167385/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣχετικά με τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. ΑΔΑ: ΨΗ95ΟΡ1Γ-Κ98
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Β. Ηπείρου 20,45445 Ιωάννινα Πληρ.: Μαρία Φίνου Τηλ.: 26513-60335 FAX : 26513-60343 E-mail: mfinou@apdhp-dm.gov.gr Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.11.06 12:08:44 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΗ95ΟΡ1Γ-Κ98 Ιωάννινα, 06 Νοεμβρίου 2019 Αρ. Πρωτ.: 167385 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού». ΣΧΕΤ.1 Οι διατάξεις του άρθρου 240 παρ.1 Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.) και οι διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α). ΣΧΕΤ.2 Η με αρ.πρωτ.5236/26-01-2007 και αρ. 8 εγκύκλιος του Τμήματος Νομικών Προσώπων, Ιδρυμάτων & Επιχειρήσεων της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα: «Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.» καθώς και η αρ.πρωτ.39155/10-10-2014 αρ.52 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: «Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων». ΣΧΕΤ.3 Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134 Α). ΣΧΕΤ.4 Η υπ’ αριθμ. πρωτ.63900/13-09-2019 και αρ.102 Εγκύκλιος του Τμήματος Νομικών Προσώπων Τ.Α. της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού». ΣΧΕΤ.5 Οι διατάξεις του άρθρου 177 παρ.3 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ 167 Α), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019. Σε αποφάσεις συγκρότησης διοικητικών συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού της περιοχής αρμοδιότητάς μας, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας για έλεγχο νομιμότητας, παρατηρήθηκε να ορίζεται αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, άλλος από τον νόμιμο αναπληρωτή του που είναι ο Αντιπρόεδρος, αλλά και ορισμός αναπληρωτή του Αντιπροέδρου. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ.1 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι «1….. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο». Περαιτέρω σύμφωνα με την (σχετ.2) ΑΔΑ: ΨΗ95ΟΡ1Γ-Κ98 εγκύκλιο ορίζεται ότι: « …. 2. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε(15) μέλη, που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές τους…. Μετά τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του νομικού προσώπου, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου……». Σύμφωνα επίσης με την αρ.πρωτ.39155/10-10-2014 αρ.52 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης ορίζεται ότι «…. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου βάσει των άρ.239 του ΚΔΚ και 103 ν.3852/2010…. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, εκτός της περίπτωσης του δημάρχου ως ορισμένου μέλους που αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου». Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4623/19, ορίστηκε ότι «1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις». Σύμφωνα τέλος με τις διατάξεις του άρθρου 177 παρ.3 του Ν. 4635/19, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019, ορίζουν ότι: :«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμιμες. Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο.». Επειδή από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς συνάγεται ότι, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει μόνο ο Αντιπρόεδρος, δεν προβλέπεται δε ορισμός αναπληρωτή του Αντιπροέδρου. Κατόπιν αυτού παρακαλούμε για την διόρθωση – απάλειψη από τις εκδοθείσες αποφάσεις περί συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητάς ΑΔΑ: ΨΗ95ΟΡ1Γ-Κ98 σας, του χωρίου περί ορισμού αναπληρωτή του Προέδρου άλλου από τον Αντιπρόεδρο καθώς και τον τυχόν ορισμό αναπληρωτή του Αντιπροέδρου, όπου συντρέχει περίπτωση. Μ.Ε.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Καλλικράτειους Δήμους Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας Έδρες τους ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1) Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας 2) Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 3) Τμήμα Προσωπικού Ενταύθα 4) Τμήματα Διοικητικού - Οικονομικού Νομών Έδρες τους

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις