ΕΦΚΑ/Σ50/41/1289961/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές (Ν.4578/2018,άρθρο 22) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49/2019 ΑΔΑ:ΨΨΞΔ465ΧΠΙ-ΞΩΛ
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.10.30 11:55:01 EET Reason: Location: Athens INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 49 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 10671 Αθήνα e-mail : gd.sintaxeon@efka.gov.gr ΑΔΑ: ΨΨΞΔ465ΧΠΙ-ΞΩΛ 30 .10. 2019 Αριθ. Πρωτ. Σ50/41/1289961 ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης Πελατών Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551 Αθήνα 2. Ομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα 3. « Ίριδα», Κολοκοτρώνη 4, Τ. Κ. 10561 Αθήνα ΘΕΜΑ:«Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές (Ν.4578/2018,άρθρο 22).» 1. Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 200Α΄/3.12.2018 δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του Ν.4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 22 του νόμου αυτού με τίτλο «Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές» παρατίθενται οι διατάξεις που θεσπίστηκαν για τη συνταξιοδοτική προστασία των προσώπων τα οποία έλκουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από ασφαλισμένο ή συνταξιούχο του ΕΦΚΑ που απεβίωσε λόγω φυσικής καταστροφής, οι οποίες ισχύουν για θανάτους που επέρχονται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, δηλαδή από 13.5.2016 και μετά. Η εν λόγω συνταξιοδοτική παροχή χορηγείται αντί της σύνταξης των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 και ισούται με ποσό ίσο προς τη σύνταξη που θα δικαιούτο ασφαλισμένος ή που χορηγείτο σε συνταξιούχο, κατά παρέκκλιση των εν λόγω διατάξεων. Εξακολουθούν όμως να ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό περί κατώτατου ποσού σύνταξης. Όταν στη σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα του ενός πρόσωπα, το ποσό που δικαιούνται επιμερίζεται κατά ποσοστό 50% για τον εν ζωή σύζυγο και κατά ποσοστό 50% στα ΑΔΑ: ΨΨΞΔ465ΧΠΙ-ΞΩΛ τέκνα κατ’ ισομοιρία. Οι οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων διατυπώνονται αναλυτικά στη συνημμένη εγκύκλιο με α.π.: Φ80000/οικ.63843/1448/2.8.2019 (ΑΔΑ: 62ΕΤ465Θ1Ω-ΟΧΙ). 2. Η υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να σας ενημερώσει μεταγενέστερα σχετικά με ειδικά ζητήματα ερμηνείας των εν λόγω διατάξεων. Εντωμεταξύ, προκειμένου να χορηγηθούν αμέσως στους δικαιούχους οι συντάξεις αυτές, τόσο στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, όσο και στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί, οι υπηρεσίες απονομής συντάξεων θα πρέπει να ακολουθήσουν αντιστοίχως ειδική διαδικασία, για την οποία θα λάβουν τεχνικές οδηγίες από την Ομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (help desk). Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες συντάξεων θα πρέπει να παραλαμβάνουν τις σχετικές αιτήσεις για την απονομή σύνταξης λόγω θανάτου από φυσική καταστροφή και, εάν είναι εφικτό, να επιληφθούν οίκοθεν αυτών των υποθέσεων, προκειμένου να τροποποιηθεί η απόφαση συνταξιοδότησης που έχει εκδοθεί με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016. Όλοι οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου θα πρέπει ενυπογράφως να λάβουν γνώση του περιεχομένου των εν λόγω διατάξεων και των οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συν.: α) ΦΕΚ Α΄200/3.12.2018 (σ.σ. 11321, 11331), β) η εγκύκλιος του ΥΠΕΚΥΠ με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.63843/1448/2.8.2019 (ΑΔΑ: 62ΕΤ465Θ1Ω-ΟΧΙ) Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΔΑ: ΨΨΞΔ465ΧΠΙ-ΞΩΛ E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.12.03 20:45:25 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 11321 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4578 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΜΕIΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 1. Το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «1. Από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι, κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, ανέρχεται σε ποσοστό 20%. Από 1.1.2019, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου διαμορφώνεται σε 13,33%, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3. 2.α. Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές ει- Αρ. Φύλλου 200 σφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος. Ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη προσωπικών εταιριών νοείται, για τη δραστηριότητά τους αυτή και για την εφαρμογή του παρόντος, το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών της εταιρίας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή. Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικών κερδών τα μέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν εισφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέματα των κανόνων προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού εισφορών ανά επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και ο τρόπος είσπραξης. β. Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν τα ως άνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Tο ύψος της βάσης υπολογισμού, ο κλάδος υπέρ του οποίου θα εισφέρει και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγονται από τους ασφαλισμένους με την ως άνω αίτησή τους, με την επιφύλαξη για το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση του άρθρου 98. Η νέα βάση υπολογισμού αρχίζει να εφαρμόζεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης και παύει να ισχύει είτε από τον επόμενο μήνα από την ανάκληση της αίτησης ή την υποβολή νέας αίτησης εκ μέρους του ασφαλισμένου είτε αυτοδικαίως και πριν από την παρέλευση του επιλεγέντος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικού διαστήματος, εφόσον προκύψει ανώτερη βάση υπολογισμού βάσει του μηνιαίου εισοδήματος σε σχέση με την επιλεγείσα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. 3. Από 1.1.2017 η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς καθορίζεται με βάση το ποσό ΑΔΑ: ΨΨΞΔ465ΧΠΙ-ΞΩΛ Τεύχος Α’ 200/03.12.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τυχόν ήδη επιστραφέντα ποσά από τους συνταξιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, δεν αναζητούνται από αυτούς. Άρθρο 18 Παρακράτηση και συμψηφισμός με οφειλές προς ΦΚΑ που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση 1. Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προβαίνουν σε παρακράτηση ποσοστού των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του φορέα, μέχρι του ύψους των οφειλών, κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, τα παρακρατούμενα ποσά συμψηφίζονται με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα ποσοστά παρακράτησης, τα αρμόδια όργανα, η τηρητέα διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.». 2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1. Άρθρο 19 Παράταση ισχύος της παρ. 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) Η ισχύς της παρ. 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη της. Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης υπαγωγής στη ρύθμιση με δημιουργία νέων οφειλών, ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την προσκόμιση του συνόλου ή μέρους των προβλεπόμενων στοιχείων και διασφαλίσεων. 11331 καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ αντί της σύνταξης λόγω θανάτου του άρθρου 12 του ν. 4387/2016. 2. Τέκνα για την εφαρμογή του παρόντος είναι αυτά που ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 4387/2016. 3. Το ποσό της σύνταξης της παραγράφου 1 επιμερίζεται ως εξής: α) Ο επιζών σύζυγος δικαιούται το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού και τα τέκνα το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού κατ’ ισομοιρία. β) Αν δεν υπάρχουν τέκνα, ο επιζών σύζυγος δικαιούται όλο το ποσό. γ) Αν δεν υπάρχει επιζών σύζυγος, τα τέκνα δικαιούνται όλο το ποσό κατ’ ισομοιρία. 4. Ως προς τα κατώτατα όρια του καταβαλλόμενου ποσού, ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4387/2016. 5. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για θανάτους που επέρχονται μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016. ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ Άρθρο 21 Νομοτεχνική βελτίωση για τίτλους κτήσης Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) διαγράφονται οι λέξεις «περίπτωση α΄». Άρθρο 23 Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945 (Α΄ 292) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στις παραπάνω υποθέσεις, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής για την υποστήριξη της κατηγορίας, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.» 2. Στο άρθρο 28 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Στις υποθέσεις της παραγράφου 1, όταν ο εργοδότης παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τις σχετικές με την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής για την υποστήριξη της κατηγορίας, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.». Άρθρο 22 Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές 1. Σε περίπτωση θανάτου λόγω πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών, σεισμών και λοιπών θεομηνιών σε πληγείσες περιοχές, όπως αυτές οριοθετούνται από την εκάστοτε απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα του θανόντα καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), σύνταξη ποσού ίσου με το ποσό της σύνταξης που δικαιούται ή έχει δικαιωθεί ο θανών. Το ποσό αυτό Άρθρο 24 Αύξηση Τμημάτων Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ 1. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 47 του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) αντικαθίσταται ως εξής: «δδ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη.». 2. Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 47 του π.δ. 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ιι΄ ως εξής: «ιι) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Γρεβενών, με έδρα τα Γρεβενά.». Άρθρο 20 Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 (Α΄ 56) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 και στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 (Α΄ 56) μετά από τις λέξεις «αναπηρίας ή γήρατος» προστίθενται οι λέξεις «ή θανάτου». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Παροχών Κύριας Σύνταξης Τμήμα Β΄ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Τ.Κ. : 101 10 Πληροφ.: Δ.Πατούνα-Χ. Γκιουλέκα Τηλ. : 213-1516786 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.08.02 14:58:13 EEST Reason: Location: Athens Αθήνα, ΑΔΑ: ΨΨΞΔ465ΧΠΙ-ΞΩΛ 62ΕΤ465Θ1Ω-ΟΧΙ 2 /8/2019 Α.Π: Φ80000/οικ.63843/1448 ΠΡΟΣ: 1. ΕΦΚΑ Γεν. Δ/νση Απονομής Συντάξεων Ακαδημίας 22 ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ 2.Δ/νση Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα Κάνιγγος 29 10682 ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 22 ν. 4578/2018 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους. Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 4578/2018 (ΦΕΚ Α 200/3.12.2018) «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου στον επιζώντα σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και τα προστατευόμενα τέκνα στις περιπτώσεις θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου που επέρχεται από φυσικές καταστροφές μετά την 13.5.2016 και εφεξής . Συγκεκριμένα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4578/2018 που ανατρέχουν στην 13.5.2016 ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4387/2016, παρέχεται αυξημένη συνταξιοδοτική προστασία στα ανωτέρω πρόσωπα ( επιζώντα σύζυγο/ μέρος συμφώνου συμβίωσης και προστατευόμενα τέκνα) με ειδικές προβλέψεις όσον αφορά το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου και τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο/ μέρος συμφώνου συμβίωσης Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής : Α. ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Στον επιζώντα σύζυγο/μέρος συμφώνου συμβίωσης και στα τέκνα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του οποίου ο θάνατος οφείλεται σε φυσική καταστροφή, ως αυτή ορίζεται από τις προβλέψεις του άρ.22 &1 του ν.4578/2018, χορηγείται ολόκληρο το ποσό της σύνταξης που ελάμβανε ο συνταξιούχος ή που εδικαιούτο ο ασφαλισμένος . 1 ΑΔΑ: ΨΨΞΔ465ΧΠΙ-ΞΩΛ 62ΕΤ465Θ1Ω-ΟΧΙ Επομένως ,κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4387/2016 όπως ισχύει, στις περιπτώσεις όπου ο θάνατος του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου έχει επέλθει από την 13η Μαΐου 2016 και εφεξής κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών, σεισμών και λοιπών θεομηνιών σε περιοχές οι οποίες οριοθετούνται ως πληγείσες με σχετική Υπουργική απόφαση, χορηγείται ως σύνταξη λόγω θανάτου στον επιζώντα σύζυγο/μέρος συμφώνου συμβίωσης και τα προστατευόμενα τέκνα ολόκληρο το ποσό σύνταξης που ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος ή εδικαιούτο ο θανών ασφαλισμένος Ο επιμερισμός του ποσού μεταξύ αφενός του επιζώντα συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης, αφετέρου των προστατευόμενων τέκνων γίνεται ισόποσα, ήτοι 50% της σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και 50% στα προστατευόμενα τέκνα ( κατά τα ιδανικά τους μερίδια , εφόσον είναι περισσότερα του ενός). Στην περίπτωση που δεν υφίστανται δικαιοδόχα τέκνα, ο επιζών σύζυγος/μέρος συμφώνου συμβίωσης δικαιούται το 100% του ποσού της σύνταξης που εδικαιούτο ή ελάμβανε ο θανών. Όταν δεν υπάρχει επιζών σύζυγος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, αλλά μόνο δικαιοδόχα τέκνα , τότε επιμερίζεται ισόποσα στα τέκνα (ανάλογα με τον αριθμό τους) το 100% της σύνταξης που εδικαιούτο ή ελάμβανε ο θανών. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4611/2019 που επανακαθορίζουν από 17.5.2019 σε 70% το ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου για τον επιζώντα/ μέρος συμφώνου συμβίωσης δεν επηρεάζουν το ποσοστό που χορηγείται στον επιζώντα με βάση το άρθρο 22 του ν. 4578/2018 , τη στιγμή που το τελικά χορηγούμενο ποσό ,όταν δεν υπάρχουν τέκνα είναι ίσο με το 100% της σύνταξης που εδικαιούτο ο θανών ασφαλισμένος ή ελάμβανε ο συνταξιούχος. Περαιτέρω εάν το δικαιούμενο ή χορηγούμενο στον θανόντα συνταξιούχο ποσό είναι μικρότερο των κατωτάτων ορίων, τότε στον επιζώντα και στα προστατευόμενα τέκνα χορηγούνται τα κατώτατα όρια που προβλέπονται από τις διατάξεις των τελευταίων εδαφίων της περ.β της παρ.4 του άρθρου 12 του ν.4387/2016, τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 1 του ν.4499/2017. Για τη χορήγηση των κατωτάτων ορίων ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί με την αρ. Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17/29.12.2017 (ΑΔΑ: Ω62Ο465Θ1Ω-ΞΙΕ), εγκύκλιο. Όταν λήξει το δικαίωμα συνταξιοδότησης των τέκνων, το ποσό αυτό επαναχορηγείται στον επιζώντα σύζυγο. Επίσης, σε περίπτωση που κάποιο από τα δικαιοδόχα πρόσωπα απωλέσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης, τα δικαιούμενα ποσοστά σύνταξης επαναπροσδιορίζονται και το ποσό επαναχορηγείται αναλόγως. Σημειώνεται τέλος ότι η δυνατότητα χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου στον διαζευγμένο σύζυγο υφίσταται μόνο όταν δεν υπάρχει επιζών σύζυγος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και προστατευόμενα τέκνα . Σε αυτή και μόνο την περίπτωση η σύνταξη που χορηγείται στον διαζευγμένο θανόντος από φυσική 2 ΑΔΑ: ΨΨΞΔ465ΧΠΙ-ΞΩΛ 62ΕΤ465Θ1Ω-ΟΧΙ καταστροφή είναι η προβλεπόμενη από το άρθρο 12 του ν.4387/2016 όπως ισχύει. Και τούτο διότι οι κοινοποιούμενες διατάξεις έχουν περιοριστική εφαρμογή μόνο στον επιζώντα σύζυγο/μέρος συμφώνου συμβίωσης και στα δικαιοδόχα τέκνα . Β. Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης λόγω θανάτου : Ι. Επιζών σύζυγος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν προβλέπονται όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου από φυσική καταστροφή στον επιζώντα σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης. Συνεπώς δεν εξετάζεται καμία προϋπόθεση διάρκειας εγγάμου βίου ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση που τίθεται στο άρθρο 12 του ν.4387/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 17.5.2019 με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4611/2019 . ΙΙ. Δικαιοδόχα τέκνα Για τα δικαιοδόχα τέκνα ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης λόγω θανάτου που τίθενται στο άρθρο 12 του ν.4387/2016 όπως ισχύει. Συνεπώς δικαιοδόχα σύνταξης είναι τα τέκνα που πληρούν: - μέχρι 16.5.2019 τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περ. α της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 , και -από 17.5.2019 τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 του ν.4611/2019 για τις οποίες έχουν δοθεί οδηγίες αναλυτικές με τα Φ.80000/οικ.27156/854/19.6.2019 (ΑΔΑ: ΨΟ6Δ465Θ1Ω-8ΝΜ και Φ80000/28443/892/18.7.2019 ( ΑΔΑ 9Ψ7Κ465Θ1Ω-ΙΚΗ) έγγραφα της Υπηρεσίας μας. Γ. Χρόνος έναρξης οικονομικών αποτελεσμάτων Το δικαίωμα στην σύνταξη θανάτου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 του ν.4554/2018 αρχίζει την πρώτη του μήνα που έπεται της ημερομηνίας θανάτου και η έναρξη καταβολής μπορεί να γίνει αναδρομικά, χωρίς όμως να είναι δυνατό να ανατρέξει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 1 έτος πριν το τέλος του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης . Κατ’ εξαίρεση και στις περιπτώσεις λόγω θανάτου από φυσική καταστροφή που έχει λάβει χώρα πριν την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης και ανεξάρτητα αν έχει χορηγηθεί ή όχι η σύνταξη λόγω θανάτου , η αναπροσαρμογή 3 ΑΔΑ: ΨΨΞΔ465ΧΠΙ-ΞΩΛ 62ΕΤ465Θ1Ω-ΟΧΙ της σύνταξης λόγω θανάτου ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινοποιούμενη διάταξη, ανατρέχει στο χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης . Εξυπακούεται ότι τυχόν ποσά σύνταξης λόγω θανάτου που εισπράχθηκαν από την ίδια αιτία συμψηφίζονται. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω και την αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων θανάτων συνταξιούχων ή ασφαλισμένων από 13.5.2016 και εφεξής από φυσική καταστροφή σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Εσωτερική διανομή: 1.Γραφείο κ.Υφυπουργού 2.Γραφείο κ.Γεν.Γραμματέα Κ.Α 3.Γραφείο κ.Γεν.Δ/ντριας Κ.Α. 4.Γραφείο κ.Γεν.Δ/ντριας Οικ.Υ. 5. Δ/νση Κύρ. Ασφ. και Εισφορών 6.Δ/νση Παροχών Κύρ.Σύνταξης 7.Δ/νση Πρόσθετης και Επαγ. Ασφάλισης 8.Δ/νση Εΐδικότερων θεμάτων Ασφάλισης & Παροχών 9. Όλες τις Δ/νσεις του Υπουργείου 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις