59847/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΟρκωμοσία αιρετών δήμων και κοινοτήτων.(ΑΔΑ:6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 89/2019
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.08.21 15:26:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ Ορκωμοσία Αιρετών Δήμων & Κοινοτήτων Αριθμός Εγκυκλίου: 89 ΑΠ: 59847/21-8-2019 ΑΔΑ: Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d52a1a97b5cd6585186b980 στις 21/08/19 15:22 1 ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή ..............................................................................................................................3 Ορκωμοσία νέων αρχών.......................................................................................................3 1. Γενικά................................................................................................................................3 2. Πρόσκληση για ορκωμοσία ..............................................................................................4 3. Διαδικασία Ορκωμοσίας...................................................................................................5 4. Πρακτικό ορκωμοσίας ......................................................................................................5 5. Περίπτωση μη ορκωμοσίας αιρετού ................................................................................5 6. Αποποίηση εκλογής ..........................................................................................................6 7. Ορκωμοσία αναπληρωματικών........................................................................................7 8. Τελικές διευκρινήσεις .......................................................................................................8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .......................................................................................................................10 (Πρότυπα πρακτικών και προσκλήσεων) ...........................................................................10 1.1 Πρόσκληση Δημάρχου για ορκωμοσία αιρετών...........................................................10 1.2 Πρακτικό ορκωμοσίας αιρετών Δήμων ........................................................................11 1.3 Δήλωση αποποίησης εκλογής Δημάρχου.....................................................................12 1.4 Νόμος 3852/ 2010 ........................................................................................................13 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα «Καλλικράτης»....................................................................................................................13 Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d52a1a97b5cd6585186b980 στις 21/08/19 15:22 2 ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ Εισαγωγή Με τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και, όπου ήταν αναγκαίο, των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 αναδείχθηκαν οι νέες αρχές διοίκησης των Δήμων. Με την παρούσα εγκύκλιο δίδονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις αναφορικά με την ορκωμοσία των νέων δημοτικών αρχών. Η θητεία των δημοτικών αρχών είναι τετραετής. Για την επικείμενη δημοτική περίοδο, η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023 και λογίζεται πλήρης για όλες τις συνέπειες.1 Ορκωμοσία νέων αρχών 1. Γενικά Οι νέες δημοτικές αρχές που αναδείχθηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις των Πολυμελών Πρωτοδικείων, με τις οποίες επικυρώθηκε η εκλογή τους και ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, θα πρέπει πριν από την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους, δηλαδή πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, να ορκιστούν.2 Οι υπόχρεοι σε ορκωμοσία, προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα, είναι: ο Δήμαρχος, οι τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι τακτικοί Σύμβουλοι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων άνω των τριακοσίων μόνιμων κατοίκων, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, όπως αυτοί αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.3 Ο νομοθέτης επιβάλλει στα πρόσωπα που εκλέγονται στα ανωτέρω αξιώματα και δεν αποποιούνται την εκλογή τους, να εγκαθίστανται και να αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους ευθύς με την έναρξη της θητείας τους, δηλαδή την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Περαιτέρω, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κατά τα ως άνω εγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων ο νομοθέτης προβλέπει την προηγούμενη ορκωμοσία των εκλεγέντων, με την οποία δεσμεύονται να διοικήσουν το Δήμο σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. Η ορκωμοσία, επομένως, είναι εσωτερικής φύσης πράξη, που δηλώνει μία ηθική δέσμευση και δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη.4 Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται, διότι ο νομοθέτης δεν δέχεται την εγκατάσταση και την επαγόμενη ανάληψη καθηκόντων, χωρίς να έχουν ήδη ορκισθεί οι εκλεγέντες. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, προβλέπει την αυτοδίκαιη έκπτωση (με διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας) αυτών που δεν συμμορφώνονται προς την υποχρέωση ορκωμοσίας εντός της νόμιμης προθεσμίας5 και, περαιτέρω, την κίνηση ταχείας διαδικασίας για την ορκωμοσία των αναπληρωματικών τους και την ανάληψη καθηκόντων από αυτούς.6 Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας οι ως άνω διατάξεις δεν αντιβαίνουν στις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας και της αναλογικότητας ούτε σε άλλη συνταγματική διάταξη ή αρχή.7 Σημειώνουμε ότι κάθε δημοτική περίοδος και συνεπώς και κάθε θητεία των αιρετών είναι αυτοτελής. Ως εκ τούτου, εάν κάποιοι αιρετοί έχουν επανεκλεγεί, ακόμη και στο ίδιο αξίωμα, 1 Άρθρο 9 παρ. 4γ του ν. 3852/2010 Άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 3852/2010 3 Άρθρο 44 του ν. 3852/2010 4 ΣτΕ 1314/1983 5 Άρθρο 53 παρ. 2 του ν. 3852/2010 6 Άρθρο 55 παρ. 1 & 3 του ν. 3852/2010 7 ΣτΕ 2132/2004 2 Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d52a1a97b5cd6585186b980 στις 21/08/19 15:22 3 ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ που κατείχαν την προηγούμενη δημοτική περίοδο, τούτο δεν σημαίνει συνέχιση της θητείας τους, και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ορκιστούν, μαζί με τους άλλους (νεοεκλεγέντες) αιρετούς. Εξάλλου, αιρετός που τελεί σε κατάσταση αργίας, είτε λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής είτε λόγω δικαστικής καταδίκης, επανεκλεγόμενος ορκίζεται εκ νέου και εν συνεχεία τίθεται (εκ νέου) σε αργία με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.8 Τέλος, σημειώνεται ότι, ήδη, ορκισθείς δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος εκλέγεται δήμαρχος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60 του ν. 3852/ 2010, δεν ορκίζεται ξανά, καθόσον η δόση όρκου ανατρέχει στην άσκηση οποιουδήποτε αιρετού αξιώματος.9 Επισημαίνεται ότι, όπου στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρεται ως αρμόδιο όργανο ο Επόπτης ή ο Ελεγκτής Νομιμότητας, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α., νοείται ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης10. 2. Πρόσκληση για ορκωμοσία Στο ν. 3852/2010 δεν προβλέπεται συγκεκριμένη ημερομηνία για την τέλεση της ορκωμοσίας των δημοτικών αρχών, πλην όμως αυτή πρέπει να γίνει πριν από την ημέρα της εγκατάστασης, δηλαδή πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο εκλεγείς Δήμαρχος.11 Όμως, επειδή ο νόμος ορίζει ότι όποιος από τους εκλεγέντες δεν αποποιηθεί την εκλογή του τουλάχιστον δέκα μέρες (10) πριν από την έναρξη της δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι και την 21η Αυγούστου 2019, θεωρείται ότι την έχει αποδεχθεί,12 κρίνεται σκόπιμο η ορκωμοσία να μην προγραμματισθεί πριν την ημερομηνία αυτή. Ακολούθως, συνάγεται ότι αποποίηση εκλογής δεν νοείται πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας (δηλαδή από την 22η Αυγούστου 2019 και μετά). Μετά την ημερομηνία αυτή, όποιος αιρετός επιθυμεί μπορεί να παραιτηθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2019. 13 Η ορκωμοσία γίνεται στο κατάστημα του δήμου ή σε άλλο δημόσιο κτίριο ή σε κατάλληλο δημόσιο χώρο εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, σε δημόσια συνεδρίαση.14 Ο εκλεγείς Δήμαρχος απευθύνει πρόσκληση15 για ορκωμοσία σε όλα τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων των Κοινοτήτων και στους Προέδρους των Κοινοτήτων, η οποία θα πρέπει να κοινοποιηθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημέρα της ορκωμοσίας.16 Η πρόσκληση του εκλεγέντος Δημάρχου πρωτοκολλείται στο Δήμο και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (συστημένη επιστολή, επίδοση μέσω των υπηρεσιών του Δήμου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ.) με το οποίο μπορεί να αποδεικνύεται ο ακριβής χρόνος που έλαβε γνώση αυτής το καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε τυχόν αμφισβήτηση για την έγκαιρη ενημέρωσή τους. Η πρόσκληση δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία της ορκωμοσίας παρευρίσκονται όλοι οι αιρετοί, δεν παρέχεται, δηλαδή, από τη νομοθεσία η δυνατότητα ορκωμοσίας των αιρετών κατά δημοτικές παρατάξεις, όπως και δεν παρέχεται η δυνατότητα ορκωμοσίας των αιρετών ανά εκλογική 8 ΣτΕ 3376-2011 Κατ’ αναλογία, δεν απαιτείται εκ νέου ορκωμοσία του Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας που καταλαμβάνει τη θέση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 3852/2010 10 Άρθρο 5 παρ. 8 του ν. 4623/2019 11 Άρθρο 52 παρ. 2 του ν. 3852/2010 12 Άρθρο 53 παρ. 1 του ν. 3852/2010 13 Άρθρο 54 του ν. 3852/2010 14 Άρθρο 52 παρ. 2 του ν. 3852/2010 15 Πρότυπο πρόσκλησης για ορκωμοσία των νέων αρχών παρατίθεται στο Παράρτημα 1.1 της παρούσας εγκυκλίου. Σημειώνεται ότι τα πρότυπα προσκλήσεων και εγγράφων που παρατίθενται, δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά παρατίθενται προς διευκόλυνση των αιρετών. 16 Άρθρο 14 του ν. 2690/ 1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Α’ 45). 9 Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d52a1a97b5cd6585186b980 στις 21/08/19 15:22 4 ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ περιφέρεια ή αξίωμα (πχ τακτικά μέλη Δημοτικών και Συμβουλίων Κοινότητας, Πρόεδροι Κοινοτήτων). 3. Διαδικασία Ορκωμοσίας Από τις κείμενες διατάξεις δεν ορίζεται συγκεκριμένο τελετουργικό για την ορκωμοσία των αιρετών, παρά μόνο ορίζεται το περιεχόμενο του όρκου. Ο όρκος που δίνεται έχει ως εξής: «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».17 Όσοι αιρετοί επιθυμούν δίνουν τον παραπάνω όρκο ενώπιον του Ιερού Ευαγγελίου ή αν κάποιος αιρετός πιστεύει σε θρησκεία ή δόγμα που επιβάλλει ίδιο τύπο όρκου, τότε, εφόσον το επιθυμεί, ο όρκος δίδεται κατά τον τύπο αυτό (πχ ενώπιον του κορανίου). Επίσης, εάν κάποιος αιρετός δεν πιστεύει σε καμία θρησκεία ή σε θρησκεία που δεν επιτρέπει όρκο, δηλώνει τα αναφερόμενα στον όρκο στην τιμή και τη συνείδησή του, με τον εξής τρόπο: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».18 Αιρετοί που επιθυμούν να καταθέσουν άλλη δήλωση όρκου μπορούν να την καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου, εφόσον έχουν προηγουμένως ορκιστεί με έναν από τους ανωτέρω όρκους. 4. Πρακτικό ορκωμοσίας Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό,19 το οποίο υπογράφεται από τον εκλεγέντα Δήμαρχο και όλους τους Συμβούλους (Δημοτικούς και Κοινοτικούς) και τους Προέδρους Κοινοτήτων που ορκίστηκαν.20 Το πρακτικό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει, στο αρχείο του Δήμου στο διηνεκές, και το άλλο πρέπει να αποσταλεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 5. Περίπτωση μη ορκωμοσίας αιρετού Εάν κάποιος από τους εκλεγέντες δεν μπορεί να παραστεί στην ορκωμοσία, κατά την οριζόμενη ημερομηνία, επικαλούμενος λόγους αντικειμενικής αδυναμίας,21 οι οποίοι δεν αίρονται πριν την 31η Αυγούστου 2019, τότε ο Δήμαρχος οφείλει να τον καλέσει να ορκισθεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου του γνωστοποιηθεί η άρση των λόγων αυτών.22 Επισημαίνεται ότι η ορκωμοσία Άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 3852/2010 Άρθρο 408, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 19 Πρότυπο πρακτικού ορκωμοσίας παρατίθεται στο Παράρτημα 1.2 της παρούσας εγκυκλίου 20 Άρθρο 52 παρ. 3 του ν. 3852/2010 21 Ο λόγος αντικειμενικής αδυναμίας θα πρέπει να είναι ένα γεγονός αναπότρεπτου ή ανυπέρβλητου και απρόβλεπτου κωλύματος συνεπεία του οποίου ο ενδιαφερόμενος τελεί σε απόλυτη πραγματική αδυναμία να επιμεληθεί των υποθέσεών του αυτοπροσώπως (ΣτΕ 2132/ 2004 και 1135/2000). 22 Άρθρο 52 παρ. 4 του ν. 3852/2010 17 18 Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d52a1a97b5cd6585186b980 στις 21/08/19 15:22 5 ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ του αιρετού αυτού μπορεί να λάβει χώρα και μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2019, όποτε δηλαδή αρθούν οι λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας που έχει επικαλεσθεί. Επομένως, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, θα πρέπει ο συγκεκριμένος αιρετός να ενημερώσει το Δήμαρχο για τους λόγους, για τους οποίους δεν μπορεί να παραστεί στην ορκωμοσία κατά την ημέρα που έχει οριστεί και να τον ενημερώσει όταν οι λόγοι αυτοί έχουν εκλείψει. Η ενημέρωση αυτή, για λόγους ασφάλειας δικαίου, ορθό είναι να είναι έγγραφη και να πρωτοκολληθεί στον Δήμο. Οι λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας, των οποίων γίνεται επίκληση, ώστε να μη δοθεί ο όρκος, θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά και να μην είναι γενικοί, αόριστοι ή αναπόδεικτοι.23 Έτσι, δεν μπορεί να γίνει αόριστη επίκληση «εκτάκτου οικογενειακού προβλήματος»24 ή «ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων»,25 γεγονότα τα οποία δεν αποτελούν αντικειμενικούς λόγους, αλλά υποκειμενικούς, συνδεόμενους με τη βούληση του φυσικού προσώπου. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν δώσει όρκο την καθορισμένη στην πρόσκληση του εκλεγέντος Δημάρχου ημερομηνία, μπορεί να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα, πριν από την 31η Αυγούστου 2019 σε νέα, ορισθείσα από τον εκλεγέντα Δήμαρχο, ημερομηνία και να ορκιστεί.26 Στις περιπτώσεις αυτές, συντάσσεται νέο πρακτικό ορκωμοσίας, το οποίο υπογράφεται από τον εκλεγέντα Δήμαρχο και τον ορκισθέντα αιρετό και αποστέλλεται στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ενότητα 4 ανωτέρω. 6. Αποποίηση εκλογής Όσοι επιθυμούν να αποποιηθούν την εκλογή τους θα πρέπει να το πράξουν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την έναρξη της δημοτικής περιόδου, δηλ. μέχρι και την 21η Αυγούστου 2019. Εάν δεν δηλώσουν αποποίηση της εκλογής τους μέχρι την ημερομηνία αυτή, τότε θεωρείται ότι την έχουν αποδεχθεί.27 Στην περίπτωση αυτή, εάν ο ενδιαφερόμενος δεν δώσει όρκο μέχρι την 31η Αυγούστου 2019, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του.28 Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας. Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση του εκλεγέντος Δημάρχου πρέπει να είναι άμεση, ώστε να προβεί σε πρόσκληση του επιλαχόντος συμβούλου ή Προέδρου Κοινότητας. Επομένως: Αν κάποιος αιρετός δεν έχει αποποιηθεί την εκλογή του και δεν δώσει όρκο, εκτός από την περίπτωση της αντικειμενικής αδυναμίας, μέχρι την 31η Αυγούστου 2019, τότε εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του.29 Αν κάποιος αιρετός επιθυμεί να αποποιηθεί την εκλογή του, πριν από την 21η Αυγούστου 2019, τότε θα πρέπει εγγράφως να ενημερώσει το εκλεγέντα Δήμαρχο, πρωτοκολλώντας σχετική αίτηση στο Δήμο, ο οποίος πρέπει να καλέσει για ορκωμοσία το νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με την απόφαση ανακήρυξης του δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στην επόμενη ενότητα. 23 Γνμ ΝΣΚ 404/2003 ΣτΕ 2117/2008 25 ΣτΕ 2116/2008 26 ΣτΕ 2132/2004 27 Άρθρο 53 παρ. 1 του ν. 3852/2010 28 Άρθρο 53 παρ. 2 του ν. 3852/2010 29 Άρθρο 53 παρ. 2 του ν. 3852/2010 24 Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d52a1a97b5cd6585186b980 στις 21/08/19 15:22 6 ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ Αν κάποιος αιρετός έχει δώσει όρκο, αλλά επιθυμεί να παραιτηθεί από τη θέση του, μετά την εγκατάσταση των νέων αρχών, τότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 54, παρ. 2 του ν.3852/2010.30 Αν αιρετός υποβάλει δήλωση αποποίησης της εκλογής του και την ανακαλέσει πριν κληθεί ο αναπληρωματικός προς ορκωμοσία και παραστεί κατά την ημέρα της ορκωμοσίας και ορκιστεί, τότε θεωρείται ότι η αποποίησή του έχει ανακληθεί και, ως εκ τούτου, δεν συντρέχει λόγος έκπτωσης εκ του αξιώματός του. Αν εκλεγμένο μέλος συμβουλίου Κοινότητας ή Πρόεδρος Κοινότητας αποποιηθεί την εκλογή του, υποβάλει εγγράφως την απόφασή του αυτή στον εκλεγέντα Δήμαρχο, πρωτοκολλώντας σχετική αίτηση στο Δήμο. Αν εκλεγείς Δήμαρχος αποποιηθεί την εκλογή του,31 υποβάλει εγγράφως την απόφασή του αυτή στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τότε όλες τις ενέργειες για την ορκωμοσία ασκεί ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.32 Η κενωθείσα θέση του αποποιηθέντος Δημάρχου πληρώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60 του ν.3852/ 2010. 7. Ορκωμοσία αναπληρωματικών Τις έδρες των δημοτικών συμβούλων και των συμβούλων των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, που για οποιονδήποτε λόγο μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί του ίδιου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.33 Αν η θέση του Προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά σταυρών προτίμησης σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού και αν εξαντληθούν οι σύμβουλοι του πρώτου συνδυασμού, πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης μεταξύ των συμβούλων του δεύτερου συνδυασμού και ούτω καθεξής.34 Τη θέση άμεσα εκλεγόμενου προέδρου κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, που, για οποιονδήποτε λόγο, μένει κενή, καταλαμβάνει, ο επόμενος, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, υποψήφιος πρόεδρος της κοινότητας.35 Ο Δήμαρχος καλεί αμέσως τους αναπληρωματικούς συμβούλους, με τη σειρά της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον του Δημάρχου. Αν δεν εμφανισθούν στην προθεσμία αυτή, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του αναπληρωματικού. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών: α) δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού αυτού, στην ίδια εκλογική περιφέρεια, ή β) συμβούλων των κοινοτήτων του συνδυασμού αυτού στην ίδια κοινότητα, καλούνται, αντίστοιχα να καταλάβουν τις θέσεις που έμειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, 30 Η παρ. 2 έχει ως εξής: «2. Η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων κοινοτήτων και των προέδρων κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήμαρχο. Η παραίτηση γίνεται οριστική την επομένη της κατάθεσης της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.» 31 Πρότυπο δήλωσης αποποίησης εκλογής Δημάρχου παρατίθεται στο Παράρτημα 1.3 της παρούσας 32 Άρθρο 60 παρ. 5 του ν. 3852/2010 33 Άρθρο 55 παρ. 1 του ν. 3852/2010 34 Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 3852/2010 35 Άρθρο 55 παρ.2 του ν. 3852/2010 Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d52a1a97b5cd6585186b980 στις 21/08/19 15:22 7 ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ αα) αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι από άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί ή ββ) αναπληρωματικοί σύμβουλοι κοινότητας από άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί στην ίδια κοινότητα.36 Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού, ο Περιφερειάρχης προκηρύσσει, σε δύο (2) μήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι οι κενές έδρες και ισάριθμων αναπληρωματικών.37 8. Τελικές διευκρινήσεις α) Αν γίνει δεκτή η ένσταση που ασκήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 47 και ακυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο η απόφαση του άρθρου 44, η διαδικασία που αναπτύχθηκε στις προηγούμενες ενότητες επαναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του Δημάρχου που εκλέγεται με βάση τη δικαστική απόφαση.38 β) Σημειώνεται ότι το δημοτικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, στην περίπτωση όπου μέλη δημοτικού συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους ή παραιτηθούν, και μέχρι η κενή θέση να συμπληρωθεί με αναπλήρωση.39 γ) Επίσης επισημαίνεται ότι στην περίπτωση θέσης σε αργία μελών δημοτικών συμβουλίων ή συμβουλίων κοινοτήτων περιλαμβανομένων και των προέδρων συμβουλίων κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, ο δήμαρχος για το μέχρι λήξης της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωματικούς συμβούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας ή της ίδιας κοινότητας από το συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία με τη σειρά της εκλογής τους. Σε περίπτωση θέσης σε αργία προέδρων συμβουλίων κοινοτήτων έως 300 κατοίκους, ο δήμαρχος για το μέχρι λήξης της αργίας χρόνο καλεί τους αναπληρωματικούς τους.40 δ). Τέλος, για τη λήψη αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων και των συμβουλίων κοινότητας, η απαρτία και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 9 του ν. 3852/2010.41 36 Άρθρο 55 παρ. 4 του ν. 3852/2010 Άρθρο 55 παρ. 6 του ν. 3852/2010 38 Άρθρο 52 παρ. 5 του ν. 3852/2010 39 Άρθρο 55 παρ. 9 του ν. 3852/2010 40 Άρθρο 55 παρ. 5 του ν. 3852/2010 41 Άρθρο 55 παρ. 10 του ν. 3852/2010 37 Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d52a1a97b5cd6585186b980 στις 21/08/19 15:22 8 ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.olo@ypes.gr καθώς και στους παρακάτω υπαλλήλους: ΟΝΟΜΑ Αντωνίου Δημήτρης Γαλάνης Κώστας Γεωργακοπούλου Παρασκευή Διαμάντη Μαρία Ζαγορίτης Λάζαρος Μπουδούρης Γιώργος Νάσαινα Δέσποινα Ντάβα Ρένια Οικονομίδης Δημήτρης Τζουμαϊλής Αλέξανδρος ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213 136 4332 213 136 4348 213 136 4337 213 136 4390 213 136 4954 213 136 4362 213 136 4378 213 1364027 213 136 4313 213 136 4346 Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ypes.gr. Ο Υφυπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος Ο Υπουργός Παναγιώτης Θεοδωρικάκος Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d52a1a97b5cd6585186b980 στις 21/08/19 15:22 9 ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Πρότυπα πρακτικών και προσκλήσεων) 1.1 Πρόσκληση Δημάρχου για ορκωμοσία αιρετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ........ Αθήνα, Αυγούστου 2019 Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων (όπως Πίνακας Αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβουλίων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων για ορκωμοσία Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ... απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου .... παρακαλείσθε όπως προσέλθετε (Ταχ. Διεύθυνση:...) στις ΗΗ/ΜΜ/2019, μέρα .... και ώρα ...., ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/ 2010 ορκωμοσία. Ο εκλεγείς Δήμαρχος (υπογραφή) Όνομα Επώνυμο Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d52a1a97b5cd6585186b980 στις 21/08/19 15:22 10 ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ 1.2 Πρακτικό ορκωμοσίας αιρετών Δήμων Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου... προσήλθαν σήμερα, ΗΗ/ΜΜ/2019 και ώρα ... κατόπιν της υπ’ αριθμ. .... πρόσκλησης του εκλεγέντα Δημάρχου κ. ..., οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σύμβουλοι Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, οι οποίοι αναδείχθηκαν τακτικά μέλη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ... απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου .... , τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στο τέλος του πρακτικού, και σε δημόσια συνεδρίαση έδωσαν τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3852/ 2010 όρκο, που έχει ως εξής: «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου» (Αναγράφονται το Όνομα και το Επίθετο των ορκισθέντων) - Προσήλθε, επίσης, ο κ. ..., (δηλώνεται η αιρετή του ιδιότητα, π.χ. δημοτικός σύμβουλος), ο οποίος έδωσε με ίδιο τύπο όρκου, τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου» - Προσήλθε, επίσης, ο κ. ..., (δηλώνεται η αιρετή του ιδιότητα, π.χ. δημοτικός σύμβουλος), ο οποίος δήλωσε τα αναφερόμενα στον όρκο στην τιμή και τη συνείδησή του, με τον εξής τρόπο: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου» Δήμαρχος Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Δημοτικοί Σύμβουλοι Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφή Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Σύμβουλοι Κοινότητας Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφή Σύμβουλοι Κοινότητας Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Υπογραφή Σύμβουλοι Κοινότητας Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Υπογραφή (οι κοινότητες μπορούν να τεθούν και σε αλφαβητική σειρά) (οι κοινότητες μπορούν να τεθούν και σε αλφαβητική σειρά) Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d52a1a97b5cd6585186b980 στις 21/08/19 15:22 11 ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ 1.3 Δήλωση αποποίησης εκλογής Δημάρχου .. Αυγούστου 2019 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ Του …………………………….. Από το αξίωμα του Δημάρχου ……………………………………………………….. ΠΡΟΣ Τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σας δηλώνω ότι αποποιούμαι την εκλογή μου ως Δημάρχου …………………………. και για το λόγο αυτό δεν προτίθεμαι να εγκατασταθώ και να ασκήσω τα καθήκοντά που απορρέουν από το αξίωμα αυτό. Με τιμή Ο ΔΗΛΩΝ (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή) Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d52a1a97b5cd6585186b980 στις 21/08/19 15:22 12 ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ 1.4 Νόμος 3852/ 2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα «Καλλικράτης» ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΗΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Άρθρο 40 - Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων-Ισοψηφία 1. Τακτικοί σύμβουλοι του συμβουλίου κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγονται, από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 2. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων του συμβουλίου της κοινότητας, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης. 3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση. Άρθρο 44 - Επικύρωση της εκλογής 1. Το πολυμελές πρωτοδικείο μετά από τη λήξη του πενθημέρου της παραγράφου 2 του άρθρου 43 ανακηρύσσει με χωριστή πράξη: α) τον επιτυχόντα ή το συνδυασμό του δημάρχου και τους λοιπούς συνδυασμούς του δημοτικού συμβουλίου, το δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των κοινοτήτων κάθε συνδυασμού, τους προέδρους των κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) κατοίκων με τους αναπληρωματικούς τους. β) τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού, και γ) τους τακτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου. Οι σύμβουλοι των κοινοτήτων κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και, αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. 2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό τους στον περιφερειάρχη και στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αντίγραφο των αποφάσεων αποστέλλει ο αρμόδιος Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε κάθε δήμο που ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Άρθρο 52 - Ορκωμοσία των δημοτικών αρχών 1. Μετά την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών ο δήμαρχος, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι κοινότητας» και οι πρόεδροι των κοινοτήτων πριν από Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d52a1a97b5cd6585186b980 στις 21/08/19 15:22 13 ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους δίνουν τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου». 2. Η ορκωμοσία γίνεται στο κατάστημα του δήμου ή σε άλλο δημόσιο κτίριο ή σε κατάλληλο δημόσιο χώρο εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, σε δημόσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος (ημερομηνία και ώρα) ορίζεται από τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο. 3. Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από το δήμαρχο, τους συμβούλους και τους τοπικούς εκπροσώπους που ορκίστηκαν. Το πρακτικό αυτό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα αντίτυπο παραμένει στο δήμο και το άλλο αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τα προαναφερόμενα πρόσωπα αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους από την ημέρα της εγκατάστασης. 4. Σε όσες περιπτώσεις η ορκωμοσία δεν πραγματοποιήθηκε για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, ο δήμαρχος καλεί τον επιτυχόντα προς ορκωμοσία εντός πέντε (5) ημερών, αφότου του γνωστοποιήθηκε η άρση των λόγων. 5. Αν γίνει δεκτή η ένσταση που ασκήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 47 και ακυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο η απόφαση του άρθρου 44, η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων επαναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του δημάρχου που εκλέγεται με βάση τη δικαστική απόφαση. Άρθρο 53 - Αποποίηση εκλογής 1. Αιρετός ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη της δημοτικής περιόδου, θεωρείται ότι την έχει αποδεχθεί. 2. Αιρετός ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του και δεν δίδει τον όρκο του προηγούμενου άρθρου μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκπίπτει αυτοδικαίως. Η σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας. Άρθρο 54 - Παραίτηση αιρετών 1. Η παραίτηση του δημάρχου υποβάλλεται εγγράφως στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γίνεται οριστική την επομένη της κατάθεσης της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο. 2. Η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων κοινοτήτων και των προέδρων κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήμαρχο. Η παραίτηση γίνεται οριστική την επομένη της κατάθεσης της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο. 3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η παραίτηση των αιρετών των δήμων από τις θέσεις που κατέχουν, λόγω της ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν και γίνεται οριστική την επομένη της κατάθεσής της στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας. 4. Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών τους γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της περιόδου, κατά την οποία οι παραιτηθέντες ασκούσαν καθήκοντα. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής ή αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης των παραιτουμένων εξακολουθούν να ισχύουν. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d52a1a97b5cd6585186b980 στις 21/08/19 15:22 14 ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ Άρθρο 55 - Αντικατάσταση και αναπλήρωση μελών 1. Τις έδρες των δημοτικών συμβούλων και των συμβούλων των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, που, για οποιονδήποτε λόγο, μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί του ίδιου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας. 2. Τη θέση άμεσα εκλεγόμενου προέδρου κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, που, για οποιονδήποτε λόγο, μένει κενή, καταλαμβάνει, ο επόμενος, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, υποψήφιος πρόεδρος της κοινότητας. 3. Ο δήμαρχος καλεί αμέσως τους αναπληρωματικούς, με τη σειρά της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον του δημάρχου. Αν δεν εμφανισθούν στην προθεσμία αυτή, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του αναπληρωματικού. 4. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών: α) δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού αυτού, στην ίδια εκλογική περιφέρεια, ή β) συμβούλων των κοινοτήτων του συνδυασμού αυτού στην ίδια κοινότητα, καλούνται, αντίστοιχα να καταλάβουν τις θέσεις που έμειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, αα) αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι από άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί ή ββ) αναπληρωματικοί σύμβουλοι κοινότητας από άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί στην ίδια κοινότητα. 5. Στην περίπτωση θέσης σε αργία μελών δημοτικών συμβουλίων ή συμβουλίων κοινοτήτων, περιλαμβανομένων και των προέδρων συμβουλίων κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, ο δήμαρχος, για τον μέχρι τη λήξη της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωματικούς συμβούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας ή της ίδιας κοινότητας από τον συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία με τη σειρά της εκλογής τους. Σε περίπτωση θέσης σε αργία προέδρων κοινοτήτων έως 300 κατοίκους, ο δήμαρχος για τον μέχρι λήξης της αργίας χρόνο καλεί τους αναπληρωματικούς τους. 6. Αν μείνουν κενές έδρες δημοτικών συμβούλων ή συμβούλων κοινοτήτων των συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού, ο Περιφερειάρχης προκηρύσσει, σε δύο (2) μήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι οι κενές έδρες και ισάριθμων αναπληρωματικών. 7. Στην αναπληρωματική εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν την υποβολή υποψηφιότητας και την κατάρτιση συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές. Οι κενές θέσεις κατανέμονται ανάμεσα στους συνδυασμούς, αναλόγως με την εκλογική δύναμη του καθενός από αυτούς. 8. Στο τελευταίο, όμως, έτος της δημοτικής περιόδου γίνεται εκλογή, μόνον αν οι σύμβουλοι που έχουν απομείνει δεν αρκούν για την ύπαρξη απαρτίας. 9. Τα δημοτικά συμβούλια και τα συμβούλια κοινοτήτων λειτουργούν νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, αν μέλη δημοτικού συμβουλίου ή συμβουλίου κοινότητας αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές θέσεις να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή με τη λήξη του χρόνου της αργίας. 10. Για τη λήψη αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων και συμβουλίων κοινότητας, η απαρτία και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 9. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d52a1a97b5cd6585186b980 στις 21/08/19 15:22 15 ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ 11. Όταν το δημοτικό συμβούλιο ή το συμβούλιο κοινότητας δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα, επειδή υπάρχει έλλειψη μελών του, αναστέλλονται κάθε είδους προθεσμίες, των οποίων η τήρηση εξαρτάται από απόφαση του συμβουλίου, μέχρι να καταστεί δυνατή η νόμιμη λειτουργία του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Άρθρο 60 - Εκλογή νέου δημάρχου 1. Αν η θέση του δημάρχου μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι της παράταξης του εκλεγέντος δημάρχου συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού, έναν από αυτούς, ως δήμαρχο. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε όργανο του δήμου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ακόμη και την παραμονή της συνεδριάσεως. 2. Αν κατά την ψηφοφορία δεν αναδειχθεί δήμαρχος, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Αν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία κανένας σύμβουλος δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτείται στην παράγραφο 1, διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει σχετική πλειοψηφία 3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή αν η συνεδρίαση ματαιωθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2. 4. Κάθε απόφαση σχετική με την εκλογή του δημάρχου υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη δήμου, ελέγχει τη νομιμότητά της και εκδίδει απόφαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ακυρώσει την εκλογή του δημάρχου, οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν τον δήμαρχο, πέντε (5) ημέρες μετά την περιέλευση της ακυρωτικής αποφάσεως στον δήμο. 5. Αν αυτός που έχει εκλεγεί δήμαρχος αποποιηθεί την εκλογή του, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εγκατάσταση των αρχών του δήμου, μετά την εγκατάστασή τους και μέχρι να εκλεγεί νέος δήμαρχος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4, τα καθήκοντά του εκτελεί, ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Η προθεσμία της παραγράφου 1 για την εκλογή νέου δημάρχου αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης των αρχών του δήμου. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου ο Επόπτης Ο.Τ.Α. εκδίδει διαπιστωτική πράξη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 79 - Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων 1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Η μη αποδοχή του αξιώματος του προέδρου, δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της κοινότητας. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d52a1a97b5cd6585186b980 στις 21/08/19 15:22 16 ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις