Π.Δ.89/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΡύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.

ΦΕΚ: 144/Α/2019E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2019.09.30 20:42:26 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3473 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30 Σεπτεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 89 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73), καθώς και του άρθρου 15 παρ. 7 του ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 231 παρ. 2 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α΄, β΄, δ΄, στ΄ και θ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4, 3 παρ. 4 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση, και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23). 6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.» (Α΄ 119). 7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 8. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2019 «Τροποποίηση διατάξεων που αφορούν σε οργανωτικά ζητήματα αστυ- Αρ. Φύλλου 144 νομικών Υπηρεσιών και θέματα προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 135). 9. Την αριθμ. 80/30-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058). 10. Την με αριθμ. 8000/1/2019/69-β΄ από 26-08-2019 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 24 παρ. 5 εδ. ε΄ του ν. 4270/2014, Α΄ 143, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017, Α΄ 110), με την οποία βεβαιώνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλούν δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. 11. Τις αριθμ. 156/2019 και 185/2019 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/1995 (Α΄ 174) 1. Η παρ. 7 του άρθρου 48 του π.δ. 319/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Ως βοηθός του Αξιωματικού Υπηρεσίας ορίζεται τεταρτοετής Δόκιμος Υπαστυνόμος. Καθήκοντα Βοηθού Αξιωματικού Υπηρεσίας, δεν εκτελεί ο Αρχηγός της τάξης.». 2. Το άρθρο 49 του π.δ. 319/1995 αντικαθίσταται ως εξής: « Άρθρο 49 Φρουρά 1. Η φρούρηση της Σχολής ανατίθεται στους Δόκιμους Υπαστυνόμους, καθώς και στους πρωτοετείς Δόκιμους Υπαστυνόμους, μετά το πέρας της βασικής στρατιωτικής τους εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια των διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι), η φρούρηση ανατίθεται σε ειδικούς φρουρούς, αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες, ή αρχιφύλακες οι οποίοι δεν προέρχονται από παραγωγική Σχολή ή προαγωγικές εξετάσεις και υπηρετούν στη Σχολή ή σε συστεγαζόμενες με τη Σχολή Υπηρεσίες. 2. Η φρουρά, ορίζεται με διαταγή του Προϊσταμένου του Τμήματος Εσωτερικών Λειτουργιών και εκτελεί τα καθήκοντά της, υπό την επίβλεψη του Αξιωματικού Υπηρεσίας και του βοηθού του, όπως αυτό καθορίζεται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής.». 3474 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άρθρο 2 Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 100/2003 (Α΄ 94), όπως αντικαταστάθηκαν με το π.δ. 88/2019 (Α΄ 135) 1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 100/2003, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ. 88/2019 και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «2. Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 12, για τα πρώτα δύο (2) έτη από την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Τροχαίας, πλην των Επιτελείων αυτών, καθώς και σε Αστυνομικά Τμήματα και Αστυνομικούς Σταθμούς. Μετά την παρέλευση δύο (2) ετών δύναται να μετατίθενται σε Αστυνομικά Τμήματα, Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήματα και Υποδιευθύνσεις Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης, Τμήματα Αλλοδαπών, Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, Τμήματα και Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, καθώς και σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Αστυνόμευσης Αερολιμένα, πλην των Επιτελείων αυτών.». 2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του π.δ. 100/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του π.δ. 88/2019 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Το Συμβούλιο Μεταθέσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, τοποθετεί αυτούς που κατανέμονται σ΄ αυτή, σε κενές θέσεις των υφιστάμενων Διευθύνσεών της, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, αφού προηγουμένως έχει γίνει η ονομαστική επιλογή των νεοεξερχομένων αστυφυλάκων, κατ΄ εφαρμογή υπηρεσιακών κριτηρίων, από τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Άμεσης Δράσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, στις οποίες οι ανωτέρω τοποθετούνται κατ΄ εξαίρεση. Η επιλογή αυτή γίνεται από Επιτροπή που αποτελείται από πέντε (5) ανώτερους Αξιωματικούς: έναν (1) της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, έναν (1) της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων, έναν (1) της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, έναν (1) της Σχολής Αστυφυλάκων (του οικείου Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων) και έναν (1) Υγειονομικό Αξιωματικό.» 3. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του π.δ. 100/2003, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του π.δ. 88/2019, καταργούνται. 4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του π.δ. 100/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του π.δ. 88/2019 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Το Συμβούλιο Μεταθέσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, τοποθετεί τους Υπαστυνόμους Β΄, που κατανέμονται σε αυτή σε κενές θέσεις των υφιστάμενων Διευθύνσεών της, με βάση τα κριτήρια Τεύχος A’ 144/30.09.2019 που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, αφού προηγουμένως έχει γίνει η ονομαστική επιλογή των νεοεξερχομένων Υπαστυνόμων Β΄, κατ΄ εφαρμογή υπηρεσιακών κριτηρίων, από τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Άμεσης Δράσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, στις οποίες οι ανωτέρω τοποθετούνται κατ΄ εξαίρεση. Η επιλογή γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από πέντε (5) ανώτερους Αξιωματικούς: έναν (1) της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, έναν (1) της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων, έναν (1) της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, έναν (1) της Σχολής Αξιωματικών και έναν (1) Υγειονομικό Αξιωματικό. Στη συνέχεια, τα Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, τοποθετούν αυτούς σε κενές θέσεις των Υπηρεσιών τους, με βάση τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου.». Άρθρο 3 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 211/2005 (Α΄ 254), όπως αντικαταστάθηκαν με το π.δ. 88/2019 (Α΄ 135) Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του π.δ. 211/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 88/2019 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι ειδικοί φρουροί τοποθετούνται, με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Μεταγωγών Δικαστηρίων, Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, εκτός της περιοχής μετάθεσης στην οποία υπάγεται ο τόπος συμφερόντων τους, με εξαίρεση την περιοχή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Οι τοποθετήσεις γίνονται με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.». Άρθρο 4 Μεταβατική διάταξη Οι Αστυφύλακες και οι Υπαστυνόμοι Β΄ που εξήλθαν από τις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019, δύνανται να μετατίθενται, να αποσπώνται και να μετακινούνται προσωρινά, στις Υπηρεσίες των παραγράφων 2 των άρθρων 7 και 8 του π.δ. 100/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000 Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001443009190002*

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις