62885/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕνσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. ΑΔΑ: 68ΖΧ465ΧΘ7-ΥΞΨ 
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.09.10 14:55:33 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 68ΖΧ465ΧΘ7-ΥΞΨ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑ Αθήνα , 10 Σεπτεμβρίου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: 62885 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες: Κ. Τρυποσκούφης, Γ. Χαλκιάς, Π. Καψής Τηλέφωνο: 213 136 4009, 4810, 4808 e-mail:k.tryposkoufis@ypes.gr, g.chalkias@ypes.gr p.kapsis@ypes.gr Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83, ΑΘΗΝΑ Αρ. Εγκυκλίου: 100 ΘΕΜΑ: Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. ΣΧΕΤ: α) Οι διατάξεις των άρθρων 77§5 και 78§4 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν. β) Οι 55905 και 55907/29.07.2019 (B’ 3054 και 3055) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμών έτους 2020 των Δήμων και των Περιφερειών αντίστοιχα. γ) Η 2/55677/ΔΠΓΚ/05.07.2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2020. I. ΓΕΝΙΚΑ Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2020 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που είναι φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ (http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm), προκειμένου το Παρατηρητήριο να παράσχει γνώμη επί αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετικού. Τα σχέδια προϋπολογισμού θα υποβληθούν στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ (εφεξής ΔΒΔ) από τους Στατιστικούς Ανταποκριτές. Η υποβολή του σχεδίου π/υ 2020 θα πραγματοποιηθεί μέσω του δελτίου με τίτλο Σχ. Προΰπ. 2020. Το δελτίο θα θεωρείται ότι έχει υποβληθεί μόνο μετά την οριστικοποίησή του. Το δελτίο Σχ. Προΰπ. 2020 αποτελείται από τους εξής πίνακες και καρτέλες: 1 ΑΔΑ: 68ΖΧ465ΧΘ7-ΥΞΨ Α) τους πίνακες «I. ΈΣΟΔΑ» και «II. ΈΞΟΔΑ», οι οποίοι αποτελούνται από δύο (2) στήλες: τη στήλη «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2019», στην οποία θα καταγραφούν οι εκτιμήσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για την περίοδο 01.01 – 31.12.2019, και τη στήλη «Π/Υ 2020», στην οποία θα καταγραφούν τα έσοδα και οι πιστώσεις του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020. Β) τον πίνακα «III. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», ο οποίος επίσης αποτελείται από δύο (2) στήλες: «31.12.2019 (εκτίμηση)» και «31.12.2020 (πρόβλεψη)». Γ) τον υπο-πίνακα «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ», όπου υπολογίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τα σχέδια προϋπολογισμού των υπόχρεων φορέων σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ισχύει για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που καταρτίζουν και εκτελούν προϋπολογισμό σε ταμειακή βάση (βλ. Παράρτημα Ι). Δ) τον πίνακα με τίτλο «V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» στον οποίο οι στατιστικοί ανταποκριτές καλούνται να καταχωρήσουν στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των εγγεγραμμένων ποσών στους ΚΑΕ της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι της κατηγορίας 03 «ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ». Ε) την καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» όπου, μεταξύ άλλων, στο πεδίο «Στοιχεία» πρέπει να επιλεχθεί από πτυσσόμενη λίστα η περίοδος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2019 που ελήφθη υπόψη για την κατάρτιση του π/υ 2020 (π.χ. 6μηνο 2019, 7μήνο 2019 κλπ). Οι δήμοι που συστάθηκαν βάσει των διατάξεων του ν. 4600/2019 (ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, ΣΑΜΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΣΕΡΒΙΩΝ και ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) θα αφήσουν ως έχει την τιμή που έχει οριστεί από το σύστημα «(6μηνο 2019)». II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 Α. Πίνακες «I. ΈΣΟΔΑ» και «II. ΈΞΟΔΑ» \ Στήλη «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2019» Α1.Στη στήλη «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2019» των καρτελών «I. ΈΣΟΔΑ» και «II. ΈΞΟΔΑ» μεταφέρονται τα ποσά που αναγράφονται στα σχέδια των προϋπολογισμών και συγκεκριμένα στις στήλες «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31.12.2019» και «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31.12.2019» των σχεδίων προϋπολογισμού των δήμων και των ΝΠΔΔ και στις στήλες «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ» των σχεδίων προϋπολογισμού των περιφερειών - σύμφωνα με τους ισχύοντες τύπους προϋπολογισμού για δήμους και περιφέρειες1. Α2. Πριν από την υποβολή του δελτίου στη ΔΒΔ, κρίνεται σκόπιμο να ελέγχεται ότι τα ποσά που έχουν καταγραφεί στις στήλες των εκτιμήσεων των σχεδίων προϋπολογισμού: είναι μεγαλύτερα ή ίσα από τα εισπραχθέντα έσοδα ή τα πληρωθέντα έξοδα της περιόδου εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2019 που έχει ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2020, διέπονται από τη σχέση: 1 Ο ισχύων τύπος προϋπολογισμού για τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ αυτών θεσπίστηκε με το άρθρο 5§12 της αρ. 26945/31.07.2015 (1621Β΄) Κοινής Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών με αντικείμενο την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμών έτους 2016. Για τις Περιφέρειες ο ισχύων τύπος προϋπολογισμού θεσπίστηκε με το άρθρο 7 της αρ. 26947/31.07.2015 όμοιας απόφασης. 2 ΑΔΑ: 68ΖΧ465ΧΘ7-ΥΞΨ ΔΗΜΟΙ και ΝΠΔΔ Δήμων: [Χρηματικό υπόλοιπο Π/Υ 2019 ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (s1-5)] (6+7+8+9) >= + [Εκτιμήσεις 2019] esS2. ΣΥΝΟΛΟ [Εκτιμήσεις 2019] exX1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ και ΝΠΔΔ Περιφερειών: [Ταμειακό υπόλοιπο Π/Υ 2019 + [Εκτιμήσεις 2019] esS1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)] >= [Εκτιμήσεις 2019] exx1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+5000+6000+7000+9000+Α100). Στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρείται μία από τις παραπάνω συνθήκες, τότε το σχέδιο π/υ 2020 θα πρέπει να διορθωθεί. Α3.Στη στήλη «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2019» του δελτίου δε συμπληρώνονται (τα σχετικά πεδία είναι κλειδωμένα): στον μεν πίνακα «I. ΈΣΟΔΑ»: τα πεδία του χρηματικού υπολοίπου (στα δελτία των Δήμων και των ΝΠΔΔ Δήμων -κωδικοί es5) και του ταμειακού υπολοίπου (στο δελτίο των Περιφερειών κωδικοί esT100)) διότι δεν αποτελούν έσοδα χρήσης. στον δε πίνακα «II. ΈΞΟΔΑ»: τα πεδία ‒ «85. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους», ‒ «8512. Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων», ‒ «8513. Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων», ‒ «9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ» (στα δελτία των Δήμων και των ΝΠΔΔ Δήμων) και «Α100. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ» (στο δελτίο των Περιφερειών). διότι πρόκειται για ΚΑΕ που χρησιμοποιούνται μόνο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και δεν είναι δυνατή η ενταλματοποίηση δαπανών σε αυτούς. Α4. Οι δήμοι, που συστάθηκαν βάσει των διατάξεων του ν. 4600/2019, εξαιρούνται από την υποχρέωση συμπλήρωσης της στήλες «Εκτιμήσεις 2019», στις καρτέλες «I. ΈΣΟΔΑ» και «II. ΈΞΟΔΑ» . Β. Πίνακας «ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» Τα στοιχεία ισολογισμού - κυρίως εκείνα των διαθεσίμων και των υποχρεώσεων - αποτελούν βασικές παραμέτρους κατάρτισης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ. Οι εκτιμήσεις για το ύψος των διαθεσίμων στο τέλος της χρήσης που προηγείται του έτους που αφορά ο προϋπολογισμός καθορίζουν τα ποσά που θα εγγραφούν στους ΚΑ του χρηματικού / ταμειακού υπολοίπου στο σκέλος των εσόδων, ενώ οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων διαμορφώνουν τις πιστώσεις που πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν στο σκέλος των δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων ΠΟΕ. Συνεπώς, ο πίνακας «III. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» του δελτίου Σχ. Προϋπ 2020 είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί σε συνεργασία με τους υπεύθυνους κατάρτισης του προϋπολογισμού του φορέα. Β1. ΣΤΗΛΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ Καταγράφονται οι εκτιμήσεις σχετικά με το ύψος των στοιχείων ισολογισμού την 31.12.2019 [Στήλη 31.12.2019 (εκτίμηση)], λαμβάνοντας υπόψη:  το ύψος των στοιχείων ισολογισμού την 31.12.20182 και  τις εκτιμήσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019 όπως αυτές αποτυπώνονται στη στήλη «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2019» των πινάκων «I. ΈΣΟΔΑ» και «II. ΈΞΟΔΑ». 2 Εφόσον τα στοιχεία ισολογισμού του στατιστικού δελτίου ΔΕΚ 2018 που έχει υποβληθεί στη ΔΒΔ διαφέρουν από τα πραγματικά στοιχεία ισολογισμού του φορέα στις 31.12.2018, τότε οι στατιστικοί ανταποκριτές οφείλουν να μεριμνήσουν για την επικαιροποίηση των στοιχείων ισολογισμού τόσο στη ΔΒΔ όσο και στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (αναφορά στοιχείων εγκυκλίου). 3 ΑΔΑ: 68ΖΧ465ΧΘ7-ΥΞΨ Κατά την εκτίμηση των μεγεθών προτείνεται η χρήση των μεθοδολογιών που ακολουθούν ανά στοιχείο ισολογισμού3. α) Εκτίμηση ύψους διαθεσίμων 31.12.2019 Διαθέσιμα (Εκτίμηση)_ΔΗΜΟΙ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ = [ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΊΟ ΔΕΚ. 2018 \ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ \ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \ Πεδίο: 1. Διαθέσιμα (α+β+γ)] + [Εκτιμήσεις 2019] esS2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (s1-5) + - [Εκτιμήσεις 2019] exX2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) (x1-85-9) Διαθέσιμα (Εκτίμηση)_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ και ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ = [ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΊΟ ΔΕΚ. 2018 \ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ \ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \ Πεδίο: 1. + Διαθέσιμα (α+β+γ)] + [Εκτιμήσεις 2019] ess1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000 + 1000 + 2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000 + 7000 + 8000 + 9000) - [Εκτιμήσεις 2019] exX2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) β) Εκτίμηση ύψους χρεογράφων 31.12.2019 Τα χρεόγραφα αποτυπώνονται στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣ στο κόστος κτήσης και όχι στην τρέχουσα αξία τους. Επομένως, κατά τη συμπλήρωση των πεδίων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το κόστος κτήσης των χρεογράφων που κατείχαν οι φορείς την 31.12.2018 και οι εκτιμήσεις που ενδεχομένως έχουν συμπεριληφθεί στη στήλη «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2019» των πινάκων «I. ΈΣΟΔΑ» και «II. ΈΞΟΔΑ» σχετικά με την απόκτηση ή διάθεση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων. γ) Εκτίμηση ύψους δανείων από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 31.12.2019 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς (Εκτίμηση)_ΔΗΜΟΙ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ = + [ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΊΟ ΔΕΚ. 2018 \ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ \ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \ Πεδίο: 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς] + [Εκτιμήσεις 2019] ΚΑΕ 31 [Εισπράξεις από δάνεια] - [Εκτιμήσεις 2019] ΚΑΕ 6516,6517,6518,6526,6527 (Χρεολύσια) Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς (Εκτίμηση)_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ και ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ = + [ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΊΟ ΔΕΚ. 2018 \ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ \ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \ Πεδίο: 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς] + [Εκτιμήσεις 2019] ΚΑΕ 7100 [Έσοδα από συναφθέντα έσοδα] + ΚΑΕ 8710 [Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια] [Εκτιμήσεις 2019] ΚΑΕ 6120 (Χρεολύσια) - δ) Εκτίμηση συνόλου υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2019 Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων (Εκτίμηση)_ΔΗΜΟΙ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ = + [ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΊΟ ΔΕΚ. 2018\ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ \ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \ Πεδίο: 5yp. Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων] 3 Οι προτεινόμενες με την παρούσα εγκύκλιο μεθοδολογίες για την εκτίμηση του ύψους των στοιχείων του ισολογισμού στις 31.12.2019 δεν δύναται να εφαρμοστούν στους δήμους που συστάθηκαν με το άρθρο 154 του ν. 4600/2019. 4 ΑΔΑ: 68ΖΧ465ΧΘ7-ΥΞΨ + [Εκτιμήσεις 2019] ΚΑΕ 81 [Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε] [Εκτιμήσεις 2019] ΚΑΕ 83 [Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε] [Εκτιμήσεις 2019] Δαπάνες τρέχουσας χρήσης που εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ανεξόφλητες την 31.12.2019 Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων (Εκτίμηση)_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ και ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ = + [ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΊΟ ΔΕΚ. 2018 \ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ \ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \ Πεδίο: 5yp. Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων] - [Εκτιμήσεις 2019] ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (κωδικοί με διάκριση .02+.03) + [Εκτιμήσεις 2019] Δαπάνες τρέχουσας χρήσης που εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ανεξόφλητες την 31.12.2019 Σημείωση: Εφόσον από τα στοιχεία προκύπτει ότι εκτιμάται μείωση των υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, θα πρέπει αυτή η μείωση να «καλύπτεται» από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις σχετικά με τις πληρωμές ΠΟΕ έτους 2019. Για παράδειγμα, έστω ότι:   5yp. Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2018 = 1.000€ 5yp. Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2019 = 600€ (εκτίμηση) Σε αυτή την περίπτωση, οι υποχρεώσεις πλην δανείων εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 400€ και άρα πρέπει να ισχύει:   [Εκτιμήσεις 2019] ΚΑΕ 81 + ΚΑΕ 83 >= 400€ (ΔΗΜΟΙ και ΝΠΔΔ) ή [Εκτιμήσεις 2019] ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ (κωδ .02+.03)>=400€ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) Β2. ΣΤΗΛΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Καταγράφονται οι προβλέψεις των φορέων σχετικά με το ύψος των στοιχείων ισολογισμού την 31.12.2020 [Στήλη «31.12.2020 (πρόβλεψη)]:  εκκινώντας από τις εκτιμήσεις σχετικά με το ύψος των στοιχείων του ισολογισμού τους την 31.12.2019 και  κάνοντας την παραδοχή ότι ο προϋπολογισμός έτους 2020 (όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στη στήλη «Π/Υ 2020» των πινάκων «I. ΈΣΟΔΑ» και «II. ΈΞΟΔΑ») θα εκτελεστεί πλήρως. Κατά την εκτίμηση των μεγεθών προτείνεται η χρήση των μεθοδολογιών που ακολουθούν ανά στοιχείο ισολογισμού: α) Πρόβλεψη ύψους διαθεσίμων 31.12.2020 Διαθέσιμα (Πρόβλεψη)_ΔΗΜΟΙ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ = + [Σχ. Προΰπ. 2020 \ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ \ Στήλη «31.12.2019 (εκτίμηση)» \ is1.Διαθέσιμα (α+β+γ)] + - [Π/Υ 2020] esS2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (s1-5) [Π/Υ 2020] exX1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9) Διαθέσιμα (Πρόβλεψη)_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ και ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ = + [Σχ. Προΰπ. 2020 \ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ \ Στήλη «31.12.2019 (εκτίμηση)» \ is1.Διαθέσιμα (α+β+γ)] + [Π/Υ 2020] ess1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000 + 1000 + 2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000 + 7000 + 8000 + 9000) - [Π/Υ 2020] exX2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) 5 ΑΔΑ: 68ΖΧ465ΧΘ7-ΥΞΨ Εναλλακτικά, αντί του ανωτέρω υπολογισμού, μπορεί να γίνει η εύλογη παραδοχή ότι, εφόσον στο σχέδιο ο προϋπολογισμός του 2020 είναι ισοσκελισμένος, τότε η πρόβλεψη για το ύψος των διαθεσίμων της 31.12.2020 θα είναι ίση με το ύψος των εγγεγραμμένων πιστώσεων στην ομάδα 9 / A100 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ». Εάν ο προϋπολογισμός του 2020 είναι πλεονασματικός, δηλαδή το σύνολο των εγγεγραμμένων εσόδων (συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού / χρηματικού υπολοίπου) υπερβαίνει το σύνολο των εγγεγραμμένων εξόδων, τότε η πρόβλεψη για το ύψος των διαθεσίμων της 31.12.2020 θα είναι ίση με το ύψος της διαφοράς τους πλέον των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς του αποθεματικού. β) Πρόβλεψη ύψους χρεογράφων 31.12.2020 Κατά τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το εκτιμώμενο ύψος των χρεογράφων την 31.12.2019 και οι εγγραφές των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2020, όπως αυτές έχουν συμπεριληφθεί στη στήλη «Π/Υ 2020» των πινάκων «I. ΈΣΟΔΑ» και «II. ΈΞΟΔΑ», σχετικά με την απόκτηση ή διάθεση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων. γ) Πρόβλεψη ύψους δανείων από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 31.12.2020 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς(Πρόβλεψη)_ΔΗΜΟΙ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ = [Σχ. Προΰπ. 2020 \ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ \ Στήλη «31.12.2019 (εκτίμηση)» \ is4. Δάνεια + από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς] + [Π/Υ 2020] ΚΑΕ 31 [Εισπράξεις από δάνεια] - [Π/Υ 2020] ΚΑΕ 6516,6517,6518,6526,6527 (Χρεολύσια) Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς(Πρόβλεψη)_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ και ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ = + [Σχ. Προΰπ. 2020 \ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ \ Στήλη «31.12.2019 (εκτίμηση)» \ is4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς] + [Π/Υ 2020] ΚΑΕ 7100 [Έσοδα από συναφθέντα έσοδα] +ΚΑΕ 8710 [Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια] [Π/Υ 2020] ΚΑΕ 6120 (Χρεολύσια) - δ) Πρόβλεψη ύψους υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2020: Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων (Πρόβλεψη)_ΔΗΜΟΙ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ = + [Σχ. Προΰπ. 2020 \ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ \ Στήλη «31.12.2019 (εκτίμηση)» \ 5. Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων] - [Π/Υ 2020] ΚΑΕ 81 [Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε] - [Π/Υ 2020] ΚΑΕ 83 [Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε] + [Π/Υ 2020] Δαπάνες τρέχουσας χρήσης που εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ανεξόφλητες την 31.12.2020 Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων (Πρόβλεψη)_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ και ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ = + [Σχ. Προΰπ. 2020 \ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ \ Στήλη «31.12.2019 (εκτίμηση)» \ 5. Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων] - [Π/Υ 2020] ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (κωδικοί με διάκριση .02+.03) + [Π/Υ 2020] Δαπάνες τρέχουσας χρήσης που εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ανεξόφλητες την 31.12.2020 6 ΑΔΑ: 68ΖΧ465ΧΘ7-ΥΞΨ Εναλλακτικά, εφόσον έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2020 το σύνολο των εκτιμώμενων απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την 31.12.2019, τότε μπορεί να γίνει η εύλογη παραδοχή ότι οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την 31.12.2020 θα είναι μηδενικές. Από αυτήν την υπόθεση εξαιρούνται ενδεχόμενες οφειλές που πρέπει να εξοφληθούν μετά την 31.12.2020 (π.χ. λόγω διακανονισμού, όρων σύμβασης και άλλων συναφών λόγων) και ως εκ τούτου θα υφίστανται ως απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την ως άνω ημερομηνία. Γ. Υπο-πίνακας «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» Στον υπο-πίνακα «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» του δελτίου «Σχ. Προΰπ. 2020» υπολογίζεται, σε εφαρμογή της εγκυκλίου του (γ) σχετικού, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει από το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2020 του κάθε φορέα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ισχύει για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που καταρτίζουν και εκτελούν προϋπολογισμό σε ταμειακή βάση (βλ. Παράρτημα Ι). Συγκεκριμένα, σε αυτόν τον υπο-πίνακα» περιλαμβάνονται τα εξής πεδία: cash: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ) (esS4-exX4): Υπολογίζεται αυτόματα ως η διαφορά των ποσών που έχουν εγγραφεί σε Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων που αφορούν σε μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές. adj: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ [(is5ypa έτους ν) - (is5ypa έτους ν-1)]: Συμπληρώνεται από τους στατιστικούς αντιπροσώπους ως εξής: [Στήλη «31.12.2019 (Εκτίμηση)»]: Υπολογίζεται η μεταβολή των υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, ως η διαφορά των εκτιμώμενων υποχρεώσεων της 31.12.2019 και των υποχρεώσεων της 31.12.2018, με τον εξής τρόπο: + [Σχ. Προΰπ. 2020 \ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ \ Στήλη «31.12.2019 (εκτίμηση)»\ is5ypa. Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης - [ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΊΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 \ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ \ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \ 5ypa. Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης  Αν η διαφορά είναι αρνητική, δηλαδή αν εκτιμάται ότι οι υποχρεώσεις προς τρίτους θα μειωθούν κατά τη διάρκεια του 2019, τότε το ποσό της μεταβολής καταχωρείται στο εν λόγω πεδίο με θετικό πρόσημο.  Αν η διαφορά είναι θετική, δηλαδή αν εκτιμάται ότι οι υποχρεώσεις τρίτους θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια του 2019, τότε το ποσό της μεταβολής καταχωρείται στο εν λόγω πεδίο με αρνητικό πρόσημο. [Στήλη «31.12.2020 (Πρόβλεψη)»]: Υπολογίζεται η μεταβολή των υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του έτους 2020, ως η διαφορά των προβλεπόμενων υποχρεώσεων της 31.12.2020 και των εκτιμώμενων υποχρεώσεων της 31.12.2019, με τον εξής τρόπο: + - [Σχ. Προΰπ. 2020 \ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ \ ΣΤΗΛΗ 31.12.2020 (Προβλέψεις) \ is5ypa. Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης [Σχ. Προΰπ. 2020 \ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ \ ΣΤΗΛΗ 31.12.2019 (Εκτιμήσεις) \ is5ypa. Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατάρτιση προϋπολογισμού σύμφωνα με τις οδηγίες των αποφάσεων του β΄ σχετικού οδηγεί εκ των πραγμάτων σε πρόβλεψη για μείωση των υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους του 7 ΑΔΑ: 68ΖΧ465ΧΘ7-ΥΞΨ προϋπολογισμού. Επομένως, η διαφορά πρέπει να είναι αρνητική και, συνεπώς, το ποσό της μεταβολής καταχωρείται στο εν λόγω πεδίο με θετικό πρόσημο. fiscal: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) / ΈΛΛΕΙΜΜΑ (-) ΧΡΗΣΗΣ: Υπολογίζεται αυτόματα ως το άθροισμα του ισοζυγίου εσόδων – εξόδων χρήσης που αφορούν σε μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές και της μεταβολής υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης (δηλαδή ισχύει fiscal = cash + adj). Δ. Πίνακας «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» Ο συγκεκριμένος υπο-πίνακας συμπληρώνεται από τους στατιστικούς ανταποκριτές μόνο στην περίπτωση που, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, έχει αξιοποιηθεί η δυνατότητα του άρθρου 4§Β.3.1 της απόφασης του (γ) σχετικού που αφορά στους Δήμους και τα ΝΠΔΔ τους, για υπέρβαση του ανώτατου ορίου της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 1 στην κατηγορία 03 « ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», όπως αυτό προσδιορίζεται από την εφαρμογή του γενικού κανόνα, εφόσον ο φορέας έχει προβεί σε λήψη απόφασης αύξησης των τελών και των δικαιωμάτων σε αυτή την κατηγορία. Προκειμένου να διενεργηθεί σωστά ο έλεγχος ρεαλιστικότητας του σχεδίου π/υ 2020 από το Παρατηρητήριο, στον υπο-πίνακα πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής στοιχεία για τους ΚΑΕ 031, 032, 033 και 034: Α.Δ.Α. απόφασης: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείται ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης της απόφασης αύξησης των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πχ 8ΑΝΤΑΠΟ-ΑΥΞ). Στην περίπτωση που οι αποφάσεις είναι περισσότερες από μία, τότε αυτές διαχωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα. Εκτιμώμενη αύξηση βεβαιωθέντων εσόδων έτους 2020: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείται το ποσό κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα αυξηθούν τα βεβαιωθέντα τέλη και δικαιώματα στους ΚΑΕ της κατηγορίας 03 για το έτος 2020 λόγω της εφαρμογής των νέων συντελεστών. Εφιστάται η προσοχή των ανταποκριτών στο ότι σε αυτό το πεδίο ζητείται να καταχωρηθούν τα ποσά της αύξησης των βεβαιώσεων και όχι των εισπράξεων, δηλαδή πρέπει να καταχωρηθούν τα ποσά των επιπλέον βεβαιώσεων πριν την εφαρμογή του συντελεστή εισπραξιμότητας της τελευταίας κλεισμένης χρήσης στον οποίο γίνεται αναφορά του άρθρο 4§Β.3.1 της ως άνω απόφασης. Στην περίπτωση, που σε κάποιον από τους Κ.Α.Ε. του υπο-πίνακα αναγράφονται περισσότερες από μία αποφάσεις, στο πεδίο αναγράφεται το συνολικό ποσό της εκτιμώμενης αύξησης των βεβαιωθέντων εσόδων για το έτος 2020. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί και σε αυτή την περίπτωση ότι ο πίνακας «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» του δελτίου Σχ. Προϋπ. 2020 είναι απαραίτητο να συντάσσεται με τη συμμετοχή των υπευθύνων κατάρτισης του προϋπολογισμού του κάθε υπόχρεου φορέα. Ε. Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από δήμους και ίδια έσοδα Σε εφαρμογή των οδηγιών του β΄ σχετικού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται πλέον να εγγράφουν και να παρακολουθούν την τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν από τον οικείο δήμο στον ΚΑ 0718 «Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους», ο οποίος εφεξής θα χρησιμοποιείται μόνο για αυτό το σκοπό. Προκειμένου να καταστεί δυνατή από το Παρατηρητήριο η εξαίρεση του εν λόγω κωδικού κατά τον έλεγχο των εγγραφών στους κωδικούς της ΟΜΑΔΑΣ Ι, οι στατιστικοί ανταποκριτές των νομικών προσώπων θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει για την ενημέρωση του πεδίου 071b «Λοιπά τακτικά έσοδα από Επιχορηγήσεις από τον οικείο ΟΤΑ» στα στατιστικά δελτία μηνός Δεκεμβρίου 2018, της περιόδου εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019 με βάση την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο προϋπολογισμού του 2020 και της αντίστοιχης περιόδου του 2018. 8 ΑΔΑ: 68ΖΧ465ΧΘ7-ΥΞΨ Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση αναφορικά με τη διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων στη βάση. Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή : Υπουργείο \ Αναρτηθέντα Έγγραφα \ Εγκύκλιοι. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. Οι Δήμοι της χώρας και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση (με την παράκληση για άμεση διαβίβαση του παρόντος από τους δήμους στα νομικά πρόσωπά τους βάσει του πίνακα υπόχρεων φορέων). 2. Οι Περιφέρειες της χώρας και τα νομικά πρόσωπα αυτών που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση. 3. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους με την παράκληση να ενημερώσουν για τις δικές τους ενέργειες τα λοιπά υπόχρεα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους (βάσει του συνημμένου πίνακα υπόχρεων φορέων). ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υπουργείο Οικονομικών 1. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών αρμόδιου για τη Δημοσιονομική Πολιτική (deputyministersecr@minfin.gr) 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής (gsfp@glk.gr) 3. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους \ Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού - Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (dpgk@glk.gr) - Δ/νση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων (fd@glk.gr) Πανεπιστημίου 37, 10165 – ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Υφυπουργού 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 3. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής 4. Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. - Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού 9 ΑΔΑ: 68ΖΧ465ΧΘ7-ΥΞΨ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Μεθοδολογία προσδιορισμού δημοσιονομικού αποτελέσματος Γενικής Κυβέρνησης Η μεθοδολογία προσδιορισμού του δημοσιονομικού αποτελέσματος που προκύπτει από τους προϋπολογισμούς των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης - όπως αυτή αποτυπώνεται στην αρ. 2/55677/ΔΠΓΚ/05.07.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με αντικείμενο την κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2020 (γ΄ σχετικό) - απορρέει από τις κατευθύνσεις και το πλαίσιο καταγραφής και παρακολούθησης των δημοσιονομικών στοιχείων που θέτει το «Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010» (European System of Accounts 2010), εφεξής ESA 2010, όπως αυτό έχει θεσπιστεί με τον αρ. 549/2013 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που καταρτίζουν και εκτελούν προϋπολογισμό σε ταμειακή βάση υπολογίζεται ως εξής: (+) (-) (=) (+) / (-) (=) Έσοδα (εισπράξεις) έτους Χ από μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές Έξοδα (πληρωμές) έτους Χ από μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές Ισοζύγιο εσόδων και εξόδων έτους Χ από μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές Μείωση / αύξηση απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους κατά το έτος Χ Δημοσιονομικό πλεόνασμα (+) / έλλειμμα (-) έτους Χ Διευκρινίσεις Τα έσοδα (εισπράξεις) από μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές αποτελούνται από όλες τις κατηγορίες εσόδων του προϋπολογισμού με εξαίρεση τους Κ.Α.Ε. του χρηματικού / ταμειακού υπολοίπου (καθότι δεν αποτελούν έσοδα της χρήσης) και τους Κ.Α.Ε. για την καταγραφή των εισροών από δανεισμό και (μόνο στις περιφέρειες) τους Κ.Α.Ε. εκποίησης αξιών. Αντίστοιχα, τα έξοδα (πληρωμές) από μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές αποτελούνται από όλες τις κατηγορίες εξόδων του προϋπολογισμού με εξαίρεση τους Κ.Α.Ε. για την καταγραφή των εκροών για την πληρωμή χρεολυσίων και (μόνο στις περιφέρειες) για την αγορά αξιών. Από τη διαφορά των δύο μεγεθών εξάγεται το ισοζύγιο εσόδων και εξόδων από μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε ταμειακή βάση. Για τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος είναι απαραίτητη η προσαρμογή του ισοζυγίου εσόδων και εξόδων από ταμειακή βάση σε δεδουλευμένη βάση (κατά ESA 2010). Αυτό πραγματοποιείται μέσω της ενσωμάτωσης της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων (εκτός δανείων) προς τρίτους (δηλαδή προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, η οποία υπολογίζεται ως εξής: (+) (-) (=) Απλήρωτες υποχρεώσεις (εκτός δανείων) προς τρίτους 31.12 έτους Χ Απλήρωτες υποχρεώσεις (εκτός δανείων) προς τρίτους 31.12 έτους Χ-1 Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους Χ Εάν η μεταβολή των υποχρεώσεων προς τρίτους είναι θετική, δηλαδή αυξήθηκαν (ή εκτιμάται ότι θα αυξηθούν εάν πρόκειται για πρόβλεψη), τότε για τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος το ποσό της αύξησης αφαιρείται από το ποσό του ισοζυγίου εσόδων και εξόδων. Εάν η μεταβολή των υποχρεώσεων προς τρίτους είναι αρνητική, δηλαδή μειώθηκαν (ή εκτιμάται ότι θα μειωθούν εάν πρόκειται για πρόβλεψη), τότε για τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος το ποσό της μείωσης αφαιρείται από το ποσό του ισοζυγίου εσόδων και εξόδων. 10

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις