59846/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΛειτουργία κοινοτήτων.(ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 88/2019
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.08.21 15:32:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α΄ΒΑΘΜΟΥ Λειτουργία Κοινοτήτων Αριθμός Εγκυκλίου: 88 ΑΠ: 59846/21.08.2019 ΑΔΑ: 1 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων Περιεχόμενα Εισαγωγή .......................................................................................................................... 3 1. Όργανα διοίκησης κοινοτήτων ................................................................................ 4 2. Αρμοδιότητες οργάνων διοίκησης κοινοτήτων ....................................................... 4 3. Κοινότητες με πληθυσμό άνω των (300) κατοίκων ................................................. 6 3.1 Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας ........................................................................ 6 3.2. Συνεδρίαση συμβουλίου κοινότητας .................................................................... 7 Σύγκληση .................................................................................................................. 7 Απαρτία – λήψη αποφάσεων ................................................................................... 8 Ειδικές περιπτώσεις ................................................................................................. 9 Πρακτικά συνεδρίασης........................................................................................... 11 3.3. Κώλυμα συμμετοχής συμβούλου σε συνεδριάσεις του συμβουλίου ................ 12 3.4. Ανεξαρτητοποίηση μέλους συμβουλίου κοινότητας.......................................... 12 4. Κοινότητες με πληθυσμό έως και τριακοσίους (300) κατοίκους - εκλογή προέδρου........................................................................................................................ 14 5. Δημοσίευση – εκτελεστότητα αποφάσεων οργάνων διοίκησης κοινοτήτων ....... 14 6. Έλεγχος νομιμότητας .............................................................................................. 16 7. Διαδικασία υλοποίησης αποφάσεων οργάνων κοινότητας .................................. 16 8. Συμμετοχή προέδρων και προέδρων συμβουλίων κοινοτήτων στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου ........................................................................................... 17 9. Συνέλευση κατοίκων κοινότητας ........................................................................... 18 10. Λειτουργία αποκεντρωμένων υπηρεσιακών μονάδων ......................................... 19 11. Γραμματειακή υποστήριξη ..................................................................................... 19 12. Χρήση σφραγίδας ................................................................................................... 19 13. Χρήση πρωτοκόλλου .............................................................................................. 19 14. Παράρτημα: ισχύουσα νομοθεσία......................................................................... 21 2 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων Εισαγωγή Με τη θέση σε ισχύ του ν. 4555/2019 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα Κλεισθένης I», καταργείται η διάκριση κοινοτήτων σε δημοτικές και τοπικές και εισάγεται ως ενιαία δομή ενδοδημοτικής αποκέντρωσης η Κοινότητα. Ειδικότερα, κοινότητες συνιστούν1:  Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους.  Οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 (Α΄ 231) ή συνενώθηκαν με τον ν.3852/2010 (Α’ 83) και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.  Τα τοπικά διαμερίσματα νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων.  Οι πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3852/2010, ανεξαρτήτως πληθυσμού.  Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων. Με την παρούσα εγκύκλιο επιχειρείται να παρασχεθούν ενόψει της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου (1 Σεπτεμβρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2023), όλες οι δυνατές διευκρινίσεις και πληροφορίες για θέματα που άπτονται της λειτουργίας των κοινοτήτων. 1 Άρθρο 2, παρ. 2-4 του ν. 3852/2010. Όλες οι Κοινότητες της χώρας εμφανίζονται στην υπ’ αριθμ. 28549/ 16.4.2019 (Β’ 1327) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 32237/ 25.5.2019 όμοια, καθώς και στη «Βάση Δεδομένων Δήμων_Δημοτικές Εκλογές 2019», στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών: https://www.ypes.gr/ekloges/dimotikes-kai-perifereiakes-ekloges/cat-eguklioi--dimotikes-kai-perifereiakes-ekloges 3 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων 1. Όργανα διοίκησης κοινοτήτων Τα όργανα διοίκησης των κοινοτήτων2 διαφοροποιούνται ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Ειδικότερα, στις μικρές κοινότητες, αυτές δηλ. που έχουν μόνιμο πληθυσμό έως και τριακοσίους (300) κατοίκους, προβλέπεται ένα μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης, ο πρόεδρος της κοινότητας. Αντίθετα, στις μεγαλύτερες κοινότητες, αυτές με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, προβλέπεται η ύπαρξη τόσο συλλογικού (συμβούλιο κοινότητας), όσο και μονοπρόσωπου (πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας) οργάνου διοίκησης. Ο αριθμός των μελών του συμβουλίου κοινότητας διαφοροποιείται ανάλογα με τον πληθυσμό της και διαμορφώνεται ως εξής: Μόνιμος πληθυσμός Αριθμός μελών κοινότητας συμβουλίου 301 – 2.000 κάτοικοι 5 μέλη 2.001 –10.000 κάτοικοι 7 μέλη 10.001 – 50.000 κάτοικοι 11 μέλη 50.001 και άνω κάτοικοι 15 μέλη 2. Αρμοδιότητες οργάνων διοίκησης κοινοτήτων Τα όργανα διοίκησης των κοινοτήτων, τα οποία κατά τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, αναδείχθηκαν για πρώτη φορά με διακριτή κάλπη, συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης απόφασης από τα όργανα διοίκησης του δήμου τα οποία και είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 81 («Αρμοδιότητες προέδρου συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων»), 82 («Αρμοδιότητες προέδρου κοινότητας έως και τριακοσίων κατοίκων») και 83 («Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων κατοίκων») του ν.3852/2010. Πρόκειται για αρμοδιότητες, κυρίως, γνωμοδοτικού χαρακτήρα, οι οποίες ασκούνται στα όρια της συγκεκριμένης 2 Άρθρο 5 του ν. 3852/2010 4 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων κοινότητας είτε με πρωτοβουλία των οργάνων της κοινότητας είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου3. Επιπρόσθετα, ο δήμαρχος, με απόφασή του που δημοσιεύεται σε μια (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους προέδρους κοινοτήτων ή στα συμβούλια κοινοτήτων4. Επίσης, το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση του η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και η οποία δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στους προέδρους κοινοτήτων ή στα συμβούλια κοινοτήτων5. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέσα στα όρια της οικείας κοινότητας. Από τη δυνατότητα μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων εξαιρούνται: α) η έκδοση κανονιστικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 ή άλλης νομοθετικής εξουσιοδότησης, β) η επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων, γ) η σύναψη δανείων, δ) η σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και η εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν και ε) οι αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πρόεδρος ή το συμβούλιο της κοινότητας δεν ασκεί τις αρμοδιότητές του, τις ασκεί ο δήμος με τα αρμόδια όργανά του. Σχετική 3 Εκτός από τις παραπάνω αρμοδιότητες το συμβούλιο κοινότητας, επίσης:  καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας που, κατόπιν ελέγχου από την οικεία οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου (άρθρο 86, παρ. 2 του ν. 3852/2010)  εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου, ανάλογα με τις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειάς του (άρθρο 86, παρ. 4 του ν. 3852/2010)  παρέχει στο δημοτικό συμβούλιο σύμφωνη γνώμη, σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων, σχετικά με τον ανακαθορισμό ή όχι του αριθμού και των ορίων των κοινοτήτων (άρθρο 283, παρ. 5 του ν. 3852/2010). Επίσης, ο πρόεδρος κοινότητας έως τριακοσίους (300) κατοίκους καθώς σκαι το συμβούλιο κοινότητας, παρέχουν στο δημοτικό συμβούλιο σύμφωνη γνώμη σχετικά με το ενδεχόμενο συγχώνευσης κοινοτήτων ή ένταξή τους σε άλλον όμορο δήμο (άρθρο 283, παρ. 5 του ν. 3852/2010). Τέλος, ο πρόεδρος της Κοινότητας και ο πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας προσκαλείται υποχρεωτικά στην Επιτροποή Ποιότητας Ζωής και την Οικονομική Επιτροπή και δικαιούται να λάβει τον λόγο όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την Κοινότητά του (άρθρο 75 παρ. 8 του ν. 3852/2010) 4 Άρθρο 84, παρ. 1 του ν. 3852/2010 5 Άρθρο 84, παρ. 2 του ν. 3852/2010 5 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του δημάρχου ή του τυχόν κατά τόπο αρμόδιου ορισμένου αντιδημάρχου6. 3. Κοινότητες με πληθυσμό άνω των (300) κατοίκων 3.1 Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας O πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, δεν εκλέγεται μεταξύ των μελών του οικείου συμβουλίου αλλά είναι ο σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού στην κοινότητα, ο οποίος έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση7. Η θητεία του προέδρου εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου. Το συμβούλιο, επομένως κοινότητας, μετά την ορκωμοσία και εγκατάσταση των μελών του, λειτουργεί αμέσως και χωρίς καμία άλλη διαδικασία, αφού ο πρόεδρος του συμβουλίου ορίζεται ρητά από το νόμο. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ή εκείνος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης δεν αποδεχθεί εγγράφως τη θέση, το αξίωμα του προέδρου καταλαμβάνει επόμενος, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύμβουλος που να έχει εκλεγεί με τον ίδιο συνδυασμό, ή σύμβουλος του συνδυασμού αυτού που να δύναται και να δέχεται να αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του προέδρου, η θέση αυτή καταλαμβάνεται από σύμβουλο του δεύτερου σε σειρά εκλογής συνδυασμού στη συγκεκριμένη κοινότητα, σύμφωνα πάντα με τη σειρά σταυρών προτίμησης που έχει λάβει, και εφόσον απαιτηθεί, η διαδικασία συνεχίζεται με τους επόμενους συνδυασμούς, με τη σειρά εκλογικής τους δύναμης στην κοινότητα. Η μη αποδοχή του αξιώματος του προέδρου δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας του μέλους του συμβουλίου κοινότητας. 6 7 Άρθρο 84, παρ. 3 του ν. 3852/2010 Άρθρο 79, παρ. 1 του ν. 3852/2010 6 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί μέλος του συμβουλίου της κοινότητας, που ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του8. Η πράξη αυτή είναι κανονιστική και πρέπει επομένως να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (δηλ. κατά το πλήρες περιεχόμενό της στο δημοτικό κατάστημα και στο κατάστημα της κοινότητας, καθώς και να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια). 3.2. Συνεδρίαση συμβουλίου κοινότητας Σύγκληση Το συμβούλιο κοινότητας συνεδριάζει9 ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του:  μία (1) τουλάχιστον φορά το μήνα, υποχρεωτικά, ακόμα και αν δεν υπάρχουν θέματα για συζήτηση ή μοναδικό θέμα είναι η ενημέρωση δημοτών σε ορισμένα θέματα,  κάθε φορά που το απαιτούν οι υποθέσεις της κοινότητας,  όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση του συμβουλίου για ορισμένα θέματα,  όταν το ζητήσει, με γραπτή αίτησή του στην οποίο θα αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν, το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών του συμβουλίου, Στην περίπτωση αυτή, εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το συμβούλιο το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της σχετικής αίτησης, το συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση των μελών του που υπέβαλαν την αίτηση,  όταν το ζητήσουν, με γραπτή αίτησή τους στην οποίο θα αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν, εκατό (100), τουλάχιστον, κάτοικοι της κοινότητας. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το συμβούλιο το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, το συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά σταυρών προτίμησης συμβούλου και επί ισοψηφίας εκείνου που αναγράφεται πρώτος στην απόφαση ανακήρυξης. 8 9 Άρθρο 79, παρ. 3 του ν. 3852/2010 Άρθρο 88 του ν. 3852/2010 7 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων Η πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται, οπωσδήποτε, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και ο τόπος και ο χρόνος (ημερομηνία και ώρα) πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μπορεί να είναι γραπτή ή ηλεκτρονική και επιδίδεται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Δημοσιεύεται επίσης στο γραφείο της κοινότητας. Στις περιπτώσεις κατεπείγουσας σύγκλησης του συμβουλίου, ωστόσο, η πρόσκληση, που πρέπει να αναφέρει γιατί η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, είναι δυνατόν να επιδοθεί ακόμα και την ημέρα της συνεδρίασης. Για το κατεπείγον των θεμάτων αποφαίνεται το συμβούλιο πριν από τη συζήτηση. Αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου της κοινότητας να συγκαλέσει το συμβούλιο επί δύο (2) συνεχείς μήνες, κατά την παρ. 1, ή δύο (2) συνεχείς φορές, κατά τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 88 του ν. 3852/2010, μπορεί να του επιφέρει την ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης από το αξίωμά του σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του ν. 3852/201010. Απαρτία – λήψη αποφάσεων Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου της κοινότητας είναι δημόσιες, μπορεί δηλ. να τις παρακολουθήσει όποιος επιθυμεί, και γίνονται στο γραφείο αυτής υπό την προεδρία του προέδρου του συμβουλίου της. Προκειμένου να είναι νόμιμη η συνεδρίαση, πρέπει να υπάρχει απαρτία, να παρευρίσκεται δηλ. ένας ελάχιστος αριθμός συμβούλων. Η απαρτία λαμβάνεται στην αρχή της συνεδρίασης, πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, και θεωρείται ότι συντρέχει για όλη τη συνεδρίαση, ακόμη και αν μετέπειτα αποχωρήσουν ορισμένοι σύμβουλοι. Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του, συνυπολογιζόμενου και του προέδρου. Επομένως, η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία των μελών του συμβουλίου είναι:  Στα 15μελή συμβούλια τα 10 μέλη.  Στα 11μελή συμβούλια τα 7 μέλη.  Στα 7μελή συμβούλια τα 5 μέλη. 10 Άρθρο 88, παρ. 5 του ν. 3852/2010 8 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων  Στα 5μελή συμβούλια τα 3 μέλη. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με φανερή ψηφοφορία, για κάθε θέμα ξεχωριστά, και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Έτσι, σε συμβούλιο με επτά (7) μέλη για παράδειγμα, και αν σε μια συγκεκριμένη συνεδρίαση παρευρίσκονται έξι (6) εξ αυτών, για να ληφθεί απόφαση πρέπει να συγκεντρωθούν τέσσερις (4) τουλάχιστον θετικές ψήφοι. Στην περίπτωση τριών (3) θετικών και τριών (3) αρνητικών ψήφων υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάσσεται ο πρόεδρος. Ειδικές περιπτώσεις  Έλλειψη απαρτίας Αν σε κάποια συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το συμβούλιο καλείται σε νέα συνεδρίαση που πραγματοποιείται το νωρίτερο μετά από 24 ώρες στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση, ωστόσο, που μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο κοινότητας δεν έχει απαρτία, δύναται να συνεδριάζει εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του και να λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που έχουν γραφτεί στην αρχική ημερήσια διάταξη11.  Αποχώρηση συμβούλων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Τα μέλη του συμβουλίου της κοινότητας που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόμη αποχωρήσουν, λογίζονται ως παρόντα για την ύπαρξη απαρτίας μέχρι το τέλος της συνεδρίασης (πλασματική απαρτία). Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης επί κάθε συγκεκριμένου θέματος η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία12. Η προαναφερθείσα αρχή, ωστόσο, εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαταράσσεται η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία. 11 Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 96, παρ. 3 του ν. 3463/2006 που ρυθμίζει την περίπτωση έλλειψης απαρτίας μετά από δύο συνεχείς συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου 12 Άρθρο 89, παρ. 5 του ν. 3852/2010 9 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων Έτσι, σε περίπτωση 15μελούς συμβουλίου, η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία προκειμένου η συνεδρίαση να είναι νόμιμη είναι δέκα (10) μέλη. Αν σε μία συνεδρίαση παρευρίσκονται κατά την έναρξη δεκατρία (13) μέλη, για να ληφθεί απόφαση για κάποιο θέμα απαιτείται, καταρχήν, η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον θετικές ψήφοι. Εάν πριν τη συζήτηση κάποιου θέματος αποχωρήσει ένα (1) μέλος και απομείνουν δώδεκα (12), αριθμός μεγαλύτερος από την ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία (10 μέλη), η απόφαση λαμβάνεται και πάλι με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, δηλ. των εναπομεινάντων δώδεκα (12) μελών, ήτοι με επτά (7) θετικές ψήφους. Εάν, ωστόσο, πριν τη συζήτηση κάποιου θέματος αποχωρήσουν τέσσερα (4) μέλη και απομείνουν εννέα (9), αριθμός μικρότερος από την ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία (10 μέλη), η απόφαση λαμβάνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία (10), ήτοι με έξι (6) τουλάχιστον, θετικές ψήφους.  Άρνηση ψήφου – αποχή από την ψηφοφορία Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν μόνο για την ύπαρξη της απαρτίας και η ψήφος του δεν υπολογίζεται στον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας καθώς δεν προσμετρείται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους13. Παράδειγμα λήψης απόφασης: Σε συνεδρίαση 15μελούς συμβουλίου κοινότητας παρευρίσκονται όλα τα μέλη. Από αυτά:  επτά (7) ψηφίζουν υπέρ μιας πρότασης,  έξι (6) μέλη εναντίον αυτής,  ένα (1) μέλος δίδει λευκή ψήφο,  ένα (1) μέλος δηλώνει ότι απέχει από την ψηφοφορία. Τα μέλη που δίδουν λευκή ψήφο ή δηλώνουν ότι απέχουν από την ψηφοφορία, δεν υπολογίζονται, κατά πλάσμα δικαίου, στα παρόντα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, 13 Άρθρο 89, παρ. 4 του ν. 3852/2010 10 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων η απόλυτη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των υπολοίπων από τα παρόντα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και η απόφαση λαμβάνεται επί των δεκατριών (13). Το συμβούλιο, επομένως, λαμβάνει έγκυρη απόφαση με επτά (7) θετικές ψήφους επί των δεκατριών (13) καταμετρούμενων. Επομένως, στο παράδειγμά μας λαμβάνεται η απόφαση. Στο ίδιο παράδειγμα, έστω ότι τα μέλη ψήφισαν ως εξής:  πέντε (5) μέλη ψηφίζουν υπέρ μιας πρότασης,  τέσσερα (4) μέλη κατά αυτής,  τρία (3) μέλη δίδουν λευκή ψήφο,  τρία (3) μέλη δηλώνουν ότι απέχουν από την ψηφοφορία. Καθώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως παρόντα μέλη λογίζονται εννέα (9), αριθμός κατώτερος από αυτόν της ελάχιστης απαιτούμενης απαρτίας, για τη λήψη απόφασης χρειάζονται έξι (6) τουλάχιστον θετικές ψήφοι14, οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση το δημοτικό συμβούλιο δε λαμβάνει απόφαση. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, με δεδομένο ότι τα μέλη που δίδουν λευκή ψήφο ή αρνούνται να ψηφίσουν δεν υπολογίζονται στα παρόντα, και με βάση την προαναφερθείσα αρχή για την πλασματική απαρτία, η πλειοψηφία για να ληφθεί απόφαση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που υπολογίζεται βάσει του ελάχιστου αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία. Με βάση τα ανωτέρω, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση μία πρόταση πρέπει να συγκεντρώνει:  Σε 15 μελή συμβούλια, 6 τουλάχιστον θετικές ψήφους  Σε 11 μελή συμβούλια, 4 τουλάχιστον θετικές ψήφους  Σε 7μελή συμβούλια, 3 τουλάχιστον θετικές ψήφους  Σε 5μελή συμβούλια, 2 τουλάχιστον θετικές ψήφους. Πρακτικά συνεδρίασης Στη συνεδρίαση του συμβουλίου κοινότητας τηρούνται πρακτικά με ευθύνη υπαλλήλου του δήμου, ο οποίος ορίζεται από τον δήμαρχο. Τα πρακτικά αυτά γράφονται σε ειδικό βιβλίο αριθμημένο και μονογραφημένο από δημόσιο υπάλληλο 14 Όπως αναφέρθηκε ήδη, στις περιπτώσεις που διαταράσσεται η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία, η απόφαση λαμβάνειται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία, στη συγκεκριμένη περίπτωση δέκα (10) 11 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων που ορίζει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο υπάλληλος αυτός κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά που μονογράφονται από όσους συμμετέχουν στη συνεδρίαση. Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβουλίου και οι γνώμες της μειοψηφίας. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Όταν ένας σύμβουλος αρνείται να υπογράψει, η άρνηση και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό. Κάθε χρόνο αρχίζει νέα αρίθμηση. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε απόφαση του συμβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση και των αποφάσεων αυτών. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση των αντιγράφων. 3.3. Κώλυμα συμμετοχής συμβούλου σε συνεδριάσεις του συμβουλίου Οι διατάξεις15 που αναφέρονται στο κώλυμα συμμετοχής δημοτικού συμβούλου στη συνεδρίαση του συμβουλίου εφαρμόζονται και για τους συμβούλους κοινότητας. Έτσι, σύμβουλος κοινότητας δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Σύμβουλος που, ενώ είχε κώλυμα, έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ η σχετική απόφαση είναι άκυρη. 3.4. Ανεξαρτητοποίηση μέλους συμβουλίου κοινότητας Τα μέλη του συμβουλίου της κοινότητας, μπορούν με γραπτή δήλωσή τους προς τον δήμαρχο, να ανεξαρτητοποιηθούν από το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί. Σε 15 Άρθρο 89, παρ. 6 του ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 99 ΚΔΚ 12 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων περίπτωση ανεξαρτητοποίησης του προέδρου, αυτός εκπίπτει από το αξίωμα του προέδρου16, διατηρεί ωστόσο τη θέση του συμβούλου κοινότητας. 3.5. Υποχρεώσεις συμβούλων κοινοτήτων Οι σύμβουλοι κοινοτήτων εκφράζουν τη γνώμη τους και ψηφίζουν κατά συνείδηση, με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των κατοίκων της κοινότητας, και πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Επίσης, έχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημοτικών συμβούλων17. Επομένως:  υποχρεούνται να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας τους τον Πρόεδρο.  έχουν υποχρέωση να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία τους αναθέτει το συμβούλιο και να εκτελούν με επιμέλεια τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόμος.  να μεριμνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης. Σε σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 234 του ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής της έκπτωσης. Σύμβουλος που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου. Σε σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. Ο πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Επόπτη O.T.A. για κάθε περίπτωσή αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις 16 17 Άρθρο 79, παρ. 3 του ν.3852/2010 Άρθρο 90 του ν. 3852/2010 σε συδνυασμό με το άρθρο 68 του ιδιίου νόμου 13 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του συμβουλίου κοινότητας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος και επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες. 4. Κοινότητες με πληθυσμό έως και τριακοσίους (300) κατοίκους εκλογή προέδρου Πρόεδρος κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακοσίους (300) κατοίκους είναι ο επιτυχών υποψήφιος που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από το ενιαίο ψηφοδέλτιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18Β του ν. 3852/201018. Καθώς, επομένως, ο πρόεδρος της κοινότητας ορίζεται ρητά από το νόμο και εκλέγεται απευθείας από το εκλογικό σώμα, μετά την ορκωμοσία του αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη διαδικασία. Πρόεδρος κοινότητας δύναται να παραιτηθεί, με δήλωσή του η οποία υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήμαρχο. Η παραίτηση γίνεται οριστική την επόμενη της κατάθεσης της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο19. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του προέδρου κοινότητας για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας, το αξίωμα καταλαμβάνει ο επόμενος, κατά σειρά σταυρών προτίμησης υποψήφιος πρόεδρος της κοινότητας20, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου κοινότητας αναπληρώνεται, ως προς την άσκηση των καθηκόντων του, από τον Δήμαρχο. 5. Δημοσίευση – εκτελεστότητα αποφάσεων οργάνων διοίκησης κοινοτήτων Οι αποφάσεις των προέδρων των κοινοτήτων με πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων και οι αποφάσεις των συμβουλίων των κοινοτήτων με πληθυσμό 18 Αρθρο 80, παρ. 1 του ν. 3852/2010 Άρθρο 54, παρ. 2 του ν. 3852/2010 20 Άρθρο 55, παρ. 2 του ν. 3852/2010 19 14 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων μεγαλύτερο των τριακοσίων (300) κατοίκων δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου21. Ειδικότερα:  Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου, με ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου σε συνεργασία με τον πρόεδρο του συμβουλίου, δημοσιεύεται πίνακας που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Οι δημοσιεύσεις γίνονται με τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του καταστήματος της κοινότητας, που είναι προορισμένος για αυτόν το σκοπό. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων.  Οι ατομικού περιεχομένου πράξεις δημοσιεύονται υπό μορφή περιλήψεως και κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο.  Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις δημοσιεύονται σε πλήρες κείμενο στο δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, ενώ περίληψή τους δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον έντυπη, ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και καταχωρούνται, με ευθύνη του Προέδρου Κοινότητας ή του Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας, στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του καταστήματος της κοινότητας που είναι προσιτός στο κοινό. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων κατά τον ανωτέρω τρόπο τις καθιστά ανυπόστατες. Επιπλέον, λαμβάνονται μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων και χρησιμοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.  Σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις προβλέπουν διαφορετικό τρόπο δημοσίευσης των αποφάσεων, ακολουθείται ο τρόπος αυτός.  Αποφάσεις οι οποίες προβλέπονται υποχρεωτικά από την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 και με τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ίδιου νόμου, αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα Διαύγεια. 21 Άρθρο 83 Α, παρ. 1 του ν. 3852/2010 15 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων Οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων, εκτός από τις γνωμοδοτικές, είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους.22 6. Έλεγχος νομιμότητας Οι εκτελεστές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον με ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/201023. Οι αποφάσεις των οργάνων κοινότητας δεν εμπίπτουν, καταρχήν, στις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 και επομένως δεν αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α, ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 226, παρ. 1, του ν. 3852/2010, μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε εκτελεστή απόφασή τους. Αποφάσεις προέδρου ή συμβουλίου κοινότητας που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 1 και 2 του ν. 3852/2010, ύστερα δηλαδή από μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του δημάρχου ή του δημοτικού συμβουλίου, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225 του ίδιου νόμου. Οι ανωτέρω αποφάσεις αποστέλλονται δια μέσου των υπηρεσιών του δήμου για έλεγχο νομιμότητας, συνοδευόμενες από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. 7. Διαδικασία υλοποίησης αποφάσεων οργάνων κοινότητας24 Οι αποφάσεις του προέδρου κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, καθώς και του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων κατοίκων, με τις οποίες διατυπώνονται προτάσεις για ζητήματα της αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82, 83 κα 84 του ν. 3852/2010, διαβιβάζονται στον δήμαρχο μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από τη λήψη τους. Ο δήμαρχος φροντίζει να τεθούν αμέσως υπόψη των αρμόδιων οργάνων του δήμου (δηλ. του δημοτικού 22 Άρθρο 83Α, παρ. 2 του ν. 3852/2010 Άρθρο 83Α, παρ. 3 του ν. 3852/2010 24 Άρθρο 87 του ν. 3852/2010 23 16 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), τα οποία οφείλουν να τις μελετήσουν και να ενημερώσουν σχετικά για κάθε θέμα το αρμόδιο όργανο της κοινότητας μέσα σε ένα (1) μήνα. Τα αρμόδια όργανα του δήμου μπορούν: α) να επιστρέψουν την απόφαση του οργάνου της κοινότητας με παρατηρήσεις για τυχόν επανεξέταση του θέματος, β) να την παραπέμψουν στο δημοτικό συμβούλιο, γ) να τη διαβιβάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια όργανα του δήμου οφείλουν να ενημερώνουν τον πρόεδρο της κοινότητας ή τον πρόεδρο του συμβουλίου της κοινότητας για τα μέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις των οργάνων της κοινότητας. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας στον οποίο κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπηρεσιών του δήμου που αναφέρονται στις αποφάσεις του συμβουλίου της κοινότητας, υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το συμβούλιο κοινότητας. Στους προέδρους και στα συμβούλια των κοινοτήτων αποστέλλεται αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών οργάνων του δήμου. 8. Συμμετοχή προέδρων και προέδρων συμβουλίων κοινοτήτων στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Όταν στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν αντίστοιχες κοινότητες, προσκαλούνται και συμμετέχουν στη συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου, οι πρόεδροι και οι πρόεδροι συμβουλίων κοινοτήτων25. Σε περίπτωση μη πρόσκλησής τους, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, πάσχει ακυρότητας. Διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου όταν συμμετέχει πρόεδρος κοινότητας ή πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας, έχουν παρασχεθεί με την αρ. 8/1674/21.02.2018 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας («Συνεδρίαση 25 Άρθρο 67, παρ. 8 του ν. 3852/2010 17 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων δημοτικού συμβουλίου με συμμετοχή προέδρου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας», ΑΔΑ: ΨΠΛΕ465ΧΘ7-35Ω). 9. Συνέλευση κατοίκων κοινότητας26 Οι κάτοικοι και οι φορείς της κοινότητας, καλούνται με ευθύνη του προέδρου ή του συμβουλίου της, σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, σε συνέλευση προκειμένου να προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, ιδίων ως προς:  την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους,  τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου,  τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην κοινότητα,  την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της κοινότητας,  την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων,  κάθε άλλο θέμα που αφορά την κοινότητα. Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του δήμου, τα οποία αποστέλλονται με ευθύνη του προέδρου ή του συμβουλίου κοινότητας στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, προς περαιτέρω διανομή στα μέλη του. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, σε κοινότητες άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, οι συνελεύσεις των κατοίκων μπορεί να γίνονται και ανά συνοικία, ενορία ή άλλη πρόσφορη υποδιαίρεση. 26 ‘Αρθρο 85 του ν. 3852/2010 18 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων 10. Λειτουργία αποκεντρωμένων υπηρεσιακών μονάδων Το δημοτικό συμβούλιο27 καθορίζει ποιες υπηρεσιακές μονάδες μπορεί να λειτουργήσουν στις κοινότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. 11. Γραμματειακή υποστήριξη Με απόφαση του δημάρχου28, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτησή των οργάνων των κοινοτήτων, για τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε κοινότητες και την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων ενώ διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες των κοινοτήτων. 12. Χρήση σφραγίδας Οι κοινότητες δεν έχουν δική τους νομική προσωπικότητα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να έχουν δική τους σφραγίδα. Είναι όμως δυνατόν, με ευθύνη του προέδρου ή του προέδρου συμβουλίου της κοινότητας, να χρησιμοποιούν τη σφραγίδα του δήμου είτε για τις ανάγκες της τρέχουσας αλληλογραφίας, είτε να υπογράφουν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί με σχετική απόφαση του δημάρχου. 13. Χρήση πρωτοκόλλου Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου καθορίζεται αν οι υπηρεσιακές μονάδες του δήμου που λειτουργούν στις κοινότητες διαθέτουν δικό τους πρωτόκολλο ή όχι, ανάλογα με τις κατά τόπον ανάγκες και δυνατότητές τους. Είναι πάντως δυνατόν, στα πλαίσια του ίδιου δήμου, μία κοινότητα να διαθέτει δικό της πρωτόκολλο ούτως ώστε η διεκπεραίωση εγγράφων και της τυχόν εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας να γίνεται με αυτό, ενώ άλλες να εξυπηρετούνται από το κεντρικό πρωτόκολλο του δήμου το οποίο είναι συνεχόμενο και το οποίο μπορεί να λαμβάνεται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. 27 28 Άρθρο 91 του ν. 3852/2010 Άρθρο 84, παρ. 9 του ν. 3852/2010 19 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.olo@ypes.gr, καθώς και στους παρακάτω υπαλλήλους: Όνομα Τηλέφωνο επικοινωνίας Αντωνίου Δημήτρης 213 136 4332 Γαλάνης Κώστας 213 136 4348 Γεωργακοπούλου Παρασκευή 213 136 4337 Διαμάντη Μαρία 213 136 4390 Ζαγορίτης Λάζαρος 213 136 4954 Μπουδούρης Γιώργος 213 136 4362 Νάσαινα Δέσποινα 213 136 4378 Ντάβα Ρένια 213 1364027 Οικονομίδης Δημήτρης 213 136 4313 Τζουμαϊλής Αλέξανδρος 213 136 4346 Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ypes.gr. Ο Υφυπουργός Ο Υπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος Παναγιώτης Θεοδωρικάκος 20 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 Λειτουργία Κοινοτήτων 14. Παράρτημα: ισχύουσα νομοθεσία Άρθρο 79 του ν. 3852/2010 Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων 1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Η μη αποδοχή του αξιώματος του προέδρου, δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της κοινότητας.29 2. Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί μέλος του συμβουλίου της κοιν

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις