Ε.2160/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου 4625/31-8-2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 139/Α΄) ΑΔΑ: Ψ54Θ46ΜΠ3Ζ-Ζ75 
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.09.05 13:55:16 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 68Η946ΜΠ3Ζ-ΒΨ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΔΑ: Αθήνα, 2/9/2019 Αριθ. Πρωτ.:Ε.2160 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-Mail Url : : : : : : : Καρ.Σερβίας 10 10184 Αθήνα Ε. Βενιζέλου 210 6987 401 210 6987 424 finexcis@otenet.gr www.aade.gr ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου 4625/31-8-2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 139/Α΄) Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4625/19 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 139/Α΄) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 121 του ν.2960/01 Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 121 του ν.2960/01, προκειμένου οι τιμές της εκπεµπόµενης µάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 των οχημάτων, για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, να εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη, µε βάση τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC), μέχρι 29.02.2020. Από 1.3.2020 και εφεξής θα λαμβάνονται υπόψη οι τιµές της εκπεµπόµενης µάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 των οχημάτων, σύµφωνα µε την παγκοσµίως εναρµονισµένη διαδικασία δοκιµής ελαφρών οχηµάτων (WLTP). Με την παρ. 3 του άρθρου 6, προβλέπεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από 1-9-2019. 2. Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκίνητων του άρθρου 121 του ν.2960/2001. Με την παρ. 2 του άρθρου 6 του κοινοποιούμενου νόμου, προστίθεται νέα παράγραφος 4Β μετά την παράγραφο 4Α του άρθρου 121 του ν.2960/01, με την οποία καθορίζονται τα εξής: Με τη διάταξη της περ. (α) της παρ. 4Β, του άρθρου 6 του ως άνω νόμου, καθορίζεται ότι, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παρ. 2, όπως αυτοί διαμορφώνονται σύμφωνα με την παρ. 3 για επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που έχουν κομιστεί ή θα κομιστούν στη χώρα μας μέχρι και 31-08-2019 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά 1|Σελίδα ΑΔΑ: 68Η946ΜΠ3Ζ-ΒΨ2 εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), δεν αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), όπως προβλέπεται από την περ. α) της παρ. 4, του ιδίου άρθρου με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 31-12-2019 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι’ αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις. Με τη διάταξη της περ. (β) της παρ. 4Β του άρθρου 6 του κοινοποιούμενου νόμου, καθορίζεται ότι, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παρ. 2, όπως αυτοί διαμορφώνονται σύμφωνα με την παρ. 3, για επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που έχουν κομιστεί ή θα κομιστούν στη χώρα μας μέχρι και 29-02-2020 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου, από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), δεν αυξάνονται κατά διακόσια τοις εκατό (200%), όπως προβλέπεται από την περ. β) της παρ. 4, αλλά κατά πενήντα τοις εκατό (50%), με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 1603-2020 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι’ αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις. Με την παρ. 3 του άρθρου 6 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 4Β, ισχύουν από 1-9-2019. 3. ΚΩΔΙΚΟΙ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Το Παράρτημα 3 «Κατηγορίες εκπομπών ρύπων (Euro)» της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ2013/2811-2013 ΕΔΥΟ και το παράρτημα 8 της αρ. πρωτ. Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ τροποποιούνται ως προς τους κωδικούς 1001, 1002, ως εξής: Κωδικός Περιγραφή Ισχύον πρότυπο εκπομπών ρύπων (Euro): Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (Euro 6-2) με χαρακτήρα DG και Euro 6d-ISC (Euro 6-2) με χαρακτήρα AM 1001 Euro 6c (Euro 6-2) με χαρακτήρα AD, Euro 6d-TEMP (Euro 6-2) με χαρακτήρα AG, Euro 6d-TEMP-EVAP (Euro 6-2) με χαρακτήρα BG, Euro 6dTEMP-ISC (Euro 6-2) με χαρακτήρα CG και Euro 6d (Euro 6-2) με χαρακτήρα AJ (περ. α της παρ. 4Β του άρθρου 6, του ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/Α΄) Αμέσως προηγούμενο πρότυπο εκπομπών ρύπων (Euro): 1002 Euro 6b (Euro 6-1) με χαρακτήρες W, BA, Euro 6c (Euro 6-1) με χαρακτήρες ZA, AA, Euro 6c (Euro 6-2) με χαρακτήρα ZD, Euro 6d – TEMP (Euro 6-2) με χαρακτήρα ZG, Euro 6d (Euro 6-2) με χαρακτήρα ZJ (περ. β της παρ. 4Β του άρθρου 6, του ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/Α΄) 2|Σελίδα ΑΔΑ: 68Η946ΜΠ3Ζ-ΒΨ2 Νοείται ότι τα επιβατικά οχήματα, τα οποία εμπίπτουν στα λοιπά πρότυπα εκπομπών ρύπων (κωδικός 1003 – Λοιπά πρότυπα εκπομπών ρύπων, άλλα από αυτά που εμπίπτουν στους κωδικούς 1001 και 1002) και δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου και δεν είναι συμβατικής τεχνολογίας, εξακολουθούν να προσαυξάνονται με την προβλεπόμενη κατά 200% προσαύξηση, σύμφωνα με την περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 121 του ν.2960/01. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση διαλαμβανόμενα στο άρθρο 128 του ν.2960/01. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 3|Σελίδα ΑΔΑ: 68Η946ΜΠ3Ζ-ΒΨ2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. Αποδέκτες για ενέργεια 1. Τελωνειακές Περιφέρειες (για ενημέρωση των Τελωνείων αρμοδιότητάς τους) 2. Τελωνεία Α’, Β’ και Γ’ Τάξης 3. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (για ενημέρωση της «Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης») Β. Αποδέκτες για κοινοποίηση 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Γρ. Υπουργού Οικονομικών Γρ. Υφυπουργού Οικονομικών Λοιποί Αποδέκτες Πίνακα Γ’ Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού β) Διεύθυνση Οργάνωσης- Τμήμα Β' γ) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δ/νση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας Τμήμα Β’ Τελών και Ειδικών Φορολογιών Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών α)Γενική Δ/νση Μεταφορών  Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών (Δ32) Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου β) Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης (Δ6) Χαριλάου Τρικούπη 182, 10178 Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας Τσαμαδού 38 — Τ.Κ. 18531, Πειραιάς Σύλλογος Εκτελωνιστών, Αθήνας – Πειραιά Τσαμαδού 38 — Τ. Κ. 18531, Πειραιάς Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης Κουντουριώτου 13 - Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Δ/νση Οικονομικών και Βραχυπρόθεσμων Δεικτών Πειραιώς 46 & Επονιτών –Τ.Κ. 18510 Πειραιάς Σύνδεσμος Εισαγωγέων – Εμπόρων Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων – Μηχανημάτων & Ανταλλακτικών Βάκχου 5, 546 29 Θεσσαλονίκη Σύνδεσμος Εισαγωγέων – Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων Λεωφ. Κηφισίας 296, 152 32 Χαλάνδρι Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων αυτοκινήτων Ελλάδος 4|Σελίδα ΑΔΑ: 68Η946ΜΠ3Ζ-ΒΨ2 Ελ. Βενιζέλου 248, 176 75 Καλλιθέα 20. Πανελλήνια Ομοσπονδία ΤΑΞΙ & Αγοραίων Πειραιώς 4, 104 31 Αθήνα 21. Συνδικάτο Αυτοκινητιστών ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.) Μάρνη 17, 104 33 Αθήνα 22. Ένωση Εισαγωγέων Μεταχειρισμένων Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) Κασσάνδρας 15, 104 47 Αθήνα 23. Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Βιλτανιώτη 31, 145 64 Κηφισιά 24. Ένωση Ελληνικών Εταιριών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Σινώπης 27, 115 27 Αθήνα Γ. Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 3. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων 4. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών 5. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων & Ειδικών Καθεστώτων Απαλλαγών 6. Δ/νση Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. - Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄, Ε΄ 7. Υποδιεύθυνση Β΄ - Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων 5|Σελίδα

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις