Ν.4627/2019

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), «Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA)»

ΦΕΚ: 143/Α/2019Ν.4627/2019 ΦΕΚ 143/Α/25-9-2019 www.docman.gr Ν.4627/2019 ΦΕΚ 143/Α/25-9-20191 Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), «Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA)». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που προβλέπει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), «Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA)», που υπογράφηκε στην Αθήνα τη 13η Νοεμβρίου 2018, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL86BYA0d1yF ht5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJ WelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K-td6SIuXvGvuazpAGjh8uAIxACTFvkVxT4dCKuchvE1O9HEbuk ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΔΡΑΣ Μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), «Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA)» Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ENISA), στο εξής αναφερόμενος ως «Οργανισμός» : Λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση 2004/97/EC, EURATOM, των Αντιπροσώπων των Κρατών Μελών, συνερχομένων σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, στις Βρυξέλλες την 13η Δεκεμβρίου 2003, ότι η έδρα του Οργανισμού θα είναι πόλη της Ελλάδας η οποία θα καθοριστεί από την Ελληνική Κυβέρνηση, Λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση 7744/83 του Έλληνα Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών από 6 Φεβρουάριου 2004, (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Β, Φύλλο 319, 11 Φεβρουάριου 2004) η οποία καθορίζει την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης ως την έδρα του Οργανισμού, 1Ε.2203/2019:Κοινοποίηση των διατάξεων του νόμου 4627/2019 (ΦΕΚ 143 Α’/25-9- 2019) ΑΔΑ: 7ΝΛ046ΜΠ3Ζ-1Υ6 1 Ν.4627/2019 ΦΕΚ 143/Α/25-9-2019 www.docman.gr Λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από 10 Μαρτίου 2004 με τον οποίο ιδρύθηκε ο Οργανισμός, Λαμβάνοντας υπόψη τους Κανονισμούς (ΕΚ)1007/2008 και 580/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οι οποίοι τροποποιούν τον Κανονισμό (EC) 460/2004, όσον αφορά τη διάρκεια αυτού, Λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από 21 Μαΐου 2013, που καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από 10 Μαρτίου 2004 για την ίδρυση του Οργανισμού, Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την υιοθέτηση ενός νέου κανονισμού που θα αντικαταστήσει τον Κανονισμό (ΕΕ) 526/2013, Επιθυμώντας να τροποποιήσουν και αντικαταστήσουν Συμφωνία Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού η οποία υπογράφηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 22α Απριλίου 2005 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος Α, Φύλλο 125, 8 Ιουνίου 2007, Νόμος 3572), δια της παρούσης Συμφωνίας, Επειδή η έδρα του Οργανισμού θα μεταφερθεί στην Αθήνα και ένα γραφείο παραρτήματος θα διατηρηθεί στο Ηράκλειον, Κρήτη, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή μεταφορά της έδρας του από το Ηράκλειο προς την Αθήνα και να βελτιωθεί η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του Οργανισμού ως σημείου αναφοράς και αριστείας της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη, προσλαμβάνοντας επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης στην κυβερνοασφάλεια. Επειδή το Άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 526/2013 προβλέπει ότι οι Κανονισμοί Προσωπικού και οι Όροι Πρόσληψης Άλλων Υπαλλήλων και οι κανόνες που υιοθετούνται με συμφωνία μεταξύ των θεσμών της Ένωσης για την εφαρμογή αυτών των Κανονισμών Προσωπικού, θα έχουν εφαρμογή στο τακτικό προσωπικό του Οργανισμού, Επειδή το Άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 526/2013 προβλέπει ότι το Πρωτόκολλο 7 περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισυνάπτεται στη Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν εφαρμογή στον Οργανισμό και το τακτικό προσωπικό του, Επειδή τα προνόμια και οι ασυλίες που παρέχονται από την παρούσα Συμφωνία στο προσωπικό του Οργανισμού αποβλέπουν μόνο στη διασφάλιση της ακώλυτης λειτουργίας του Οργανισμού και την ανεξαρτησία του προσωπικού που ωφελείται από αυτά, συμφώνησαν ως ακολούθως : Άρθρο 1 Ορισμοί 2 Ν.4627/2019 ΦΕΚ 143/Α/25-9-2019 www.docman.gr 1. Όλες οι αναφορές στο Πρωτόκολλο 7 περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκές Ένωσης το οποίο θα αναφέρεται στο εξής ως «το Πρωτόκολλο» θα νοούνται ως αναφορές στον Οργανισμό. 2. Όλες οι αναφορές στο Πρωτόκολλο σε αξιωματούχους και άλλους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να νοούνται ως αναφορές σε αξιωματούχους και άλλους υπαλλήλους του Οργανισμού. 3. Το προσωπικό του Οργανισμού αποτελείται από : (α) Τακτικό προσωπικό που υπόκειται στους Κανονισμούς Προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους Όρους Πρόσληψης άλλων υπαλλήλων της Ευρωπαίας Ένωσης περιλαμβανομένων αξιωματούχων, προσωρινών υπαλλήλων, επί συμβάσει προσωπικού και ειδικών συμβούλων. (β) Έκτακτο προσωπικό που περιλαμβάνει : ΐ) αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες ii) επί συμβάσει εμπειρογνώμονες iii) εκπαιδευόμενους 4. Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες θα σημαίνει το προσωπικό που αποσπάται στον Οργανισμό από συμμετέχοντα Κράτη για μέγιστο διάστημα τεσσάρων (4) ετών, το οποίο κατ’ εξαίρεσιν παρατείνεται για διάστημα έως δύο επιπλέον ετών. 5. Έκτακτοι εμπειρογνώμονες θα σημαίνει πρόσωπα με τα οποία ο οργανισμός έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή τα οποία προσκαλούνται να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στον οργανισμό για διάσημα ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος. 6. Εξαρτώμενα μέλη οικογένειας θα σημαίνει τους συζύγους, τους καταχωρημένους συντρόφους και τα παιδιά κάτω των 18 ετών, του προσωπικού του Οργανισμού. 7. Οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού θα περιλαμβάνουν : (α) τη μόνιμη έδρα του Οργανισμού στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας (β) το γραφείο του παραρτήματος στο Ηράκλειο Κρήτης. 8. Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται τοπικά από τον Οργανισμό κατά το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Πρωτοκόλλου ή της παρούσης Συμφωνίας. Άρθρο 2 Νομικό Καθεστώς 3 Ν.4627/2019 ΦΕΚ 143/Α/25-9-2019 www.docman.gr 1. Σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Κανονισμού ΕΚ 526/2013, ο Οργανισμός είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απολαμβάνει την ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα που παρέχεται στα νομικά πρόσωπα κατά το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μπορεί, ιδίως, να αποκτήσει ή διαθέσει κινητή και ακίνητη περιουσία και μπορεί να είναι διάδικος σε νομικές διαδικασίες. Ο Οργανισμός εκπροσωπείται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του. 2. Ο Οργανισμός θα έχει τη μόνιμη έδρα του στη μητροπολιτική περιοχή των Αθηνών. Γραφείο παραρτήματος θα διατηρηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης προκειμένου να διασφαλίσει τη λειτουργική απόδοση του Οργανισμού και να διευκολύνει την ομαλή μεταφορά της έδρας του από το Ηράκλειο στην Αθήνα. Άρθρο 3 Εγκαταστάσεις του Οργανισμού 1. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να φιλοξενήσει τον οργανισμό σε εγκαταστάσεις κατάλληλες για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Οργανισμού οι οποίες θα ανήκουν στην Ελληνική Δημοκρατία και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, η Ελληνική Δημοκρατία θα βαρύνεται με το κόστος μισθώματος για τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στην έδρα του στην Αθήνα και στο γραφείο παραρτήματος του στο Ηράκλειο. Μια απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Ενημέρωσης θα καθορίσει το ανώτατο όριο του κόστους μισθώματος ανά έτος για την έδρα του Οργανισμού στην Αθήνα και το γραφείο παραρτήματος του στο Ηράκλειο. 2. Ο Οργανισμός μπορεί να αναρτά τις σημαίες της Ένωσης, σημαία της Ελληνικής Δημοκράτες και τη δική του σημαία στις εγκαταστάσεις του. Άρθρο 4 Ασυλία και Απαραβίαστο 1. Οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού θα είναι απαραβίαστες. Θα εξαιρούνται από έρευνα, επίταξη, δήμευση, απαλλοτρίωση ή κάθε μορφή κατάσχεις. 2. Τα αρχεία του Οργανισμού καθώς και όλα τα έγγραφα και στοιχεία που ανήκουν στον Οργανισμό ή τηρούνται από αυτόν θα είναι απαραβίαστα. 3. Ο Οργανισμός, τα περιουσιακά στοιχεία και τα κεφάλαιά του, οπουδήποτε και εάν βρίσκονται, θα απολαμβάνουν ασυλία -κατά την άσκηση των επίσημων δραστηριοτήτων τους- από κάθε είδους νομικές διαδικασίες και δεν θα συνιστούν το αντικείμενο κανενός διοικητικού ή νομικού μέτρου καταναγκασμού, παρά μόνο στην περίπτωση άρσης της ασυλίας κατά την έννοια του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου. 4. Ο Οργανισμός δεν θα απολαμβάνει ασυλία από τη δικαιοδοσία και εκτέλεση στις ακόλουθες συγκεκριμένες περιπτώσεις : 4 Ν.4627/2019 ΦΕΚ 143/Α/25-9-2019 www.docman.gr (ί) σχετικά με αγωγή τρίτου λόγω ζημίας που επήλθε από ατύχημα που προκλήθηκε από όχημα, σκάφος ή αεροσκάφος το οποίο ανήκει ή χρησιμοποιείται για λογαριασμό του Οργανισμού ή σχετικά με μια παραβίαση των κανονισμών που διέπουν την οδική, θαλάσσια ή εναέρια κυκλοφορία όπου εμπλέκεται το εν λόγω όχημα, σκάφος ή αεροσκάφος, (ii) σχετικά με συμβάσεις εκτός εκείνων που έχουν συνομολογηθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς Προσωπικού, (ίίί) σχετικά με αίτηση ανταπαίτησης άμεσα συνδεόμενης με τις νομικές διαδικασίες που θεσπίζονται από τον Οργανισμό. 5. Στις περιπτώσεις που υπάγονται στην υποπαράγραφο (ι) της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος Άρθρου, ο Οργανισμός επιπλέον θα αναλάβει να ανάψει ασφάλιση η οποία θα καλύπτει κάθε αστική ευθύνη έναντι τρίτων προκειμένου να εγγυηθεί την αποζημίωση για οπουδήποτε ζημία προκληθεί κατά την εκτέλεση των δικών του καθηκόντων. Άρθρο 5 Ασφάλεια του Οργανισμού 1. Ο Οργανισμός υιοθετεί τους εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες του που είναι απαραίτητοι για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και τήρηση καλής τάξης εντός των κτιρίων και των άλλων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί. Ο Οργανισμός μπορεί, ιδίως, να αρνηθεί την πρόσβαση στα γραφεία του ή άλλες εγκαταστάσεις του ή να αποβάλλει οποιαδήποτε πρόσωπα θεωρούνται ανεπιθύμητα. 2. Κανένας αξιωματούχος της Ελληνικής Δημοκρατίας ούτε πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε δημόσια εξουσία, είτε διοικητική, δικαστική, στρατιωτική ή αστυνομική θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού χωρίς τη συγκατάθεση του Εκτελεστικού Διευθυντή ή του εκπροσώπου του και υπό τις προϋποθέσεις που εγκρίθηκαν από αυτόν. Η συγκατάθεση αυτή θα τεκμαίρεται σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης έκτακτης κατάστασης ανάγκης η οποία απαιτεί άμεση προστατευτική παρέμβαση. 3. Η Ελληνική Δημοκρατία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει επαρκή προστασία των εγκαταστάσεων του Οργανισμού και της κατοικίας του Εκτελεστικού Διευθυντή, κυρίως για να εμποδίσει την άνευ άδειας πρόσβαση ή άλλη μορφή διατάραξης. 4. Ο Οργανισμός θα εξασφαλίσει ότι οι εγκαταστάσεις του δεν θα καταστούν καταφύγιο ατόμων που υπόκεινται σε έκδοση ή απέλαση ή αποφεύγουν τη σύλληψη ή την επίδοση νομικών εγγράφων σύμφωνα με το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Άρθρο 6 Επικοινωνίες Για τις επίσημες επικοινωνίες του και την αποστολή όλων των εγγράφων του, ο Οργανισμός θα απολαμβάνει τη μεταχείριση η οποία παρέχεται από την Ελληνική Δημοκρατία σε 5 Ν.4627/2019 ΦΕΚ 143/Α/25-9-2019 www.docman.gr διπλωματικές αποστολές. Καμία επίσημη επικοινωνία η οποία απευθύνεται στον Οργανισμό ή οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του ή επικοινωνία που προέρχεται από τον Οργανισμό, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο αποστολής, μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς οποιουδήποτε είδους ή να παραβιάζεται η εμπιστευτική της φύση. Η προστασία αυτή εκτείνεται ιδίως σε εκδόσεις, ταινίες ή οποιαδήποτε άλλη οπτική ή ηχητική καταγραφή. Άρθρο 7 Ευθύνη 1. Η διεθνής νομική ευθύνη της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν υφίσταται ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων του Οργανισμού σε ελληνικό έδαφος, πράξεων ή παραλείψεων του Οργανισμού ή των εκπροσώπων αυτού που ενεργούν ή αποφεύγουν να ενεργήσουν εντός των ορίων των καθηκόντων τους. Εάν ωστόσο, συντρέξει ευθύνη της Ελληνικής Δημοκρατίας, η τελευταία θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση από τον Οργανισμό. 2. Ο Οργανισμός θα είναι υπεύθυνος για όλες τις ζημίες και φθορές που προκαλούνται από τις δραστηριότητες του ιδίου ή των εκπροσώπων αυτού στην Ελλάδα. Χωρίς να παραβλάπτεται το προνόμιο του Οργανισμού να επιλύει το δίκαιο που εφαρμόζεται στις συμβάσεις δυνάμει του Άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 526/2013, η ευθύνη αυτή καταρχήν θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 3. Ο Οργανισμός θα απαλλάσσει την Ελληνική Δημοκρατία από ευθύνη για απαιτήσεις αποζημίωσης σε περίπτωση ζημίας που προκλήθηκε σε/από τρίτους. 4. Ο Οργανισμός θα ασφαλισθεί για να καλύψει τη δική του αστική ευθύνη. Άρθρο 8 Απαλλαγή από φόρους 1. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται από όλους τους εθνικούς, τοπικούς ή δημοτικούς άμεσους φόρους και όλα τα διοικητικά τέλη σχετικά με τις εγκαταστάσεις που του ασκούν ή μισθώνει, τα περιουσιακά του στοιχεία και τα κεφάλαιά του. Η απαλλαγή από τέτοιους φόρους και τέλη δεν εφαρμόζεται εντούτοις σε όσους φόρους ή τέλη καταβάλλονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία από πρόσωπα που συμβάλλονται με τον Οργανισμό. 2. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται από την καταβολή όλων των ενικών, τοπικών ή δημοτικών έμμεσων φόρων επί της παροχής αγαθών και υπηρεσιών που προορίζονται για επίσημη χρήση από τον Οργανισμό σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η Ελληνική Δημοκρατία για διαπιστευμένες διπλωματικές αποστολές. 3. Όσον αφορά ειδικότερα την παροχή αγαθών που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και προορίζονται γ\α υπηρεσιακή χρήση από τον Οργανισμό, ο τελευταίος απαλλάσσεται από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ επί της παροχής αγαθών σε εύλογες ποσότητες που θα καθοριστούν με ειδική απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 6 Ν.4627/2019 ΦΕΚ 143/Α/25-9-2019 www.docman.gr 4. Καμία απαλλαγή δεν παρέχεται σχετικά φόρους και οφειλές που ανάγονται απλά σε χρεώσεις για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Άρθρο 9 Απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ επί των εισαγωγών και εξαγωγών 1. Ο Οργανισμός θα αποτάσσεται από όλους τους τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ, απαγορεύσεις και περιορισμούς επί των εισαγωγών και εξαγωγών σχετικά με αντικείμενα που προορίζονται για υπηρεσιακή χρήση. 2. Τα εισαγόμενα κατ’ αυτόν τον τρόπο αντικείμενα δεν θα διατίθενται επαχθώς ή χαριστικώς, στην Ελληνική Δημοκρατία ή την εσωτερική αγορά χωρίς την προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας και χωρίς την καταβολή των αντίστοιχων τελωνειακών δασμών και φόρων, σύμφωνα με την τρέχουσα τελωνειακή νομοθεσία. 3. Ο Οργανισμός επίσης θα απαλλάσσεται από κάθε τελωνειακούς δασμούς και απαγορεύσεις και περιορισμούς στις εισαγωγές και εξαγωγές σε σχέση με τις δημοσιεύσεις του. Άρθρο 10 Άλλες οικονομικές διευκολύνσεις 1. Ο Οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει και να τηρεί οποιαδήποτε μορφή κεφαλαίων, συναλλάγματος ή μετρητών και να τηρεί λογαριασμούς σε οποιοδήποτε νόμισμα στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να ικανοποιεί τις θεσμικές του ανάγκες. 2. Ο Οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί κεφαλαιακές εναλλαγές, απαλλαγμένες από κάθε απαγορεύσεις ή περιορισμούς που προβλέπονται από το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Άρθρο 11 Οχήματα του Οργανισμού 1. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται από τελωνειακούς δασμούς, τέλη ταξινόμησης, ΦΠΑ και οποιουσδήποτε περιορισμούς επί των εισαγωγών όσον αφορά οχήματα που ανήκουν στον Οργανισμό και προορίζονται για υπηρεσιακή χρήση καθώς και ανταλλακτικά αυτών τα οποία είτε εισάγονται είτε αγοράζονται. 2. Τα οχήματα που προορίζονται για υπηρεσιακή χρήση του Οργανισμού θα καλύπτονται από ασφάλιση κατά αστικής ευθύνης και θα ταξινομούνται σε ειδική σειρά παρόμοια με την ταξινόμηση θαμάτων που χρησιμοποιούνται από τις διπλωματικές αποστολές που 7 Ν.4627/2019 ΦΕΚ 143/Α/25-9-2019 www.docman.gr διαπιστεύονται στην Ελληνική Δημοκρατία. Αυτά τα θάματα που ανήκουν στον Οργανισμό, θα απαλλάσσονται από ετήσια τέλη κυκλοφορίας. 3. Ο μέγιστος αριθμός οχημάτων που προορίζονται για υπηρεσιακή χρήση από τον Οργανισμό δεν θα υπερβαίνει τα πέντε. 4. Ο Οργανισμός μπορεί ελεύθερα να διαθέτει τα εν λόγω οχήματα χωρίς καμία απαγόρευση ή περιορισμό και χωρίς κανέναν τελωνειακό ή άλλο δασμό και φόρο μετά την πάροδο πενταετίας από την ημερομηνία που αγοράστηκαν ή εισήχθησαν στην Ελληνική Δημοκρατία. Άρθρο 12 Τακτικό Προσωπικό του Οργανισμού 1. Με την επιφύλαξη των Άρθρων 11 έως 15 του Πρωτοκόλλου, το τακτικό προσωπικό του Οργανισμού : (i) απολαμβάνουν ασυλία από τη δικαιοδοσία για πράξεις στις οποίες προέβησαν με την υπηρεσιακή ιδιότητά τους, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών και γραπτών δηλώσεών τους. Η ασυλία αυτή θα διατηρηθεί μετά την παύση των καθηκόντων τους, (ii) απαλλάσσονται από εθνικούς φόρους και/ή ΦΠΑ επί των αποδοχών, μισθών και αμοιβών που καταβάλλονται από τον Οργανισμό, (iii) απαλλάσσονται από κάθε υποχρεωτική εισφορά στο εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ορίζονται στους όρους Πρόσληψης άλλων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, δεν θα καλύπτονται από τους εθνικούς κανονισμούς κοινωνικής ασφάλισης, εκτός εάν εθελοντικά ενταχθούν στο εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η ίδια διάταξη έχει εφαρμογή στα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους εκτός εάν απασχολούνται στην Ελληνική Δημοκράτη από εργοδότη που δεν είναι ο Οργανισμός ή λαμβάνουν επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης από την Ελληνική Δημοκρατία, (iv) απολαμβάνουν, όσον αφορά τους κανονισμούς συναλλάγματος, τις διευκολύνσεις που παρέχονται σε αξιωματούχους ίσου βαθμού διαπιστευμένων διπλωματικών αποστολών στην Ελληνική Δημοκρατία, (ν) δικαιούνται, μαζί με τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους, να λαμβάνουν την ίδια συνδρομή στον επαναπατρισμό με εκείνη που παρέχεται προς τους διπλωμάτες στην περίπτωση διεθνών κρίσεων. Η παρούσα διάταξη δεν έχει εφαρμογή σε Έλληνες υπηκόους, (vi) απαλλάσσονται, μαζί με τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους, από μεταναστευτικούς περιορισμούς και διατυπώσεις εγγραφής στα μητρώα αλλοδαπών, (vii) είναι σε θέση να διεξάγουν κεφαλαιακές εναλλαγές, απαλλαγμένες από οποιεσδήποτε απαγορεύσεις ή περιορισμούς που προβλέπονται από το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, (viii) έχουν το δικαίωμα να εισάγουν την οικοσκευή και προσωπικά αντικείμενα, από τη χώρα τελευταίας διαμονής τους ή από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι, απαλλαγμένα από τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ και χωρίς απαγορεύσεις ή περιορισμούς σχετικά με την 8 Ν.4627/2019 ΦΕΚ 143/Α/25-9-2019 www.docman.gr πρώτη εγκατάσταση, εντός δύο ετών από την αποδοχή του διορισμού τους στον Οργανισμό και σε μέγιστο αριθμό τριών αποστολών. (ix) έχουν το δικαίωμα να εξάγουν την οικοσκευή και άλλα προσωπικά αντικείμενα, σε διάρκεια δύο ετών από την ημερομηνία παύσης καθηκόντων στον Οργανισμό, χωρίς να καταβάλουν τους αντίστοιχους τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ, (x) δικαιούνται, εντός περιόδου τριών ετών που ξεκινά από την ημερομηνία διορισμού τους από τον Οργανισμό, φορολογικό προνόμιο εγκατάστασης -άμεση εξαίρεση από τον ΦΠΑ επί της αγοράς επίπλωσης και λοιπής οικοσκευής που είναι απαραίτητη για την εγκατάστασή τους, αξίας μεγαλύτερης από το ελάχιστο όριο που ορίζει η ελληνική νομοθεσία για μέλη προσωπικού διαπιστευμένων διπλωματικών αποστολών. (xi) δικαιούνται να αγοράζουν στην τοπική αγορά, απαλλαγμένα από φόρους συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πετρέλαιο θέρμανσης σε εύλογες ποσότητες που θα καθορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), (xii) δικαιούνται να αγοράζουν στην τοπική αγορά, απαλλαγμένα από φόρους, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, φυσικό αέριο για κατανάλωση θέρμανσης, σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, (xiii) επωφελούνται, σχετικά με οχήματα που προορίζονται για την προσωπική τους χρήση, από την απαλλαγή από ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ επί της αγοράς καυσίμου στην τοπική αγορά. Η μέγιστη ποσότητα καυσίμου που μπορεί να αγοραστεί ανά μήνα με την απαλλαγή που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, ορίζεται σύμφωνα με την τρέχουσα τελωνειακή νομοθεσία και θα μπορεί να μεταφερθεί στον επόμενο μήνα, (xiv) δικαιούνται εντός περιόδου ίσης με τη διάρκεια της πρώτης θητείας τους στον Οργανισμό, να εισάγουν ή αγοράσουν από την εσωτερική αγορά, απαλλαγμένα από τελωνειακούς δασμούς, ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ, αλκοολούχα ποτά και προϊόντα καπνού, και τα δύο σε εύλογες ποσότητες, τα οποία προορίζονται για προσωπική τους χρήση. Οι ετήσιες αναλογίες αλκοολούχων ποτών και προϊόντων καπνού που μπορούν να αγοραστούν με την απαλλαγή που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, θα καθοριστούν με ειδική απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 2. Επιπρόσθετα στα προνόμια και ασυλίες που ορίζονται στην παράγραφο 1, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού, μαζί με τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του/της, θα απολαμβάνει τα προνόμια και ασυλίες, απαλλαγές και διευκολύνσεις που παρέχονται από την Ελληνική Δημοκρατία στους επικεφαλής διπλωματικών αποστολών και τα μέλη της οικογένειας τους που συγκατοικούν αυτούς. 3. Η ασυλία από τη δικαιοδοσία που προβλέπεται στην παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου δεν θα έχει εφαρμογή στην περίπτωση αστικής αγωγής που καταθέτει τρίτος για ζημία που προέκυψε από ατύχημα με όχημα, σκάφος ή αεροσκάφος το οποίο ανήκε ή λειτουργούσε για λογαριασμό του Οργανισμού ούτε στην περίπτωση παραβίασης των κανόνων οδικής, θαλάσσιας ή εναέριας κυκλοφορίας. Ο Οργασμός, ωστόσο, υποχρεούται να ασφαλιστεί για την κάλυψη οποιοσδήποτε αστικής ευθύνης έναντι τρίτων προκειμένου να εγγυηθεί αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε κατά εκτέλεση των επίσημων δραστηριοτήτων του. 9 Ν.4627/2019 ΦΕΚ 143/Α/25-9-2019 www.docman.gr Άρθρο 13 Οχήματα του τακτικού προσωπικού 1. Το τακτικό προσωπικό του Οργανισμού : (ί) έχουν το δικαίωμα να εισάγουν ή μεταφέρουν από τη χώρα τελευταίας διαμονής τους ή από ή χώρα της οποίας είναι υπήκοοι, απαλλασσόμενο από τελωνειακούς δασμούς, ΦΠΑ και τέλη ταξινόμησης και χωρίς απαγορεύσεις ή περιορισμούς, σε σχέση με πρώτη εγκατάσταση, εντός δύο ετών από την ανάληψη των καθηκόντων τους στον Οργανισμό, ένα ( 1 ) μηχανοκίνητο όχημα για προσωπική χρήση ή, εάν είναι έγγαμοι ή έχουν καταχωρημένο σύντροφο, δύο (2) μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία θα ταξινομηθούν σε ειδική σειρά και θα απαλλάσσονται από ετήσια τέλη κυκλοφορίας (ίί) έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε, εάν δεν έχουν εισάγει ή μεταφέρει μηχανοκίνητο όχημα σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ΐ) να αγοράσουν από την εσωτερική αγορά ή από άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ ή τρίτο κράτος, &α μηχανοκίνητο όχημα απαλλαγμένο από τελωνειακούς δασμούς, τέλη ταξινόμησης και ΦΠΑ. Ένα δεύτερο μηχανοκίνητο όχημα μπορεί να αγοραστεί υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, εάν είναι έγγαμοι ή έχουν καταχωρημένο σύντροφο. Αυτά τα μηχανοκίνητα οχήματα θα απαλλάσσονται από ετήσια τέλη κυκλοφορίας, (iii) έχουν το δικαίωμα να αντικαταστήσουν τα οχήματα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) στην περίπτωση κλοπής ή ολοκληρωτικής καταστροφής αυτών, σύμφωνα με τις ως άνω προϋποθέσεις, μετά την πάροδο εξάμηνης περιόδου από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε η κλοπή στις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας ή στην περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής, το όχημα αποσύρθηκε για διάλυση, (iν) έχουν το δικαίωμα να εξάγουν, εντός ενός έτους από την ημερομηνία παύσης των καθηκόντων τους στον Οργανισμό, τα μηχανοκίνητα οχήματα που εισήχθησαν με την απαλλαγή που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii). 2. Τα οχήματα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να διατεθούν ελεύθερα χωρίς καταβολή τελωνειακών δασμών, ΦΠΑ και τελών ταξινόμησης μετά την πάροδο πέντε (5) ετών και σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία. 3. Τα οχήματα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου μπορούν να αντικαθίστανται ελεύθερα είτε με καταβολή των τελωνειακών δασμών, ΦΠΑ και τελών ταξινόμησης για το προηγούμενο είτε με μεταβίβαση σε άλλο πρόσωπο δικαιούμενο την ίδια απαλλαγή, είτε με εξαγωγή ή μεταφορά σε άλλο Κράτος Μέλος ΕΕ ή εγκατάλειψη στο ελληνικό κράτος πριν την παρέλευση πενταετίας σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία. 4. Τα οχήματα του τακτικού προσωπικού θα καλύπτονται με ασφάλεια κατά αστικής ευθύνης. Άρθρο 14 10 Ν.4627/2019 ΦΕΚ 143/Α/25-9-2019 www.docman.gr Έκτακτο Προσωπικό του Οργανισμού Ρητά συμφωνείται ότι το έκτακτο προσωπικό του Οργανισμού : (i) απαλλάσσονται από τους εθνικούς φόρους επί των αποδοχών, μισθών και αμοιβών που καταβάλλονται από τον Οργανισμό, (ii) απαλλάσσονται από όλες τις υποχρεωτικές εισφορές προς τους εθνικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της Ελληνικής Δημοκρατίας για όσο διάστημα υπηρετούν στον Οργανισμό. Συνεπώς, δεν θα καλύπτονται από τους γενικούς κανονισμούς κοινωνικής ασφάλισης της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκτός εάν εθελοντικά προσχωρήσουν στο εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, (iii) απαλλάσσονται, μαζί με τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους από μεταναστευτικούς περιορισμούς και διατυπώσεις εγγραφής στα μητρώα αλλοδαπών, (iv) έχουν το δικαίωμα να εισάγουν ή μεταφέρουν από τη χώρα τελευταίας διαμονής τους ή από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι, απαλλαγμένο από τελωνειακούς δασμούς, τέλη ταξινόμησης, ΦΠΑ και χωρίς απαγορεύσεις ή περιορισμούς, σε σχέση με την πρώτη εγκατάσταση, εντός δύο ετών από την ανάληψη καθηκόντων τους στον Οργανισμό και σε μέγιστο αριθμό δύο αποστολών, την οικοσκευή και προσωπικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου ενός (1) μηχανοκίνητου θάματος το οποίο θα καλύπτεται από ασφάλιση κατά αστικής ευθύνης και θα καταχωρείται σε ειδική σειρά. Το εν λόγω μηχανοκίνητο όχημα θα απαλλάσσεται από ετήσια τέλη κυκλοφορίας, (ν) έχουν το δικαίωμα να εξάγουν, σε διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία παύσης των καθηκόντων τους στον Οργανισμό, χωρίς απαγορεύσεις ή περιορισμούς, την οικοσκευή και προσωπικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοκίνητου οχήματος που χρησιμοποιούν και το οποίο βρίσκεται στην κατοχή τους. 2. Τα οχήματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (iv) της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να διατίθενται ελεύθερα χωρίς καταβολή τελωνειακών δασμών και φόρων μετά την πάροδο πενταετίας και σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία. 3. Οι υποπαράγραφοι (iv) και (ν) της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου δεν θα έχουν εφαρμογή σε εκπαιδευόμενους. Άρθρο 15 Ανακοίνωση διορισμών, δελτία ταυτότητας 1. Ο Οργανισμός θα ενημερώσει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας όταν ο Εκτελεστική Διευθυντής ή ένα μέλος προσωπικού όπως προβλέπεται στο Άρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας αναλάβει ή παραιτηθεί από τα καθήκοντά του/της. Κάθε έτος ο Οργανισμός θα αποστέλλει στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας έναν κατάλογο τα ονόματα, διευθύνσεις και υπηκοότητά όλων των μελών του προσωπικού του καθώς και των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών τους. 11 Ν.4627/2019 ΦΕΚ 143/Α/25-9-2019 www.docman.gr 2. Για το τακτικό προσωπικό του Οργανισμού και τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, μαζί με τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους θα εκδίδεται ένα ειδικό δελτίο ταυτότητας που θα αντιστοιχεί στο καθεστώς τους. Άρθρο 16 Παραίτηση από Ασυλίες 1. Τα προνόμια και οι ασυλίες που παρέχονται από το Πρωτόκολλο απονέμονται μόνο προς όφελος του Οργανισμού και της Ένωσης και όχι για προσωπικό όφελος των ίδιων των ατόμων. 2. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού θα παραιτείται από την ασυλία που απολαμβάνει ένα μέλος του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού σε περίπτωση που ο Εκτελεστικός Διευθυντής θεωρεί ότι η παραίτηση από την ασυλία αυτή δεν αντιτίθεται στα συμφέροντα του Οργανισμού ή της Ένωσης. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα παραιτείται από την ασυλία που απολαμβάνει ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού σε περίπτωση που θεωρεί ότι η παραίτηση από την ασυλία αυτή δεν αντιτίθεται στα συμφέροντα του Οργανισμού ή της Ένωσης. 4. Ανεξάρτητα από τα προνόμια και τις ασυλίες που παρέχονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας, όλοι όσοι απολαμβάνουν τα εν λόγω προνόμια και ασυλίες, υποχρεούμαι να συμμορφώνομαι με την νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας και να μην αναμειγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις αυτού του Κράτους. 5. Ο Οργανισμός αναλαμβάνει να συνεργαστεί καλόπιστα με τις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας σε κάθε περίπτωση που είναι απαραίτητο για την πρόληψη καταχρήσεων σε σχέση με προνόμια και ασυλίες, απαλλαγές και διευκολύνσεις, που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 17 Επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές Ο Οργανισμός μπορεί να επικοινωνεί με την Ελληνική Δημοκρατία για διοικητικά και οργανωτικά ζητήματα σχετικά με την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας μέσω της Γενιάς Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εντός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Άρθρο 18 12 Ν.4627/2019 ΦΕΚ 143/Α/25-9-2019 www.docman.gr Μεταβατική Διάταξη Η παρούσα Συμφωνία, από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 21, θα έχει εφαρμογή σε όλα τα μέλη του προσωπικού του Οργανισμού, μη θιγομένων των διατάξεων που σχετίζονται με την πρώτη θητεία τους στον Οργανισμό. Το υπάρχον προσωπικό που βρίσκεται περισσότερο από δύο έτη στον Οργανισμό θα επωφεληθεί για διάστημα ενός έτους σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (χ) της παραγράφου 1 του Άρθρου 12. Άρθρο 19 Τροποποίηση Οι τροποποιήσεις της παρούσης Συμφωνίας θα συμφωνούνται εγγράφως και θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 21 για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας. Άρθρο 20 Διακανονισμός Διαφωνιών Οποιεσδήποτε διαφωνίες μεταξύ τους Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας οι οποίες δεν μπορούν να διακανονιστούν απευθείας μεταξύ των μερών μπορούν να υποβληθούν από οποιοδήποτε μέρος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 21 Έναρξη Ισχύος, Διάρκεια 1. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία που ο Οργανισμός θα παραλάβει έγγραφη ειδοποίηση με την οποία η Ελληνική Δημοκρατία ενημερώνει τον Οργανισμό μέσω διπλωματικής οδού για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών της. 2. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, η Συμφωνία Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών που υπογράφηκε στο Ηράκλειο στις 22 Απριλίου 2005 καθώς και κάθε άλλη συμπληρωματική συμφωνία που συνάφθηκε σύμφωνα την τελευταία Συμφωνία, θα πάψουν να ισχύουν. 3. Οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να καταγγέλλει την παρούσα Συμφωνία μέσω έγγραφης ειδοποίησης προς το άλλο μέρος. Η καταγγελία θα ισχύσει έξι μήνες μετά την ημερομηνία ειδοποίησης. Σε μαρτυρία αυτών, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. 13 Ν.4627/2019 ΦΕΚ 143/Α/25-9-2019 www.docman.gr Έγινε στην Αθήνα την 13η Νοεμβρίου 2018 σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα στην Αγγλική γλώσσα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (“ENISA”), ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ENISA)” ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή) Νικόλαος Παππάς Καθ. Dr. Udo Heimbrecht Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας (ENISA) Ακριβής μετάφραση από το αγγλικό συνημμένο αντίγραφο. Αθήνα 08.01.2018 Η μεταφράστρια ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΚΑΠΕΛΩΝΗ Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας Έδρας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2019 14

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις