2/64134/0026/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαρέχονται οδηγίες για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΔΠ)»ΑΔΑ:6ΔΒΜΗ-ΨΛ5
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.10.07 14:41:35 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΔΒΜΗ-ΨΛ5 Αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ακινα, 30 ΢επτεμβρίου 2019 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ Αρικμ. Πρωτ.: 2/64134/0026/13-8-2019 Πανεπιςτθμίου 37 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ 101 65 –ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΘΗ΢ΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Δ/Ν΢Η ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ ΚΑΙ ΢ΤΝΣΟΝΙ΢ΜΟΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΠΡΟ΢: Σθ Δθμοςιονομικι Τπθρεςία Εποπτείασ και Ελζγχου (ΔΤΕΕ) ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ ΣΜΗΜΑ Βϋ Διοικθτιριο Σαχ. Δ/νςθ : Κθφιςίασ 124 & Ιατρίδου 2 54 123 ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 115 26 Ακινα ΚΟΙΝ. 1) ΓΔΟΤ φορζων Κεντρικισ Διοίκθςθσ Πλθροφορίεσ : Μ. Κωνςταντίνθσ (μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) Σθλζφωνο : 210 6987766 2) Όλεσ τισ Δθμοςιονομικζσ Τπθρεςίεσ Εποπτείασ Fax : 210 6987730 π και Ελζγχου (ΔΤΕΕ) ςτισ Νομαρχίεσ και ςτουσ νομοφσ (μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) ΘΕΜΑ: «Παρζχονται οδθγίεσ για τθν πλθρωμι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν μζςω Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ ΢υςτιματοσ (ΟΠ΢ΔΠ)» του ΢ΧΕΣ : Σο από 8/7/2019 θλεκτρονικό ςασ μινυμα. Απαντϊντασ ςτο ανωτζρω ςχετικό θλεκτρονικό ςασ μινυμα, με το οποίο ηθτοφνται οδθγίεσ για τθν ειςαγωγι ςτα χρθματικά εντάλματα που εκδίδονται μζςω ΟΠ΢ΔΠ των κρατιςεων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν των αμειβόμενων με παραςτατικά παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςασ γνωρίηουμε τα εξισ: 1. ΢φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 8 και τθσ παραγράφου 1, περ. β του άρκρου 39 του ν. 4308/2014 (Α. 251) «Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα, ςυναφείσ ρυκµίςεισ και άλλεσ διατάξεισ» (ΕΛΠ) και τισ οδθγίεσ εφαρμογισ τουσ από τθν ερμθνευτικι ΠΟΛ.1003/31-12-2014 του Τπουργείου Οικονομικϊν είναι δυνατι θ καταβολι αμοιβϊν ςτα φυςικά πρόςωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ωσ παρεπόμενθ απαςχόλθςθ, πωλοφν προϊόντα ι παρζχουν υπθρεςίεσ και δεν ζχουν υποχρζωςθ για ζκδοςθ τιμολογίου. ΢τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, για να καλυφκεί θ ανάγκθ τιμολόγθςθσ τθσ αγοράσ των αγακϊν ι υπθρεςιϊν, οι επιχειριςεισ και οι δθμόςιοι φορείσ εκδίδουν το ειδικό παραςτατικό, που ορίηεται ςτθν παρ. 10, του άρκρου 8 των ΕΛΠ, το οποίο δεν ζχει ςυγκεκριμζνθ ονομαςία και ζχει επικρατιςει να αποκαλείται ωσ τίτλοσ κτιςθσ ι απόδειξθ δαπάνθσ (ΠΟΛ.1003/2014). 2. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 55 του ν. 4509/2017 (Α. 201) ορίςτθκε θ υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςτον ΕΦΚΑ για κφρια ςφνταξθ και υγειονομικι περίκαλψθ των προςϊπων που αμείβονται με τα ανωτζρω ειδικά παραςτατικά. Με τθν υπογραφι τθσ προβλεπόμενθσ από τθν παράγραφο 4 του άρκρου 55 του ίδιου νόμου υπουργικισ απόφαςθσ [Δ.15/Γϋ/67695/1825/31.12.2018 (Β.6182)] κακορίςτθκε θ διαδικαςία απόδοςθσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, ο χρόνοσ και ο τρόποσ διλωςθσ των ςτοιχείων του παραςτατικοφ και τθσ ςφμβαςθσ από τον εκδότθ ςτον ΕΦΚΑ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια. ΑΔΑ: 6ΔΒΜΗ-ΨΛ5 Με τθν 14/2019 εγκφκλιο και το Δ.ΕΙ΢Φ.Μ./112/395890 ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ειςφορϊν του ΕΦΚΑ δόκθκαν οδθγίεσ για τθν ορκι εφαρμογι των προαναφερόμενων διατάξεων. Ειδικότερα: Οι ρυκμίςεισ του εν λόγω άρκρου εφαρμόηονται για παραςτατικά που αφοροφν ςε ςυμβάςεισ που καταρτίςτθκαν μετά από τθ δθμοςίευςθ τθσ Δ.15/Γϋ/67695/1825/31.12.2018 υπουργικισ απόφαςθσ. Καταβάλλονται αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ υπζρ ΕΦΚΑ για κφρια ςφνταξθ 13,33% και υγειονομικι περίκαλψθ 6,95% (παροχζσ ςε είδοσ 6,45% και ςε χριμα,0,50%) που βαρφνουν τουσ ίδιουσ τουσ αμειβόμενουσ με τίτλουσ κτιςθσ. Οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ τουσ υπολογίηονται επί τθσ κακαρισ αξίασ του παραςτατικοφ, όπωσ αυτι προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του αναλογοφντοσ φόρου και τυχόν άλλων επιβαρφνςεων. Τπόχρεοσ για τθν καταβολι των ειςφορϊν είναι ο εκδότθσ του παραςτατικοφ. Η απεικόνιςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ Αναλυτικισ Περιοδικισ Διλωςθσ (ΑΠΔ), θ οποία μετά τθν υποβολι τθσ λαμβάνει μοναδικό αρικμό καταχϊριςθσ. Παρακρατοφνται από τον εργοδότθ, εκδότθ του παραςτατικοφ κατά τθν ζκδοςι του, και αποδίδονται ςτον ΕΦΚΑ με τθ χριςθ τθσ Σαυτότθτασ Πλθρωμισ Σρεχουςϊν Ειςφορϊν, του τριανταψιφιου κωδικοφ που αποδίδεται ςε κάκε εργοδότθ και αντιςτοιχεί ςε κάκε Αρικμό Μθτρϊου Εργοδότθ (ΑΜΕ). 3. Κατόπιν αυτϊν, και επειδι ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ απαιτείται θ αντιςτοίχιςθ τθσ πλθρωμισ των εν λόγω αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με ςυγκεκριμζνθ ΑΠΔ και αςφαλιςμζνο, δυνατότθτα που δεν παρζχεται από το ΟΠ΢ΔΠ όςον αφορά ςτισ κρατιςεισ που καταχωρίηονται ςε τακτικό χρθματικό ζνταλμα που εξοφλείται από τθν υπθρεςία ςασ μζςω τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (τφπου 12), ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ κα πρζπει να εκδίδονται δφο χρθματικά εντάλματα. Σο πρϊτο ςτο όνομα του δικαιοφχου για το ποςό του παραςτατικοφ μείον τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, όπου κα καταχωριςτοφν ο παρακρατοφμενοσ φόροσ και τυχόν άλλεσ κρατιςεισ, και το δεφτερο ςτο όνομα του ΕΦΚΑ για το ποςό των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. ΢το πρϊτο ΧΕ κα επιςυνάπτονται τα δικαιολογθτικά τθσ δαπάνθσ και ςτο δεφτερο ΧΕ κα γίνεται ςθμείωςθ παραπομπισ ςτο πρϊτο ΧΕ (παρ. 7 άρκρο 77 ν. 4446/2016, Α.240). Προκειμζνου να μεταφερκεί μζςω του τραπεηικοφ αποδεικτικοφ πλθρωμισ (extrait) θ πλθροφορία τθσ πλθρωμισ ςτο αρμόδιο τμιμα του ΕΦΚΑ προτείνεται να καταχωρίηονται θ Σαυτότθτα Πλθρωμισ Σρεχουςϊν Ειςφορϊν ςτο πεδίο «Κωδικόσ Ηλεκτρονικισ Πλθρωμισ» επιλζγοντασ τθν τιμι «Άλλοσ» από τθν αναπτυςςόμενθ λίςτα του πεδίου «Είδοσ Πλθρωμισ» και ςτο πεδίο «Αιτιολογία ΧΕ» πριν από οποιαδιποτε άλλθ αιτιολογία τα ςτοιχεία τθσ ΑΠΔ και του αςφαλιςμζνου (Αρικμόσ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου - ΑΜΑ). Παράλλθλα, με τθν εξόφλθςθ του ΧΕ ο ΕΦΚΑ κα λαμβάνει επιπλζον πλθροφόρθςθ με τθν αυτοματοποιθμζνθ αποςτολι ενθμερωτικοφ εντφπου ςτθν καταχωριςμζνθ ςτο Μθτρϊο Δικαιοφχων του ΟΠ΢ΔΠ θλεκτρονικι διεφκυνςθ (e-mail) του. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1) Γραφείο κ. Γενικισ Διευκφντριασ (1) Θθςαυροφυλακίου και Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 2) Διεφκυνςθ Κατάρτιςθσ & ΢υντονιςμοφ (3) Εφαρμογισ Δθμοςιονομικϊν Κανόνων Με εντολι Τφυπουργοφ Η Προϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ Μαρία Νιφόρου 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις