Ε.2177/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΠΝΠ) (Α΄145/30.09.2019) ΑΔΑ:ΩΞΙΧ46ΜΠ3Ζ-Ξ24
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.10.04 15:18:03 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΙΧ46ΜΠ3Ζ-Ξ24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ 1. ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΙ΢ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄, Β΄ Σηλζφωνα: 210 3635007 Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019 Ε.2177 2. ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΕΜΜΕ΢Η΢ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΜΗΜΑ Α΄ Σηλζφωνα: 213 2122400 Σαχ. Δ/νςη Σαχ. Κώδικασ : : ΠΡΟ΢ Ωσ Πίνακασ Διανομήσ Καρ. ΢ερβίασ 10 101 84 Αθήνα ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων του άρθρου εβδόμου τησ Πράξησ Νομοθετικοφ Περιεχομζνου (ΠΝΠ) (Α΄145/30.09.2019) ΢ασ κοινοποιοφμε, ςυνημμζνα, για ενημζρωςη και εφαρμογή τισ διατάξεισ του άρθρου εβδόμου (7) «Αναςτολή καταβολήσ ΦΠΑ για τισ πληγείςεσ επιχειρήςεισ που είχαν ςυναλλαγζσ με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC»» τησ από 30.09.2019 ΠΝΠ (A΄145) «Κατεπείγουςεσ ρυθμίςεισ αρμοδιότητασ των Τπουργείων Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Εςωτερικών, Οικονομικών και Τγείασ». ΢υν: ΦΕΚ Α΄145 (4 ςελίδεσ) Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ΢ ΣΗ΢ Α.Α.Δ.Ε. Γ. ΠΙΣ΢ΙΛΗ΢ 1 ΑΔΑ: ΩΞΙΧ46ΜΠ3Ζ-Ξ24 ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢ Α. ΠΡΟ΢ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Αποδζκτεσ πίνακα Γ & Δ 2. Δ/νςη ΢τρατηγικήσ Σεχνολογιών Πληροφορικήσ (με την παράκληςη να αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα τησ Α.Α.Δ.Ε.) 3. Γενική Διεφθυνςη Θλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η 1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικών 2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικών 3.Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, ΢Σ, Η, Θ, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, Ι΢Σ 4. Γραφείο Σφπου και Δημοςίων ΢χζςεων Γ. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων 2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών 3. Δ/νςη Ειςπράξεων- Σμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 4. Δ/νςη Εφαρμογήσ Ζμμεςησ Φορολογίασ-Σμήματα 5. Αυτοτελζσ Σμήμα ΢υντονιςμοφ Μεταρρυθμιςτικών Δράςεων και Επικοινωνίασ 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις