13239/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣυμπληρωματικές οδηγίες για την έκδοση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή προϊόντων σε τρίτες χώρες μετά από απαίτησή τους  ΑΔΑ:ΩΨΥ3ΟΡ9Τ-Θ86
ΑΔΑ: ΩΨΥ3ΟΡ9Τ-Θ86 signed by INFORMATICS Digitally INFORMATICS ΑΠΟΣΤΟΛΗ DEVELOPMENT AGENCY ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ DEVELOPMEN Date: 2019.11.14 11:03:32 EET T AGENCY ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Reason: Location: Athens Αθήνα, 13 - 11 -2019 Αριθ. Πρωτ.: 13239 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τμήμα Τροφίμων Φυτ. Λοιπών Τροφίμων – YAET Προέλευσης- Ταχ.Δ/νση:Λ.Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 - Αθήνα Πληροφορίες: Ανθή Κακιού Τηλέφωνο: 2132145899 Fax: 2132145860 Ε-mail: akakiou@efet.gr ΠΡΟΣ: ΕΦΕΤ -Περιφερειακές Δ/νσεις ΚΟΙΝ: ΥΠΑΑΤ Γενική Διεύθυνση Τροφίμων Δ/νση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και Ασφάλειας Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την έκδοση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή προϊόντων σε τρίτες χώρες μετά από απαίτησή τους ΣΧΕΤ: Υπ’ αρ. 9558/27-05-2014, 9348/17-07-2017 και 2443/23-02-2018 έγγραφά μας Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή προϊόντων σε τρίτες χώρες ,παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών του ΕΦΕΤ και των ενδιαφερομένων εξαγωγέων. 1. Έκδοση πιστοποιητικού για προϊόντα που έχουν παραχθεί σε εγκαταστάσεις εκτός Ελλάδας Σε περίπτωση που τα προς εξαγωγή προϊόντα έχουν παραχθεί εκτός Ελλάδας, o εξαγωγέας/υπεύθυνος του προς εξαγωγή προϊόντος/φορτίου θα πρέπει να φροντίσει για την έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού από τις αρμόδιες αρχές της χώρας παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος. Το εν λόγω πιστοποιητικό, είτε συνοδεύει ως έχει το προς εξαγωγή προϊόν για το οποίο έχει εκδοθεί, είτε προσκομίζεται στην Ελληνική αρμόδια αρχή, προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά την έκδοση ενός νέου πιστοποιητικού. Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις που το προς εξαγωγή φορτίο, περιλαμβάνει προϊόντα που έχουν παραχθεί σε διάφορες χώρες, δύναται να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των χωρών παραγωγής ως ανεξάρτητα έγγραφα ή να συνοδεύεται από ένα νέο πιστοποιητικό που θα εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του ΕΦΕΤ, με την προϋπόθεση ότι ο εξαγωγέας έχει προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά από τις χώρες παραγωγής των προϊόντων. 2. Έκδοση πιστοποιητικού για προϊόντα που πρόκειται να εξαχθούν σε τρίτη χώρα μέσω μιας άλλης χώρας Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 11526, Τηλ.: 2132145899 Fax: 2132145860 Ε-mail: info@efet.gr, Internet site http://portal.efet.gr/ 1 ΑΔΑ: ΩΨΥ3ΟΡ9Τ-Θ86 Σε περίπτωση που ένα τρόφιμο παρασκευασμένο στην Ελλάδα πρόκειται να εξαχθεί σε τρίτη χώρα, όχι απευθείας αλλά μέσω μιας άλλης χώρας (τρίτη χώρα ή κράτος μέλος της Ε.Ε.), τότε οι Ελληνικές αρμόδιες αρχές προβαίνουν στην έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσής τους, με αποδέκτη είτε τον τελικό εισαγωγέα είτε την ενδιάμεση επιχείρηση ανάλογα με το αίτημα του Έλληνα εξαγωγέα. 3. Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού κατά την εξαγωγή προϊόντων σε τρίτες χώρες Για τη διευκόλυνση της εξαγωγικής διαδικασίας, την υποστήριξη της ομοιομορφίας και την πληρότητα των απαιτούμενων στοιχείων, κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση προτυποποιημένων εντύπων αίτησης και λίστας προϊόντων που οφείλουν να υποβάλουν οι εξαγωγείς στις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΦΕΤ. Συγκεκριμένα η ενδιαφερόμενη εξαγωγική επιχείρηση καταθέτει στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση στοιχεία(υπόδειγμα Ι) του καθώς ΕΦΕΤ αίτηση συμπληρωμένη με τα απαραίτητα και τη λίστα των προϊόντων (υπόδειγμα ΙΙ) συμπληρωμένη στα αγγλικά. Τα σχετικά υποδείγματα της αίτησης και της λίστας προϊόντων, θα είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του ΕΦΕΤ (www.efet.gr → Επιχειρήσεις τροφίμων). Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξαγωγών και τη χορήγηση του αιτούμενου πιστοποιητικού και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η εγκατάσταση παραγωγής δεν έχει ελεγχθεί, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι έγκαιρα να υποβάλουν το αίτημά τους, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΕΤ να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες όπως επιτόπιος έλεγχος, ταυτοποίηση εγγράφων ,έκδοση πιστοποιητικού, το συντομότερο δυνατό. 4. Τήρηση αρχείου πιστοποιητικών Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι οι έλεγχοι που αφορούν τη χορήγηση πιστοποιητικών για εξαγωγές προϊόντων σε τρίτες χώρες, θα πρέπει να καταχωρούνται στο ΟΠΣ, επιλέγοντας από την αφετηρία ελέγχου το πεδίο Χορήγηση Πιστοποιητικών. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Συνημμένα: 1.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι (Αίτηση) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΦΕΤ 2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ (Λίστα προϊόντων) ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 11526, Τηλ.: 2132145899 Fax: 2132145860 Ε-mail: info@efet.gr, Internet site http://portal.efet.gr/ 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις