ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.33529/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΟργάνωση και λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» ΑΔΑ: 6Ξ9Ω465ΧΘΨ-07Ε
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΔΑ: 6Ξ9Ω465ΧΘΨ-07Ε Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.33529 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.: Τηλέφωνα: Fax: E - mails: Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.10.02 13:43:41 EEST Reason: Location: Athens Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα 213-1313. 133, 147 213-1313.117 k.voutsina@ydmed.gov.gr m.kappatou@ydmed.gov.gr Προς: Όλα τα Υπουργεία 1. - Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων Κοιν.: Προεδρία της Κυβέρνησης (Η αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» Με την ψήφιση του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» καθορίστηκε ένα νέο πλαίσιο οργάνωσης των δημόσιων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτές. Στο πλαίσιο των ανωτέρω και καθώς η αναδιοργάνωση των κρατικών δομών είναι μια διαρκής διαδικασία που έχει καθοριστική σημασία για την ευρύτερη πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος, για την διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε βασικές οδηγίες, ως ακολούθως: Α. 1. Νομοθετική εξουσιοδότηση: Εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου για την αναδιάρθρωση της δομής και της στελέχωσης των Υπουργείων και των ΝΠΔΔ που εποπτεύουν μέσω προεδρικών διαταγμάτων είναι το άρθρο 20 του ν. 4622/2019. Με τις υπόψη διατάξεις τέθηκε σε ισχύ το νέο νομοθετικό πλαίσιο οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών, με στόχο την κατοχύρωση μιας νέας μεθοδολογίας, πιο ευέλικτης σε σχέση με το παρελθόν. 1 ΑΔΑ: 6Ξ9Ω465ΧΘΨ-07Ε 2. Περιεχόμενο Οργανισμού Με τους Οργανισμούς καθορίζεται η οργάνωση των φορέων στο σύνολό τους, δηλ. τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών/(ειδικών) αποκεντρωμένων υπηρεσιών τους, ενώ σε κάθε περίπτωση οι Οργανισμοί περιλαμβάνουν σε ξεχωριστές ενότητες και την οργάνωση των πιθανά υπαρχουσών Γενικών Γραμματειών που υπάγονται σε αυτούς, καθόσον οι Γενικές Γραμματείες δεν αποτελούν αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αλλά ενιαίο σύνολο υπηρεσιών του οικείου φορέα. Στο πλαίσιο αυτό και με κύριο σκοπό την ένταξη σε ένα ενιαίο κανονιστικό κείμενο όλων των μονάδων και υπηρεσιών που συνθέτουν και απαρτίζουν ένα φορέα διευκρινίζεται περαιτέρω ότι περιεχόμενο των Π.Δ. θα αποτελούν, επιπλέον, και οι Ειδικές Γραμματείες/Διοικητικοί Τομείς. Ειδικότερα με τους Οργανισμούς καθορίζονται: α) Η αποστολή του φορέα, όπως προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη σύσταση και τις αρμοδιότητές του, καθώς και η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή και μη, αυτοτελή γραφεία, θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα). Στο σημείο διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του άρθρου 16 του Ν. 4354/2015, με τις οποίες καθορίστηκαν τα επίπεδα των οργανικών μονάδων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. στα οποία οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης με την αντίστοιχη καταβολή επιδόματος, δεν συμπεριλαμβάνονται τα Γραφεία αυτοτελή και μη. - Η αποστολή του φορέα, η οποία αποτυπώνει την ταυτότητά του, παρέχοντας ουσιαστικά “το πλαίσιο” εντός του οποίου μορφοποιούνται οι στρατηγικές αυτού, δεν πρέπει να συγχέεται με τους στρατηγικούς στόχους (επίπεδο Γεν. Δ/νσεων), με τους συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους (επίπεδο Δ/νσεων) και τις εκτελεστικές αρμοδιότητες/εργασίες (επίπεδο Τμημάτων). Επιπλέον, δεν πρέπει να θέτει μετρήσιμα αποτελέσματα και να ορίζει εργαλεία και μεθοδολογίες, ενώ αντίθετα, πρέπει να είναι αρκετά ευρεία, ώστε να επιτρέπει τη δημιουργική και ευέλικτη λειτουργία. - Το διαρθρωτικό επίπεδο πρέπει να δικαιολογείται με βάση τις οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες του φορέα και όχι άλλες σκοπιμότητες. Επισημαίνεται ότι τα επίπεδα οργανικών μονάδων που μπορεί να διαρθρώνονται οι υπηρεσίες καθορίζονται περιοριστικά στο νόμο και είναι οι γενικές διευθύνσεις, οι διευθύνσεις, οι υποδιευθύνσεις, τα τμήματα αυτοτελή και μη και τα αυτοτελή γραφεία. Ενώ παρατηρείται ότι δεν προβλέπεται περαιτέρω διάρθρωση των τμημάτων σε γραφεία, τα εν λόγω ως οργανικές μονάδες μπορούν να υφίστανται κυρίως για να διευκολύνουν τη λειτουργία του φορέα π.χ. για την επίλυση θεμάτων άσκησης ασυμβίβαστων αρμοδιοτήτων, ειδικά σε μικρούς φορείς που δεν μπορούν να αναπτύξουν τις αρμοδιότητές τους σε μεγαλύτερο οργανωτικό εύρος. β) Η ονομασία και η έδρα των παραπάνω οργανικών μονάδων, καθώς και οι στρατηγικοί σκοποί των Γενικών Διευθύνσεων, οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και λοιπών οργανικών μονάδων. 2 ΑΔΑ: 6Ξ9Ω465ΧΘΨ-07Ε - Η αποτύπωση του σκοπού της Γενικής Δ/νσης στον οργανισμό γίνεται έχοντας ως γνώμονα την ευθυγράμμιση του στρατηγικού της ρόλου με την δήλωση αποστολής του Φορέα. Η εξειδίκευση της αποστολής σε επίπεδο Γενικής Δ/νσης περιορίζεται στη διατύπωση γενικών και μη μετρήσιμων σκοπών και δεν επεκτείνεται σε εργαλεία και μεθοδολογίες. - O ρόλος των Δ/νσεων ταυτίζεται με την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Η επιχειρησιακή λειτουργία της Δ/νσης διατυπώνεται με τρόπο συγκεκριμένο, παρουσιάζοντας το έργο της στο πλαίσιο των στρατηγικών σκοπών της Γενικής Δ/νσης, απαντώντας στα ερωτήματα πως εξυπηρετεί αυτούς τους σκοπούς, τι επιδιώκει να πετύχει και με ποιο τρόπο. Στο επίπεδο επομένως των Δ/νσεων οι στρατηγικοί σκοποί των Γενικών Δ/νσεων εξειδικεύονται περαιτέρω κατά τρόπο που να αποτυπώνει τον μετασχηματισμό τους σε συγκεκριμένους στόχους και σχέδια δράσης. - Η διατύπωση σε επίπεδο Τμήματος των αρμοδιοτήτων πρέπει να αποτυπώνει τον εκτελεστικό ρόλο αυτού. Η περιγραφή των αρμοδιοτήτων ενδείκνυται να είναι σύντομη, σαφής, κατανοητή και λιτή και να περιγράφει με τρόπο συνεκτικό και ολοκληρωμένο τις εργασίες που αναλαμβάνονται για την εξυπηρέτηση του ρόλου της Δ/νσης. Ειδικότερα, πρέπει να αποφεύγεται η διατύπωση μεγάλου αριθμού αρμοδιοτήτων με σκοπό την τεχνητή διόγκωση του ρόλου των Τμημάτων, όταν αυτές περιλαμβάνουν κοινές ή παρόμοιες εργασίες ή η εκτέλεσή τους συνεπάγεται την παραγωγή ίδιου ή παρόμοιου έργου. Σε αυτή τη περίπτωση οι αρμοδιότητες πρέπει να συγχωνεύονται προς το γενικότερο περιλαμβάνοντας όλες τις εργασίες που συντελούν στην επίτευξη του κύριου στόχου. γ) Το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού, η κατανομή αυτών σε εργασιακές σχέσεις, κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα. - Αποφεύγεται η πολυδιάσπαση κλάδων προσωπικού και επιβάλλεται η συγχώνευση ομοειδών κλάδων με κοινά ή συναφή καθήκοντα και προσόντα. - Στους Οργανισμούς κατά κανόνα δεν θα αναγράφονται τα προσόντα διορισμού για κλάδους ή ειδικότητες που καλύπτονται από το ισχύον γενικής εφαρμογής «Προσοντολόγιο» (Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), αλλά θα γίνεται απλή παραπομπή στο περιεχόμενό του. Προσόντα μπορεί να καθορίζονται μόνο για τις περιπτώσεις κλάδων ή ειδικοτήτων που δεν καλύπτονται ενδεχομένως από τις γενικές ή ειδικές διατάξεις του «Προσοντολογίου», καθώς και όταν για ορισμένους κλάδους/ειδικότητες εκτιμάται ως αναγκαίος ο προσδιορισμός και ειδικών προσόντων ή η εξειδίκευση των βασικών τίτλων σπουδών που αποτελούν το τυπικό προσόν του κλάδου. - Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση έκδοσης νέου οργανισμού ενός φορέα καλό είναι να αποφεύγεται η διατήρηση προσωποπαγών θέσεων αλλά να ενσωματώνονται όσο αυτό είναι δυνατό στις οργανικές θέσεις του φορέα με στόχο τη διατήρηση ενός σταθερού αριθμού θέσεων και για το μέλλον. Σχετικά σημειώνεται ότι η εκ νέου μετατροπή των προσωποπαγών θέσεων που στο μεταξύ έχουν προκύψει σε πάγιες οργανικές λογίζεται σε κάθε 3 ΑΔΑ: 6Ξ9Ω465ΧΘΨ-07Ε περίπτωση ως σύσταση νέων οργανικών θέσεων (ΠΕ 213/2007, 237/2009, 151/2014, κ.α.). Δοθέντος δε ότι οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από προσωπικό το οποίο υπηρετεί, με την σταδιακή αποχώρηση του οποίου από την υπηρεσία οι εν λόγω θέσεις θα καταργούνταν, η μετατροπή αυτών με τον οργανισμό σε πάγιες οργανικές θέσεις και η πλήρωση αυτών ως τέτοιων στο μέλλον προκαλεί δαπάνη. δ) Η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι από τους οποίους θα προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων. 3. Θέματα που επίσης μπορεί να ρυθμίζονται με τον Οργανισμό α) Η σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών και θέσεων Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων, η οργάνωση και λειτουργία τους καθώς και η τροποποίηση των αρμοδιοτήτων τους (κυρίως απευθύνεται σε Υπουργεία). β) Η σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων, καθώς και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες του φορέα ή εποπτευόμενων φορέων του ή η κατάργησή τους. γ) Η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, καθώς και η κατάργηση, κατά κατηγορία και κλάδο, υφιστάμενων θέσεων που πλεονάζουν. - Για τις ανωτέρω 3 περιπτώσεις επισημαίνεται ότι η οργάνωση του φορέα θα πρέπει να γίνεται πάντα με γνώμονα την ορθή λειτουργία του και συνεπώς θα πρέπει να αποφεύγεται η σύσταση ή κατάργηση μονάδων και θέσεων προσωπικού μόνο και μόνο για να καλυφθούν πρόσκαιρες ανάγκες ή επιθυμίες. δ) Η σύσταση νέων κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η συγχώνευση ή κατάργηση υφιστάμενων με δυνατότητα κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων. ε) Η μεταφορά θέσεων προσωπικού σε άλλους κλάδους, υφιστάμενους ή νέους, της ίδιας ή άλλης κατηγορίας, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων ένταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους της ίδιας κατηγορίας, που προκύπτουν με σύσταση ή συγχώνευση υφισταμένων. στ) Η σύσταση οργανικών μονάδων χωρίς εσωτερική διάρθρωση. ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της οικείας υπηρεσίας. Β. Λοιπές οδηγίες και κατευθύνσεις α) Πρόβλεψη θέσης Υπηρεσιακού Γραμματέα (αφορά μόνο τα Υπουργεία) 4 ΑΔΑ: 6Ξ9Ω465ΧΘΨ-07Ε Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 36 του Ν. 4622/2019, θεσμοθετήθηκαν, ως επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας, οι θέσεις των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων, που υπάγονται σε κάθε Υπουργό. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι παραπάνω τέθηκαν επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, αποτελώντας καθαρά διοικητικά όργανα με καθορισμένες αρμοδιότητες που αφορούν στην εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της, σκόπιμη θεωρείται η πρόβλεψη των θέσεων αυτών εντός του Οργανισμού των υπηρεσιών σας. Για τη διευκόλυνσή σας στο τέλος της παρούσας τίθεται ως Παράρτημα 2 η πρότυπη δομή των άρθρων «Διάρθρωση Υπηρεσιών» και «Συνολικός αριθμός θέσεων» καθώς και το περιεχόμενο ενός νέου άρθρου που πρέπει να προστεθεί στα προεδρικά διατάγματα υπό τον τίτλο «Προσωπικό Ειδικών Θέσεων». β) Ενιαίες δομές εσωτερικής διοίκησης (υποστηρικτικές υπηρεσίες) Βασική επιλογή, καθώς από αυτήν προκύπτει καλύτερος συντονισμός, εξακολουθεί να αποτελεί η συγκέντρωση στον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου, η υπαγωγή δηλ. στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, όλων των υποστηρικτικών μονάδων (π.χ. Διοικητικού/Προσωπικού, Οικονομικού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.τ.λ.) των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών που υπάγονται σε αυτό. Παραμένει επομένως ως βασική οργανωτική αρχή η ένταξη όλων των υποστηρικτικού χαρακτήρα δομών και αρμοδιοτήτων του Υπουργείου στην ήδη συσταθείσα και λειτουργούσα Γενική Δ/νση Οικονομικών ή/και Διοικητικών Υπηρεσιών ή/και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό σκόπιμη κρίνεται η διατήρηση της ενιαίας δομής εσωτερικής διοίκησης, ενώ υφιστάμενες σήμερα ρυθμίσεις αντίθετες στην παραπάνω κατευθυντήρια γραμμή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να διορθωθούν κατά την τροποποίηση των οικείων οργανικών διατάξεων. Εξάλλου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν.4622/2019 απαγορεύεται σε Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες καθώς και σε αποκεντρωμένες ή περιφερειακές υπηρεσίες να ασκούν αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στον Υπηρεσιακό Γραμματέα. Για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος Εσωτ. διανομή: - Γεν. Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 5 ΑΔΑ: 6Ξ9Ω465ΧΘΨ-07Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Προτεινόμενες θέσεις νέου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔ. / ΕΚΠ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ π.χ. ΔιοικητικούΟικονομικού ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (καταρχήν βάσει του ΠΔ …../.... (εν ισχύ Οργανισμός), αλλά και όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα) Προσωποπαγείς ΙΔΑΧ (με προσδιορισμό Μόνιμες (άνευ της σχέσης (άνευ προσ εργασίας προσωπο ωποπ «μονίμου» ή παγών) αγών)2 «ΙΔΑΧ»)3 734 205 1 Μόνιμη 1 ΙΔΑΧ Οργανισμού1 ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ: όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα) Μόνιμες (άνευ προσωπ οπαγών) 50 ΙΔΑΧ (άνευ προσω ποπαγ ών) Προσωποπαγείς (με προσδιορισμό της σχέσης εργασίας «μονίμου» ή «ΙΔΑΧ») 1 Μόνιμη 20 1 ΙΔΑΧ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ (με το προτεινόμενο σχέδιο) Μόνιμες (άνευ προσωπο παγών) 71 ΙΔΑΧ (άνευ προσ ωποπ αγών) 20 ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ (με το προτεινόμενο σχέδιο με προσδιορισμό της σχέσης εργασίας «μονίμου» ή «ΙΔΑΧ») 2 Μόνιμες ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ (με το προτεινόμενο σχέδιο με προσδιορισμό της σχέσης εργασίας «μονίμου» ή «ΙΔΑΧ») 1 Μόνιμη +1 ΙΔΑΧ (πρόκειται για τις προσωποπαγείς θέσεις που μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές) ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 93 (72 Μόνιμες +21 ΙΔΑΧ) ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ6 1 Ο αριθμός των κατά περίπτωση θέσεων του Πίνακα αποτυπώνει την εικόνα της Υπηρεσίας κατά την ημερομηνία κατάθεσης προς έγκριση και επικύρωση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (……/…../…….). 2 Σύμφωνα με ρύθμιση που υφίσταται στην πλειοψηφία των Οργανισμών των Υπουργείων με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης συγκεκριμένων ειδικοτήτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου στον οποίο και προσμετράται. Ως εκ τούτου κατά την ημερομηνία κατάθεσης προς έγκριση και επικύρωση του σχεδίου ΠΔ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τυχόν επελθούσες διαφοροποιήσεις στο σύνολο των ΙΔΑΧ και των μονίμων υπαλλήλων. 3 Θα πρέπει να προσδιοριστεί πως ακριβώς προέκυψαν οι προσωποπαγείς θέσεις. 4 π.χ. 60 θέσεις πρόβλεψη στον Οργανισμό συν 12 θέσεις πρώην ΙΔΑΧ που μετατράπηκαν σε δημοσίου δικαίου συν 1 θέση που προέκυψε από εσωτερική μετάταξη υπαλλήλου με μεταφορά της θέσης του. 5 π.χ. 30 θέσεις πρόβλεψη στον Οργανισμό μείον 12 θέσεις που κενώθηκαν και μετατράπηκαν σε δημοσίου δικαίου συν 2 θέσεις που προέκυψαν από μετάταξη υπαλλήλων με μεταφορά της θέσης τους. 6 Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των θέσεων προσωπικού θα πρέπει να γίνει αναφορά και να συνυπολογιστούν και οι θέσεις με άλλη σχέση εργασίας π.χ. έμμισθη εντολή, επί θητεία κ.τ.λ. 6 ΑΔΑ: 6Ξ9Ω465ΧΘΨ-07Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Άρθρο … Διάρθρωση Υπηρεσιών Το Υπουργείο ……….. π.χ. Εσωτερικών διαρθρώνεται, ως εξής: 1. α. Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή/ών Υπουργού/ών και Υφυπουργού/ών β. Γραφείο/α Υπηρεσιακού, Γενικού/ών και Ειδικού/ών Γραμματέα/ων 2. α. Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παραδείγματα: Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ ή Στην Γενική Γραμματεία Υ.Π.ΕΝ. ή Στην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας προΐσταται Υπηρεσιακός Γραμματέας που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της. Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ή η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου ή το Υπουργείο ………… αρμόδιο για τα θέματα …………… (πρώην …….) αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες: - αα. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Υπηρεσιακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του. - ββ. Γενική Διεύθυνση ……………………… - γγ. Γενική Διεύθυνση ………………………… - δδ. Αυτοτελής Διεύθυνση ………………………. - εε. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον Υπουργό - στστ. Υπηρεσία Συντονισμού η οποία λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον Υπουργό -ηη. Αυτοτελές Τμήμα …………………., υπαγόμενο στον Υπηρεσιακό Γραμματέα Μεταβατικά και μέχρι την πλήρωση των θέσεων του Υπηρεσιακού Γραμματέα τα παραπάνω αυτοτελή τμήματα λειτουργούν ως υπαγόμενα στον Υπουργό. β. Γενική Γραμματεία ……………………………… Στην Γενική Γραμματεία ………………. υφίσταται θέση Γενικού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Γενικός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας ………………. και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της. Η Γενική Γραμματεία ………………. αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες: - αα. Γραφείο Γενικού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί το Γενικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του. - ββ. Γενική Διεύθυνση …………………… - γγ. …………………….………………… - δδ. …………………….………………… - εε. ………………………………………… - στστ. ……………………………………… γ. Ειδική Γραμματεία ……………………… Στην Ειδική Γραμματεία ………………. υφίσταται θέση Ειδικού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Ειδικός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Ειδικός Γραμματείας ………………. και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της. Η Ειδική Γραμματεία ………………. αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες: - αα. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Ειδικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του. - ββ. ………………………. - γγ. ………………………. - δδ. …………………….…… - εε. …………………………… - στστ. ………………………… 3. Στο Υπουργείο ………………….. λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις: α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους β. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου γ. Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ……………………. Άρθρο … 7 ΑΔΑ: 6Ξ9Ω465ΧΘΨ-07Ε Συνολικός αριθμός θέσεων (Αναγραφή του συνόλου των θέσεων προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων των Υπηρεσιακών/Γενικών/Ειδικών Γραμματέων) Ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων ανέρχεται σε ………..(αριθμητικώς) (…….ολογράφως). Άρθρο … Προσωπικό ειδικών θέσεων Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού ειδικών θέσεων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου κατανέμονται ως εξής: Υπηρεσιακός Γραμματέας: μία (1) θέση με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.), με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά (άρθ. 36 παρ. 3 του Ν. 4622/2019). 8

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις