2822.30-3/78417/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΤροποποίηση της 2822.10/20519/2018 (Β΄ 1056) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται σε κατηγορίες προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

ΦΕΚ: 4026/Β/20192822.30-3/78417/2019,ΦΕΚ-4026/Β/04.11.2019 www.docman.gr Αριθμ. 2822.30-3/78417/2019,ΦΕΚ-4026/Β/04.11.2019 Τροποποίηση της 2822.10/20519/2018 (Β΄ 1056) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται σε κατηγορίες προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε.-Διατάξεις για την λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35). β. Της παρ ΣΤ΄ του άρθρου 127 ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74),όπως ισχύει. γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98). δ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121). ε. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26), όπως ισχύει. στ. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α΄ 114). ζ. Τις διατάξεις του π.δ 80/2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»(Α΄145). η. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει. 2. Την αριθμ. 340/26-07-2019 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051). 1 2822.30-3/78417/2019,ΦΕΚ-4026/Β/04.11.2019 3. Το αριθμ. 2811.8/66816/16-09-2019 Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ. Εισηγητικό www.docman.gr Σημείωμα Γενικού Διευθυντή 4. Την 2811.6/60190/13-08-2019 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω2Ι64653ΠΩ-Κ46). 5. Την 2811.23/64153/04-09-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ93Τ4653ΠΩΝΓΣ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται επιβάρυνση συνολικού ύψους 137.000,00 € περίπου, για το έτος 2019 εφαρμογής και 274.000,00 € για κάθε ένα από τα επόμενα έτη του ΜΠΔΣ, σε βάρος του ΑΛΕ 2120121010 ΕΦ 1041/4010000000, οι οποίες θα αντιμετωπιστούν ως εξής: - Για το οικονομικό έτος 2019 η δαπάνη ανέρχεται σε 137.000,00 € περίπου και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 2120121010 «Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων)» του ειδικού φορέα 10414010000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» - Για τα επόμενα οικονομικά έτη, η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται ετησίως σε 274.000,00 € περίπου και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται στους προϋπολογισμούς Εξόδων των αντίστοιχων ετών του ιδίου ως άνω Ειδικού Φορέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βρίσκονται εντός των ορίων του εγκριθέντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Στον πίνακα επιδομάτων κινδύνου του άρθρου 1 της 2822.10/20519/2018 κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1056) προστίθεται 7η κατηγορία επιδόματος, ως ακολούθως: ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 7. Πτώσεως Αλεξιπτωτιστών α. Αξκοί-Ανθστές 2.382,89€ β. Υπαξκοί-Λ/Φ 1.949,63€ Άρθρο 2 Το άρθρο 10 της αριθμ. 2822.10/20519/2018 Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1056) αναριθμείται σε άρθρο 12 και προστίθενται άρθρα 10 και 11, ως ακολούθως: «Άρθρο 10 Επίδομα Πτώσεως Αλεξιπτωτιστών 1. Δικαιούχοι του επιδόματος πτώσεως αλεξιπτωτιστών είναι αποκλειστικά οι Υποβρύχιοι Καταστροφείς της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών που υπηρετούν στην Ομάδα Ειδικών Επεμβάσεων και στην Ομάδα Ειδικών Καταδύσεων και είναι κάτοχοι πτυχίου αλεξιπτωτιστή, 2 2822.30-3/78417/2019,ΦΕΚ-4026/Β/04.11.2019 www.docman.gr εφόσον συμπληρώσουν δύο (2) πτώσεις ανά εξάμηνο με αλεξίπτωτο στατικού ιμάντα ή ελεύθερης πτώσης, στην ξηρά ή τη θάλασσα. Οι πτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εκτελούνται σε συνεργασία με την Σχολή Αλεξιπτωτιστών του Ελληνικού Στρατού με μέριμνα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών. 2. Το επίδομα της ανωτέρω παραγράφου καταβάλλεται σωρευτικά με το επίδομα του άρθρου 3 της παρούσης (Επίδομα Υποβρυχίων Καταστροφέων). 3. Απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος της παρ. 1 είναι η προσκόμιση στην αρμόδια οικονομική Υπηρεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. βεβαίωσης εκτέλεσης των πτώσεων από τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών του Ελληνικού Στρατού. Άρθρο 11 Λοιπές προϋποθέσεις καταβολής επιδόματος πτώσεως αλεξιπτωτιστών Το επίδομα πτώσεως αλεξιπτωτιστών καταβάλλεται επίσης σε όσους αποσπώνται ή διατίθενται από την Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης σε άλλους φορείς και σε όσους αποσπώνται ή διατίθενται σύμφωνα με τις περιπτώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10». Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2019 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις