Παράταξη 5 5 : 6,83 = 0,73 0 0,73 4η Παράταξη 1 1 : 6,83 = 0,14 0 0,14 γ. Αν μετά το πέρας της πρώτης κατανομής εδρών μεταξύ των παρατάξεων παραμένουν αδιάθετες έδρες από το συνολικό αριθμό εκλεγομένων μελών, αυτές κατανέμονται ανά μία, ξεκινώντας από την παράταξη που έχει το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, υπόλοιπο της ανωτέρω διαίρεσης και μέχρι εξάντλησης των αδιάθετων εδρών. Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται για όλες τις παρατάξεις ακόμα και εάν δεν έχουν λάβει έδρα κατά το στάδιο της πρώτης κατανομής εδρών των εκλεγομένων μελών. Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου προηγείται ο συνδυασμός που έχει λάβει στις δημοτικές εκλογές μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Συνεπώς, στο παράδειγμά από την πρώτη κατανομή εδρών μεταξύ των παρατάξεων παραμένουν 2 αδιάθετες έδρες από το συνολικό αριθμό εκλεγομένων μελών. Στο δεύτερο στάδιο κατανομής που ακολουθεί τη μία αδιάθετη έδρα καταλαμβάνει η 2η Παράταξη που έχει το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, υπόλοιπο της ανωτέρω διαίρεσης και τη δεύτερη αδιάθετη έδρα καταλαμβάνει η 3η Παράταξη που έχει το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, υπόλοιπο, ακόμα και εάν δεν έλαβε έδρα κατά το στάδιο της πρώτης κατανομής. 8 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 Παρατάξεις Αριθμός Ακέραιο κλάσμα Συμβούλων Παράταξης/ / εκλογικό μέτρο Υπόλοιπα Διαίρεσης Έδρες Από Υπόλοιπα Συνολικά δικαιούμενες έδρες 1η Παράταξη 23 : 6,83 =3,36 3 0,36 2η Παράταξη 12 : 6,83 = 1,75 1 0,75 +1 2 3η Παράταξη 5 : 6,83 = 0,73 0 0,73 +1 1 4η Παράταξη 1 : 6,83 = 0,14 0 0,14 3 0 Στο παράδειγμά μας η διαδικασία υπολογισμού του αριθμού των εκλεγόμενων μελών της Οικονομικής Επιτροπής ανά παράταξη ολοκληρώνεται σε αυτό το στάδιο, καθώς στην εννεαμελή Οικονομική Επιτροπή από το συνολικό αριθμό των εκλεγόμενων μελών της, 3 μέλη προέρχονται από την παράταξη του Δημάρχου. 9 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 Δεύτερο Παράδειγμα Σε 49μελές Δημοτικό Συμβούλιο, με συνολικά 16 παρατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή (όπως και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) αποτελείται από 11 μέλη, αντιστοίχως, εκ των οποίων τα 8 μέλη εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η εκλογική δύναμη των 16 παρατάξεων στο Δημοτικό συμβούλιο, έχει ως ακολούθως: Παρατάξεις Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Συμβούλων κάθε Δημοτικής Παράταξης 1η Παράταξη 11 2η Παράταξη (εκλεγέντος Δημάρχου) 7 3η Παράταξη 7 4η Παράταξη 7 5η Παράταξη 3 6η Παράταξη 3 7η Παράταξη 2 8η Παράταξη 1 9η Παράταξη 1 10η Παράταξη 1 11η Παράταξη 1 12η Παράταξη 1 13η Παράταξη 1 14η Παράταξη 1 15η Παράταξη 1 16η Παράταξη 1 Για τον υπολογισμό του αριθμού των εκλεγομένων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη στην Οικονομική Επιτροπή, ακολουθούνται τα εξής βήματα: α. Υπολογισμός εκλογικού μέτρου Το εκλογικό μέτρο ισούται με το πηλίκο που προκύπτει, έως δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, από τη διαίρεση του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τον συνολικό αριθμό των εκλεγόμενων μελών. Στο παράδειγμά μας: Εκλογικό μέτρο =49: 8 =6.12 10 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 β. Στη συνέχεια ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε παράταξης διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις επιτροπές αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος της διαίρεσης. Παρατάξεις Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Συμβούλων κάθε Δημοτικής Παράταξης Αριθμός Συμβούλων Παράταξης/ εκλογικό μέτρο Ακέραιο κλάσμα Υπόλοιπα Διαίρεσης 1η Παράταξη 11 11: 6,12 =1,797 1 0,797 2η Παράταξη 7 7: 6,12 = 1,143 1 0,143 3η Παράταξη 7 7: 6,12 = 1,143 1 0,143 4η Παράταξη 7 7: 6,12 = 1,143 1 0,143 5η Παράταξη 3 3 : 6,12 = 0,490 0 0,490 6η Παράταξη 3 3 : 6,12 = 0,490 0 0,490 7η Παράταξη 2 2 : 6,12 = 0,326 0 0,326 8η Παράταξη 1 1 : 6,12 = 0,163 0 0,163 9η Παράταξη 1 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 10η Παράταξη 1 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 11η Παράταξη 1 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 12η Παράταξη 1 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 13η Παράταξη 1 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 14η Παράταξη 1 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 15η Παράταξη 1 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 16η Παράταξη 1 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 γ. Αν μετά το πέρας της πρώτης κατανομής εδρών μεταξύ των παρατάξεων παραμένουν αδιάθετες έδρες από το συνολικό αριθμό εκλεγομένων μελών, αυτές κατανέμονται ανά μία, ξεκινώντας από την παράταξη που έχει το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, υπόλοιπο της ανωτέρω διαίρεσης και μέχρι εξάντλησης των αδιάθετων εδρών. Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται για όλες τις παρατάξεις ακόμα και εάν δεν έχουν λάβει έδρα κατά το στάδιο της πρώτης κατανομής εδρών των εκλεγομένων μελών. Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου προηγείται ο συνδυασμός που έχει λάβει στις δημοτικές εκλογές μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Συνεπώς, στο παράδειγμά μας από το πρώτο στάδιο κατανομής εδρών μεταξύ των Παρατάξεων παραμένουν 4 αδιάθετες έδρες από το συνολικό αριθμό εκλεγόμενων μελών. 11 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 Στο δεύτερο στάδιο κατανομής που ακολουθεί, ξεκινώντας από την Παράταξη που έχει το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, υπόλοιπο της ανωτέρω διαίρεσης, την πρώτη αδιάθετη έδρα καταλαμβάνει η 1η παράταξη. Τη δεύτερη αδιάθετη έδρα, λόγω του ότι η 5η Παράταξη και η 6η Παράταξη έχουν ίσο αριθμό υπολοίπου, καταλαμβάνει η 5η παράταξη, καθώς έχει λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις δημοτικές εκλογές και την τρίτη αδιάθετη έδρα καταλαμβάνει η 6η Παράταξη. Τέλος, την τέταρτη έδρα καταλαμβάνει η 7η Παράταξη, κατά σειρά υπολοίπου. Δημοτικές Παρατάξεις Αριθμός Ακέραιο κλάσμα Υπόλοιπα Συμβούλων Διαίρεσης κάθε Δημοτικής Παράταξης/ εκλογικό μέτρο Έδρες Από Υπόλοιπα Συνολικά δικαιούμενες έδρες 1η Παράταξη 11: 6,12 =1,797 1 0,797 +1 2 2η Παράταξη 7: 6,12 = 1,143 1 0,143 1 3η Παράταξη 7: 6,12 = 1,143 1 0,143 1 4η Παράταξη 7: 6,12 = 1,143 1 0,143 1 5η Παράταξη 3 : 6,12 = 0,490 0 0,490 1 1 6η Παράταξη 3 : 6,12 = 0,490 0 0,490 1 1 7η Παράταξη 2 : 6,12 = 0,326 0 0,326 1 1 8η Παράταξη 1 : 6,12 = 0,163 0 0,163 9η Παράταξη 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 10η Παράταξη 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 11η Παράταξη 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 12η Παράταξη 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 13η Παράταξη 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 14η Παράταξη 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 15η Παράταξη 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 16η Παράταξη 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 δ. Σε περίπτωση που η παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου δεν έχει λάβει τον ελάχιστο αριθμό εδρών των εκλεγομένων μελών που προβλέπεται εκ του νόμου, τότε ο αριθμός των εδρών που δικαιούται προσαυξάνεται μέχρι του αριθμού αυτού, αφαιρουμένων ισάριθμων εδρών ανά μία από τις παρατάξεις που έλαβαν το μικρότερο αριθμό ψήφων στις δημοτικές εκλογές, εφόσον έχουν λάβει έδρα στην επιτροπή. Στο παράδειγμά μας η παράταξη του Δημάρχου, βάσει του πρώτου σταδίου κατανομής εδρών εκλεγομένων μελών, έχει λάβει 1 έδρα, ενώ βάσει του νόμου δικαιούται άλλες 2 έδρες, καθώς η Οικονομική Επιτροπή είναι 11μελής. Συνεπώς, ακολουθείται η κατά τα 12 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 ανωτέρω (δ) διαδικασία και η τελική κατανομή των εδρών των εκλεγόμενων μελών της Οικονομικής Επιτροπής ανά Παράταξη έχει ως εξής: 13 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 Δημοτικές Παρατάξεις Αριθμός Συμβούλων κάθε Δημοτικής Παράταξης/ εκλογικό μέτρο Ακέραιο κλάσμα Υπόλοιπα Διαίρεσης Από Υπόλοιπα Συνολικό 1η Παράταξη 11: 6,12 =1,797 1 0,797 +1 2 2η Παράταξη 7: 6,12 = 1,143 (εκλεγέντος Δημάρχου) 1 0,143 1 3η Παράταξη 7: 6,12 = 1,143 1 0,143 1 1 4η Παράταξη 7: 6,12 = 1,143 1 0,143 1 1 5η Παράταξη 3 : 6,12 = 0,490 0 0,490 1 1 1 6η Παράταξη 3 : 6,12 = 0,490 0 0,490 1 1 -1 0 7η Παράταξη 2 : 6,12 = 0,326 0 0,326 1 1 -1 0 8η Παράταξη 1 : 6,12 = 0,163 0 0,163 0 0 9η Παράταξη 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 0 0 10η Παράταξη 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 0 0 11η Παράταξη 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 0 0 12η Παράταξη 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 0 0 13η Παράταξη 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 0 0 14η Παράταξη 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 0 0 15η Παράταξη 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 0 0 16η Παράταξη 1: 6,12 = 0,163 0 0,163 0 0 14 Αφαίρεση /Προσαύξηση Τελικό 2 2 3 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 2. Κατάρτιση ψηφοδελτίων Κάθε δημοτική παράταξη18, με ένα19 ή περισσότερα μέλη, η οποία βάσει της ανωτέρω διαδικασίας εκλέγει μέλος στις Επιτροπές, καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο ξεχωριστά για την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ενιαίο ψηφοδέλτιο δύνανται να καταρτίζει ένας ή να καταρτίζουν από κοινού, εφόσον υπάρχουν, και δύο ή περισσότεροι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι, αθροιστικά, για την εκλογική και μόνο διαδικασία, λογίζονται ως παράταξη20. Ο νόμος δεν προβλέπει μέγιστο ή ελάχιστο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων για την εκλογή μελών τους στις Επιτροπές. Συνεπώς, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων μπορεί να είναι σε αριθμό περισσότεροι ή λιγότεροι από τον συνολικό αριθμό των εκλεγόμενων μελών στην Οικονομική Επιτροπή και αντίστοιχα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Οι παρατάξεις υποχρεούνται να καταρτίσουν, εγκαίρως, πριν από την ψηφοφορία τα ψηφοδέλτια, τα οποία για λόγους διευκόλυνσης της αναπαραγωγής τους δέον να έχουν έντυπη μορφή. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφεται το όνομα της παράταξης (εκτός από την παράταξη των ανεξαρτήτων συμβούλων, όπου μπορεί να τεθεί η ονομασία: «Παράταξη Ανεξαρτήτων Συμβούλων») και ακολούθως τα ονόματα των υποψηφίων μελών της Επιτροπής21. Ειδικότερα, μετά την εκλογή των μελών του Προεδρείου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαθέτει στις παρατάξεις επαρκή χρόνο για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων και την αναπαραγωγή τους, με τη συμβολή των υπηρεσιών του δήμου. Τα ψηφοδέλτια της κάθε παράταξης, με αντίστοιχα λευκά ψηφοδέλτια, παραδίδονται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από την ψηφοφορία, σε αριθμό, τουλάχιστον, ίσο με τον αριθμό των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, οι δημοτικοί σύμβουλοι παραλαμβάνουν από το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων, μαζί με λευκά ψηφοδέλτια. 3. Σταυροδοσία Κάθε δημοτικός σύμβουλος επιλέγει μυστικά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (παραβάν) το ψηφοδέλτιο της παράταξης θέτοντας σταυρό ή σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους, μέχρι του συνολικού αριθμού των εκλεγόμενων μελών της επιτροπής, χωρίς, δηλαδή, να λαμβάνονται υπόψη ο Δήμαρχος και οι οριζόμενοι από αυτόν Αντιδήμαρχοι. 18 Στην έννοια της δημοτικής παράταξης περιλαμβάνεται και η περίπτωση της σύμπραξης δημοτικής παράταξης του Δημάρχου με άλλη δημοτική παράταξη κατά το άρθρο 66 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει 19 Δημοτική παράταξη συγκροτείται ακόμα και εάν ο συνδυασμός έχει εκλέξει ένα μόνο δημοτικό σύμβουλο 20 Άρθρο 74, παρ. 3, τρίτο εδάφιο του ν.3852/2010, όπως ισχύει 21 Άρθρο 74 παρ.5., δεύτερο εδάφιο του ν.3852/2010, όπως ισχύει 15 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 Ειδικότερα, οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν σε Δημοτικό Συμβούλιο έως 27μέλη να θέσουν έως 4 σταυρούς προτίμησης, σε Δημοτικό Συμβούλιο έως 45 μέλη να θέσουν έως 6 σταυρούς προτίμησης και σε Δημοτικό Συμβούλιο άνω των 45 μελών να θέσουν έως 8 σταυρούς προτίμησης. Ψηφοδέλτιο με μεγαλύτερο αριθμό επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης του συνολικού αριθμού εκλεγόμενων μελών δεν λαμβάνεται υπόψη22. 4. Εκλογή μελών Επιτροπών Ως μέλη των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται η παράταξη στην επιτροπή. Οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, αποτελούν, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής23. Το ίδιο συμβαίνει και με το ψηφοδέλτιο που συνέταξαν οι ανεξάρτητοι ή διαγραμμένοι δημοτικοί σύμβουλοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Αν δημοτική παράταξη, η οποία δικαιούται μέλος στην επιτροπή, δεν υποδείξει υποψήφιο ή υποψήφιους, τότε τη θέση του ή τις θέσεις τους καταλαμβάνουν ανά μία υποψήφιοι των παρατάξεων με το μεγαλύτερο αριθμό δημοτικών συμβούλων και σε περίπτωση ίσου αριθμού ο συνδυασμός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους στις δημοτικές εκλογές24. Στο πρώτο παράδειγμά μας, εάν η τρίτη Παράταξη δεν υποδείξει υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για το ένα μέλος που εκλέγει στις Επιτροπές, τη θέση του καταλαμβάνει η 1η Παράταξη, καθώς έχει το μεγαλύτερο αριθμό δημοτικών συμβούλων, με αποτέλεσμα να δικαιούται 4 έδρες στις Επιτροπές. 22 Άρθρο 74 παρ.5, τέταρτο εδάφιο του ν.3852/2010, όπως ισχύει Άρθρο 74 παρ. 5, του ν.3852/2010, όπως ισχύει 24 Άρθρο 54 παρ. 6 του ν.3852/2010 23 16 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 Δ. Παραίτηση - Αναπλήρωση μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1. Παραίτηση μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Η παραίτηση25 Αντιδημάρχου από την ιδιότητά του, ως οριζόμενο μέλος της Επιτροπής, υποβάλλεται γραπτώς στο Δήμαρχο που τον όρισε26 και γίνεται οριστική την επόμενη της κατάθεσης στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας. Ο Δήμαρχος, προς διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας της Επιτροπής, οφείλει να ορίσει άμεσα άλλον Αντιδήμαρχο, ως οριζόμενο μέλος της Επιτροπής, προκειμένου η τελευταία να έχει νόμιμη συγκρότηση. Σημειώνεται ότι μέχρι τον ορισμό νέου Αντιδημάρχου27 της Επιτροπής από τον Δήμαρχο, η Επιτροπή δεν μπορεί να λειτουργεί νομίμως. Την ίδια υποχρέωση ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής έχει ο Δήμαρχος σε περίπτωση παραίτησης Αντιδημάρχου από τη θέση του ως Αντιδήμαρχος, ή σε περίπτωση που ο Αντιδήμαρχος παύει για οποιοδήποτε λόγο να είναι μέλος της δημοτικής παράταξης στην οποία ανήκε28. Οι θέσεις των τακτικών μελών της κάθε παράταξης που παραμείνουν κενές κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας των Επιτροπών καταλαμβάνονται από τα αναπληρωματικά τους μέλη, όπως αυτά αναδείχθηκαν κατά σειρά εκλογής τους από το ίδιο ψηφοδέλτιο από το οποίο αναδείχθηκαν και τα τακτικά μέλη. Τα εκλεγμένα μέλη των Επιτροπών υποβάλουν την παραίτησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, που τα εξέλεξε και η παραίτηση γίνεται οριστική την επόμενη της κατάθεσής της στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας. Προς διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας των Επιτροπών, το εκλεγμένο μέλος που παραιτείται οφείλει να κοινοποιήσει την παραίτησή του και στον Πρόεδρο της Επιτροπής, προκειμένου ο τελευταίος να γνωστοποιήσει, με Πράξη του, στο μέλος που το αναπληρώνει ότι καθίσταται τακτικό μέλος της Επιτροπής. Επίσης, όταν τα μέλη των Επιτροπών, παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και αντικαθίστανται. 25 Κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδεικτικά ΣτΕ 1928/2017), η δήλωση παραίτησης πρέπει να διατυπώνεται κατά τρόπο σαφή, ώστε να προκύπτει η βούληση του προσώπου να αποχωρήσει από το αιρετό αξίωμα 26 Άρθρο 54 παρ. 3 του ν.3852/2010 27 Επισημαίνεται ότι ο ορισμένος Αντιδήμαρχος μπορεί να λάβει μέρος στη λειτουργία της αντίστοιχης Επιτροπής, εφόσον η απόφαση ορισμού του έχει δημοσιευτεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις 28 Άρθρο 74 παρ. 12 του ν.3852/2010, όπως ισχύει 17 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 2. Αναπλήρωση μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αα. Τα αναπληρωματικά μέλη με τη σειρά της εκλογής τους καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων με το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών της παράταξης, τότε διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία που περιγράφηκε κατά τα ανωτέρω και την κατάρτιση νέου ψηφοδελτίου από την παράταξη της οποίας κενώθηκαν οι έδρες στην επιτροπή. Αβ. Εάν, όμως, η παράταξη της οποίας οι έδρες των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών κενώθηκαν δεν επιθυμεί να υποδείξει υποψηφίους, τότε τη θέση τους καταλαμβάνουν ανά μία οι αναπληρωματικοί των παρατάξεων με το μεγαλύτερο αριθμό δημοτικών συμβούλων και σε περίπτωση ίσου αριθμού οι αναπληρωματικοί της παράταξης που έλαβε περισσότερες ψήφους στις δημοτικές εκλογές, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010. Β. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε τρόπο εκλείψει ο μοναδικός μεμονωμένος σύμβουλος της παράταξης των ανεξαρτήτων που έχει εκλεγεί μέλος της Επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή για την κάλυψη της κενής έδρας. Στη νέα εκλογική διαδικασία μετέχουν όλες οι παρατάξεις, με νέο υπολογισμό του αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούνται στην Επιτροπή και με κατάρτιση νέων ψηφοδελτίων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 έως 6 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010. Γ. Τέλος, κατ΄ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όταν τα μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του δημάρχου, παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τότε τη θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη της παράταξης του δημάρχου. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παραπέμπουμε στο πρώτο εκλογικό παράδειγμα. Υποθέτουμε ότι στην 9μελή Οικονομική Επιτροπή από τα 6 εκλεγόμενα μέλη, παραιτείται από την 3η Παράταξη το τακτικό και το αναπληρωματικό εκλεγόμενο μέλος που δικαιούται η παράταξη στην Επιτροπή και διενεργείται νέα εκλογή για την κάλυψη της μίας κενής έδρας. Από το συνδυασμό των εφαρμοστέων διατάξεων του άρθρου 74 διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:  Εάν η 3η Παράταξη εξακολουθεί να διαθέτει υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για την κάλυψη της μίας κενωθείσας έδρας που δικαιούται στην Επιτροπή, καταρτίζει νέο ψηφοδέλτιο με νέους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους και ακολουθεί η εκλογή του νέους μέλους από το δημοτικό συμβούλιο. 18 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08  Σε περίπτωση που η 3η Παράταξη δεν επιθυμεί να υποδείξει υποψήφιο, τότε κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 74 τη θέση καταλαμβάνει η παράταξη με το μεγαλύτερο αριθμό δημοτικών συμβούλων.  Εάν, όμως, η 3η Παράταξη έχει εξαντλήσει και τους 5 δημοτικούς της συμβούλους για την κάλυψη της μίας έδρας που δικαιούται στην Επιτροπή (επειδή κανένας ή καμία δεν επιθυμεί να καταλάβει την έδρα αυτή) και ως εκ τούτου δεν υπάρχει αντικαταστάτης, τότε κατ΄ εφαρμογή του τελευταίο εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, τη θέση καταλαμβάνει αναπληρωματικό μέλος της παράταξης του Δημάρχου. Σημειώνεται ότι για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις διενέργειας νέας εκλογής για την κάλυψη κενών εδρών της Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκδίδει σχετική Πράξη. Με την Πράξη αύτη διαπιστώνεται η ανάγκη κάλυψης της κενής έδρας, με νέα εκλογή, και η ημερομηνία διενέργειες της εκλογής την πρώτη Κυριακή από την έκδοση της σχετικής Πράξης. Ε. Περιπτώσεις επανάληψης της εκλογικής διαδικασίας Η διαδικασία εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ολοκληρώνεται σε μία ειδική συνεδρίαση. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, λόγω έλλειψης απαρτίας, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019,29 με τη χρήση των ίδιων ή με κατάρτιση νέων ψηφοδελτίων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 6. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται, κατά πλάσμα δικαίου ότι εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης, ανάλογα με τον αριθμό εδρών που δικαιούται κάθε παράταξη σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 6 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010. Στ. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον Δήμαρχο. Τα οριζόμενα και εκλεγμένα μέλη των ως άνω Επιτροπών στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους30, με φανερή ψηφοφορία, εκλέγουν μεταξύ των μελών τους τον Αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της Επιτροπής31. 29 Άρθρο 74 παρ. 9 του ν.3852/2010 Για τις συνεδριάσεις και την εν γένει λειτουργία των δύο Επιτροπών, βλ. άρθρο 75 του ν. 3852/2010 31 Άρθρο 74, παρ. 11 του ν. 3852/2010 30 19 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών της αντίστοιχης Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν, και πάλι, δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται, όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της κατά περίπτωση οικείας Επιτροπής. Σημειώνεται ότι ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει της Επιτροπής, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, προεδρεύει το μέλος της Επιτροπής το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους32. Ζ. Έλεγχος των πρακτικών εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα πρακτικά της εκλογής33 διαβιβάζονται, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, στον Επόπτη ΟΤΑ34 , ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα της εκλογής. Ο έλεγχος από τον Επόπτη γίνεται είτε αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ή δημοτικού συμβούλου, η οποία ασκείται ενώπιόν του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής. Ο Επόπτης αποφαίνεται για τη νομιμότητα της εκλογής, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, αφότου παρέλαβε τα πρακτικά35. Ειδικότερα, ο Επόπτης ΟΤΑ ελέγχει τη νομιμότητα της εκλογής και εφόσον κρίνει ότι το πρακτικό εκλογής δεν είναι νόμιμο, το ακυρώνει, κοινοποιώντας, αυθημερόν, την απόφασή του στο Προεδρείο του Δημοτικό Συμβούλιου, προκειμένου να επαναληφθεί η διαδικασία της εκλογής την πρώτη Κυριακή, μετά την παραλαβή της σχετικής ακυρωτικής απόφασης36. Σημειώνεται ότι για την εκλογή των νέων μελών των Επιτροπών, των οποίων η εκλογή ακυρώθηκε, ακολουθείται και πάλι η ίδια εκλογική διαδικασία, ενώ υποψήφιος μπορεί να είναι ξανά ο ίδιος σύμβουλος, του οποίου η εκλογή ακυρώθηκε. Για τον έλεγχο νομιμότητας της εκλογής Αντιπροέδρου των Επιτροπών δεν εφαρμόζονται οι ανωτέρω ειδικές διατάξεις, αλλά οι διατάξεις των αρ. 226 και 227 του ν. 3852/2010. 32 Άρθρο 75, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 Πρότυπο πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου 34 Και μεταβατικά, μέχρι την ίδρυση των οικείων ΑΥΕ ΟΤΑ, στον Συντονιστή της κατά τόπο αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 35 Άρθρο 74, παρ. 10 ν.3852/2010 36 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ακύρωσης της εκλογής μέλους ή μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου η, τυχόν, εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, δεν πάσχει ακυρότητας εξ’ αυτού και μόνο του λόγου 33 20 ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 Η υπηρεσία μας, προς διασφάλιση της νομιμότητας και ταχείας ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκλογής και εγκατάστασης των νέων δημοτικών αρχών, επισημαίνει:  Πριν την σύγκλησή τους, η Οικονομική

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις