ΥΠ.ΕΣ/65913/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚατάργηση καταχώρησης στοιχείων Ισολογισμού Δήμων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. – Αποκλειστική λήψη των συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 105/2019  ΑΔΑ:ΨΚ6Ψ465ΧΘ7-ΗΞ9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.09.23 15:48:16 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΚ6Ψ465ΧΘ7-ΗΞ9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Να σταλεί μόνο με e-mail Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: 65913 ΠΡΟΣ: Όλους τους Δήμους της Χώρας Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Γαρίου, Κ. Τρυποσκούφης τηλ.: 213.136.4816/4009 e-mail: m.gariou@ypes.gr, k.tryposkoufis@ypes.gr Αρ. Εγκυκλίου : 105 ΘΕΜΑ: «Κατάργηση καταχώρησης στοιχείων Ισολογισμού Δήμων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. – Αποκλειστική λήψη των συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας». ΣΧΕΤ: 1. Η υπ’αριθμ. 2816 /30-01-2018 (ΦΕΚ 4863 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας.». 2. Η υπ’αρίθμ. 9/6137/2-3-2018 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. 3. Η υπ’αριθμ. 53/47473/17-12-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, «Έναρξη πλήρους λειτουργίας του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και προαπαιτούμενες ενέργειες από αυτούς» . Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, η διαδικασία της μηνιαίας υποβολής στοιχείων Ισολογισμού από τους Δήμους στο Υπουργείο Εσωτερικών, πραγματοποιείται έως σήμερα μέσω δύο πληροφοριακών συστημάτων, δηλαδή με χειρόγραφη συμπλήρωση των στατιστικών δελτίων μέσω της Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. (ΒΔ) και αυτοματοποιημένα μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας (ΚΔ). Όπως είναι γνωστό, ο ΚΔ έχει τεθεί σε πλήρη και παραγωγική λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2012 και σταδιακά κατέστη το βασικό πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου αντλούνται τα οικονομικά στοιχεία των δήμων. Στην κατεύθυνση αυτή, σας γνωρίζουμε ότι πλέον, τα οικονομικά στοιχεία της αναφοράς του Ισολογισμού των Δήμων, θα υποβάλλονται αποκλειστικά στον ΚΔ και δε θα καταχωρούνται στα στατιστικά δελτία της ΒΔ του ΥΠ.ΕΣ.. Κατόπιν των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Οκτωβρίου 2019 οι Δήμοι της χώρας θα υποβάλλουν τα στοιχεία Ισολογισμού του μήνα αναφοράς «Σεπτέμβριος 2019» αποκλειστικά μέσω της αναφοράς «Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου (Διαθέσιμα, Δάνεια, Υποχρεώσεις)» του ΚΔ. Σημειώνουμε ότι η πληροφορία που αφορά στις ρυθμίσεις υποχρεώσεων (2 πεδία) και στα Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης (3 πεδία) δε περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη αναφορά του ΚΔ και ως εκ τούτου οι δήμοι θα συνεχίσουν να υποβάλλουν την εν λόγω πληροφορία στα πεδία της καρτέλας Ισολογισμού της ΒΔ. Τα καταργούμενα και εναπομείναντα πεδία της καρτέλας Ισολογισμού της ΒΔ περιλαμβάνονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα της παρούσας Εγκυκλίου. 1/3 ΑΔΑ: ΨΚ6Ψ465ΧΘ7-ΗΞ9 Επιπροσθέτως των παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι από την ίδια ημερομηνία παύει να υφίσταται η υποχρέωση συμπλήρωσης των πεδίων «Σύνολο Εσόδων» και «Σύνολο Εξόδων» στις αντίστοιχες καρτέλες I. ΕΣΟΔΑ και ΙΙ. ΕΞΟΔΑ της ΒΔ . Επισημαίνουμε ότι για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των δήμων (εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών), τους συνδέσμους ΟΤΑ, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση ενημέρωσης της Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων του ΥΠΕΣ (μέσω των στατιστικών δελτίων) σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία των ανωτέρω 1 και 2 σχετικών, με την επισήμανση ότι τα κοινά υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων εξ ορισμού πρέπει να ταυτίζονται. Συνοψίζοντας το σύνολο των προαναφερόμενων τροποποιήσεων, καθίσταται σαφές ότι οι δήμοι υποβάλουν, πλέον, το σύνολο των οικονομικών τους στοιχείων μέσω ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, του Κόμβου Διαλειτουργικότητας. Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εγχειρήματος συμβάλει καθοριστικά στην αποφόρτιση των οικονομικών υπηρεσιών των δήμων, στη απλούστευση διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας και παράλληλα στην ενίσχυση της ορθότητας και αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων. Η παρούσα Εγκύκλιος έχει αναρτηθεί και είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ www.ypes.gr (Ενότητα -> Εγκύκλιοι). Ο Υφυπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 1. Υπουργείο Οικονομικών 3. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Τ.Α & Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής Αναπτυξιακής Πολιτικής. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 4. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής & 5. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. Προϋπολογισμού -Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας -Δ/νση Προϋπολογισμού της Γενικής Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. Κυβέρνησης (d20@glk.gr, dpgk@glk.gr) -Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & -Δ/νση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Προϋπολογισμού Τ.Α. Στοιχείων & Μεθοδολογίας (fd@glk.gr, dpdsm@glk.gr) Πανεπιστημίου 37 10165 – ΑΘΗΝΑ 2. ΕΛΣΤΑΤ Γεν. Δ/νση Στατιστικών Ερευνών - Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών Πειραιώς 46 & Επονιτών Τ.Κ. 185 10 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (nat.accounts@statistics.gr) 3. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (με την παράκληση να αναρτηθεί στον ειδικό ιστοχώρο υποβολής οικονομικών στοιχείων) Μυλλέρου 73-77 (info@eetaa.gr) 10436 - ΑΘΗΝΑ 2/3 ΑΔΑ: ΨΚ6Ψ465ΧΘ7-ΗΞ9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων - (ΕΕΤΑΑ) Παρατηρήσεις Πεδία Καρτέλας "Στοιχεία Ισολογισμού" ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Πεδία Αναφοράς "Στοιχεία Εγκυκλίου" Παρατηρήσεις Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.[1] - Διαθέσιμα (α+β+γ) Αντιστοιχο πεδίο της αναφοράς του ΚΔ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λήψη των υποβαλλόμενων στοιχείων → Διαθέσιμα Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.[1a] - α)Ταμείο (μετρητά και επιταγές) Αντιστοιχο πεδίο της αναφοράς του ΚΔ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λήψη των υποβαλλόμενων στοιχείων → Ταμείο Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.[1b] - β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος Αντιστοιχο πεδίο της αναφοράς του ΚΔ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λήψη των υποβαλλόμενων στοιχείων → Καταθέσεις στην ΤΤΕ Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.[1c] - γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες Αντιστοιχο πεδίο της αναφοράς του ΚΔ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λήψη των υποβαλλόμενων στοιχείων → Καταθέσεις σε λοιπές Τράπεζες Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.[2] - Χρεόγραφα (α+β+γ) Αντιστοιχο πεδίο της αναφοράς του ΚΔ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λήψη των υποβαλλόμενων στοιχείων → Χρεόγραφα Πεδίο που καταργείται → Αντιστοιχο πεδίο της αναφοράς του ΚΔ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λήψη των υποβαλλόμενων στοιχείων → Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.[2b] - β)Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) Αντιστοιχο πεδίο της αναφοράς του ΚΔ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λήψη των υποβαλλόμενων στοιχείων → Λοιπά Ομόλογα Πεδίο που καταργείται → Αντιστοιχο πεδίο της αναφοράς του ΚΔ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λήψη των υποβαλλόμενων στοιχείων → Μετοχές → Δάνεια προς Τρίτους Μηνας Αναφ.[2a] - α)Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Μηνας Αναφ.[2c] - γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.[3] - Δάνεια προς τρίτους Αντιστοιχο πεδίο της αναφοράς του ΚΔ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λήψη των υποβαλλόμενων στοιχείων Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.[4] - Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς Αντιστοιχο πεδίο της αναφοράς του ΚΔ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λήψη των υποβαλλόμενων στοιχείων → Δάνεια από Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.[4a] - α) Δάνεια εσωτερικού Αντιστοιχο πεδίο της αναφοράς του ΚΔ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λήψη των υποβαλλόμενων στοιχείων → Δάνεια Εσωτερικού Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.[4b] - β) Δάνεια εξωτερικού Αντιστοιχο πεδίο της αναφοράς του ΚΔ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λήψη των υποβαλλόμενων στοιχείων → Δάνεια Εξωτερικού Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.[5yp] - Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων Αντιστοιχο πεδίο της αναφοράς του ΚΔ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λήψη των υποβαλλόμενων στοιχείων → Υποχρεώσεις Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.[5ypa] - α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. Το πεδίο θα λαμβάνεται από τον ΚΔ και τη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων → Υποχρεώσεις σε Φορείς Εκτός Γενικής Κυβέρνησης Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.-- 5ypa1 - - από αναδοχή οφειλών Δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στον ΚΔ Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.-- 5ypa2 - - από δικαστικές αποφάσεις Δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στον ΚΔ Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.-- 5ypa3 - - από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες Δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στον ΚΔ Το πεδίο θα παραμείνει → Μηνας Αναφ.-- 5ypa4 - - που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης Δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στον ΚΔ Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.-- 5ypa5 - - που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις Δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στον ΚΔ Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.[5ypb] - β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης Το πεδίο θα λαμβάνεται από τον ΚΔ και τη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.-- 5ypb1 - - από αναδοχή οφειλών Δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στον ΚΔ Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.-- 5ypb2 - - από δικαστικές αποφάσεις Δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στον ΚΔ Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.-- 5ypb3 - - από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες Δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στον ΚΔ Το πεδίο θα παραμείνει → Μηνας Αναφ.-- 5ypb4 - - που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης Δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στον ΚΔ Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.-- 5ypb5 - - που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις Δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στον ΚΔ Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.[5ek] - Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β) Αντιστοιχο πεδίο της αναφοράς Μητρώου Δεσμεύσεων του ΚΔ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λήψη των υποβαλλόμενων στοιχείων → ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Πεδίο που καταργείται → Μηνας Αναφ.[5eka] - α)Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. Αντιστοιχο πεδίο της αναφοράς Μητρώου Δεσμεύσεων του ΚΔ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λήψη των υποβαλλόμενων στοιχείων → ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Μηνας Αναφ.[5eka1] - Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης Μηνας Αναφ.[5ekb] - β)Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Πεδίο που καταργείται → Κυβέρνησης Μηνας Αναφ.[5ekb1] - Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την Πεδίο που καταργείται → ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης Μηνας Αναφ.[6] - Καταθέσεις από Κεφάλαια Αυτοτελούς Το πεδίο θα παραμείνει → Διαχείρισης/Ειδικούς Λογαριασμούς (β+γ) Αντιστοιχο πεδίο της αναφοράς Μητρώου Δεσμεύσεων του ΚΔ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λήψη των υποβαλλόμενων στοιχείων → ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Αντιστοιχο πεδίο της αναφοράς Μητρώου Δεσμεύσεων του ΚΔ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λήψη των υποβαλλόμενων στοιχείων → ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Αντιστοιχο πεδίο της αναφοράς Μητρώου Δεσμεύσεων του ΚΔ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λήψη των υποβαλλόμενων στοιχείων → ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Το πεδίο θα παραμείνει → Μηνας Αναφ.[6b] - β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος Δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στον ΚΔ Το πεδίο θα παραμείνει → Μηνας Αναφ.[6c] - γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες Δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στον ΚΔ Πεδίο που καταργείται → → Υποχρεώσεις σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης Δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στον ΚΔ 3/3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις