Ε.2186/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα ΑΔΑ:ΩΞΣΟ46ΜΠ3Ζ-Φ3Ε
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.10.30 15:10:43 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΣΟ46ΜΠ3Ζ-Φ3Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α΄ ΑΔΑ: Αθήνα, 29/10/2019 Αριθ. Πρωτ.:Ε.2186 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες : : : Τηλέφωνο Fax E-Mail Url : : : : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Σ. Κουλούρης Α.Κούκουνα 210-6987421,-410 210-6987408 finexcis@otenet.gr www.aade.gr ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Β΄: Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων - ΤΜΗΜΑ Η΄ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-Mail : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης : 183 46 Μοσχάτο : Μ. Σύλλα 210-4802445 : m.sylla@aade.gr Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα» Σχετ: α) H αριθμ. A.1072/22-2-2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/B΄) β) Η αριθμ. Ε. 2053/1-4-2019 Εγκύκλιος της υπηρεσίας μας αναφορικά με την κοινοποίηση της ανωτέρω Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ γ) Το από 1-8-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τελωνείου Ν. Ορεστιάδας (ΕΙΣ ΑΑΔΕ 1116081/26-8-2019) Σε συνέχεια του ανωτέρω γ) σχετικού καθώς και τηλεφωνικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ. από τους δικαιούχους, κατ’ εφαρμογή της αριθμ. A.1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ανωτέρω α) σχετικής Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, ορίζονται οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης επιστροφής, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έκδοση της απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ., βάσει του Νομού/Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα του δικαιούχου επιστροφής Ε.Φ.Κ. (σχετικό το Παράρτημα I της εν λόγω 1 ΑΔΑ: ΩΞΣΟ46ΜΠ3Ζ-Φ3Ε Απόφασης). Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ίδιας Απόφασης τα δικαιούχα πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για επιστροφή Ε.Φ.Κ. ανά ημερολογιακό εξάμηνο ή έτος, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου(ήτοι: 01.07 έως 31.08) ή του έτους (ήτοι: 01.01 έως 28.2) για τις ποσότητες του πετρελαίου κίνησης που παρελήφθησαν κατά τις ανωτέρω χρονικές περιόδους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα ηλεκτρονικές αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου κίνησης σε Τελωνείο που σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση δεν είναι το αρμόδιο Τελωνείο, τότε: α) εάν αυτό διαπιστώνεται από το Τελωνείο πριν από τη λήξη των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου, το Τελωνείο απορρίπτει τις εκ παραδρομής υποβληθείσες αιτήσεις αναγράφοντας ως λόγο απόρριψης στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»: «μη αρμόδιο Τελωνείο υποβολής». Επιπλέον, αναγράφει και το αρμόδιο Τελωνείο ώστε ο δικαιούχος να υποβάλλει εκ νέου ηλεκτρονικά την αίτησή του στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με το Παράρτημα I της Απόφασης β) εάν αυτό διαπιστώνεται από το Τελωνείο μετά από τη λήξη των οριζόμενων προθεσμιών υποβολής, το Τελωνείο απορρίπτει τις εκ παραδρομής υποβληθείσες αιτήσεις σύμφωνα με τα προηγούμενα. Επιπλέον ενημερώνει σχετικά το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. αποστέλλοντάς με κάθε πρόσφορο μέσο, τα στοιχεία των αιτήσεων επιστροφής (ονοματεπώνυμο / επωνυμία δικαιούχου, ΑΦΜ, MRN, ημερομηνία υποβολής). Τέλος, κατά την επανυποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στο αρμόδιο Τελωνείο από τους δικαιούχους αυτής της περίπτωσης, αναγράφεται στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» το MRN της αρχικά υποβληθείσας αίτησης και ο λόγος επανυποβολής «Εκ παραδρομής υποβολή στο Τελωνείο ……………». Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. αποδέχεται την ηλεκτρονική αίτηση και στις «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» αναφέρει ότι η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα σε αναρμόδιο Τελωνείο (αναφέροντας και τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου με το οποίο απεστάλησαν σε αυτό οι σχετικές αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. ). Επειδή, κατά την πρώτη εφαρμογή της αριθμ. A.1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, υπάρχει το ενδεχόμενο υποβολής αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ. σε μη αρμόδιο Τελωνείο, παρακαλούνται όλες οι Τελωνειακές Αρχές να ελέγξουν άμεσα στο υποσύστημα «Επιστροφές ΕΦΚ – Αναζήτηση Αίτησης Επιστροφής Ε.Φ.Κ.» του πληροφοριακού συστήματος ICISnet, εάν τυχόν υπάρχουν αιτήσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί σε μη αρμόδιο Τελωνείο και να εφαρμόσουν τις ανωτέρω οδηγίες. 2. Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της εν λόγω Απόφασης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται η αποστολή των αιτήσεων καθώς και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών σε αυτές, από τα Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής στα αρμόδια Τελωνεία Ελέγχου και αντίστροφα, το Τελωνείο συντάσσει κατάσταση με τα στοιχεία των σχετικών αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ. (ονοματεπώνυμο/επωνυμία δικαιούχου, ΑΦΜ, ημερομηνία υποβολής), την οποία αποστέλλει στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου. 2 MRN, ΑΔΑ: ΩΞΣΟ46ΜΠ3Ζ-Φ3Ε Το Τελωνείο Ελέγχου έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά των ηλεκτρονικών αιτήσεων από την λειτουργία «Σύνδεσμοι» - Συνυποβαλλόμενα Αρχεία- Υποσύστημα Ε.Φ.Κ.Επιχειρηματικό κλειδί (αναγράφεται το MRN της ηλεκτρονικής αίτησης) – Αναζήτηση- Ενέργειες (Download) του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων ICISnet. Συνεπώς δεν απαιτείται η δημιουργία και η αποστολή νέου ηλεκτρονικού αρχείου με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο αυτών των αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ.. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Α. Αποδέκτες για ενέργεια: 1. Αποδέκτες Πίνακα Δ΄, εκτός του αριθ. 3 αυτού 2. Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. (για ενημέρωση της ‘Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης’), e-mail: siteadmin@gsis.gr 3. Δ/νση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.), Υποδιεύθυνση Β’ - Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., (για την ανάρτηση στο portal ICISnet), e-mail: secr_icis@aade.gr Β. Αποδέκτες για κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών 2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών 3. Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) 4. Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 5. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 6. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) 7. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε. 8. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού, Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 9. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ), Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.), Υποδ/νση Τελωνειακών Εφαρμογών 10. Γενική Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) α) Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) β) Δ/νση Οργάνωσης 11. Ένωση Εμπόρων Υγρών Καυσίμων νομού Αττικής Πάροδος Ταύρου 41, ΤΚ 18233 Αθήνα 13. ΔΤΔ – Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς 14. Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ) (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) Ίωνος Δραγούμη 46, 11528, Ιλίσια 15. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Γενική Δ/νση Εφοδιασμού & Εμπορίας Δ/νση Προγραμματισμού Παραγωγής – Τμήμα Προδιαγραφών και Σχέσεων με το Δημόσιο Χειμάρας 8Α, 15125 16. MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. α) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. β) Ηρώδου Αττικού 12Α ,15 124 Μαρούσι. 17. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) Τσαμαδού 38 – Τ.Κ. 18531 – Πειραιάς 18. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 3 ΑΔΑ: ΩΞΣΟ46ΜΠ3Ζ-Φ3Ε Κουντουριώτου 13 – Τ.Κ. 54626 - Θεσσαλονίκη 19. Σύλλογος Εκτελωνιστών – Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α.) (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) Τσαμαδού 38 – Τ.Κ. 18531 – Πειραιάς 20. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 7, ΤΚ 10671 Αθήνα Email: info@acci.gr 21. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος Σταδίου 24 105 64 ΑΘΗΝΑ e-mail: info@grhotels.gr 22. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 18, ΤΚ 10671, Αθήνα Fax: 210 3614726, e-mail: info@acsmi.gr 23. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Πανεπιστημίου 44, ΤΚ 10679, Αθήνα Fax: 210 3619735, e-mail: eea@eea.gr 24. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Τσιμισκή 29, ΤΚ 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Fax: 370114 -370166 e-mail: root@ebeth.gr http: www.ebeth.gr , www.tcci.gr 25. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλους 27 ΤΚ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Fax: 232667, 281635 e-mail: info@veth.gov.gr http: www.veth.gov.gr 26. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλους 27, ΤΚ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Fax: 271649, 257283 E-mail: epepthe@otenet.gr http: www.eeth.gr 27. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Ξενοφώντος 5, ΤΚ 10557 Αθήνα 28. Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος 29. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά 30. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 31. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 32. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων Γ. Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 3. Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. α) Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών β) Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων γ) Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών ε) Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ 4. Γεν. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) 5. ΓΔΗΛΕΔ -Δ/νση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.), Υποδιεύθυνση Β’ – Τμήμα Η΄ 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις