ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 15/2019

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑνασκόπιση δημοσιονομικών εξελίξεων απο 1-31.8.2019
Τεύχος 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 | docman.gr 1-31.8.2019 Ανασκόπιση Δημοσιονομικών εξελίξεων Νέο νομοθετικό πλαίσιο Ν.4621/2019- ΦΕΚ: 128/Α/2019 -Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και άλλες διατάξεις. N.4622/2019- ΦΕΚ: 133/A/2019 -Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και Δημόσιο Λογιστικό διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας N.4622/2019- ΦΕΚ: 133/A/2019 -Επιτελικό διοίκησης. Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια ΜΕΡΟΣ Α΄ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. ΜΕΡΟΣ Β΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (…)Άρθρο ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 36 Υπηρεσιακοί Γραμματείς Υπουργείων ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Με την επιφύλαξη της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του παρόντος, σε κάθε ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υπουργείο Υπηρεσιακού συνιστάται Γραμματέα με θέση βαθμό μόνιμου 1ο της Ν.4623/2019- ΦΕΚ: 134/Α/2019 -Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για κατηγορίας ειδικών θέσεων, που υπάγεται στον την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα. Υπουργό. ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (…)Άρθρο 37 Εξουσία τελικής Υπηρεσιακών Γραμματέων υπογραφής (..)3. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς ορίζονται διατάκτες του προϋπολογισμού των Υπουργείων τους, εξαιρουμένων των δαπανών ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για τις οποίες απόφαση του Υπουργού ορίζει Ν.4624/2019- ΦΕΚ: 137/Α/2019 -Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού τακτικού προϋπολογισμού μεταξύ ειδικών φορέων Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις. σελ. 1 διατάκτη τον ίδιο. Οι σταθερές, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα, δαπάνες του Υπουργείου, δεν δύναται να είναι αντικείμενο αυτής της απόφασης. Η ανακατανομή των πιστώσεων του του Υπουργείου και η εν γένει μεταβολή του μεγέθους του προϋπολογισμού του Υπουργείου παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού. WWW.DOCMAN.GR 2 Δημόσιο Λογιστικό Ν.4623/2019- ΦΕΚ: 134/Α/2019 -Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα. (..) Άρθρο 112 Τροποποίηση διάταξης του ν. 4270/2014 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) τροποποιείται ως εξής: «1. Διατάκτης κάθε Υπουργείου, ορίζεται ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του οικείου Υπουργείου στις περιπτώσεις που αυτός υπάρχει ή ο Υπουργός στις λοιπές περιπτώσεις ή το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία ή τις οργανικές διατάξεις όργανο κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του φορέα του, αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού και προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε βάρος του.» 83635/2019.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Εκτιμήσεων πληρωμών 2019 & προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2020 – 2023 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).(ΑΔΑ: 6ΟΖΠ465ΧΙ8-ΥΙΨ) Δημόσιες συμβάσεις-Όργανα N.4622/2019- ΦΕΚ: 133/A/2019 -Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Δημόσιες συμβάσεις Ν.4623/2019Εσωτερικών, ΦΕΚ: 134/Α/2019 διατάξεις για -Ρυθμίσεις την του ψηφιακή Υπουργείου διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα. (…)Άρθρο 36 Υπηρεσιακοί Γραμματείς Υπουργείων 1. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του παρόντος, σε κάθε Υπουργείο συνιστάται θέση μόνιμου Υπηρεσιακού Γραμματέα με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, που υπάγεται στον Υπουργό. Άρθρο 37 Εξουσία τελικής Υπηρεσιακών Γραμματέων υπογραφής (..) 2.Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς αναλαμβάνουν καθήκοντα αποφαινόμενου οργάνου στο πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων του οικείου Υπουργείου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες απόφαση του Υπουργού ορίζει αποφαινόμενο όργανο τον ίδιο ή άλλο όργανο. Σε αυτό το πλαίσιο ανατίθεται, διά του παρόντος, η αρμοδιότητα της τελικής υπογραφής για τις παρακάτω κατηγορίες διοικητικών πράξεων: (α) διακήρυξης διαγωνισμών και πρόσκλησης υποβολής προσφορών, (β) συγκρότησης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, (γ) επικύρωσης των πρακτικών των γνωμοδοτικών οργάνων, (δ) κατακύρωσης, ανάθεσης, σύναψης και τροποποίησης συμβάσεων, (ε) ματαίωσης διαδικασίας, κήρυξης έκπτωτου αναδόχου και μονομερούς λύσης συμβάσεων, και (στ) των λοιπών πράξεων αρμοδιότητας αποφαινόμενου οργάνου. σελ. 2 Άρθρο 5,παρ.19. όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 του άρθρου 10 του Ν.4625/2019- ΦΕΚ: 139/Β/31.8.2019: «19. Στις περιφέρειες, ως «αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχης. 80189/2019- ΦΕΚ: 3221/Β/2019 -Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016. ΝΣΚ/129/2019.Κατάργηση κρατήσεων υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ, του ΕΜΠ και των λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών ΔΝΣβ/58571/ΦΝ 466/2019.Eνημέρωση για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής, σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένων υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών.ΑΔΑ: ΩΓΩΤ465ΧΘΞ-ΓΞΜ ΕΑΑΔΗΣΥ/3774/2019.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής, σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένων υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών” WWW.DOCMAN.GR 3 ΟΤΑ -Νέα αυτοδιοικητική περίοδος 59634/2019.Οργάνωση και λειτουργία των συνιστώμενων δήμων του άρθρου 154 του ν.4600/2019 (Α’ 43).ΑΔΑ: Ψ2Η5465ΧΘ7-ΜΝΒ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 83/2019 Μισθολογικά θέματα 59646/2019.Εκλογή μελών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια.(ΑΔΑ:9ΥΥΟ465ΧΘ7ΛΚΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 87/2019 N.4622/2019- ΦΕΚ: 133/A/2019 -Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Ν.4622/2019 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 9 (Μισθολογικά κλιμάκια),16 (επίδομα θέσης ευθύνης),20 (Υπερωρίες) ,και 25 (γενικές ρυθμίσεις ) του Ν.4354/2015- ΦΕΚ: 176/Α/2015 –Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. N.4622/2019- ΦΕΚ: 133/A/2019 -Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Με τις διατάξεις του άρθρου 107 του N.4622/2019 ορίσθηκε ως εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του κλάδου του παρόντος Κεφαλαίου (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ) το ΜΚ 8 της ΠΕ κατηγορίας όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις του ν. 4354/2015. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων της συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο κλιμάκιο του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των 780 ευρώ με το συντελεστή 1,40 και στη συνέχεια με τον συντελεστή 0,0915. Το μισθολογικό κλιμάκιο 19 για τους κλάδους του παρόντος Κεφαλαίου δεν μπορεί να ξεπερνά τον μηνιαίο βασικό μισθό των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης όπως αυτός κάθε φορά ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. σελ. 3 59849/2019.Συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (ΑΔΑ:ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90/2019 59851/2019.Λειτουργία δημοτικών παρατάξεων. (ΑΔΑ:69ΒΖ465ΧΘ7-Λ65) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 91/2019 59846/2019,Λειτουργία κοινοτήτων. (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 88/2019 59847/2019.Ορκωμοσία αιρετών δήμων και κοινοτήτων. (ΑΔΑ:6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 89/2019 59642/2019.Σύντομος οδηγός νεοεκλεγέντος δημοτικού συμβούλου.(ΑΔΑ:6ΙΚΡ465ΧΘ7-ΦΥΘ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 86/2019 59639/2019.Ορκωμοσία και εγκατάσταση των Περιφερειακών Αρχών ΑΔΑ: 6ΓΞΞ465ΧΘ7-ΦΟ2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 84/2019 60173/2019.Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 93/2019 ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ 59641/2019.Σύμπραξη παρατάξεωνΠεριφερειακό Συμβούλιο και Επιτροπές ΑΔΑ:9Λ6Ο465ΧΘ7-0ΚΨ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 85/2019 59633/2019.Ορισμός αντιδημάρχων ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 82/2019 60992/2019.Ενέργειες εκ μέρους των δήμων που συνιστώνται δυνάμει των διατάξεων του ν. 4600/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες του ν.4623/2019 και ισχύουν. ΕΓΚ/95/2019 ΑΔΑ:6ΒΑΝ465ΧΘ7-ΓΤΨ WWW.DOCMAN.GR 4 Ασφαλιστικά-ΣΕΠΕ Φ.21250/31676/Δ16.1111/2019.Σχετικά με την ασφάλιση βουλευτών στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ.(ΑΔΑ: ΨΝ9Λ465Θ1Ω-3ΝΧ) Πολιτική προστασία οίκ.36542/1007/2019.Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 2(α) του άρθρου 117 του Με τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν.4623/2019 ορίζεται ότι: 1.Σε κάθε περιφέρεια συστήνεται μία θέση περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές του προηγούμενου εδαφίου προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν. Γ36/02/297/2019.Αναπροσαρμογή επιτοκίου ρύθμισης του ν.4611/2019 (Α΄ 2.Οι Περιφερειακοί Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας έχουν αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες μεταβιβάζονται από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη και αναφέρονται αποκλειστικά σε αυτόν. Περαιτέρω, οι Περιφερειακές Συντονιστές: α) συμμετέχουν στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, β) παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, εγγράφως ή προφορικώς, στο αντικείμενο αρμοδιοτήτων της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας προς τον Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Περιφέρειας, ή τις υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, γ) παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τις διαδικασίες και τις επιχειρησιακές δράσεις, που αποσκοπούν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών, των υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, καθώς και στη μείωση του κινδύνου καταστροφών, που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, δ) εκπονούν μελέτες, συντάσσουν εκθέσεις, υποβάλλουν προτάσεις και εισηγήσεις, επεξεργάζονται και παρουσιάζουν στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση πολιτικών πολιτικής προστασίας….. ν. 4623/2019 (Α΄ 134).(ΑΔΑ: 9ΓΜΧ465Θ1Ω-ΞΔ2) 73/2019).(ΑΔΑ: ΨΝ1Ο465ΧΠΙ-Ζ9Υ) ΕΓΚ/43/2019 Φ.80000/35591/Δ16.1210/2019.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001/13.3.2018 (ΑΔΑ: ΩΘΘ0465Θ1Ω-6ΦΣ) εγκυκλίου περί καθορισμού των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των πριν την 1.1.1993 ασφαλισμένων του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.(ΑΔΑ: ΩΤ52465Θ1Ω-ΧΡΜ) Δ.15/Δ’/9096/227/2019.«Τροποποίηση του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών, παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (Α’ 85)».(ΑΔΑ: ΩΞΡΔ465Θ1Ω-5ΓΤ) Φορολογικά Ε.2151/2019.«Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος».(ΑΔΑ: ΨΔΙΨ46ΜΠ3ΖΧΣ6) Ε.2152/2019.Παροχή οδηγιών για τη φορολογική αντιμετώπιση μεταβίβασης ακινήτου από φυσικό πρόσωπο-ομόρρυθμο μέλος προσωπικής εταιρίας.(ΑΔΑ: ΨΑ9Ι46ΜΠ3Ζ-Μ86) Ε.2158/2019.«Παροχή οδηγιών ως προς τη χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών καθώς και Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης».ΑΔΑ: ΩΟΞΦ46ΜΠ3ΖΟΘΩ Ε.2156/2019.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ. ΑΔΑ: ΨΨ2546ΜΠ3Ζ-ΩΟΞ Ε.2154/2019.«Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή προστίμου για τη μη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών πωλήσεων από οντότητεςεκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και από προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, για Με τις διατάξεις του άρθρου 94,par.3 του πωλήσεις καυσίμων».(ΑΔΑ: 7Χ7Σ46ΜΠ3Ζ-Κ30) ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι: 3.Οι θέσεις των Περιφερειακών Συντονιστών του Ε.2149/2019.Κοινοποίηση Γνωμοδότησης υπ. αριθ. 47/2019 του Ν.Σ.Κ.(ΑΔΑ: Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ΨΚΙΚ46ΜΠ3Ζ-ΧΡΘ) δεν προσμετρώνται στον αριθμό των θέσεων των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Ε.2150/2019.Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.4621/2019 (Α΄ Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, 128) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).(ΑΔΑ: που προβλέπονται στο άρθρο 243 του ΩΡΩΜ46ΜΠ3Ζ-19Α) ν. 3852/2010 (Α΄ 87). σελ. 4 WWW.DOCMAN.GR

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις