60992/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕνέργειες εκ μέρους των δήμων που συνιστώνται δυνάμει των διατάξεων του ν. 4600/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες του ν.4623/2019 και ισχύουν. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 95/2019 ΑΔΑ:6ΒΑΝ465ΧΘ7-ΓΤΨ
ΑΔΑ: 6ΒΑΝ465ΧΘ7-ΓΤΨ ΣΧΕΔΙΟ signed by INFORMATICS Digitally INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY DEVELOPMEN Αποστολή Date: 2019.08.30 12:49:17 EEST T AGENCY Reason: Location: Athens με e-mail ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες για το Μέρος Α: Γ. Στεφανάκης, Kων/νος Ζαφειρίου Τηλέφωνα: 213-1364006, -4016 e-mail: k.zafeiriou@ypes.gr, g.stefanakis@ypes.gr Αθήνα 29 Αυγούστου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: 60992 ΠΡΟΣ: τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Αιγαίου - Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας - Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Γραφεία Συντονιστών ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες για το Μέρος Β: Β. Λαμπρακάκης, Μ. Σταυρίδου Τηλέφωνα : 213-136 4817, - 4814 e-mail : v.lamprakakis@ypes.gr, m.stavridou@ypes.gr Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101 83 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Εγκυκλίου : 95 ΘΕΜΑ: Ενέργειες εκ μέρους των δήμων που συνιστώνται δυνάμει των διατάξεων του ν. 4600/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες του ν.4623/2019 και ισχύουν. Μέρος Α΄ - Οδηγίες για θέματα οικονομικής διαχείρισης I. Στελέχωση οικονομικών υπηρεσιών Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 17 του αρ. 18 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), κατά την ανάληψη καθηκόντων των νέων δημάρχων στους συνιστώμενους με το άρθρο 154 του ν.4600/2019 (Α΄ 43) δήμους και πριν την έκδοση της πράξης κατάταξης του προσωπικού, τοποθετούνται οι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών και οι προϊστάμενοι των αντίστοιχων οργανικών μονάδων που ορίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 3584/2007. Οι εν λόγω άμεσες τοποθετήσεις του προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές κρίνονται απολύτως αναγκαίες, ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών και δαπανών, για την απρόσκοπτη λειτουργία των νέων δήμων. 1 ΑΔΑ: 6ΒΑΝ465ΧΘ7-ΓΤΨ ΙΙ. Κατάρτιση προϋπολογισμών ετών 2019 και 2020 Καίτοι με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 18 του ως άνω νόμου 4623/2019, προβλέπεται ως το τέλος Οκτωβρίου τρέχοντος έτους, η παράταση ισχύος του προϋπολογισμού του καταργούμενου δήμου, για όλους τους νέους δήμους, ιδίως ως προς τις δαπάνες που τους αφορούν, επισημαίνεται ότι με την ανάληψη των καθηκόντων τους οι νέες δημοτικές αρχές και οι υπηρεσιακοί παράγοντες των δήμων, οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους, ήτοι για το τετράμηνο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019 και για το έτος 2020. Για την κατάρτιση αυτή θα ληφθούν υπόψη και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 55905/29.7.2019 (Β΄ 3054) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης». ΙΙΙ. Έκδοση ΑΦΜ και άνοιγμα λογαριασμών Στην παρ. 8 του αρ. 18 «Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής των άρθρων 155 και 157 του ν. 4600/2019 (Α` 43)» του ν. 4623/2019, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «ο δήμος που αποτελούσε την έδρα του καταργηθέντος, διατηρεί τους λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα ή/και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου». Κατά συνέπεια, οι λοιποί συνιστώμενοι δήμοι, ως νέες νομικές οντότητες, θα πρέπει να προχωρήσουν έγκαιρα: α) στην έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και β) στο άνοιγμα λογαριασμού/ων σε πιστωτικά ιδρύματα ή/και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Επί του ανωτέρω σημείου (β), θα πρέπει να επιστήσουμε ιδιαίτερα την προσοχή των συνιστώμενων δήμων στα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/54366/ΔΛΓΚ (ΦΕΚ Β 2680/1.7.2019) «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει» απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών τους διαθέσιμων σε λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στο αρ. 1 της επίμαχης απόφασης ορίζεται ότι «1. Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει (εφεξής Φορείς) ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για τους Φορείς οι οποίοι τηρούν ήδη λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος…3. Εντός 60 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι Φορείς μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (εφεξής ΣΛΘ) στον λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τα κεφάλαια που έχουν μεταφερθεί από τους Φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων». Στο δε αρ. 14 της απόφασης, ορίζεται ως έναρξη ισχύος της η 1.9.2019. Ως εκ τούτου οι συνιστώμενοι δήμοι θα πρέπει, από την έναρξη λειτουργίας τους, να προχωρήσουν έγκαιρα στην υλοποίηση των οριζόμενων σε αυτήν. 2 ΑΔΑ: 6ΒΑΝ465ΧΘ7-ΓΤΨ IV. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες Οι συνιστώμενοι δήμοι θα απαιτηθεί να προβούν και στη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητές τους, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) και ισχύει. Επ’ αυτού έχει δρομολογηθεί από την υπηρεσία μας η έκδοση υπουργικής απόφασης, κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, με την οποία θα ρυθμίζονται απαραίτητα ζητήματα, όπως το ύψος της πάγιας προκαταβολής ανά κατηγορία κοινοτήτων ή οι δαπάνες που θα μπορεί να πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή. Την απόφαση αυτή θα σας γνωστοποιήσουμε αμέσως μετά τη δημοσίευσή της. Μέρος B΄ - Οδηγίες για θέματα υποβολής οικονομικών στοιχείων I. Υποβολή οικονομικών στοιχείων Αυγούστου 2019 και επικαιροποιήσεις προηγούμενων περιόδων. Σύμφωνα με την αρίθμ. 2816/2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Υποτομέα ΟΤΑ, υποβάλλουν σε μηνιαία βάση και εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς τα οικονομικά στοιχεία που περιγράφονται στο άρθρο 4 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης. Ως εκ τούτου, έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τα οικονομικά στοιχεία του μήνα αναφοράς Αυγούστου των καταργούμενων Δήμων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Λέσβου, Σάμου και Σερβίων-Βελβεντού. Τα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ από τους υφιστάμενους λογαριασμούς χρηστών που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, και μόνο εφόσον απαιτείται, μπορούν να αξιοποιηθούν οι διατάξεις των άρθρων 155 και 157 που αφορούν τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του δήμου που αποτελούσε την έδρα του καταργούμενου δήμου και των λοιπών εμπλεκόμενων δήμων. Επιπλέον, για τους καταργούμενους δήμους θα πρέπει εξετασθεί η πλήρης υποβολή των οικονομικών τους στοιχείων κατά την τελευταία τριετία (από το έτος 2016) και τυχόν ελλείψεις ή και διορθώσεις/επικαιροποιήσεις να τακτοποιηθούν και να υποβληθούν άμεσα. ΙΙ. Υποβολή οικονομικών στοιχείων Σεπτεμβρίου 2019 και επόμενων μηνών. Η υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός αναφοράς Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί από τους νέους συνιστώμενους δήμους έως την 15η Οκτωβρίου 2019. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει οι νέοι δήμοι να μεριμνήσουν για την οργανωτική και τεχνική προετοιμασία τους, προκειμένου να προβούν στην ορθή και έγκαιρη υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Το σύνολο των οδηγιών που απορρέουν από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣ περιλαμβάνονται αναλυτικά στην αρίθμ.9/2018 Εγκύκλιο μας. Προτεραιότητα, ως προς το οργανωτικό σκέλος της διαδικασίας υποβολής, αποτελεί ο ορισμός των Στατιστικών Ανταποκριτών σύμφωνα με το άρθρο 6 της προαναφερόμενης 3 ΑΔΑ: 6ΒΑΝ465ΧΘ7-ΓΤΨ Υπουργικής Απόφασης. Υπεύθυνοι για την ορθή, έγκαιρη και έγκυρη υποβολή των στοιχείων είναι οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η υποβολή των στοιχείων πραγματοποιείται από τους στατιστικούς ανταποκριτές που ορίζονται από το Δήμαρχο. Σημειώνεται ότι, η, εν γένει, διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας υποβολής στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 283, παρ. 21 του ν.3852/2010 έχει ανατεθεί στους δημάρχους. Αντίστοιχα προτεραιότητα ως προς το τεχνικό σκέλος της διαδικασίας αποτελεί η διασφάλιση σύνδεσης του δήμου στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και η προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού οικονομικής διαχείρισης, με σκοπό τόσο την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου, όσο και την εξαγωγή των απαραίτητων στοιχείων για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων και του Κόμβου Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την υποβολή στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, είτε μέσω web services είτε μέσω πρότυπων αρχείων, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ, στη διαδρομή: https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/kombosdialitoyrgikotitas/prodiagrafes-domi-periexomeno-anaforon . ΙΙΙ. Υποβολή σχεδίων προϋπολογισμού 2020 για έκδοση Γνώμης Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν.4172/2013, η οικονομική επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Στο πλαίσιο αυτό, με μέριμνα της Οικονομικής Επιτροπής, τα σχέδια προϋπολογισμού των νέων δήμων θα υποβληθούν στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ, από τους Στατιστικούς Ανταποκριτές, οι οποίοι θα οριστούν με τη διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω. Μετά τον ορισμό τους, θα δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eetaa.gr/apps/modota.jsp προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ όπου θα πραγματοποιηθεί η υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού 2020. Παρακαλούμε τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις όπως κοινοποιήσουν τη παρούσα Εγκύκλιο στους δημάρχους των καταργούμενων δήμων και στους εκλεγμένους δημάρχους των συνιστώμενων δήμων για να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ 4 ΑΔΑ: 6ΒΑΝ465ΧΘ7-ΓΤΨ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 4. Γεν. Δ/ντη Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτ. Πολιτικής 5. Τμήματα της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. 6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡ ΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. Στεφανάκη ς Κ. Ζαφειρίου Ν. Χατζηεργάτ ης 5

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις