61119/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΟδηγίες σχετικά με την κατάταξη – τοποθέτηση του προσωπικού των νέων δήμων και των νομικών προσώπων από 1-9-2019 - κατάρτιση πάγιων ΟΕΥ- λοιπά θέματα προσωπικού που ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4600/2019 (Α΄43)ΑΔΑ:Ω8ΝΖ465ΧΘ7-5Ξ3 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 96/2019
ΑΔΑ: Ω8ΝΖ465ΧΘ7-5Ξ3 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.08.30 12:56:52 EEST Reason: Location: Athens Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Αυγούστου 2019 Αριθ. Πρωτ.: 61119 ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. Για θέµατα Μονίµου Προσω̟ικού: Πληροφορίες: Α. Πατσιαβούρα Τηλέφωνο: 2131364380 Για θέµατα ̟ροσω̟ικού Ιδιωτικού ∆ικαίου: Πληροφορίες :Γ. Λατσούδη Τηλέφωνο :213- 1364372 Ταχ.∆/νση Τ.Κ. FAX ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ: Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 1. Αιγαίου 2. Πελο̟οννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου 3. Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας : Σταδίου 27 : 10183 Αθήνα : 213-1364383 Οδηγίες σχετικά µε την κατάταξη – το̟οθέτηση του ̟ροσω̟ικού των νέων δήµων και των νοµικών ̟ροσώ̟ων α̟ό 1-9-2019 - κατάρτιση ̟άγιων ΟΕΥ- λοι̟ά θέµατα ̟ροσω̟ικού ̟ου ρυθµίζονται α̟ό τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4600/2019 (Α΄43). ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αριθµ. 96 Σε συνέχεια της αριθµ. 15/2019 εγκυκλίου µας και ενόψει της λειτουργίας α̟ό 1-9-2019 των υ̟ηρεσιών των νέων δήµων ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό τη διάσ̟αση των ∆ήµων Λέσβου, Κέρκυρας, Σερβίων – Βελβεντού, Κεφαλονιάς και Σάµου, ό̟ως οργανώνονται βάσει των δηµοσιευµένων µεταβατικών Οργανισµών Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: Κατάταξη – Το̟οθέτηση ̟ροσω̟ικού των νέων ∆ήµων Σύµφωνα µε την ̟αρ. 6 του άρθρου 155 του ν. 4600/2019, µε την έναρξη λειτουργίας των νέων δήµων, δηλαδή α̟ό 1-9-2019, το ̟ροσω̟ικό των καταργούµενων δήµων κατατάσσεται αυτοδίκαια στις θέσεις των µεταβατικών ΟΕΥ των αντίστοιχων συνιστώµενων δήµων, σύµφωνα µε τις σχετικές α̟οφάσεις κατανοµής της ̟αρ. 3 του ίδιου άρθρου, ̟ου έχουν εκδοθεί (α̟ό τα δηµοτικά συµβούλια ή τους Συντονιστές των Α̟οκεντρωµένων ∆ιοικήσεων) και δηµοσιευτεί. 1 ΑΔΑ: Ω8ΝΖ465ΧΘ7-5Ξ3 Η κατάταξη του ̟ροσω̟ικού στις θέσεις των µεταβατικών ΟΕΥ δια̟ιστώνεται µε α̟όφαση των οικείων ∆ηµάρχων, οι ο̟οίες εκδίδονται µέσα σε ̟ροθεσµία ενός (1) µηνός α̟ό την έναρξη λειτουργίας των νέων δήµων, µε αναδροµική ισχύ α̟ό 1-9-2019. Οι ̟ράξεις αυτές εγκρίνονται α̟ό τον Συντονιστή της οικείας Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ̟ροϋ̟ηρεσία του ̟ροσω̟ικού ̟ου κατατάσσεται στις θέσεις των µεταβατικών ΟΕΥ λαµβάνεται υ̟όψη για κάθε µισθολογική και βαθµολογική συνέ̟εια, ενώ διατηρείται υ̟έρ του ̟ροσω̟ικού αυτού και κάθε τυχόν ̟ροσω̟ική διαφορά. Ε̟ειδή οι νέες υ̟ηρεσίες θα ̟ρέ̟ει να είναι σε θέση α̟ό την ̟ρώτη ηµέρα λειτουργίας τους να αντα̟οκριθούν α̟οτελεσµατικά στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, καλούνται, οι µεν ∆ιοικήσεις των υ̟ό κατάργηση δήµων να ενηµερώσουν εγκαίρως το ̟ροσω̟ικό τους για τις νέες υ̟ηρεσίες στις ο̟οίες θα ̟ρέ̟ει να ̟αρουσιαστεί ο καθένας την 1η/9/2019, ανάλογα µε την κατανοµή των θέσεων, οι δε ∆ιοικήσεις των νέων δήµων και οι υ̟ηρεσίες σας να ε̟ισ̟εύσουν τις ενέργειές τους ώστε να εκδοθούν, το συντοµότερο δυνατόν, οι ̟ράξεις κατάταξης του ̟ροσω̟ικού. Αµέσως µετά τη δηµοσίευση των ̟ράξεων κατάταξης, θα ̟ρέ̟ει να το̟οθετηθεί το ̟ροσω̟ικό στις νέες οργανικές µονάδες και να οριστούν οι ̟ροϊστάµενοι ̟ου θα καταλάβουν τις θέσεις ευθύνης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 100 του ν. 3584/2007, ό̟ως ισχύει. Ειδική ̟ερί̟τωση α̟οτελούν οι οικονοµικές υ̟ηρεσίες των νέων δήµων, για τις ο̟οίες ̟ροβλέφθηκε στο άρθρο 18 ̟αρ. 17 του ν.4623/2019 ότι το̟οθετούνται οι υ̟άλληλοι και ορίζονται οι ̟ροϊστάµενοι κατά την ανάληψη των καθηκόντων των νέων δηµάρχων, δηλαδή κατά την 1η/9/2019. Ε̟οµένως την ίδια ηµέρα θα ̟ρέ̟ει να εκδοθούν οι σχετικές α̟οφάσεις και να οριστούν ιδίως ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών (Π.Ο.Υ.) και ο Ταµίας, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. 2 ΑΔΑ: Ω8ΝΖ465ΧΘ7-5Ξ3 Κατάρτιση ̟άγιων ΟΕΥ των νέων ∆ήµων Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ.7 του άρθρου 155 του ν.4600/2019, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε αυτές του άρθρου 18 ̟αρ.1 του ν. 4623/2019 , µέσα σε έξι (6) µήνες α̟ό την έναρξη λειτουργίας των συνιστώµενων δήµων, οι νέες δηµοτικές αρχές θα ̟ρέ̟ει να καταρτίσουν τους Οργανισµούς Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας των νέων δήµων, µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 και χωρίς τις ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟αρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3584/20071. Θα ̟ρέ̟ει να ληφθεί υ̟όψη ότι, ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων του ΟΕΥ του νέου δήµου, δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τα 2/3 του αριθµού των οργανικών θέσεων του αντίστοιχου καταργούµενου δήµου. Θα ̟ρέ̟ει, δε, να ̟ροβλεφθούν τουλάχιστον οι θέσεις ̟ροσω̟ικού και έµµισθης εντολής των µεταβατικών ΟΕΥ. Μετά τη δηµοσίευση του νέου ΟΕΥ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει η κατάταξη του ̟ροσω̟ικού, µε α̟όφαση του αρµοδίου για το διορισµό οργάνου, ̟ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε µέριµνα του Συντονιστή της οικείας Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, οι νέοι δήµοι να εκκινήσουν άµεσα τις διαδικασίες κατάρτισης των ̟άγιων ΟΕΥ τους, ώστε να ̟ροβλέψουν τις αναγκαίες κενές οργανικές θέσεις, οι ο̟οίες θα µ̟ορούν να καλυφθούν µέσω του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας του ν.4440/2016. Γενικοί Γραµµατείς στους νέους ∆ήµους Με τις διατάξεις του άρθρου 15 ̟αρ. 1 εδάφιο α του ν. 4623/2019 δίνεται η δυνατότητα στους νέους δήµους, κατά την ̟ρώτη θητεία των δηµοτικών αρχών τους, να διορίζεται Γενικός Γραµµατέας, ακόµα και αν δεν ̟ροβλέ̟εται θέση στον µεταβατικό ΟΕΥ τους. Σκό̟ιµο είναι, βέβαια, οι θέσεις αυτές να ̟ροβλεφθούν στους ̟άγιους ΟΕΥ των νέων δήµων, οι ο̟οίοι θα καταρτισθούν σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερθέντα. Οι διατάξεις της ̟αρ. 3 του ν. 3584/2007 ορίζουν ότι «η σύσταση θέσεων ̟ροσω̟ικού µε τους ΟΕΥ των Ο.Τ.Α. γίνεται µετά α̟ό εκτίµηση των υ̟ηρεσιακών αναγκών και µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα ̟ρέ̟ει ο µέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι δι̟λάσιος του ̟οσού στο ο̟οίο ανέρχεται η ετήσια δα̟άνη του βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των ̟ροτεινόµενων νέων θέσεων ̟ολλα̟λασιαζόµενης της δα̟άνης αυτής ε̟ί δύο». 1 3 ΑΔΑ: Ω8ΝΖ465ΧΘ7-5Ξ3 Προσω̟ικό ΝΠ∆∆ και ∆ηµοτικών Λιµενικών Ταµείων Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 12 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019, α̟ό την έναρξη της νέας δηµοτικής ̟εριόδου, ήτοι α̟ό 1-9-2019, το µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ̟ροσω̟ικό των δηµοτικών λιµενικών ταµείων και των ν̟δδ των καταργούµενων δήµων, καθίσταται αυτοδικαίως ̟ροσω̟ικό των διαδηµοτικών λιµενικών ταµείων και συνδέσµων ̟ου ̟ροκύ̟τουν βάσει των διατάξεων των ̟αρ.1 και 2 του ίδιου άρθρου, µε την ίδια σχέση εργασίας. Το ίδιο ισχύει και για τους δικηγόρους και νοµικούς συµβούλους µε σχέση έµµισθης εντολής. Μέσα σε έναν (1) µήνα α̟ό την έναρξη της νέας δηµοτικής ̟εριόδου, το ̟ροσω̟ικό δια̟ιστώνεται ως ̟ροσω̟ικό του αντίστοιχου διαδηµοτικού λιµενικού ταµείου ή συνδέσµου µε α̟όφαση του Προέδρου του, η ο̟οία α̟οστέλλεται α̟ευθείας ̟ρος δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Προσω̟ικό Ι∆ΑΧ των Ν.Π.Ι.∆ (∆ΕΥΑ, Κοινωφελείς Ε̟ιχειρήσεις, αστικές εταιρείες µη κερδοσκο̟ικού χαρακτήρα και Α.Ε.) των καταργούµενων δήµων Το ̟ροσω̟ικό Ε̟ιχειρήσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ∆ηµοτικών Ύδρευσης - Α̟οχέτευσης, των κοινωφελών ε̟ιχειρήσεων, των αστικών εταιρειών µη κερδοσκο̟ικού χαρακτήρα και των ανωνύµων εταιρειών των καταργούµενων δήµων καθίσταται αυτοδικαίως ̟ροσω̟ικό των αντίστοιχων διαδηµοτικών Ν.Π.Ι.∆., α̟ό την έναρξη της νέας δηµοτικής ̟εριόδου. Για τη δια̟ίστωση του ανωτέρω ̟ροσω̟ικού ως ̟ροσω̟ικού των αντίστοιχων διαδηµοτικών Ν.Π.Ι.∆, εκδίδεται δια̟ιστωτική ̟ράξη των Προέδρων τους, η ο̟οία αναρτάται στον διαδικτυακό τό̟ο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». Προσω̟ικό για την ̟ρόσληψη του ο̟οίου έχει εκδοθεί ̟ροκήρυξη του ΑΣΕΠ ή εκκρεµεί διαδικασία µετάταξης ̟ροσλαµβάνεται ή µετατάσσεται στα αντίστοιχα νοµικά ̟ρόσω̟α. 4 ΑΔΑ: Ω8ΝΖ465ΧΘ7-5Ξ3 Προσω̟ικό διαδηµοτικών νοµικών ̟ροσώ̟ων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου Πέραν του ̟ροσω̟ικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σας γνωρίζουµε ότι οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου ή έργου των ως άνω νοµικών ̟ροσώ̟ων (δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου) των καταργούµενων δήµων συνεχίζουν να ̟ροσφέρουν τις υ̟ηρεσίες τους µέχρι τη λήξη των συµβάσεων τους στα αντίστοιχα διαδηµοτικά νοµικά ̟ρόσω̟α, τα ο̟οία, α̟ό την έναρξη της νέας δηµοτικής ̟εριόδου υ̟εισέρχονται στα δικαιώµατα και τις υ̟οχρεώσεις του εργοδότη. Περαιτέρω, ε̟ισηµαίνεται ότι οι καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών µονάδων ̟ου α̟ασχολούνται α̟ό τις καταργούµενες Σχολικές Ε̟ιτρο̟ές µε σύµβαση µίσθωσης έργου, µεταφέρονται αυτοδικαίως στις αντίστοιχες συνιστώµενες νέες Σχολικές Ε̟ιτρο̟ές ̟ου είναι αρµόδιες για τις σχολικές µονάδες στις ο̟οίες ̟αρέχουν τις υ̟ηρεσίες τους, µε τη σύσταση αυτών. Μέχρι τη σύσταση των νέων Σχολικών Ε̟ιτρο̟ών, συνεχίζουν να λειτουργούν οι Σχολικές Ε̟ιτρο̟ές των καταργούµενων δήµων, για όλες τις σχολικές µονάδες ̟ρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, αντίστοιχα, των καταργούµενων δήµων. Συνε̟ώς, οι καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών µονάδων συνεχίζουν να ̟ροσφέρουν τις υ̟ηρεσίες τους στις υ̟ό κατάργηση Σχολικές Ε̟ιτρο̟ές µε την ίδια σχέση εργασίας. Κατό̟ιν των ανωτέρω, ̟αρακαλείσθε ό̟ως κοινο̟οιήσετε την ̟αρούσα εγκύκλιο αυθηµερόν στους δήµους της χωρικής σας αρµοδιότητας ̟ου διασ̟ώνται. Η ̟αρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τό̟ο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στην ενότητα Εγκύκλιοι – Α̟οφάσεις και στην ενότητα Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση – Αυτοδιοίκηση/ Σύσταση ∆ήµων (ν. 4600/2019). 5 ΑΔΑ: Ω8ΝΖ465ΧΘ7-5Ξ3 Το Υ̟ουργείο µας ̟αραµένει στη διάθεσή σας για κάθε ̟εραιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία ε̟ί των ανωτέρω, ̟ροκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία και η α̟οτελεσµατικότητα των υ̟ηρεσιών των νέων δήµων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙΚΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 2. Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης 3. Εθνικό Τυ̟ογραφείο 4. Ελεγκτικό Συνέδριο e- mail : ye.ky10@elsyn.gr 5. Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος 6. Υ̟ουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.) Ταχ. ∆/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ.:111 43 ΑΘΗΝΑ 7. ΠΟΕ- ΟΤΑ 8. ΠΟΠ- ΟΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ - Γραφείο Υ̟ουργού - Γραφείο Υφυ̟ουργού - Γραφείο Γενικής Γραµµατέως - Γραφείο Νοµικού Συµβούλου - Γραφείο Γενικής ∆/ντριας Το̟ικής Αυτοδιοίκησης - ∆/νση Μηχανοργάνωσης και ΗΕΣ (µε την ̟αράκληση να αναρτήσει την ̟αρούσα στο δικτυακό τό̟ο του Υ̟ουργείου στις διαδροµές: Εγκύκλιοι- Α̟οφάσεις και Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση – Αυτοδιοίκηση/ Σύσταση ∆ήµων (ν. 4600/2019). - ∆/νσή µας 6 ΑΔΑ: Ω8ΝΖ465ΧΘ7-5Ξ3 7

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις