Φ10042/6020/152/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑναφορικά με τη διενέργεια ασφαλιστικών κρατήσεων κλάδου κύριας σύνταξης επί αποδοχών στις περιπτώσεις αναδρομικών διορισμών ΑΔΑ: ΩΥΡ4465Θ1Ω-ΦΚΤ
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔ΢ΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Α΢ΦΑΛΙ΢ΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΚΟΙΝ. Α΢ΦΑΛΙ΢Η΢ ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΚΤΡΙΑ΢ Α΢ΦΑΛΙ΢Η΢ & ΔΙ΢ΦΟΡΩΝ (Γ15) ΣΜΗΜΑ : Β΄ Σαρ. Γ/λζε : ΢ηαδίνπ 29 Σαρ. Κώδηθαο : 10110 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : ΢η. Γησηάθνπ Σειέθσλν : 2131516783 stgiotakou@ypakp.gr Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.09.25 14:34:40 EEST Reason: Location: Athens Αζήλα ΑΔΑ: ΩΥΡ4465Θ1Ω-ΦΚΤ 25/09/2019 Αξ. Πξση.: Φ10042/6020/152 ΠΡΟ΢: ΔΦΚΑ 1. Γπαθείο κ. Γιοικηηή Αγ. Κσλ/λνπ 8 Αζήλα 102 41 2. Γενική Γιεύθςνζη Διζθοπών ΢αησβξηάλδνπ 18 Αζήλα 104 32 ΘΔΜΑ: «Αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα αζθαιηζηηθώλ θξαηήζεσλ θιάδνπ θύξηαο ζύληαμεο επί απνδνρώλ ζηηο πεξηπηώζεηο αλαδξνκηθώλ δηνξηζκώλ» Με αθνξκή ηα έγγξαθα εξσηήκαηα Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζρεηηθά κε ηηο αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζνύλ ζηηο πεξηπηώζεηο αλαδξνκηθώλ δηνξηζκώλ θαη δεδνκέλεο ηεο ύπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο από 1.1.2017 ηνπ ΔΦΚΑ, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΢ηηο πεξηπηώζεηο αλαδξνκηθώλ δηνξηζκώλ ε Γηνίθεζε, ζπκκνξθνύκελε πξνο ηηο απνθάζεηο ησλ Γηθαζηεξίσλ (αξ. 95 παξ. 5 ηνπ ΢πληάγκαηνο) ππέρεη ππνρξέσζε πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ηνπ δηθαησζέληνο ππαιιήινπ, ηόζν σο πξνο ηηο δηνηθεηηθέο ζπλέπεηεο (π.ρ. αλαδξνκηθόο δηνξηζκόο, βαζκνινγηθή απνθαηάζηαζε), όζν θαη σο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο (π.ρ. κηζζνινγηθή απνθαηάζηαζε). Η κηζζνινγηθή απνθαηάζηαζε ηνπ δηθαησζέληνο ππαιιήινπ ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαβνιή ζε απηόλ αλαδξνκηθώλ απνδνρώλ, ππνινγηδόκελσλ ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν. ΢ηηο απνδνρέο πνπ δηθαηνύηαη ν ππάιιεινο πξέπεη λα ζπκςεθηζζεί ό,ηη 1 ΑΔΑ: ΩΥΡ4465Θ1Ω-ΦΚΤ απηόο σθειήζεθε από ηελ ηπρόλ άζθεζε άιινπ επαγγέικαηνο ή ηελ εθκίζζσζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ζε ηξίην θαηά ην θξίζηκν ρξνληθό δηάζηεκα (Γλσκ. Ν΢Κ 255/2012). ΢ην πιαίζην απηό, αλαθύπηεη θαη ην δήηεκα ηεο αζθάιηζεο ηνπ δηθαησζέληνο ππαιιήινπ ζην Γεκόζην ή ζε άιινπο πξώελ θνξείο θύξηαο αζθάιηζεο. Δπηζεκαίλνπκε όηη, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 2 ηνπ λ. 3865/2010, όπσο ηζρύεη, νη λενπξνζιακβαλόκελνη από 01.01.2011 θαη εθεμήο ηαθηηθνί ππάιιεινη ζην Γεκόζην, ΝΠΓΓ, ΟΣΑ θιπ., νη νπνίνη δελ έρνπλ θακία πξνϋπεξεζία κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο έσο ηελ εκεξνκελία απηή ζηνπο ελ ιόγσ θνξείο, ππάγνληαη ππνρξεσηηθά θαη απηνδίθαηα ζηνλ θιάδν θύξηαο ζύληαμεο ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ ή ζην πξώελ ΔΣΑΑ (Σ΢ΜΔΓΔ, Σ΢ΑΤ, Σακείν Ννκηθώλ), εθόζνλ πξόθεηηαη γηα πξόζσπα γηα ηα νπνία πξνθύπηεη ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζηνλ ελ ιόγσ πξώελ θνξέα. Γηα ηελ αζθαιηζηηθή απνθαηάζηαζε ησλ δηθαησζέλησλ ππαιιήισλ νη εθθαζαξηζηέο ησλ ππεξεζηώλ, ζηηο νπνίεο δηνξίδνληαη απηνί ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ εάλ θαηά ην δηάζηεκα ηνπ αλαδξνκηθνύ δηνξηζκνύ απαζρνιήζεθαλ θαη ζπλεπώο ππήρζεζαλ ζηελ θύξηα αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε πξώελ θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβαίλνπλ ζηηο εμήο ελέξγεηεο: Α. Δπηδίθαζε απνδνρώλ σωπίρ να ςθίζηαηαι αζθάλιζη θαηά ην δηάζηεκα ηνπ αλαδξνκηθνύ δηνξηζκνύ. Ο εθθαζαξηζηήο ζα ππνινγίζεη ηηο αλαδξνκηθέο απνδνρέο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη επί ησλ πνζώλ απηώλ ζα ππνινγίζεη θαη ηηο πξνβιεπόκελεο κεληαίεο αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο, αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδόηε (εθόζνλ πξνβιέπεηαη εξγνδνηηθή εηζθνξά). Ο ρξόλνο ηνπ αλαδξνκηθνύ δηνξηζκνύ, ζεσξείηαη σο ρξόλνο δηαλπζείο ζηελ αζθάιηζε ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ νηθείσλ πξώελ θνξέσλ θύξηαο αζθάιηζεο. Β. Δπηδίθαζε απνδνρώλ, ελώ θαηά ην δηάζηεκα ηνπ αλαδξνκηθνύ δηνξηζκνύ, ςθίζηαηο αζθάλιζη. i) Μέρξη θαη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΦΚΑ, ζηηο ελ ιόγσ πεξηπηώζεηο εθαξκόδνληαλ νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 59 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 169/2007, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ζηηο πεξηπηώζεηο ππεξεζηώλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο ζπληάμηκεο από ην Γεκόζην θαη γηα ηηο νπνίεο έρνπλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο θύξηαο ζύληαμεο (εξγνδόηε θαη αζθαιηζκέλνπ) ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθό νξγαληζκό θύξηαο αζθάιηζεο πιελ 2 ΑΔΑ: ΩΥΡ4465Θ1Ω-ΦΚΤ ηνπ Γεκνζίνπ, νη εηζθνξέο απηέο κεηαθέξνληαη ζην Γεκόζην από ηνλ αζθαιηζηηθό νξγαληζκό ζηνλ νπνίν έρνπλ απνδνζεί. Δπνκέλσο, ν εθηόο ππεξεζίαο ρξόλνο ππαιιήινπ πνπ δηνξίδεηαη αλαδξνκηθά θαηόπηλ ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο, αλαγλσξίδεηαη σο ζπληάμηκνο από ην Γεκόζην, εθόζνλ θαηαβιεζνύλ ζε απηό νη πξνβιεπόκελεο εηζθνξέο γηα θύξηα ζύληαμε. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ αλαδξνκηθνύ δηνξηζκνύ ν ππάιιεινο είρε αζθαιηζζεί ζε άιιν θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο, νη εηζθνξέο έσο 31.12.2016 κεηαθέξνληαλ θαη απνδίδνληαλ ζην δεκόζην. Από 1/1/2017, κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΦΚΑ θαη ηελ έληαμε ζε απηόλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ πξώελ θνξέσλ θύξηαο αζθάιηζεο, ζα δηελεξγείηαη νκνίσο κεηαθνξά αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ζύκθσλα κε ζρεηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα θαζνξηζηεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ. Όζνλ αθνξά ζην ρξόλν αζθάιηζεο, απηόο είλαη θαηαξράο ρξόλνο αζθάιηζεο ζηνπο εληαγκέλνπο ζηνλ ΔΦΚΑ πξώελ θνξείο θύξηαο αζθάιηζεο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 2 ηνπ λ. 3865/2010, όπσο έρεη αλαιπζεί αλσηέξσ (ήηνη πξώελ δεκόζην ή πξ. ΙΚΑ – ΔΣΑΜ ή πξ. ΔΣΑΑ) θαη ν ρξόλνο ζηνπο πξώελ θνξείο θύξηαο αζθάιηζεο πνπ αθνξά ζηελ παξαζρεζείζα εθηόο ηνπ δεκνζίνπ ππεξεζία, κεηαθέξεηαη. ΢εκεηώλνπκε ζην ζεκείν απηό, όηη νη δηαηάμεηο πεξί παξάιιειεο αζθάιηζεο, όπσο ίζρπαλ κέρξη 31.21.2016 θαζώο θαη ησλ αξ. 17 θαη 36 ηνπ λ. 4387/2016 όπσο ηζρύνπλ από 1.01.2017, δελ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζηνπο αλαδξνκηθνύο δηνξηζκνύο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο θαηά ην επίκαρν δηάζηεκα (ηνπ αλαδξνκηθνύ δηνξηζκνύ) είρε αζθαιηζζεί ζε άιιν πξ. θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο. Καη ηνύην, δηόηη ε δηνίθεζε νθείιεη –ζπκκνξθνύκελε ζηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο- λα επαλαθέξεη ηνλ ππάιιειν σο πξνο όιεο ηηο ζπλέπεηεο (βαζκνινγηθέο – κηζζνινγηθέο θιπ) ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα βξηζθόηαλ αλ δελ είρε ρσξήζεη ε παξάλνκε πξάμε ηεο δηνίθεζεο, ιόγσ ηνπ κε λόκηκνπ δηνξηζκνύ ηνπ (Γλσκ. Ν΢Κ 53/2015, 256/2017, ΢ηΔ 296/2015). Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 31 ηνπ Κώδηθα Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ΝΠΓΓ (λ. 3528/2007), νη ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ άζθεζε ηδησηηθνύ έξγνπ απαηηείηαη λα ιάβνπλ ζρεηηθή άδεηα από ην Τπεξεζηαθό ΢πκβνύιην, ππό ζπγθεθξηκέλεο πξνϋπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνύο, νη νπνίνη ειέγρνληαη θαηά πεξίπησζε, έιεγρνο ν νπνίνο είλαη επλόεην όηη δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί –ζηηο πεξηπηώζεηο αλαδξνκηθώλ δηνξηζκώλ- εθ ησλ πζηέξσλ. 3 ΑΔΑ: ΩΥΡ4465Θ1Ω-ΦΚΤ ii) Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη σο πξνο ηε δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν εθάζηνηε εθθαζαξηζηήο, αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπόκελσλ αζθαιηζηηθώλ θξαηήζεσλ κλάδος κύπιαρ ζύνηαξηρ επί ησλ απνδνρώλ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο αλαδξνκηθνύ δηνξηζκνύ, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: Οη εηζθνξέο αζθαιηζκέλνπ ππνινγίδνληαη επί ησλ αλαδξνκηθώλ απνδνρώλ, όπσο απηέο πξνθύπηνπλ θαη’ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ κηζζνινγηθώλ δηαηάμεσλ. Δπηζεκαίλνπκε όηη βάζε ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ είλαη νη αθαζάξηζηεο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, θαη όρη εθείλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αθαίξεζε εηζνδήκαηνο πνπ έρεη απνθηεζεί από ηνλ αζθαιηζκέλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πξηλ ηνλ αλαδξνκηθό δηνξηζκό. Από ην ππνινγηζζέλ πνζό αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, αθαηξνύληαη νη εηζθνξέο αζθαιηζκέλνπ πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πξηλ από ηνλ αλαδξνκηθό δηνξηζκό, θαη ελ ηέιεη παξαθξαηείηαη από ηηο θαηαβιεηέεο απνδνρέο ε ηπρόλ ζρεηηθή δηαθνξά. Σπρόλ εξγνδνηηθή εηζθνξά, πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί από άιινλ εξγνδόηε, γηα ηελ απαζρόιεζε ηνπ δηθαησζέληνο ππαιιήινπ θαηά ην επίκαρν δηάζηεκα, κεηαθέξεηαη ζηνπο εληαγκέλνπο ζηνλ ΔΦΚΑ θνξείο θύξηαο αζθάιηζεο θαηά πεξίπησζε. Η εξγνδνηηθή εηζθνξά γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην Γεκόζην, εηζήρζε γηα πξώηε θνξά από 1.01.2017 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 5 παξ. 1γ ηνπ λ. 4387/2016, σο ηζρύεη θαη όπσο εμειίζζεηαη από ηελ εκεξνκελία απηή θαη εθεμήο κε ηα κεηαβαηηθά πνζνζηά, ζύκθσλα κε ηελ ΤΑ 111482/0092 (ΦΔΚ Β’ 4005/2016). Ο αλαδξνκηθά δηνξηζκέλνο ζην Γεκόζην ππάιιεινο από 1.01.2011 θαη εθεμήο, ν νπνίνο πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή δελ είρε θακία πξνϋπεξεζία ζην δεκόζην ελ γέλεη, ζα ππαρζεί –ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 2 ηνπ λ. 3865/2010, όπσο ηζρύεη, αλαδξνκηθά από ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνύ ηνπ ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ, κε εηζθνξέο αζθαιηζκέλνπ 6,67% θαη εξγνδόηε 13,33% ή ηνπ πξώελ ΔΣΑΑ, εθόζνλ πξνθύπηεη βάζεη ηεο αζθνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε απηό, θαηαβάιινληαο ηηο πξνβιεπόκελεο γηα ηνπο κηζζσηνύο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Αλαιπηηθόηεξα, αλαθέξνπκε ηα αθόινπζα: α) Πεπιπηώζειρ με αζθάλιζη –καηά ηη διάπκεια ηος αναδπομικού διοπιζμού- ζηο ππ. ΙΚΑ – ΔΣΑΜ. Παπάδειγμα 1: Τπάιιεινο αλαδξνκηθά δηνξηζκέλνο ην 2009, ν νπνίνο ηνλ Μάξηην ηνπ έηνπο απηνύ έιαβε από ηελ κηζζσηή ηνπ εξγαζία ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα 1000 €, 4 ΑΔΑ: ΩΥΡ4465Θ1Ω-ΦΚΤ θαηέβαιε σο αζθαιηζκέλνο ζην πξώελ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ πνζνύ 66,70 € (1000Υ6,67%) θαη ν εξγνδόηεο ηνπ αληίζηνηρα εξγνδνηηθή εηζθνξά πνζνύ 133,3 € (1000Υ13,33%). Ο ελ ιόγσ ππάιιεινο ππάγεηαη από ην δηνξηζκό ηνπ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Γεκνζίνπ. Έζησ όηη νη απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ έπξεπε λα θαηαβάιεη εηζθνξέο, αλ ήηαλ δηνξηζκέλνο ην δηάζηεκα εθείλν ζην δεκόζην, ήηαλ επίζεο 1000 €. Θα θαηέβαιε επνκέλσο ην ίδην πνζό εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ (1000Υ6,67%) θαη ζπλεπώο δελ πξνθύπηεη πνζό γηα παξαθξάηεζε. Δξγνδνηηθή εηζθνξά ζηελ πεξίπησζε απηή δελ πθίζηαηαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα έσο 31.12.2016, δεδνκέλνπ όηη ε εξγνδνηηθή εηζθνξά γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην Γεκόζην, εηζήρζε γηα πξώηε θνξά από 1.01.2017, όπσο αλαιύζεθε αλσηέξσ. Δάλ ν αλαδξνκηθόο δηνξηζκόο αλαηξέρεη ζε δηάζηεκα θαη κεηά ηελ 1.01.2017, νη εηζθνξέο εξγνδόηε πνπ ζα έπξεπε λα θαηαβάιεη ην Γεκόζην επί ησλ 1000 επξώ ππνινγίδνληαη κε ηα κεηαβαηηθά πνζνζηά, όπσο απηά εμειίζζνληαη ζύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα ΤΑ 111482/0092 (ΦΔΚ Β’ 4005/2016). Δάλ νη εηζθνξέο εξγνδόηε πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί θαιύπηνπλ ηα πνζά απηά, δελ θαηαβάιιεηαη επηπιένλ εηζθνξά από ην Γεκόζην θαη νη θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο κεηαθέξνληαη θαηά ηα αλσηέξσ νξηδόκελα. Παπάδειγμα 2: Δάλ ζην αλσηέξσ παξάδεηγκα ν ππάιιεινο είρε δηνξηζζεί αλαδξνκηθά ην 2012 ρσξίο λα έρεη πξνϋπεξεζία ζην Γεκόζην, ππάγεηαη απηνδηθαίσο ζηελ αζθάιηζε ηνπ θιάδνπ θύξηαο ζύληαμεο ηνπ πξ. ΙΚΑ – ΔΣΑΜ (αξ. 2 ηνπ λ. 3865/2010, όπσο ηζρύεη) θαη σο εθ ηνύηνπ ηα πνζνζηά ησλ αζθαιηζηηθώλ ηνπ εηζθνξώλ επηκεξίδνληαη ζε 6,67% γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη 13,33% γηα ηνλ εξγνδόηε. Από ηελ εξγαζία ηνπ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα έιαβε 1000 € θαη σο αζθαιηζκέλνο ζην πξώελ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ θαηέβαιε σο εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ ην πνζό ησλ 66,70 € (1000Υ6,67%) θαη ν εξγνδόηεο ηνπ ην πνζό ησλ 133,3 € σο εξγνδνηηθή εηζθνξά αληίζηνηρα (1000Υ13,33%). Έζησ όηη νη απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ έπξεπε λα θαηαβιεζνύλ εηζθνξέο, αλ ήηαλ δηνξηζκέλνο ην δηάζηεκα εθείλν ζην δεκόζην, ήηαλ επίζεο 1000€. Γεδνκέλνπ όηη ηα πνζά εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ (1000Υ6,67%) θαη εξγνδόηε ζπκπίπηνπλ δελ πξνθύπηεη πνζό γηα παξαθξάηεζε. Παπάδειγμα 3: Ο ίδηνο σο άλσ ππάιιεινο, γηα ην κήλα Μάξηην ηνπ 2012 έιαβε από ηελ εξγαζία ηνπ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα 700 € θαη σο αζθαιηζκέλνο ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ, θαηέβαιε σο εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ ην πνζό ησλ 49,69 (700Υ6,67%) θαη ν εξγνδόηεο σο εηζθνξά ην πνζό ησλ 93,31€ (700Υ13,33%). Έζησ όηη νη 5 ΑΔΑ: ΩΥΡ4465Θ1Ω-ΦΚΤ απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ έπξεπε λα θαηαβάιεη εηζθνξέο αλ ήηαλ δηνξηζκέλνο ην δηάζηεκα εθείλν ζην δεκόζην ήηαλ 1000 € (πξηλ από ηελ αθαίξεζε εηζνδήκαηνο πνπ έρεη απνθηεζεί από ηελ απαζρόιεζή ηνπ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα) θαη σο εθ ηνύηνπ όθεηιε λα θαηαβάιεη σο εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ ην πνζό ησλ 66,70 € (1000Υ6,67%) θαη ην Γεκόζην πξνο ην πξ. ΙΚΑ – ΔΣΑΜ σο εξγνδνηηθή εηζθνξά ην πνζό ησλ 133,3€ (1000Υ13,33%). Ο εθθαζαξηζηήο, από ηηο θαηαβιεηέεο απνδνρέο ζα παξαθξαηήζεη θαη ζα απνδώζεη ζηνλ ΔΦΚΑ ην πνζό ησλ 20,01€ σο δηαθνξά εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ (66,70-49,69=20,01€) θαη ην Γεκόζην ζα θαηαβάιεη πξνο ην πξ. ΙΚΑ – ΔΣΑΜ ην πνζό ησλ 39,99€ σο δηαθνξά εηζθνξάο εξγνδόηε (133,393,31=39,99€). Παπάδειγμα 4: Γηα ην κήλα Μάξηην ηνπ 2012 ν αζθαιηζκέλνο ζην πξώελ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ έιαβε σο απνδνρέο από ηελ κηζζσηή εξγαζία ηνπ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ην πνζό ησλ 1500 € θαη θαηέβαιε σο εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ ην πνζό ησλ 100,05 € (1500Υ6,67%) θαη ν εξγνδόηεο σο εηζθνξά ην πνζό ησλ 199,95€ (1500Υ13,33%). Έζησ όηη νη απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ έπξεπε λα θαηαβάιεη εηζθνξέο αλ ήηαλ δηνξηζκέλνο ην δηάζηεκα εθείλν ζην δεκόζην ήηαλ 1000 € (πξηλ από ηελ αθαίξεζε εηζνδήκαηνο πνπ έρεη απνθηεζεί από ηελ απαζρόιεζή ηνπ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα) θαη σο εθ ηνύηνπ όθεηιε λα θαηαβάιεη σο εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ ην πνζό ησλ 66,70 € (1000Υ6,67%) θαη ην Γεκόζην σο εξγνδνηηθή εηζθνξά ην πνζό ησλ 133,3€ (1000Υ13,33%). Γηα ην επίκαρν δηάζηεκα έρεη θαιπθζεί ε εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδόηε. Σα επηπιένλ πνζά εηζθνξώλ κεηαθέξνληαη ζην πξ. ΙΚΑ - ΔΣΑΜ. ΢ην ζεκείν απηό ζεκεηώλνπκε όηη αλ πξόθεηηαη γηα καθεζηώρ μεπικήρ απαζσόληζηρ, αθνύ νινθιεξσζεί ε αλσηέξσ δηαδηθαζία ν ρξόλνο αζθάιηζεο ζεσξείηαη ωρ έναρ πλήπηρ μήναρ ζηελ αζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ άιισλ πξώελ θνξέσλ θύξηαο αζθάιηζεο (ΙΚΑ – ΔΣΑΜ, ΔΣΑΑ). β) Πεπιπηώζειρ με απαζσόληζη –καηά ηη διάπκεια ηος αναδπομικού διοπιζμού- ζηο Γημόζιο, ΝΠΓΓ, ΟΣΑ α’ και β βαθμού κλπ με ζσέζη επγαζίαρ ιδιωηικού δικαίος (οπιζμένος ή αοπίζηος σπόνος) ΢ηηο πεξηπηώζεηο απηέο θαη δεδνκέλνπ όηη νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ (νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ), ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξώελ ΙΚΑ – 6 ΑΔΑ: ΩΥΡ4465Θ1Ω-ΦΚΤ ΔΣΑΜ, εθαξκόδνληαη αλαιόγσο -σο πξνο ηε δηελέξγεηα ησλ αζθαιηζηηθώλ θξαηήζεσλ- ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα. γ) Πεπιπηώζειρ με αζθάλιζη –καηά ηη διάπκεια ηος αναδπομικού διοπιζμού- ζηον ππ. ΟΑΔΔ ή ππ. ΔΣΑΑ. Παπαδείγμα 1: Τπάιιεινο αλαδξνκηθά δηνξηζκέλνο από ην έηνο 2008, ήηαλ θαηά ην επίκαρν δηάζηεκα αζθαιηζκέλνο ζηνλ πξώελ ΟΑΔΔ. Σν κεληαίν πνζό αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο πνπ θαηέβαιε ζηνλ πξώελ θνξέα, αλήξρεην ζηα 152,41 € (αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ). Οη απνδνρέο, επί ησλ νπνίσλ έπξεπε λα θαηαβάιεη εηζθνξέο αλ ήηαλ δηνξηζκέλνο ην δηάζηεκα εθείλν ζην δεκόζην ήηαλ 1000 € (πξηλ από ηελ αθαίξεζε εηζνδήκαηνο πνπ έρεη απνθηεζεί από ηελ άζθεζε ηνπ ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο) θαη σο εθ ηνύηνπ όθεηιε λα θαηαβάιεη σο εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ ην πνζό ησλ 66,70 € (1000Υ6,67%). Γηα ην επίκαρν δηάζηεκα έρεη θαιπθζεί ε εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ, πνπ έπξεπε λα θαηαβιεζεί ππέξ ηνπ θιάδνπ θύξηαο ζύληαμεο. Σν επηπιένλ πνζό εηζθνξάο πνπ έρεη θαηαβιεζεί από ηνλ αζθαιηζκέλν κεηαθέξεηαη ζην Γεκόζην. Δξγνδνηηθή εηζθνξά ζηελ πεξίπησζε απηή δελ πθίζηαηαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα έσο 31.12.2016, δεδνκέλνπ όηη ε εξγνδνηηθή εηζθνξά γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην Γεκόζην, εηζήρζε γηα πξώηε θνξά από 1.01.2017, όπσο αλαιύζεθε αλσηέξσ. Παπάδειγμα 2: Δάλ ν αλσηέξσ ππάιιεινο δηνξηζηεί αλαδξνκηθά ην έηνο 2012, σο κε έρσλ πξνϋπεξεζία ζην Γεκόζην έσο 31.12.2010, ζα ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξ. ΙΚΑ – ΔΣΑΜ. Ωο εθ ηνύηνπ, εθηόο από ηελ εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ, ε νπνία έρεη θαιπθζεί όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα ππνινγηζζεί θαη εηζθνξά εξγνδόηε ύςνπο 133,3€ (1000Υ13,33%), ηελ νπνία ζα θαηαβάιεη ην Γεκόζην σο εξγνδόηεο ππέξ ηνπ πξ. ΙΚΑ – ΔΣΑΜ. δ) Πεπιπηώζειρ με αζθάλιζη –καηά ηη διάπκεια ηος αναδπομικού διοπιζμού- ζηο ππ. ΔΣΑΑ. Παπάδειγμα: Μεραληθόο, λένο αζθαιηζκέλνο δηνξίδεηαη αλαδξνκηθά ζε ζέζε ΠΔ Μεραληθώλ ην 2009 θαη πξηλ ην δηνξηζκό ηνπ αζθνύζε ειεύζεξν επάγγεικα κεραληθνύ. Ο ελ ιόγσ ππάιιεινο, ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξ. Σ΢ΜΔΓΔ σο κηζζσηόο κεραληθόο θαη γηα ηελ αζθάιηζή ηνπ γηα θύξηα ζύληαμε θαηαβάιινληαη 7 ΑΔΑ: ΩΥΡ4465Θ1Ω-ΦΚΤ εηζθνξέο ύςνπο 6,67% από ηνλ αζθαιηζκέλν θαη 13,33% από ην Γεκόζην, σο εξγνδόηεο. Ωο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο είρε θαηαβάιεη εηζθνξά ύςνπο 138,67. Οη απνδνρέο, επί ησλ νπνίσλ έπξεπε λα θαηαβιεζνύλ εηζθνξέο αλ ήηαλ δηνξηζκέλνο ην δηάζηεκα εθείλν ζην δεκόζην ήηαλ 1000 € (πξηλ από ηελ αθαίξεζε εηζνδήκαηνο πνπ έρεη απνθηεζεί από ηελ άζθεζε ηνπ ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο) θαη σο εθ ηνύηνπ όθεηιε λα θαηαβάιεη σο εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ ην πνζό ησλ 66,70 €, ε νπνία έρεη θαιπθζεί. Σν Γεκόζην ζα θαηαβάιεη επηπιένλ εηζθνξά σο εξγνδόηεο ππέξ ηνπ πξ. Σ΢ΜΔΓΔ ην πνζό ησλ 133,33 € (1000Υ13,33%). Γ. ΢εκεηώλνπκε όηη ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, νθεηιόκελεο ζηελ αλαγθαία πξνζαξκνγή ησλ κεραλνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ ΔΦΚΑ, θαζώο θαη ζηνλ θαζνξηζκό ηεο αθνινπζνύκελεο δηαδηθαζίαο ελ γέλεη, δελ εγείξνπλ δήηεκα παξαγξαθήο ησλ αμηώζεσλ ησλ δηθαησζέλησλ ππαιιήισλ, εθόζνλ απηνί ππνβάιινπλ ζρεηηθό αίηεκα γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο πεξίπησζήο ηνπο ζηνλ εθθαζαξηζηή ηεο ππεξεζίαο ηνπο. Γ. Όζνλ αθνξά ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε δελ ηίζεηαη δήηεκα αζθαιηζηηθήο ηαθηνπνίεζεο ησλ εηζθνξώλ θαη σο εθ ηνύηνπ εηζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ππέξ ηνπ θιάδνπ απηνύ δελ κεηαθέξνληαη, νύηε ζπκςεθίδνληαη. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔ΢ΔΩΝ Π. ΜΗΣΑΡΑΚΗ΢ Δζωηεπική Γιανομή Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ Κ.Α. Γξαθείν θαο Γελ. Γξακκ. Κ.Α. Γξαθείν θαο Γελ. Γ/ληξηαο Κ.Α. Γ15 (Σκ. Β’) Γ16 (Σκ. Β’ & Δ’) Γ18 (Σκ. Γ’) 8

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις