Α.1399/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΈναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Στοιχείων Ακινήτων στους Ο.Τ.Α.»»
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: VASILEIOS BAMPANIS Ημερομηνία: 2019.10.21 14:44:51 EEST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄- ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-Mail Url : : : : : : : Μοσχάτο, 21/10/2019 Αριθ. Πρωτ.: Α.1399 Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης 183 46 Μοσχάτο Π. Μπαλάσκα 210 4802512 210 4802259 dypided.6@aade.gr www.aade.gr Προς: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ του ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΜΑ: «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Στοιχείων Ακινήτων στους Ο.Τ.Α.»» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 1 περίπτωση ε’ αυτού, 2. Την ΠΟΛ 1154/2018 (Β΄ 3253) και ιδίως την παράγραφο 1 του άρθρου 4 αυτής. 3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), 4. Την με αριθμ. Δ.Σ.Α.Ε. 40148154/4.08.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1710/2017) «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικονομικών και Διαδικασία Διάθεσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών», 5. Το με αριθμ. πρωτ. 3583/6.11.2018 αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και το ΔΗΛΕΔ ΙΓ 1008225/16.01.2019 έγγραφο της ΑΑΔΕ περί ενεργοποίησής της ΚΕΔΕ ως ενδιάμεσου κόμβου / συντονιστή διαδικτυακών υπηρεσιών για τους Ο.Τ.Α., 6. Το ΔΗΛΕΔ ΙΓ 1015219/01.02.2019 αίτημα της ΔΗΛΕΔ και τις ΔΕΦΚ Α 1037523/12.03.2019 και ΔΕΑΦ Β 1061375 ΕΞ 2019 /23.04.2019 εγκρίσεις των Δ/νσεων Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Άμεσης Φορολογίας αντίστοιχα, σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων ακινήτων στους Ο.Τ.Α., μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας, 1 7. Την ΑΤΥΥΠΔ 00698 ΕΜΠ/11.02.2019 θετική γνώμη του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΑΑΔΕ, για το ίδιο θέμα, 8. Το ν. 4623/2019 (Α΄/134) αναφορικά με «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» και, ειδικότερα, τα άρθρα 47 παράγραφοι 2 και 5 και 108 παράγραφος 3, 9. Την ανάγκη υποβοήθησης των Ο.Τ.Α. που ενεργούν, κατά λόγο αρμοδιότητας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη βεβαίωση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), στις περιπτώσεις που απαιτείται επιβεβαίωση της επιφάνειας, της παλαιότητας και λοιπών στοιχείων των ακινήτων που βρίσκονται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας, 10. Την πληθώρα σχετικών αιτημάτων προς την Α.Α.Δ.Ε. από Δήμους, αποφασίζουμε τη θέση σε παραγωγική λειτουργία νέας διαδικτυακής υπηρεσίας (web service), μέσω της οποίας πιστοποιημένοι Ο.Τ.Α. της χώρας που ενεργούν, κατά λόγο αρμοδιότητας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη βεβαίωση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), θα μπορούν να αιτούνται και να λαμβάνουν πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας. Ειδικότερα, οι διαβιβαζόμενες μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας πληροφορίες και στοιχεία, αποτελούν μέρος του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. που διαχειρίζονται τις υποβαλλόμενες φορολογικές δηλώσεις και είναι, περιοριστικά: Α) Το έτος κατασκευής του κτίσματος και η δηλωθείσα στην ΑΑΔΕ επιφάνεια (σε τ.μ.) των κύριων χώρων, των βοηθητικών χώρων και του οικοπέδου, εφόσον καταχωριστούν ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και η δηλωθείσα στο Δήμο επιφάνεια (σε τ.μ.), ή/και Β) Τα γεωγραφικά στοιχεία του εμπράγματου δικαιώματος, η κατηγορία του ακινήτου, το έτος κατασκευής του κτίσματος, η επιφάνεια (σε τ.μ.) των κύριων χώρων, των βοηθητικών χώρων και του οικοπέδου, το είδος του εμπραγμάτου δικαιώματος και το ποσοστό συνιδιοκτησίας, εφόσον καταχωριστούν ο Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη και η δηλωθείσα στο Δήμο επιφάνεια (σε τ.μ.), Η λειτουργία της νέας διαδικτυακής υπηρεσίας διέπεται από τους κανόνες και υπόκειται στις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ 1154/2018 (ΦΕΚ Β΄ 3253/08.08.2018). Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΟΦΙΑ ΣΕΧΠΕΡΙΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2 Αποδέκτες προς ενέργεια: - - Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών – Τμήμα Β΄ Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 106 78 ΑΘΗΝΑ Κοινοποίηση: Υπουργείο Εσωτερικών – Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (για την ενημέρωση των Δήμων της Χώρας) - - Εσωτερική διανομή: Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Α΄ - Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών/Υποδιεύθυνση Απαιτήσεων & Ελέγχου Εφαρμογών Φορολογίας Τμήμα Α΄ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων - Τμήμα ΣΤ΄ Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης Α.Τ.Υ.Υ.Π.Δ. 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις