ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 17/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑνασκόπιση δημοσιονομικών εξελίξεων απο 16-30.9.2019
Τεύχος 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 | docman.gr 16-30.9.2019 Ανασκόπιση Δημοσιονομικών εξελίξεων Νέο νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ.89/2019ΦΕΚ: 144/Α/2019 αστυνομικού προσωπικού. -Ρύθμιση θεμάτων Δημόσιο Λογιστικό Ν.4627/2019- ΦΕΚ: 143/Α/2019 -Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 2/66482/ΔΛΤΠ/Γ/2019ΦΕΚ: του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και -Τροποποίηση της Πληροφοριών (ENISA), «Ευρωπαϊκού Οργανισμού 3389/Β/2019 2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-2019 απόφασης του Κυβερνοασφάλειας (ENISA)» Αναπληρωτή Ν.4626/2019- ΦΕΚ: 141/Α/2019 -Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018» (Α΄ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας «Μάτι Ξανά» και άλλες διατάξεις Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2680 Β’). Με την ανωτέρω απόφαση παρατάθηκε η έναρξη εφαρμογής της Αριθμ..2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-2019 απόφασης στις 1/10/2019 Βλέπε σχετικά: οικ.2/54366/ΔΛΓΚ/2019- ΦΕΚ: N.4625/2019- ΦΕΚ: 3384/Α/2019 -Ρυθμίσεις του Υπουργείου 2680/Β/2019 -Καθορισμός λειτουργίας Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην ΠΝΠ/145/2019- ΦΕΚ: 145/Α/2019 -Κατεπείγουσες ρυθμίσεις παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 4270/2014, όπως ισχύει. Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας. ΠΝΠ/142/2019- ΦΕΚ: 142/Α/2019 -Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου . διαμονής. σελ. 1 WWW.DOCMAN.GR 2 Δημόσιες συμβάσεις ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238/2019- όπως αυτή ΦΕΚ: 3537/Β/2019 - 22186/04.05.2012 απόφαση Υπουργού Τροποποίηση 26804/16.06.2011 της τροποποιήθηκε με την Π.Ε.Κ.Α. (Β' 1494). απόφασης Βλέπε σχετικά: Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο ΥΑ/26804/2011- ΦΕΚ: 1427/Β/2011 – Νέο πλαίσιο διενέργειας των διαγωνισμών και γενικά των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και διαγωνισμών μελετών με γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), απονομή βραβείων. διενέργειας των αρχιτεκτονικών 40331/Δ1.13521/2019- ΦΕΚ: 3520/Β/2019 Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). ΟΤΑ Αποδοχές Φ10042/6020/152/2019.Αναφορικ ά με τη διενέργεια ασφαλιστικών 202571/2019.Δημοσίευση διατάξεων επί θεμάτων διοίκησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κρατήσεων κλάδου κύριας σύνταξης επί αποδοχών περιπτώσεις οικονομικών στις 64503/2019.Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες αναδρομικών ΥΠ.ΕΣ/65913/2019.Κατάργηση καταχώρησης στοιχείων Ισολογισμού ΩΥΡ4465Θ1Ω- Δήμων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. – Αποκλειστική λήψη των συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 105/2019 ΑΔΑ:ΨΚ6Ψ465ΧΘ7-ΗΞ9 διορισμών ΑΔΑ: ΦΚΤ 2/62284/0026/2019.Παροχή 63967/2019- ΦΕΚ: 3537/Β/2019 -Τροποποίηση της 8440/2011 απόψεων αναφορικά με την υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β' 318). καταβολή ελεγκτικής αποζημίωσης 104024/2019.Παροχή σχετικά με την 63900/2019.Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών οδηγιών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ΑΔΑ: ΨΔ0Ω465ΧΠΙ-ΝΗΒ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 102/2019 εκκαθάριση δαπανών για την καταβολή της 62038/2019- ΦΕΚ: 3440/Β/2019 -Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις ελεγκτικής αποζημίωσης του κοινότητες. άρθρου 22 του Ν.4613/2019 σελ. 2 63183/2019.Ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα για την μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020 WWW.DOCMAN.GR

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις