60173/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕνημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 93/2019 ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α’ ΒΑΘΜΟΥ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.08.26 09:07:59 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ Αθήνα, 23 Αυγούστου 2019 Αριθμ. πρωτ.: 60173 ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας - Διευθύνσεις Διοίκησης Ταχ. διεύθυνση: Σταδίου 27, Αθήνα Ταχ. κώδικας: 101 83 Αριθμ. Εγκυκλίου: 93 ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους Με την παρούσα εγκύκλιο παρουσιάζονται, συνοπτικά, οι βασικές αλλαγές στη διοίκηση των δήμων, ο τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και καταγράφονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών και τη λειτουργία των δήμων, βάσει των διατάξεων του ν. 4555/2018 (Α΄133) και του ν. 4623/2019 (Α΄ 134). A. Σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση των δήμων Λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον νόμο 4623/2019 επισημαίνονται οι βασικές αλλαγές, ως προς το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων: α. Παρέχεται η δυνατότητα σύμπραξης δημοτικών παρατάξεων, μόνο, με τη δημοτική παράταξη με την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος. Επιπροσθέτως, δίδεται έμφαση στη συνδυασμένη δράση και τη συνεργασία μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, εφόσον μπορούν να οριστούν ως αντιδήμαρχοι δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις, κατόπιν συναίνεσης. Πρόκειται για μια καινοτομία η οποία αναβαθμίζει τη σύνθεση της Εκτελεστικής Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d5d4b7abfc2d3352827e716 στις 26/08/19 09:03 1 ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ Επιτροπής και ενισχύει τη λειτουργία της. Αναλυτική παρουσίαση για τη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων παρέχεται στην υπ’ αριθμ. 91/21.08.2019 εγκύκλιο (ΑΔΑ:69ΒΖ465ΧΘ7Λ65) του Υπουργείου Εσωτερικών. β. Αναμορφώνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων και επανακαθορίζεται η διάρκεια της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους. Αναλυτική παρουσίαση για τον ορισμό Αντιδημάρχων παρέχεται στην υπ’ αριθμ. 82/20.08.2019 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΨ3ΨΨ465ΧΘ7-5ΑΜ ) του Υπουργείου Εσωτερικών. γ. Όσον αφορά την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η πλειοψηφία των μελών είναι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης με την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος. Παράλληλα, αυξάνονται οι αποφασιστικές αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. Αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας συγκρότησης και εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέχεται στην υπ’ αριθμ. 90/ 21.8.2019 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7- Ι08) του Υπουργείου Εσωτερικών. δ. Κλείνοντας τον κύκλο των νομοθετικών ρυθμίσεων για την εύρυθμη λειτουργία των δήμων, επαναφέρεται με το ν. 4623/2019 ο εκ του νόμου ορισμός του Προέδρου της Κοινότητας, ως του προσώπου που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τον πρώτο κατά σειρά συνδυασμό και αναμορφώνονται οι αρμοδιότητες των Κοινοτήτων. Αναλυτική παρουσίαση της λειτουργίας των Κοινοτήτων παρέχεται στην υπ’ αριθμ. 88/ 21.8.2019 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7- ΝΛ4) του Υπουργείου Εσωτερικών. ε. Νέος Δήμαρχος μετά από παραίτηση ή θάνατο μπορεί να εκλεγεί υποψήφιος από το συνδυασμό του Δημάρχου. Η εκλογή του γίνεται με μυστική ψηφοφορία και απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.1 στ. Στο πνεύμα αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και διασφάλισης της χρηστής διοίκησης, δίδεται η δυνατότητα εκλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με τα 3/5 των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, σε αντικατάσταση των 2/3 του συνολικού αριθμού των δημοτικών συμβούλων, του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου2. Επίσης, με τις διατάξεις του ν. 4623/2019 εξειδικεύεται ο ρόλος του με γνώμονα την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών. 1 2 Άρθρο 60 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1α του ν.4623/2019 Άρθρο 77 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν.4623/2019 Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d5d4b7abfc2d3352827e716 στις 26/08/19 09:03 2 ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ ζ. Τέλος, δίδεται η δυνατότητα το δημοτικό συμβούλιο των νησιωτικών δήμων σε έκτακτες περιπτώσεις να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη3. Β. Λήψη αποφάσεων από τα συλλογικά όργανα του δήμου (δημοτικό συμβούλιο, οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητας ζωής) Σημαντική αλλαγή στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του δήμου (δημοτικό συμβούλιο, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Οικονομική Επιτροπή) αποτελεί η πρόβλεψη ότι, αν μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται παρόν στη συνεδρίαση μόνο ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Με τον τρόπο αυτό, δεδομένης της αναλογικής συγκρότησης των συλλογικών οργάνων, διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων και αποτρέπεται η δημιουργία θεσμικών αδιεξόδων. Στη συνέχεια δίδονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις για τον τρόπο λήψης απόφασης από τα συλλογικά όργανα του δήμου, ενόψει της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου. 1. Λήψη απόφασης σε περίπτωση αποχώρησης μελών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Για να είναι νόμιμη η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων και προκειμένου να ληφθούν έγκυρες αποφάσεις, είναι απαραίτητο να παρευρίσκεται στη συνεδρίαση ένας ελάχιστος αριθμός μελών (ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία). Για την ύπαρξη απαρτίας, και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, τα παρόντα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής πρέπει να είναι περισσότερα από τα απόντα4. Η απαρτία λαμβάνεται στην αρχή της συνεδρίασης και θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής, ακόμα και αν κατά τη διάρκειά της αποχωρήσουν μέλη του συλλογικού οργάνου και τα εναπομείναντα στην πραγματικότητα μέλη υπολείπονται του αριθμού που χρειάζεται για το σχηματισμό της ελάχιστης απαιτούμενης απαρτίας (πλασματική απαρτία). Άρθρο 67, παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 114 παρ. 8 του ν.4623/2019 4 Άρθρο 96, παρ. 2 και 4 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» και άρθρου 75 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν.3852/2010, «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d5d4b7abfc2d3352827e716 στις 26/08/19 09:03 3 3 ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ Τα ανωτέρω συλλογικά όργανα λαμβάνουν αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη5. Στην περίπτωση, ωστόσο, πλασματικής απαρτίας, οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται σύμφωνα με τον προηγούμενο γενικό κανόνα λήψης απόφασης (απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων), καθώς οι απαιτούμενες για τη λήψη απόφασης ψήφοι δεν υπολογίζονται επί των πραγματικά παρόντων, αλλά επί του αριθμού αυτών που απαιτούνται για το σχηματισμό της ελάχιστης απαιτούμενης απαρτίας6. Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα αρχή για τη λήψη απόφασης ισχύει μόνο στην περίπτωση πλασματικής απαρτίας, μόνο δηλ. στην περίπτωση που μετά τις αποχωρήσεις θίγεται η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία, ενώ όταν αυτή δεν θίγεται, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σύμφωνα με το γενικό κανόνα λήψης απόφασης. Παράδειγμα: Σε 27μελές δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να υπάρξει η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία ώστε να αρχίσει η συνεδρίαση, πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) μέλη. Έστω ότι παρευρίσκονται στην αρχή της συνεδρίασης είκοσι ένα (21) μέλη, με την παρουσία των οποίων σχηματίζεται απαρτία. Μετά τη συζήτηση π.χ. του τρίτου θέματος αποχωρούν τρία (3) μέλη και μένουν δέκα οχτώ (18). Για να ληφθεί απόφαση η απαιτούμενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των δέκα οχτώ (18) παρόντων μελών και επομένως χρειάζονται τουλάχιστον δέκα (10) θετικές ψήφοι (λήψη απόφασης σύμφωνα με τον γενικό κανόνα). Μετά τη συζήτηση π.χ. του τέταρτου θέματος αποχωρούν ακόμα πέντε (5) μέλη και μένουν παρόντα δέκα τρία (13). Στην περίπτωση αυτή η απαιτούμενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί του αριθμού των μελών της ελάχιστης απαιτούμενης απαρτίας, δηλαδή δεκατέσσερα (14) μέλη, οπότε χρειάζονται οχτώ (8), τουλάχιστον, θετικές ψήφοι, προκειμένου να ληφθεί απόφαση (λήψη απόφασης σε περίπτωση πλασματικής απαρτίας). 2. Λήψη απόφασης σε περίπτωση που μέλη του συλλογικού οργάνου αρνηθούν ψήφο ή απέχουν από την ψηφοφορία Άρθρο 96, παρ. 4 του ΚΔΚ. Άρθρο 67, παρ. 10 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του ν. 4555/2010 «Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου» και άρθρο 75, παρ. 10 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2010 «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d5d4b7abfc2d3352827e716 στις 26/08/19 09:03 4 5 6 ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου ή της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν μόνο για την ύπαρξη της απαρτίας και η ψήφος του δεν υπολογίζεται στον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας καθώς δεν προσμετράται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους7. Έτσι, έστω ότι σε συνεδρίαση 27μελούς δημοτικού συμβουλίου παρευρίσκονται 21 μέλη, τα οποία για τη λήψη απόφασης ψηφίζουν ως εξής:  δώδεκα (12) μέλη τάσσονται υπέρ μιας πρότασης,  επτά (7) μέλη τάσσονται κατά αυτής,  ένα (1) μέλος δίδει λευκή ψήφο,  ένα (1) μέλος δηλώνει ότι απέχει από την ψηφοφορία. Τα μέλη που δίδουν λευκή ψήφο ή δηλώνουν ότι απέχουν από την ψηφοφορία, δεν υπολογίζονται, κατά πλάσμα δικαίου, στα παρόντα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η απόλυτη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των υπολοίπων από τα παρόντα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και η απόφαση λαμβάνεται επί των δεκαεννέα (19). Το συμβούλιο, επομένως, λαμβάνει έγκυρη απόφαση με δώδεκα (12) θετικές ψήφους επί των δεκαεννέα (19) καταμετρούμενων. Συνεχίζοντας το ίδιο παράδειγμα, έστω ότι τα μέλη ψηφίσουν ως εξής:  επτά (7) μέλη ψηφίζουν υπέρ μιας πρότασης,  έξι (6) μέλη κατά αυτής,  πέντε (5) μέλη δίδουν λευκή ψήφο,  τρία (3) μέλη δηλώνουν ότι απέχουν από την ψηφοφορία. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως παρόντα μέλη λογίζονται δεκατρία (13), αριθμός κατώτερος από αυτόν της ελάχιστης απαιτούμενης απαρτίας (14 μέλη). Εφαρμόζεται επομένως ο τρόπος λήψης απόφασης στην περίπτωση πλασματικής απαρτίας και οι απαιτούμενες για τη λήψη απόφασης ψήφοι υπολογίζονται επί των δεκατεσσάρων (14) μελών και επομένως απαιτούνται οχτώ (8) τουλάχιστον θετικές ψήφοι για τη λήψη έγκυρης απόφασης. Στη συγκεκριμένη, 7 Άρθρο 89, παρ. 4 του ν. 3852/2010. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d5d4b7abfc2d3352827e716 στις 26/08/19 09:03 5 ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ επομένως, περίπτωση του παραδείγματος δεν λαμβάνεται απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο. Συμπερασματικά, με δεδομένο ότι τα μέλη που δίδουν λευκή ψήφο ή αρνούνται να ψηφίσουν δεν υπολογίζονται στα παρόντα, καθώς και με βάση την προαναφερθείσα αρχή για τη λήψη απόφασης στην περίπτωση πλασματικής απαρτίας, η πλειοψηφία για να ληφθεί απόφαση είτε από το δημοτικό συμβούλιο είτε από την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που υπολογίζεται βάσει του ελάχιστου αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία. Με βάση τα ανωτέρω, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση δημοτικού συμβουλίου μία πρόταση πρέπει να συγκεντρώνει:  Σε 13μελή συμβούλια, 4 τουλάχιστον θετικές ψήφους  Σε 17μελή συμβούλια, 5 τουλάχιστον θετικές ψήφους  Σε 21μελή συμβούλια, 6 τουλάχιστον θετικές ψήφους  Σε 27μελή συμβούλια, 8 τουλάχιστον θετικές ψήφους  Σε 33μελή συμβούλια, 9 τουλάχιστον θετικές ψήφους  Σε 41μελή συμβούλια, 11 τουλάχιστον θετικές ψήφους  Σε 45μελή συμβούλια, 12 τουλάχιστον θετικές ψήφους  Σε 49μελή συμβούλια, 13 τουλάχιστον θετικές ψήφους Αντίστοιχα, για τη λήψη έγκυρης απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μία απόφαση πρέπει να συγκεντρώνει:  Σε 9μελή επιτροπή, τρείς (3) τουλάχιστον θετικές ψήφους  Σε 11μελή επιτροπή, τέσσερις (4) τουλάχιστον θετικές ψήφους Σε 13μελή επιτροπή, τέσσερις (4) τουλάχιστον θετικές ψήφους. Γ. Ενέργειες για τη συγκρότηση οργάνων και κατανομή αρμοδιοτήτων. Ανάπτυξη οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου των Δήμων Οι κρίσιμες ενέργειες για την ομαλή συγκρότηση των οργάνων διοίκησης και για τη λειτουργία των δήμων μπορούν να διαρθρωθούν στις ακόλουθες ενέργειες: Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d5d4b7abfc2d3352827e716 στις 26/08/19 09:03 6 ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ α/α Ενέργεια 1 Ορκωμοσία αιρετών Προθεσμία Έως 31 Αυγούστου 2019 2 1ή 8 Σεπτεμβρίου 2019 3 Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 4 Ορισμός Αντιδημάρχων 5 Εκτελεστική Επιτροπή 6 Απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών Διαδικασία Επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 7 8 1 ή 8 Σεπτεμβρίου 2019 μετά την εκλογή του Προεδρείου στην ίδια συνεδρίαση Μετά τον ορισμό Αντιδημάρχων Μέχρι (ενδεικτικά) 31 Οκτωβρίου 2019 Μέριμνα για τη διάθεση κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου και γραμματειακής υποστήριξης των Δημοτικών Παρατάξεων Διάταξη νόμου ν.3852/2010, άρθρο 52, παρ, 1 έως 3 ν.3852/2010, άρθρο 64 παρ.1 ν.3852/2010, άρθρο 74 παρ.1 ν.3852/2010, άρθρο 59, παρ. 1, 2 και 6 ν.3852/ 2010, άρθρο 62, παρ. 1 ν. 3463/2006, άρθρο 88 ν. 3852/2010, άρθρο 77 ν.3852/2010, άρθρο 66, παρ. 9 Δ. Εγκύκλιοι που αφορούν στην ορκωμοσία, εγκατάσταση και εν γένει λειτουργία των δήμων. Ενόψει της εγκατάστασης των νέων αρχών στους Δήμους που γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου 2019, κατά ρητή επιταγή του νόμου, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη πράξη παράδοσης-παραλαβής της διοίκησης, σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), καθώς και στον ειδικό ιστότοπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, οι κάτωθι εγκύκλιες οδηγίες: α/α 1. ΘΕΜΑ Ορκωμοσία αιρετών Δήμων και Κοινοτήτων 2. Εκλογή μελών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια 3. Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 4. Ορισμός Αντιδημάρχων Αριθμός Εγκυκλίου υπ’ αριθ. 89/2019 εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. 59847/ 21.8.2019 υπ’ αριθ. 87/2019 εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. 59646/20.8.2019 υπ’ αριθ. 90/2019 εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. 59849/ 21.8.2019 υπ’ αριθ. 82/2019 εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. 59633/20.8.2019 ΑΔΑ ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7- 0ΒΓ ΑΔΑ: 9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7- Ι08 ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d5d4b7abfc2d3352827e716 στις 26/08/19 09:03 7 ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ 5. Λειτουργία των Δημοτικών Παρατάξεων 6. Λειτουργία Κοινοτήτων 7. Σύντομος Οδηγός νεοεκλεγέντος δημοτικού συμβούλου 8. Οργάνωση και Λειτουργία των συνιστώμενων δήμων του άρθρου 154 του ν.4600/2019 (Α’ 43) υπ’ αριθ. 91/2019 εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. 59851/ 21.8.2019 υπ’ αριθ. 88/2019 εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. 59846/ 21.8.2019 υπ’ αριθ. 86/2019 εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. 59642/ 20.8.2019 υπ΄ αριθ. 83/2019 εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. 59634/20.8.2019 ΑΔΑ: 69ΒΖ465ΧΘ7- Λ65 ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7- ΝΛ4 ΑΔΑ: 6ΙΚΡ465ΧΘ7-ΦΥΘ ΑΔΑ: Ψ2Η5465ΧΘ7-ΜΝΒ Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε, όπως γνωστοποιήσετε την παρούσα στους δημάρχους των δήμων της χωρικής σας αρμοδιότητας, με την περαιτέρω υποχρέωσή τους να ενημερώσουν σχετικά και τους επικεφαλής των παρατάξεων των δήμων. Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.olo@ypes.gr, καθώς και στους παρακάτω υπαλλήλους: ΟΝΟΜΑ Αντωνίου Δημήτρης Γαλάνης Κώστας Γεωργακοπούλου Παρασκευή Διαμάντη Μαρία Ζαγορίτης Λάζαρος Μπουδούρης Γιώργος Νάσαινα Δέσποινα Ντάβα Ρένια Οικονομίδης Δημήτρης Τζουμαϊλής Αλέξανδρος Ο Υφυπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213 136 4332 213 136 4348 213 136 4337 213 136 4390 213 136 4954 213 136 4362 213 136 4378 213 136 4027 213 136 4313 213 136 4346 Ο Υπουργός Παναγιώτης Θεοδωρικάκος Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d5d4b7abfc2d3352827e716 στις 26/08/19 09:03 8 ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ypes.gr. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας info@kedke.gr 2. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης info@eetaa.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου 2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Θεόδωρου Λιβάνιου 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη 4. Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κα Μαρία Μαυραγάνη 5. Όλες τις Διευθύνσεις του Υπουργείου Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d5d4b7abfc2d3352827e716 στις 26/08/19 09:03 9

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις