E.2165/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚοινοποίηση της υπ' αριθ. 146/2019 Γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β' του άρθρου 2 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013, όπως ισχύει, περί εξαίρεσης του εκκαθαριστή επιχείρησης από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις της εκκαθάρισης ΑΔΑ: 9ΨΤΞ46ΜΠ3Ζ-Φ2Ζ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΝΣΚ/146/2019
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.09.10 15:40:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 9ΨΤΞ46ΜΠ3Ζ-Φ2Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΙ΢ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Ε΄ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 ΢επτεμβρίου 2019 Ε. 2165 Σαχ. Δ/νςθ Σαχ. Κώδικασ Σθλζφωνο Fax Url : : : : : Πανεπιςτθμίου 20 10672, Ακινα 210 3614303, 3613274 210 3635077 www.aade.gr ΠΡΟ΢: Ωσ πίνακα διανομισ ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη τησ υπ’ αριθ. 146/2019 Γνωμοδότηςησ του Β΄ Σμήματοσ του Ν.΢.Κ. ςχετικά με το πεδίο εφαρμογήσ τησ περίπτωςησ β΄ του άρθρου 2 τησ Απόφαςησ Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013, όπωσ ιςχφει, περί εξαίρεςησ του εκκαθαριςτή επιχείρηςησ από την προςκόμιςη αποδεικτικοφ ενημερότητασ για πράξεισ τησ εκκαθάριςησ ΢ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τθν υπ’ αρικ. 146/2019 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ ΢υμβουλίου του Κράτουσ (Β΄ Σμιμα), θ οποία ζγινε δεκτι από το Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. Η ςυνθμμζνθ γνωμοδότθςθ εκδόκθκε ςε απάντθςθ ερωτιματοσ που διατφπωςε θ Τπθρεςία μασ με το Δ.ΕΙ΢ΠΡ. Ε 1053061 ΕΞ/9-4-2019 ζγγραφό τθσ και αφορά το ηιτθμα αν εμπορικζσ εταιρείεσ (ιδίωσ Α.Ε. και Ο.Ε.) που ζχουν λυκεί και τελοφν υπό εκκακάριςθ, όπωσ εκπροςωποφνται νόμιμα από τουσ εκκακαριςτζσ αυτών, εξαιροφνται από τθν προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ για πράξεισ που εμπίπτουν ςτθ διαδικαςία εκκακάριςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ περίπτωςθσ β΄ του άρκρου 2 τθσ Απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013, όπωσ ιςχφει. Με τθν ανωτζρω γνωμοδότθςθ κρίκθκε ομόφωνα, ότι θ ανωτζρω διάταξθ, ςτθν οποία προβλζπεται εξαίρεςθ από τθν προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ του εκκακαριςτι επιχείρθςθσ για τισ πράξεισ τθσ εκκακάριςθσ, ζχει εφαρμογι ςε κάκε επιχείρθςθ, ανεξάρτθτα από τθ νομικι μορφι τθσ, επομζνωσ εφαρμόηεται και ςτθν εκκακάριςθ των ανώνυμων και των ομόρρυκμων εμπορικών εταιρειών, κατά τισ οικείεσ διατάξεισ του εταιρικοφ δικαίου, μετά τθ λφςθ τουσ για οποιονδιποτε προβλεπόμενο ςτο νόμο λόγο, πλθν τθσ κιρυξισ τουσ ςε πτώχευςθ (οπότε εφαρμόηονται οι περί πτωχεφςεωσ διατάξεισ). 1 ΑΔΑ: 9ΨΤΞ46ΜΠ3Ζ-Φ2Ζ ΢υν: Η υπ’ αρικ. 146/2019 γνωμοδότθςθ του Β΄ Σμιματοσ του Ν.΢.Κ. Ο Διοικητήσ τησ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟ΢ ΠΙΣ΢ΙΛΗ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢ Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΠΡΟ΢ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ΄ 2. Διεφκυνςθ ΢τρατθγικισ Σεχνολογιών Πλθροφορικισ (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε., φςτερα από επικοινωνία και ςυνεννόθςθ με το Αυτοτελζσ Σμιμα ΢υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικών Δράςεων και Επικοινωνίασ) 3. Αυτοτελζσ Σμιμα ΢υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικών Δράςεων και Επικοινωνίασ 4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ Α.Α.Δ.Ε. Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΠΡΟ΢ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η 1. Αποδζκτεσ Πίνακα Α΄ 2. Αποδζκτεσ Πίνακα Β΄ 3. Αποδζκτεσ Πίνακα Δ΄ 4. Περιοδικό «Φορολογικι Επικεώρθςθ» 5. Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ ΢υμβουλίου του Κράτουσ (Σμιμα Μελετών) 6. Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων 7. Φορολογικι και Σελωνειακι Ακαδθμία 8. Δικθγορικοί ΢φλλογοι 9. ΢υμβολαιογραφικοί ΢φλλογοι 10. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικών 11. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικών Γ. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 2. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ 4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄,Ε΄, Γραμματεία 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις