ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/ 2563/οικ.30660/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕπιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ν. 4622/2019, Α΄ 133 ΑΔΑ:ΨΒΒΦ465ΧΘΨ-ΒΓΝ
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.09.06 12:05:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΒΒΦ465ΧΘΨ-ΒΓΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλ.: 213.131-3215, -3212, -3403, -3315, 3394 E- mail: hrm@ydmed.gov.gr Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/ 2563/οικ.30660 ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ν. 4622/2019, Α΄ 133 Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019 δημοσιεύθηκε ο νόμος «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». Σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, μας ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Άρθρο 113: Τροποποίηση συγκρότησης συλλογικών οργάνων επιλογής προϊσταμένων βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) Με τις διατάξεις του αρ. 113 του ν. 4622/2019 τροποποιείται η συγκρότηση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων επιλογής προϊστάμενων βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα ως εξής: «1. Το άρθρο 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) τροποποιείται ως ακολούθως: α. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, εάν η προς πλήρωση θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ανήκει σε Υπουργείο ή τον προϊστάμενο της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας, αν η θέση προς πλήρωση ανήκει σε αυτοτελή δημόσια υπηρεσία ή έναν (1) Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν η θέση ανήκει σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, εάν η θέση ανήκει σε Ο.Τ.Α. β’ βαθμού ή τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του εποπτεύοντος Υπουργείου, εάν η προς πλήρωση θέση ανήκει σε Ν.Π.Δ.Δ.». β. Η περίπτωση α΄ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «α) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου ή τον προϊστάμενο της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του εποπτεύοντος το Ν.Π.Δ.Δ. Υπουργείου.». γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και των Σ.Ε.Π. ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Ειδικότερα ο αναπληρωτής του μέλους της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου έχει την ίδια ιδιότητα με το τακτικό μέλος και προέρχεται από άλλο φορέα, κατόπιν δημόσιας κλήρωσης που διενεργείται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του ΑΣΕΠ και συγκροτούμενη με απόφαση του Προέδρου του, στην οποία ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας που έχει την ιδιότητα διοικητικού υπαλλήλου του Δημοσίου. Με την απόφαση σύστασης των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος ορίζεται ως Πρόεδρος ένας από τα δύο μέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Η θητεία των μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και των Σ.Ε.Π. είναι τριετής. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. δύναται να συνεδριάζει και στην έδρα του Α.Σ.Ε.Π.». 2. α) Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ μετά την τοποθέτηση του συνόλου των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος. 1 ΑΔΑ: ΨΒΒΦ465ΧΘΨ-ΒΓΝ β) Από τη δημοσίευση του παρόντος οι κατ’ εξουσιοδότηση, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), εκδοθείσες πράξεις συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων επιλογής παύουν να ισχύουν χωρίς άλλη διατύπωση. γ) Τα συλλογικά όργανα επιλογής του άρθρου 86 του ως άνω Κώδικα ανασυγκροτούνται και ορίζονται τα μέλη αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και το αργότερο εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δ) Εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη δημοσίευση του παρόντος προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος, αυτοτελούς Τμήματος και ενδιάμεσων επιπέδων διοίκησης ή οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μετά την ανασυγκρότηση των συλλογικών οργάνων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 86 του ως άνω Κώδικα, όπως ισχύουν». Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2β και 2γ του αρ. 113 του ν. 4622/2019: α) λήγει η θητεία των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4622/2019 μελών των ΕΙΣΕΠ και Σ.Ε.Π. β) η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης) θα πρέπει να προβεί στην ανασυγκρότηση των τριών ΕΙ.Σ.Ε.Π. γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες Προσωπικού/Διοικητικού θα πρέπει να προβούν στην ανασυγκρότηση των ΣΕΠ της αρμοδιότητάς τους. Η ανασυγκρότηση των ως άνω συλλογικών οργάνων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016 όπως αυτές ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του ν.4622/2019 και το αργότερο εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου. Στο σημείο αυτό και ειδικά για τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4369/2016, όπως ίσχυε, τα Σ.Ε.Π. είναι πενταμελή και αποτελούνται από: α) έναν (1) Γενικό Γραμματέα ή Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου ή τον προϊστάμενο της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή έναν Γενικό Γραμματέα του εποπτεύοντος το Ν.Π.Δ.Δ. Υπουργείου, β) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχης οργανικής μονάδας των ως άνω φορέων, και εφόσον δεν προβλέπεται θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στον φορέα, έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που υποδεικνύεται από τον αρμόδιο Υπουργό, γ) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δ) δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού μπορεί να συσταθούν περισσότερα Σ.Ε.Π. για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών επιλογής στους εποπτευόμενους φορείς των Υπουργείων. Γραμματείς των Σ.Ε.Π. και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ορίζονται υπάλληλοι του οικείου φορέα κατηγορίας Π Ε με Α΄ βαθμό. Τα μέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και των Σ.Ε.Π. ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Με την απόφαση σύστασης ορίζεται ως Πρόεδρος ένας από τα δύο μέλη του Α.Σ.Ε.Π. Επισημαίνεται ότι τα συμβούλια αυτά αμέσως μετά την ανασυγκρότησή τους, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την υπόδειξη των εκπροσώπων, θα πρέπει να προβούν στην εξέταση εκκρεμών σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος, αυτοτελούς Τμήματος και ενδιάμεσων επιπέδων διοίκησης ή οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007). Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες 2 ΑΔΑ: ΨΒΒΦ465ΧΘΨ-ΒΓΝ ενέργειες για την εφαρμογή των ανωτέρω. Άρθρα 111, 116 και 119: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 1-13 του ν. 4369/2016 περί Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Με τις διατάξεις της παρ. 14 του αρ. 111 του ν. 4622/2019 προβλέπεται ότι «14. Η πλήρωση των θέσεων του άρθρου 8 του καταργούμενου με το παρόν ν. 4369/2016, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 4369/2016. Στις περιπτώσεις των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των οποίων τα όργανα διοίκησης τοποθετούνται βάσει των ιδρυτικών τους διατάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, αυτά ορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Επιπλέον, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 119 του ν. 4622/2019 τα άρθρα 1-13 του ν. 4369/2016 καταργούνται. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του αρ. 116 του ν. 4622/2019 «Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος, σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίες, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 του ν. 4369/2016 αναστέλλονται χωρίς άλλη διατύπωση». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, καταργείται το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης και η πλήρωση των θέσεων που προβλέπονταν στο άρθρο 8 του προϊσχύοντος ν. 4369/2016, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 4369/2016. Αντιστοίχως, στις περιπτώσεις των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των οποίων τα όργανα διοίκησης τοποθετούνται βάσει των ιδρυτικών τους διατάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, αυτά ορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς. Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό- Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων. Ο Υπουργός Παναγιώτης Θεοδωρικάκος Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν 1. Όλα τα Υπουργεία Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες 4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές ΚΟΙΝ.: 1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων 3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων 4. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 5. ΥΠΕΣ, ΔΙΠΤΑ info@ypes.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: - Γραφείο κου Υπουργού - Γραφείο κας Γενικής Γραμματέα 3 ΑΔΑ: ΨΒΒΦ465ΧΘΨ-ΒΓΝ - Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Διευθύνσεων Αυτοτελή Τμήματα webupload@ydmed.gov.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις