9.4877/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔιαδικασία και όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την καταβολή πληρωμών παρόχων και την κάλυψη του κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων

ΦΕΚ: 3396/Β/2019E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2019.09.05 21:28:15 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 40093 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5 Σεπτεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9.4877 Διαδικασία και όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την καταβολή πληρωμών παρόχων και την κάλυψη του κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως την παρ. 12 του άρθ. 58 και την παρ. 4 του άρθ. 28. 3. Την περίπτ. η΄ της παρ. 3 του άρθ. 79 και την παρ. 3 του άρθ. 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.14)«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄168), όπως ισχύει. 5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α’ 192). 6. Την 58994/ΕΥΘΥ/4-6-2019 (ΦΕΚ 2343/Β΄/18-6-2019) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης - Οικονομικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί της διάρθρωσης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ. 7. Το ν. 1608/1919 (ΦΕΚ 1/Α΄) και το π.δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων», όπως ισχύουν. Αρ. Φύλλου 3396 8. Τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 3965/2011 (Α’ 113), όπως ισχύουν. 9. Την 2/23510/0094/30-03-2012 (ΦΕΚ 1083/Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011». 10. Το ν. 2212/1952 (ΦΕΚ Α΄266) και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού, καθώς και το ν. 2957/1954 (ΦΕΚ Α/486) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού. 11. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/8-7-2019 ) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 12. Το π.δ. 83/2019 ( ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 13. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Συμβουλίου. 15. Τον κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 16. Τον κανονισμό (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου. 17. Την C(2014) /10128 final/ 17.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 40094 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά. 18. Την υποπαράγραφο ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 19. Την με αριθ. 3594 /29-06-2018 (ΑΔΑ:6ΜΔΞ465ΧΙ8ΨΛ0) πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ35 και τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», καθώς και την με αριθ. πρωτ. 1131/21.02.2019 (ΑΔΑ: 64ΕΕ465ΧΙ8-ΑΥΞ) τροποποίηση αυτής. 20. Την 4224/6-07-2018 (ΑΔΑ: 7883465ΧΙ8-Δ7Γ) απόφαση ένταξης της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» (με κωδικό ΟΠΣ 5030756),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 21. Το γεγονός ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό διαχειριστικό οργανισμό (ΝΠΔΔ) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών για την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. 22. Την 134453/23.12.2015 (Β΄ 2573) κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014». 23. Τα με αριθ. 8292/23-1-2017 και 41458/6-4-2017 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με τις νέες διαδικασίες χρηματοδοτήσεων και πληρωμής έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 24. Την ανάγκη καθορισμού α) της διαδικασίας και των όρων μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την καταβολή πληρωμών παρόχων και την κάλυψη του κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπών λεπτομερειών για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» και 25. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει το ΠΔΕ και ειδικότερα την ΣΑΕ 334/1 με προβλεπόμενο ποσό αυτό της απόφασης ένταξης για την δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», συνολικού προϋπολογισμού 134.815.978,0€, εκ των οποίων το ποσό των 20.622.336€ αφορά την κατάρτιση. 26. Την 8.1321/30-01-2018 (Β’ 349) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: Διαδικασία και όροι μεταφοράς των Τεύχος B’ 3396/05.09.2019 πιστώσεων που εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την καταβολή πληρωμών παρόχων και την κάλυψη του κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων». 27. Την 47/1-08-2019 (Β’ 3100) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη», αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Ταμείο), σύμφωνα με την με αριθ. 9.1425/06-03-2019 (ΑΔΑ: 64KY465Θ1Ω-474) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση με αντικείμενο κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, είναι ο αρμόδιος φορέας μέσω του δεσμευμένου τομέα του οποίου θα εκτελούνται όλες οι πληρωμές προς τους παρόχους που προβλέπονται στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης. 2. Για την υλοποίηση της δράσης θα ανοιχτεί στο Ταμείο ειδικός έντοκος λογαριασμός, με επιτόκιο που θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Ταμείου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Στον λογαριασμό του έργου θα κατατίθενται οι μεταφερόμενες πιστώσεις από τον τριτοβάθμιο λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε επίπεδο Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕ 334/1). Οι ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών (αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά) βεβαιώνονται και εισπράττονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εισάγονται στην κατηγορία των ειδικών εσόδων με ΚΑΕ 3941 «Έσοδα από καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή ποσά από καταλογισμούς» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 126829/ EΥΘΥ 1217/09-12-2015 (Β΄ 2784) «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014». 4. Οι τόκοι που πιθανόν να δημιουργηθούν από την παραμονή των πιστώσεων στον παραπάνω ειδικό λογαριασμό του έργου, μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση της δράσης, με μέριμνα και υπόδειξη της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ για την παρακολούθηση της υλοποίησης της δράσης, κατατίθενται στον υφιστάμενο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τεύχος B’ 3396/05.09.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άρθρο 2 1. Τα ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης εγγράφονται στο ΠΔΕ της (ΣΑΕ 334/1) και τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης προς τους παρόχους κατάρτισης, μεταβιβάζονται από τον λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε επίπεδο Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕ 334/1), στον ειδικό έντοκο λογαριασμό που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας. 2. Η μεταφορά των ποσών αυτών θα γίνεται με «απευθείας μεταφορά άνευ υπολόγου/διαχειριστή» από την Τράπεζα της Ελλάδος, σε βάρος των πιστώσεων του τριτοβάθμιου λογαριασμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε επίπεδο Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕ 334/1). Οι χρηματοδοτήσεις του λογαριασμού της ΣΑ πραγματοποιούνται με αποφάσεις (εντολές) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των σχετικών αιτημάτων ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης της δράσης και της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και η εμφάνιση των αντίστοιχων δαπανών στο ΠΔΕ, ενεργείται μέχρι του συνολικού ποσού των πληρωμών που έχει προβεί το Ταμείο, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το κόστος κάλυψης του άρθρου 5 της παρούσας, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των πιστωτικών τόκων του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 1 της παρούσας, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών: α) απόφαση χρηματοδότησης της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ), β) αντίγραφο του δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω απόφασης χρηματοδότησης, γ) αντίγραφο της «Εντολής μεταφοράς/πληρωμής» της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προς τον υπεύθυνο λογαριασμού που εκτελεί ηλεκτρονικά την μεταφορά/πληρωμή και δ) την επιβεβαίωση με ηλεκτρονικό τρόπο από την ΤτΕ ότι μεταφέρθηκε η χρηματοδότηση στον ειδικό έντοκο λογαριασμό που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Άρθρο 3 1. Όλες οι πληρωμές προς τους παρόχους στο πλαίσιο της δράσης θα εκτελούνται από το Ταμείο. Τα χρήματα θα καταβάλλονται από το Ταμείο στους παρόχους κατόπιν εντολής της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, μέσω μεταφοράς του αντίστοιχου ποσού από το Ταμείο προς τους λογαριασμούς πιστωτικών ιδρυμάτων που θα έχουν δηλώσει οι πάροχοι, στην ειδική ιστοσελίδα παρακολούθησης της δράσης. 40095 2. Η επιταγή κατάρτισης μέσω της οποίας θα πληρωθεί ο πάροχος θα περιλαμβάνει το κόστος της κατάρτισης και της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 3. Οι πληρωμές των παρόχων κατάρτισης δύνανται να πραγματοποιούνται για ένα ή περισσότερα τμήματα κατάρτισης. Η πληρωμή περιλαμβάνει το κόστος της κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση, και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων). Οι πάροχοι υποβάλλουν στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ τα κάτωθι δικαιολογητικά εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της κατάρτισης (περιλαμβανόμενης της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων) του Τμήματος Κατάρτισης: α. έκθεση υλοποίησης της κατάρτισης του τμήματος (μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της δράσης http://www.voucher.gov.gr), β. ακριβές αντίγραφο (από τον πάροχο) των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, γ. αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και δ. αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 4. Αφού ελεγχθούν τα ανωτέρω, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ εκδίδει «Πιστοποίηση – Εντολή πληρωμής παρόχου κατάρτισης» η οποία παράγεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα αποστέλλει την εντολή σε έντυπη μορφή (και ηλεκτρονική μέσω της ειδικής ιστοσελίδας) στο Ταμείο που θα εκτελεί τις πληρωμές πιστώνοντας αμελλητί τα αντίστοιχα ποσά στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο πάροχος και τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα για την συμμετοχή του στη δράση υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αναγκαίων οικονομικών πόρων. 5. Η εντολή πληρωμής θα είναι σε επίπεδο τμήματος και θα περιλαμβάνει στοιχεία του παρόχου (επωνυμία παρόχου, IBAN) και το ποσό πληρωμής. 6. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα τηρεί την ως άνω Εντολή και σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένη στο αρχείο της. 7. Προς περαιτέρω επίσπευση των διαδικασιών υφίσταται η δυνατότητα άντλησης της εντολής ηλεκτρονικά μέσω διεπαφής από το Ταμείο. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η αποσταλείσα από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ έντυπη εντολή. 8. Σε περίπτωση οφειλής του παρόχου προς τον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) που θα προκύπτει από την προσκόμιση της ασφαλιστικής ενημερότητας, το ποσό θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στον λογαριασμό του ΕΦΚΑ με αριθ. 54900305 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΙΒΑΝ GR 79 0110 0400 0000 0405 4900 305). 9. Σε περίπτωση οφειλής του παρόχου προς την φορολογική διοίκηση, στο αποδεικτικό ενημερότητας / βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται με όρο παρακράτησης αναγράφεται ο κατά περίπτωση κωδικός, με τον οποίο αποδίδεται το αναγραφόμενο ποσό της παρακράτησης στους φορείς είσπραξης για λογαριασμό της φορολογικής διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Δ51123655ΕΞ 2013 απόφαση Υπουργού Οικονομικών και στις ΠΟΛ 1274/2013, ΠΟΛ 1275/2013 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και ΠΟΛ 1141/2016, όπως ισχύουν. 40096 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άρθρο 4 1. Η καταβολή των πληρωμών από το Ταμείο προς τους παρόχους, πιστοποιείται από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ με έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών: α. αναλυτική κατάσταση καταβληθεισών πληρωμών από το Ταμείο, β. αντίγραφα τραπεζικών αποδεικτικών συναλλαγής των ανωτέρω καταβληθεισών χρηματοδοτήσεων και γ. αντίγραφο κίνησης του ειδικού έντοκου τραπεζικού λογαριασμού του Ταμείου που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας. 2. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ είναι υπεύθυνη για την πληρότητα, νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών. Για τον σκοπό αυτό, δύναται να πραγματοποιεί δειγματοληπτικό έλεγχο των δικαιολογητικών με βάση τα οποία έγινε η πραγματοποίηση των πληρωμών. Όταν έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως ποσά, αυτά αναζητούνται σύμφωνα με την 126829/ ΕΥΘΥ 1217/21-12-2015 (Β΄ 2784) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014». Άρθρο 5 1. Ως κόστος νοούνται αποκλειστικά οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που διενεργούνται από το Ταμείο στο πλαίσιο της πράξης και αφορούν κόστος αυτού για την παροχή των υπηρεσιών του στο Τεύχος B’ 3396/05.09.2019 πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, τα οποία δεν συνδέονται με την συνήθη και τρέχουσα δραστηριότητά του. 2. Το εν λόγω κόστος δύναται να συμψηφίζεται με πιστωτικούς τόκους που προκύπτουν από την διαχείριση του λογαριασμού της πράξης. Άρθρο 6 1. Η εποπτεία και ο έλεγχος για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων της παρούσας, την διασταύρωση των δηλούμενων πληροφοριών και στοιχείων και την εν γένει υλοποίηση της δράσης διενεργείται από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ [δικαιούχο σύμφωνα με το άρθ. 3 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)]. 2. Έλεγχος ασκείται και από τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 7 Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2019 Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000 Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02033960509190004*

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις