Ε.2175/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚοινοποίηση της Α.1332/21-8-2019 Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με αρ. (ΦΕΚ Β΄3433/2019- Α.Δ.Α.: 6ΒΕΨ46ΜΠ32-ΠΘΗ) “Τροποποίηση της αριθμ. Α.1218/3-6-2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση  ΑΔΑ:Ω0ΠΝ46ΜΠ3Ζ-Θ8Β
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.10.04 09:44:41 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω0ΠΝ46ΜΠ3Ζ-Θ8Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚ΢ΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ ΑΝΑ΢ΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Ρ.Α. ΤΜΗΜΑ Α΄ Σαχ. Δ/νςθ Σαχ. Κϊδικασ Πλθροφορίεσ Σθλζφωνο Fax E-Mail Url ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : : : : : : : : Καρ. ΢ερβίασ 10 10184, Ακινα Μ. Προγουλάκθ 210 6987419 210 6987424 finexcis@2001.syzefxis.gov.gr www.aade.gr ΑΔΑ: Ακινα, 30 / 09/ 2019 Αρικ. Ρρωτ.: Ε. 2175 ΠΡΟ΢: Ωσ προσ τον πίνακα διανομισ Κοινοποίθςθ τθσ Α.1332/21-8-2019 Απόφαςθσ Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. με αρ. (ΦΕΚ Β΄3433/2019- Α.Δ.Α.: 6ΒΕΨ46ΜΡ32-ΡΘΗ) “Τροποποίθςθ τθσ αρικμ. Α.1218/3-6-2019 Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. «Προι και προχποκζςεισ που διζπουν τθ διαδικαςία βεβαίωςθσ και είςπραξθσ του Ε.Φ.Κ., του Φ.Ρ.Α. και των λοιπών επιβαρφνςεων του φυςικοφ αερίου των περιπτώςεων ιη΄ και ιθ΄ τθσ παραγράφου 1, του άρκρου 73, του ν.2960/2001, κατά τθν παράδοςθ αυτοφ προσ κατανάλωςθ»” Η με αρικμό Ε.2115/24-6-019 εγκφκλιοσ διαταγι μασ ΢ε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω ςχετικισ εγκυκλίου διαταγισ κοινοποιείται ςυνθμμζνα για ενθμζρωςθ και εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ εν κζματι Απόφαςθσ, με τθν οποία τροποποιικθκε θ αρικμ. Α.1218/3-6-2019 Απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., προκειμζνου για τθ ςυμπερίλθψθ όλων των Διαχειριςτϊν ΢υςτθμάτων φυςικοφ αερίου (είτε Εκνικοφ ΢υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου-Ε.΢.Φ.Α. είτε Ανεξάρτθτου ΢υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου-Α.΢.Φ.Α.) που πραγματοποιοφν μετριςεισ ποςοτιτων του εν λόγω προϊόντοσ, οι οποίεσ λαμβάνονται υπόψθ για τον υπολογιςμό του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπϊν επιβαρφνςεων. Με τισ διατάξεισ τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ ςυμπλθρϊκθκε ότι, ςτο πλαίςιο βεβαίωςθσ και είςπραξθσ Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπϊν επιβαρφνςεων του φυςικοφ αερίου, ςτθν περίπτωςθ που υπόχρεοσ υποβολισ τθσ ΔΕΦΚ είναι ο Σελικόσ Πελάτθσ φυςικοφ αερίου του άρκρου 55, του ν.2960/2001, οι ποςότθτεσ φυςικοφ αερίου -οι οποίεσ λαμβάνονται υπόψθ για τον υπολογιςμό του Ε.Φ.Κ. ι για τθν διαμόρφωςθ τθσ τιμολογιακι αξίασ, επί τθσ οποίασ υπολογίηεται το ειδικό τζλοσ 5‰- προκφπτουν από μετριςεισ που πραγματοποιοφν οι Διαχειριςτζσ ΢υςτθμάτων Φυςικοφ Αερίου (είτε Ε.΢.Φ.Α. είτε Α.΢.Φ.Α.) ι οι Διαχειριςτζσ Δικτφων Διανομισ Φυςικοφ Αερίου. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑ΢ΤΗΤΗΣ Α΢ΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΗΣ ΑΔΑ: Ω0ΠΝ46ΜΠ3Ζ-Θ8Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια: 1. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ, 2. Δ/νςθ ΢τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (για ενθμζρωςθ τθσ ‘Ηλεκτρονικισ Βιβλιοκικθσ’) e-mail: siteadmin@gsis.gr 3. Δ/νςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (για τθν ανάρτθςθ ςτο portal ICISnet) e-mail: secr_icis@aade.gr Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίθςθ: 1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν 2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 3. ΢υντονιςτικό Επιχειρθςιακό Κζντρο (΢.Ε.Κ.) 4. Τπθρεςίεσ Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 5. Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικισ – Θεςςαλονίκθσ 6. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 7. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν ΢χζςεων (Δ.Ο.΢.) 8. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε. 9. Αυτοτελζσ Σμιμα ΢υντονιςμοφ, Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 10. Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ α)Γενικι Δ/νςθ Ενζργειασ (Μεςογείων 119, 10192, Ακινα) - Δ/νςθ Τδρογονανκράκων - Δ/νςθ ΑΠΕ και Εναλλακτικϊν Καυςίμων 11. Ελλθνικι ΢τατιςτικι Αρχι Πειραιϊσ 46 ΣΚ 18510 - Πειραιάσ 12. ΢φνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Πετρελαιοειδϊν (΢ΕΕΠΕ) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) Κωνοσ Δραγοφμθ 46, 11528, Ιλίςια 13. Ελλθνικά Πετρζλαια Α.Ε. Γενικι Δ/νςθ Εφοδιαςμοφ & Εμπορίασ Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ Παραγωγισ – Σμιμα Προδιαγραφϊν και ΢χζςεων με το Δθμόςιο Χειμάρασ 8Α, 15125 14. MOTOR OIL (ΕΛΛΑ΢) Α.Ε. α) ΔΙΤΛΙ΢ΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. β) Ηρϊδου Αττικοφ 12Α ,15 124 Μαροφςι. 15. Πανελλινιοσ ΢φλλογοσ Εφοδιαςτϊν Πλοίων - Εξαγωγζων(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) Λουδοβίκου, 1, Σ.Κ. 185 31 Πειραιάσ 16. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) Σςαμαδοφ 38 – Σ.Κ. 18531 – Πειραιάσ 17. ΢φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) Κουντουριϊτου 13 – Σ.Κ. 54626 - Θεςςαλονίκθ 18. ΢φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν – Σελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Πειραιϊσ – Ακθνϊν (΢Τ.Ε.Σ.Α.Π.Α.) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) Σςαμαδοφ 38 – Σ.Κ. 18531 – Πειραιάσ 19. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) Μθτροπόλεωσ 12-14, ΣΚ 105 63 –Ακινα, e-mail: oee@oe-e.gr 20. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) Ακαδθμίασ 6, TK 106 71 – Ακινα, e-mail: keeuhcci@uhc.gr 21. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) Ακαδθμίασ 7, ΣΚ 106 71-Ακινα ,e-mail: info@acc.gr 22. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ(Με τθν παράκλθςθ να Σςιμιςκι 29, ΣΚ 54624, ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ, Fax: 370114 -370166, e-mail: root@ebeth.gr 23. ΢φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ & Πειραιά(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) Αμερικισ 10 Σ.Κ. 10671 Ακινα 24. ΢φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) Πλ. Μοριχόβου 1 Σ.Κ. 54625 Θεςςαλονίκθ ενθμερϊςει τα μζλθ του) ΑΔΑ: Ω0ΠΝ46ΜΠ3Ζ-Θ8Β 25. ΢φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Θεςςαλίασ & Κεντρικισ Ελλάδοσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) Ελ. Βενιηζλου 4, Βόλοσ 382 21 26. ΢φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (΢ΕΒ) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) Ξενοφϊντοσ 5, Σ.Κ. 105 57 Ακινα, e-mail:info@sev.org.gr 27. Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (Ρ.Α.Ε.) 28. Γ΢ΕΒΕΕ Αριςτοτζλουσ 46, Σ.Κ. 104 33 Ακινα, e-mail: info@gsevee.gr 29. Δ.Ε.΢.Φ.Α. Α.Ε. Λ. Μεςογείων 357-359, Σ.Κ. 15231, Χαλάνδρι (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τουσ Χριςτεσ Μεταφοράσ του Ε.΢.Φ.Α.) 30. Δ.Ε.Δ.Α. Α.Ε. Γεν. Διεφκυνςθ Κλάδου Εμπορίασ, Σμ. Εμπ. και Σιμολογιακοφ ΢χεδιαςμοφ Λ. Μεςογείων 2-4,11527, Ακινα (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τουσ Χριςτεσ Διανομισ του δικτφου τουσ) 31. ΕΔ.Α. Αττικισ Α.Ε. Λ. ΢οφοκλι Βενιηζλου 11 & ΢ερρϊν, 141 23 Λυκόβρυςθ, Ακινα (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τουσ Χριςτεσ Διανομισ του δικτφου τουσ) 32. Ε.Δ.Α. Θες/νίκθσ- Θεςςαλίασ Α.Ε. α)Μοναςτθρίου 256 και Γλθνοφ 1, Σ.Κ. 54628, Μενεμζνθ β)Φαρςάλων 219, Σ.Κ. 41335, Λάριςα (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τουσ Χριςτεσ Διανομισ του δικτφου τουσ) 33. Trans Adriatic Pipeline AG, Greece- Χατηθγιάννθ – Μζξθ 5, 11528, Ακινα Γ. Εςωτερικι Διανομι: 1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 2. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ Γενικισ Δ/νςθσ Σελωνείων κα Ε.Φ.Κ. 3. Γενικι Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 6. Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου Κράτουσ Δ/νςθ Ενεργειακϊν, Βιομθχανικϊν & Χθμικϊν Προϊόντων 7. Γενικι Δ/νςθ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ. α) Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν β) Δ/νςθ ΢τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων γ) Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν ε) Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΠΑ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις