104024/2019

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαροχή οδηγιών σχετικά με την εκκαθάριση δαπανών για την καταβολή της ελεγκτικής αποζημίωσης του άρθρου 22 του Ν.4613/2019 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Σαχ. Δ/νση ΥΠΟΙΚ 23/09/2019 Α. Π.: οικ. 104024 ΕΞ 2019 Αθήνα, 23-09-2019 ΠΡΟ΢: Όλες τις ΔΤΕΕ : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 115 26 ΑΘΗΝΑ Σηλέφωνο : 210 6987702-703 Fax : 210 6987720 Ηλεκτρ. Δ/νση: gddel@glk.gr ΘΕΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθθαζάξηζε δαπαλψλ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ειεγθηηθήο απνδεκίσζεο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4613/2019 Αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθθαζάξηζεο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απφ ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4613/2019 (ΦΔΚ 78 η.Α’ /24.5.2019) πξνβιεπφκελεο ειεγθηηθήο απνδεκίσζεο ζηνπο ζπληνληζηέο θαη ηα κέιε ησλ ειεγθηηθψλ νκάδσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ, ζαο επηζπλάπηνπκε ην κε αξ. πξση. 2/62284/0026/4.9.2019 απαληεηηθφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο Καηάξηηζεο θαη Σπληνληζκνχ Δθαξκνγήο Γεκνζηνλνκηθψλ Καλφλσλ ( ΓΚΣΔΓΚ) ζε ζρεηηθφ εξψηεκα πνπ ππνβιήζεθε απφ ηελ Υπεξεζία καο. Δπί ησλ αλσηέξσ, ζαο επηζεκαίλνπκε ηα εμήο: Σχκθσλα κε ην έγγξαθν ηεο ΓΚΣΔΓΚ νη δαπάλεο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ειεγθηηθήο απνδεκίσζεο ζα εθθαζαξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζηελ αξ. 2/37195/0026/21.6.2001 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο απνδεκίσζεο ζπκβνπιίσλ-επηηξνπψλ» (ΦΔΚ 915η.Β/17.7.2001). Πξνο δηεπθφιπλζή ζαο, ζπλνπηηθά αλαθέξνληαη ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά πξνζαξκνζκέλα ζηελ πεξίπησζε εθθαζάξηζεο ηεο ειεγθηηθήο απνδεκίσζεο.  Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ πεξί ζπγθξφηεζεο ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο γηα ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3492/2006, κε ηελ νπνία ζα νξίδεηαη ε ζχλζεζε ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ειέγρνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε χπαξμεο ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θάζε Υπεξεζίαο.  Αληίγξαθν κεληαίνπ εθθαζαξηζηηθνχ κηζζνδνζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ειεγθηηθή νκάδα.  Καηάζηαζε πιεξσκήο ζε δχν (2) αληίηππα, ππνγεγξακκέλε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη νλνκαηεπψλπκν ησλ δηθαηνχρσλ, Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, Μηζζνινγηθφ θιηκάθην, αξηζκφ εκεξψλ ειέγρνπ, πξνβιεπφκελε ακνηβή αλά εκέξα ειέγρνπ, ζπλνιηθφ πνζφ απνδεκίσζεο, παξαθξαηνχκελν θφξν θαη θαζαξφ πιεξσηέν πνζφ. Η θαηάζηαζε απηή ζα βεβαηψλεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Υπεξεζίαο ζηελ νπνία έρεη θαηαλεκεζεί ν έιεγρνο.  Υπεχζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ θάζε δηθαηνχρν ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη, ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ ειέγρνπ, ν αξηζκφο ηνπ ειέγρνπ, ε απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο θαζψο θαη φηη ν δηθαηνχρνο θαηά ηνλ κήλα…… ηνπ έηνπο 201…. δελ έιαβε άιιν ειεγθηηθφ επίδνκα ή άιιε ειεγθηηθή απνδεκίσζε ή άιιε ζρεηηθή κε ηελ άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ ηνπ αξκνδηνηήησλ παξνρή θαη φηη γηα ηνλ ελ ιφγσ κήλα ην ζχλνιν ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ ηνπ απφ ζπκκεηνρή ζε κφληκα ή πξνζσξηλά ζπιινγηθά φξγαλα δελ ππεξβαίλεη ην 25% ησλ ζπλνιηθψλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο ( αξζ. 21 παξ. 3 ηνπ Ν. 4354/2015). Σχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε ππνπξγηθή απφθαζε, ε απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο απνηειεί βαζηθφ δηθαηνινγεηηθφ εθθαζάξηζεο ηεο δαπάλεο γηα ηελ ειεγθηηθή απνδεκίσζε. Σπλεπψο, ζην πξννίκην ησλ απνθάζεσλ ζπγθξφηεζεο ησλ ειεγθηηθψλ νκάδσλ απαηηείηαη: Να αλαθέξεηαη ζαθψο ε απφθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο ζε βάξνο ηεο νπνίαο ζα θαηαβιεζεί ε ειεγθηηθή απνδεκίσζε ησλ ειεγθηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ ειεγθηηθή νκάδα πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν. 2) Να αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ επηηφπησλ επηζθέςεσλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγηζηεί ην χςνο ηεο ειεγθηηθήο απνδεκίσζεο, ην νπνίν πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη θαη λα αλαθέξεηαη αξηζκεηηθά. 1) Πξνθεηκέλνπ νη έιεγρνη λα πξνγξακκαηίδνληαη θαη λα δηελεξγνχληαη ζε αθξηβέζηεξν ρξνληθφ πιαίζην θαη λα απνθεχγνληαη ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ή ζπλερείο παξαηάζεηο, ν αξηζκφο ησλ επηηφπησλ επηζθέςεσλ γηα ηνπο ηαθηηθνχο ειέγρνπο θαη έθηαθηνπο θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ή άιισλ Αξρψλ λα κελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ έμη (6) επηηφπησλ επηζθέςεσλ αλά έιεγρν. Γηα δε ηνπο ειέγρνπο θαηφπηλ εηζαγγειηθψλ παξαγγειηψλ ν αξηζκφο ησλ επηηφπησλ επηζθέςεσλ κπνξεί λα επεθηαζεί κέρξη ηηο δψδεθα (12) επηηφπηεο επηζθέςεηο ( δχν κεληαίεο ειεγθηηθέο απνδεκηψζεηο) κεηά απφ έγγξαθε επαξθή ηεθκεξίσζε γηα ηελ επηβεβιεκέλε επέθηαζή ηνπο, πνπ ζα ζπλνδεχεη ην ζρέδην απφθαζεο ζπγθξφηεζεο πξνο ππνγξαθή απφ ηνλ Γεληθφ Γ/ληή Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ. Ωζηφζν, πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο απαηηείηαη ε ηήξεζε θαθέινπ αλά έιεγρν / αξηζκφ ειέγρνπ πνπ ζα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο ζε ζπκθσλία κε ηα αλσηέξσ. Καηάζηαζε παξεπξηζθνκέλσλ αλά εκέξα ειέγρνπ ππνγεγξακκέλε απφ ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο ειεγθηέο θαη ζεσξεκέλε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Υπεξεζίαο ζηελ νπνία έρεη θαηαλεκεζεί ν έιεγρνο, σο απνδεηθηηθφ παξνπζίαο θαη πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηηφπησλ επηζθέςεσλ. Αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ε πξνζσξηλή έθζεζε απνηειεζκάησλ ειέγρνπ πξνο ηνλ ειεγρφκελν θνξέα ή ε ηειηθή πνξηζκαηηθή έθζεζε αλ πξφθεηηαη γηα έιεγρν θαηφπηλ εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο, σο πξναπαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ειεγθηηθήο απνδεκίσζεο. Η δηαδηθαζία απηή εθαξκφδεηαη θαη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο αλάινγεο ειεγθηηθήο απνδεκίσζεο ζε ειεγθηέο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Διέγρνπ Σπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ. Σεκεηψλεηαη φηη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρσλ ε αλσηέξσ δηαδηθαζία δχλαηαη λα απινπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα γίλεη επρεξέζηεξε ηφζν ε δηαθίλεζε ησλ εγγξάθσλ φζν θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Ο Γενικός Δ/ντής Δημοσιονομικών Ελέγτων Γεώργιος Γεωργίοσ Σσνημμένα: To κε αξ. πξση. 2/62284/0026/4.9.2019 έγγξαθν ηεο ΓΚΣΔΓΚ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις