Ε.2162/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 60 και 108 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ-134 Α) ΑΔΑ: Ψ54Θ46ΜΠ3Ζ-Ζ75
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΢ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.09.05 13:20:25 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ54Θ46ΜΠ3Ζ-Ζ75 ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ΢ Αθήνα, 3 ΢επηεμβπίου 2019 ΓΙΟΙΚΗ΢Η΢ Απ.Ππωη: Δ.2162 1. ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΑΜΔ΢Η΢ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β΄, Α΄ 2. ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΤ΢ΙΟΛΟΓΙΟΤ ΣΜΗΜΑΣΑ: Α΄, Β΄ 3. ΓΙΔΘΤΝ΢Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΔΜΜΔ΢Η΢ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΜΗΜΑ: Α΄ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. ΢εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθωλν : 210 3375312 Fax : 210 3375001 E-Mail : d12.b@yo.syzefxis.gov.gr ΠΡΟ΢: Ωο Π.Γ. d12.a@yo.syzefxis.gov.gr Url : www.aade.gr ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 60 και 108 ηου ν.4623/2019 (ΦΔΚ Α΄ 134). ΢αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 60 θαη 108 ηνπ λ.4623/2019. Δηδηθόηεξα: I. Άπθπο 60 ν.4623/2019 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.4623/2019 ζπληζηάηαη λνκηθό πξόζωπν ηδηωηηθνύ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ επωλπκία «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 1 ΑΔΑ: Ψ54Θ46ΜΠ3Ζ-Ζ75 ΓΗΑ΢ΣΖΜΑΣΟ΢» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΛ.ΚΔ.Γ.» ζην εμήο. ΢ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο, ε επωλπκία ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Γ. απνδίδεηαη ζηα αγγιηθά ωο «HELLENIC SPACE CENTER». 2. Πεξαηηέξω, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη όηη ην ΔΛ.ΚΔ.Γ. αλήθεη ζηνλ επξύηεξν Γεκόζην Σνκέα θαη ιεηηνπξγεί πξνο όθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ θαη ηνπ Δζωηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ. Σν ΔΛ.ΚΔ.Γ. απνιακβάλεη όιωλ ηωλ δηνηθεηηθώλ, νηθνλνκηθώλ, δηθαζηηθώλ, νπζηαζηηθνύ θαη δηθνλνκηθνύ δηθαίνπ πξνλνκίωλ θαη αηειεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ. 3. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη κεηαμύ άιιωλ όηη εηδηθά γηα ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο ην ΔΛ.ΚΔ.Γ. απαιιάζζεηαη απηνύ, κε εμαίξεζε ην εηζόδεκα πνπ απνθηά από θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ, ζύκθωλα κε ηελ πεξίπηωζε α΄ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013. Δπίζεο, κε ηελ ίδηα παξάγξαθν ηίζεηαη εμαίξεζε από ηε ζεζπηδόκελε απαιιαγή, ζε πεξίπηωζε πνπ ην ΔΛ.ΚΔ.Γ. απνθηά ιόγω δωξεάο, θιεξνλνκηάο ή κεηαβίβαζεο κε επαρζή αηηία, ζηνηρεία είηε ηνπ ελεξγεηηθνύ, είηε ηνπ παζεηηθνύ ή εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα. Δπνκέλωο, γηα ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο θαη ζπκθωλίεο πνπ θαηαξηίδνληαη, εθαξκόδεηαη ε νηθεία θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη επηβάιιεηαη ν ζρεηηθόο θόξνο δωξεάο, θιεξνλνκηάο ή κεηαβίβαζεο αθηλήηωλ θαηά πεξίπηωζε. Όζνλ αθνξά δε ζηνλ Φ.Π.Α., εθαξκόδνληαη νη νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Φ.Π.Α. (θπξ. λ.2859/2000), όπωο ηζρύνπλ. 4. Ζ ηζρύο ηνπ άξζξνπ 60 αξρίδεη από 9.8.2019. ΙΙ. Άπθπο 108 ν.4623/2019 Με ην άξζξν 108 ηνπ λόκνπ απηνύ ηξνπνπνηνύληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.4174/2013 (Α΄ 170) ζρεηηθά κε ην θνξνινγηθό απόξξεην. Δηδηθόηεξα: 1. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ λόκνπ απηνύ ηξνπνπνηείηαη ε πεξίπηωζε ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.4174/2013, νύηωο ώζηε λα αίξεηαη ην θνξνινγηθό απόξξεην θαη ζηελ πεξίπηωζε πνπ απαηηείηαη λα εληνπηζηνύλ πεγέο απνπιεξωκήο ηωλ απαηηήζεωλ ππεξεζηώλ ηωλ θνξέωλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο έλαληη ππνρξεώζεωλ ηωλ θνξνινγνπκέλωλ πξνο απηνύο, εθόζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν από ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. 2. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ λόκνπ απηνύ κεηά ηελ παξάγξαθν 1Α ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.4174/2013 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 1Β ωο εμήο: «1Β. Από ηνλ πεξηνξηζκό ηεο παξαγξάθνπ 1, αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία ηα πξόζωπα ηεο παξαγξάθνπ 1 νθείινπλ λα ηεξνύλ ωο απόξξεηα, γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απηά απνθαιύπηνληαη ζε ππεξεζίεο ηωλ Φνξέωλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, δεκόζηεο επηρεηξήζεηο ή επηρεηξήζεηο λνκηθώλ πξνζώπωλ δεκνζίνπ 2 ΑΔΑ: Ψ54Θ46ΜΠ3Ζ-Ζ75 δηθαίνπ, ακηγείο ή κηθηέο επηρεηξήζεηο Ο.Σ.Α. θαη ηωλ ζπλδέζκωλ δήκωλ, δεκόζηνπο νξγαληζκνύο, θαζώο θαη λνκηθά πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ, ζηα νπνία ην θξάηνο είλαη κέηνρνο ή ηα νπνία επηρνξεγνύληαη ηαθηηθώο από θξαηηθνύο πόξνπο ή ηε δηνίθεζε ηωλ νπνίωλ νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Γεκόζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή ωο κέηνρνο, εμαηξνύληαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο κεηξώνπ θνξνινγνπκέλωλ: α) γηα ηα θπζηθά πξόζωπα: Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.), Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.), όλνκα, επώλπκν, όλνκα θαη επώλπκν παηέξα, όλνκα θαη επώλπκν κεηέξαο, εκεξνκελία γέλλεζεο, ηόπνο γέλλεζεο, πιήξε ζηνηρεία δηεύζπλζεο θαηνηθίαο θαη πιήξε ζηνηρεία επηθνηλωλίαο (ζηαζεξό θαη θηλεηό ηειέθωλν, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) θαη β) γηα ηα λνκηθά πξόζωπα θαη ηηο λνκηθέο νληόηεηεο: Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.), Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.), επωλπκία, δηαθξηηηθόο ηίηινο, πιήξε ζηνηρεία δηεύζπλζεο ηεο έδξαο θαη πιήξε ζηνηρεία επηθνηλωλίαο (ζηαζεξό θαη θηλεηό ηειέθωλν, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ).». 3. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ λόκνπ απηνύ κεηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.4174/2013, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 2Α ωο εμήο: «2Α. Σα πξόζωπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ρνξεγνύλ ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζωπηθό ηνπ Τπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ή ζε εμνπζηνδνηεκέλα πξόζωπα από ην Τπνπξγείν Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, πξνζωπνπνηεκέλα ζηνηρεία αλά Αξηζκό Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.), θαζώο θαη ζπγθεληξωηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ηεξνύληαη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, κε ηελ ππνρξέωζε ρξήζεο απηώλ απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν δεηνύληαη ζην πιαίζην ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη εηδηθόηεξα, κε ζθνπό ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα κεηαμύ ηωλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ θαη εθαξκνγώλ ηωλ Φνξέωλ ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα αιιά θαη ηνπ επξύηεξνπ Γεκόζηνπ Σνκέα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3979/2011 (Α΄ 138). Ζ δηαιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ δηελεξγείηαη κεηά από ηε ξεηή θαη εηδηθή έγγξαθε ή ειεθηξνληθή ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηωλ δεδνκέλωλ γηα ηε δηαβίβαζε ηωλ δεδνκέλωλ κεηαμύ ηωλ ωο άλω Φνξέωλ, ηνπο νπνίνπο αθνξά ε εθάζηνηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα. ΢ε πεξίπηωζε πνπ ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ δηελεξγείηαη, ζύκθωλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ρωξίο ξεηή έγγξαθε ή ειεθηξνληθή ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηωλ δεδνκέλωλ, γηα ηε δηαβίβαζε ηωλ δεδνκέλωλ κεηαμύ ηωλ ωο άλω Φνξέωλ απαηηείηαη αίηεζε ηωλ αξκόδηωλ ππεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνο ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίωλ Δζόδωλ. Ζ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίωλ Δζόδωλ ππνρξενύηαη λα απαληήζεη εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ παξαιαβή ηεο παξαπάλω αίηεζεο θαη δηαβηβάδεη ηα δεδνκέλα, εθόζνλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ.». 3 ΑΔΑ: Ψ54Θ46ΜΠ3Ζ-Ζ75 4. Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ λόκνπ απηνύ ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.4174/2013, όπωο ηζρύεη, αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «5. ΢ηνηρεία ή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θνξνινγνύκελν είλαη δπλαηόλ λα απνθαιύπηνληαη ζε ηξίην, θαηόπηλ αηηήζεωο, κε ηε ξεηή, εηδηθή, έγγξαθε ή ειεθηξνληθή ζπγθαηάζεζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ε νπνία δύλαηαη λα αλαθιεζεί.». 5. Ζ ηζρύο ηνπ άξζξνπ 108 αξρίδεη από 9.8.2019. Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ΢ ΣΗ΢ Α.Α.Γ.Δ. ΓΔΩΡΓΙΟ΢ ΠΙΣ΢ΙΛΗ΢ 4 ΑΔΑ: Ψ54Θ46ΜΠ3Ζ-Ζ75 ΠΙΝΑΚΑ΢ ΓΙΑΝΟΜΗ΢: Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ΢ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ 2. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΢ΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΢ΓΟΔ Μαθεδνλίαο 3. Γεληθή Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ΢ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η 1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 3. Απνδέθηεο πηλάθωλ Α΄, Β΄, (εθηόο ηωλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄ (εθηόο ηωλ αξηζ.2,3,5 θαη 6 απηνύ), Ζ΄ (εθηόο ηωλ αξηζ.4,10 θαη 11 απηνύ), Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, Η΢Σ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 4. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεωλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαιωηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα 5. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρωλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7, Σ.Κ. 105 62, Αζήλα 6. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 7. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖ΢Ζ» ΙΙΙ. Δ΢ΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 2. Γξαθείν Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 3. Γξαθεία Γεληθώλ Γ/ληώλ 4. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 5. Απηνηειέο Σκήκα ΢πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεωλ θαη Δπηθνηλωλίαο 6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄, Β΄ 7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ θαη Πεξηνπζηνινγίνπ – Σκήκαηα Α΄, Β΄ 8. Γ/λζε Δθαξκνγήο Έκκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκα Α΄ 5

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις